پایان نامه با موضوع معادلات ساختاری، مدل معادلات ساختاری، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده از آمار توصیفی که عمدتاً مفاهيمی از قبیل جدول توزیع فراوانی و نسبتهای توزیع، نمایش هندسی و تصویری توزیع و نظایر آن تشکیل می شود. در آمار توصیفی ویژگی های موضوع مورد مطالعه به زبان آماری تصویر سازی و توصیف می گردد (حافظ نیا، 1382، 237).
در این تحقیق پس از استخراج اطلاعات، خلاصه کردن و طبقه بندی داده های آماری انجام گردید که این کار با تشکیل جداول توزیع فراوانی و با استفاده از نرم افزار SPSS، صورت می گیرد، در این تحقیق برای نمایش نحوه توزیع صفت در نمونه از نمودار میله ای استفاده شده است.
در تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی بوسیله ي داده ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیشگویی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه می پردازد. هدف از این تحلیل، تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات در نمونه انتخابی به جمعیت اصلی می باشد (خاکی، 1387، 321).
برای تجزیه و تحلیل و بررسی و آزمون فرضیات تحقیق از روش شناسی مدل معادلات ساختاری استفاده شد.
مدل معادلات ساختاری رويكرد آماري جامعي براي آزمون فرضيه‌هايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاهده شده109 و متغيرهاي مكنون110 مي‌باشد. از طريق اين رويكرد مي‌توان قابل قبول بودن مدل‌هاي نظري را در جامعه‌هاي خاص با استفاده از داده‌هاي همبستگي، غيرآزمايشي، و آزمايشي آزمود. يكي از قوي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي تجزيه‌ و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي تجزيه‌وتحليل چند متغيره است، زيرا ماهيت اين‌گونه موضوعات چند متغيره بوده و نمي‌توان آن‌ها را با شيوه دو متغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود) حل نمود. تجزيه ‌وتحليل چند متغيره به يك‌سري روش‌هاي تجزيه‌ وتحليل اطلاق مي‌شود كه ويژگي اصلي آن‌ها، تجزيه‌وتحليل همزمان K متغير مستقل و n متغير وابسته است.
تجزيه‌ و تحليل ساختارهاي كواريانس يا مدل‌سازي علّي يا مدل معادلات ساختاري، يكي از اصلي‌ترين روش‌هاي تجزيه‌وتحليل ساختارهاي داده‌اي پيچيده است و به معني تجزيه ‌و تحليل متغيرهاي مختلفي است كه در يك ساختار مبتني بر تئوري، تأثيرات همزمان متغيرها را برهم نشان مي‌دهد. اين روش، تركيب رياضي و آماري پيچيده‌اي از تحليل عاملي، رگرسيون چند متغيره، و تحليل مسير است كه در يك سيستم پيچيده گردهم آمده تا پديده‌هاي پيچيده را مورد تجزيه‌وتحليل قرار دهد. مدل معادلات ساختاری به دو فاز کلی تحلیل عاملی تاييديی و تحلیل مسیر تقسیم می شود. در قسمت اندازه گیری ارتباط نشانگرها یا همان سوالات پرسشنامه با سازه ها مورد بررسی قرار می گیرد و در قسمت ساختاری ارتباط عامل های مورد بررسی با یکدیگر جهت آزمون فرضیات مورد توجه هستند.
يكي از قوي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي تجزيه‌وتحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي تجزيه‌وتحليل چند متغيره است، زيرا ماهيت اين‌گونه موضوعات چند متغيره بوده و نمي‌توان آن‌ها را با شيوه دو متغيري (كه هر بار تنها يك متغير مستقل با يك متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود) حل نمود.
در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت لیزرل و با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی با در نظر گرفتن روابط تعديل گر، استفاده شد.
جمع بندي
در اين فصل به بيان فرايند انجام تحقيق و شيوههاي گردآوري اطلاعