پایان نامه با موضوع معادلات ساختاری، مدل ساختاری، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

استخراجی

MEN
QUA
CUS
SAT
TAR
LOY

سؤال1
0.032
0.062
-0.044
0.826
0.045
0.482
0.739
سؤال2
0.058
-0.114
0.012
0.872
-0.050
-0.338
0.750
سؤال3
-0.019
0.017
-0.022
0.081
-0.015
0.898
0.814
سؤال4
0.047
-0.022
-0.068
0.033-
-0.006
0.877
0.770
سؤال5
-0.086
0.868
-0.149
0.035
0.009
0.059
0.788
سؤال6
-0.057
0.863
-0.151
-0.029
-0.067
0.199
0.791
سؤال7
0.002
0.845
-0.013
0.018
-0.013
-0.183
0.699
سؤال8
-0.013
0.860
-0.084
-0.069
-0.044
0.071
0.758
سؤال9
-0.015
0.896
0.004
-0.017
-0.059
-0.076
0.800
سؤال10
0.007
0.061
0.005
0.031
0.909
0.102
0.835
سؤال11
0.106
-0.117
-0.024
-0.082
0.932
-0.098
0.899
سؤال12
0.094
-0.099
0.012
0.013
0.931
-0.001
0.886
سؤال13
-0.141
-0.038
0.958
-0.027
0.045
0.004
0.941
سؤال14
-0.085
-0.089
0.962
-0.041
-0.012
0.077
0.939
سؤال15
-0.075
-0.086
0.958
-0.043
-0.043
0.009
0.933
سؤال16
-0.113
-0.156
0.898
-0.013
0.004
-0.119
0.848
سؤال17
0.975
-0.014
-0.097
-0.006
0.026
-0.002
0.961
سؤال18
0.975
-0.057
-0.106
0.068
0.057
-0.007
0.973
سؤال19
0.970
-0.034
-0.102
-0.001
0.062
0.002
0.956
سؤال20
0.969
-0.056
-0.109
0.047
0.089
0.001
0.964
مقدار ویژة عاملها
3.865
3.851
3.668
3.044
2.597
1.482

درصد واریانس تبیینشده
19.325
19.254
18.342
15.219
12.985
2.411

درصد تجمعی واریانس تبیینشده
19.325
38.579
56.921
72.140
85.125
87.535

باتوجه به جدول 9-4، مقدار اشتراک استخراجی برای تمام سؤالات بیشتراز (5/0) میباشد و هیچ سؤالی از پرسشنامه لازم نیست کنار گذاشته شود. باتوجه به جدول، شش عامل با مقدار ویژة بالاتر از یک استخراج شدهاند که تمام سؤالات مربوط به این متغیر در این شش عامل جای گرفتهاند. همچنین با توجه به بارهای عاملی سؤالات؛ هریک از سؤالات بیشترین بار عاملی را در همان عاملی که از پیش تعیین شده بود، دارا هستند. پس هر سؤال دقیقاً همان عاملی را اندازهگیری میکند که برای آن طراحی شده است، بنابراین سؤالات پرسشنامه از روایی لازم برخوردار میباشد.
2-5-4. تحلیل عاملی تاییدی
در اين مطالعه از ابزار پرسشنامه براي گردآوري داده‌ها استفاده شده است. بنابراين با استفاده از تحليل عاملي تائيدي ساختار کلي پرسشنامه‌هاي تحقيق مورد روائي سنجي محتوائي قرار گرفته است. براي تحليل عاملي تائيدي و مدل‌يابي معادلات ساختاري بارعاملي استاندارد و آماره t محاسبه شده است. بطور کلي قاعده زير حاکم است:
قدرت رابطه بين عامل (متغير پنهان) و متغير قابل مشاهده بوسيله بار عاملي نشان داده مي‌شود. بار عاملي مقداري بين صفر و يک است. اگر بار عاملي کمتر از 3/0 باشد رابطه ضعيف درنظر گرفته شده و از آن صرف‌نظر مي‌شود. بار عاملي بين 3/0 تا 6/0 قابل قبول است و اگر بزرگتر از 6/0 باشد خيلي مطلوب است(بشلیده، 1392). زمانيکه همبستگي متغيرها شناسائي گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررسي معنادار بودن رابطه بين متغيرها از آماره آزمون t يا همان t-value استفاده مي‌شود. چون معناداري در سطح خطاي 05/0 بررسي مي‌شود بنابراين اگر ميزان بارهاي عاملي مشاهده شده با آزمون t-value از 96/1 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نيست و در نرم افزار ليزرل با رنگ قرمز نمايش داده خواهد شد.
3-5-4. نتايج تحليل عاملي تائيدي متغیرهای پژوهش
تحليل عاملي تائيدي پژوهش در شکل شماره 1-4 ارائه شده است. بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تائيدي براي سنجش قدرت رابطه بين این متغیرها با متغيرهاي قابل مشاهده آنها (گويه‌هاي پرسشنامه) در تمامی موارد بزرگتر از 3/0 بدست آمده است. بنابراين ساختار عاملي پرسشنامه قابل تائيد است.(بشلیده، 1392)

شکل شماره 1-4. بار عاملي استاندارد تحلیل عاملی
بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. براساس نتايج مشاهده شده در شکل 4-2 بارعاملي آماره t شاخص‌هاي سنجش هر يک از ابعاد مورد مطالعه در سطح اطمينان 5% مقداري بزرگتر از 96/1 مي‌باشد. بنابراين همبستگي‌هاي مشاهده شده معنادار است.

شکل شماره 2-4. آماره معناداري تحليل عاملي

4-5-4. روایی همگرا
روایی همگرا بدین معنا است که سوالات هر شاخص در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت سادهتر هر سوال فقط شاخص خود را اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد که تمام شاخصها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند. برای بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج شده64 استفاده خواهد شد. میانگین واریانس استخراج شده، خلاصهای از میزان تبیین واریانس متغیرهای آشکار در یک متغیر مکنون است. میانگین واریانس استخراج شده برای یک متغیر مکنون عبارت است از مجموع مربعات بارهای عاملی تقسیم بر تعداد آنها. برای برقراری روایی همگرا بایستی که میزان AVE محاسبه شده برای هر شاخص، بزرگتر از مقدار 5/0 باشد. AVE شاخصهای پژوهش در جدول زیر داده شده است.

جدول 10-4. بررسی مقادیر میانگین واریانس استخراج شده شاخص های پژوهش
شاخص
AVE
سطح قابل قبول
نتیجه
QUA
688/0
5/0
برقراری روایی همگرا
TAR
70/0
5/0
برقراری روایی همگرا
CUS
641/0
5/0
برقراری روایی همگرا
MEN
645/0
5/0
برقراری روایی همگرا
SAT
690/0
5/0
برقراری روایی همگرا
LOY
697/0
5/0
برقراری روایی همگرا

همانطور که از داده های جدول 10-4 مشخص است، مقدار AVE تمامی شاخصهای پژوهش بالاتر از مقدار 5/0 است. بنابراین روایی همگرای سوالات پرسشنامه مورد قبول است.
5-5-4. روایی تشخیصی65
چنانچه میانگین واریانس استخراج شده(AVE) برای یک متغیر بزرگتر از توان دو همبستگی متغیر با سایر متغیرها باشد، روایی تشخیصی برای آن متغیر وجود دارد. در جدول زیر اعداد روی قطر اصلی میانگین واریانس استخراج شده میباشند.
جدول 11-4. AVE و همبستگی بین متغیرهای پژوهش
شاخص ها
QUA
TAR
CUS
MEN
SAT
LOY
QUA
688/0

TAR
396/0
70/0

CUS
136/0
396/0
641/0

MEN
448/0
25/0
152/0
645/0

SAT
407/0
394/0
362/0
428/0
690/0

LOY
184/0
240/0
291/0
532/0
372/0
697/0
همانطور که از داده های جدول 4-11 مشخص است، میانگین واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها است. بنابراین روایی تشخیصی متغیرهای پژوهش مورد تایید است.
6-4. آزمون فرضها
در این قسمت با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی فرضیههای پژوهش خواهیم پرداخت.
1-6-4. برازش مدل مفهومی
برای آزمون ميزان تاثيرگذاري عوامل بر يكديگر و برازش مدل مفهومی از معادلات ساختاری استفاده می شود.
2-6-4. مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عامل تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعه ای از معادلات رگرسیونی را به طور هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده66 و متغیر های مکنون67 است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL68 نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM69 است.
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می گردد:
الف) مدل اندازه گیری
ب) مدل ساختاری
الف) مدل اندازه گیری: جزئی ازمعادلات ساختاری است که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای غیرقابل مشاهده ای اند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیر های مکنون را نشان
می دهد.
بررسی وتحلیل مدل های اندازه گیری درمراحل اولیه مطالعات تایید مفیدی بوده چرا که می تواند به ارزیابی ابزار پژوهش وتوسعه سازه ها کمک کند. همچنین تحلیل مدل های ساختاری می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ براین اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل میباشد. در تدوین مدل محقق با استفاده ازکلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله، مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف مینماید. ارتباطات بین متغیرها میتواند مبین فرضیههایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نمودهاند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریه ها با دادههای تجربی است که از جامعهای معین گردآوری شدهاند.
3-6-4. آزمون برازش الگوی مفهومی
هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا چه حد کل مدل با داده های تجربی مورد استفاده سازگاری و توافق دارد. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخص های برازندگی70 وجود دارند که می توانند برای اندازه گیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل می کند. از این رو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخص های مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده قرار دهند (کلانتری, 1388, ص. 128-129). در این بخش، الگوی مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روش های مختلف برازش آن سنجیده می شود. یک مدل کامل معادلات ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزه ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی (CFA71) است.

شکل3-4. ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش

شکل4-4. اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش

بر اساس مدل نهایی، به وضوح دیده می شود که رابطه بین تمامی متغیرهایی که در مدل ابتدایی تحقیق آمده بود مثبت و معنادار است.
4-6-4. نيکوئي برازش مدل
در نهايت جهت برازش مدل ساختاري فرضيه اصلي تحقيق نيز از تعدادي از شاخص‌هاي نيکوئي برازش استفاده شده است. جدول زیر بیانگر مهمترین شاخصهای برازش می باشد. جدول زیر نشان می دهند که الگوی مفهومی پژوهش جهت تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

جدول12-4. شاخصهای برازش مدل ساختاری
نتیجه
مقدار مطلوب
شاخص برازش
733/2
00/3
χ2/df
92/0
90/0
GFI
073/0
08/0
RMSEA
039/0
05/0
RMR
94/0
90/0
NFI
93/0
90/0
IFI
96/0
90/0
CFI

تفسیر شاخصهای برازش:
کای اسکوئر:
کای اسکوئر را میتوان به عنوان عمومیترین و پرکاربردترین شاخص برازش در مدل سازی معادلات ساختاری تلقی کرد. هر چه مقدار آن کوچکتر باشد برازش دادهها به مدل بهتر است. تا جاییکه مقدار صفر بیانگر برازش کامل است. یک معیار رایج برای بررسی مناسب بودن این شاخص این است که حاصل تقسسیم مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی بایستی کمتر از مقدار 3 باشد. که در مدل ما این مقدار برابر 733/2 محاسبه شده است. بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
RMSEA
این شاخص بر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده قرار دارد. بر خلاف شاخصهای دیگر در مدل سازی که تنها دارای برآورد نقطهای هستند، این شاخص برای فواصل اطمینان مختلف نیز قابل محاسبه است. مقدار کمتر از 08/0 برای این شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد. مقدار این شاخص برای مدل پژوهش برابر 073/0 محاسبه شده که نشان از برازش مناسب مدل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تحلیل عامل، تحلیل عاملی، انحراف معیار Next Entries پایان نامه با موضوع رضایت مشتری، کیفیت خدمات، تصویر ذهنی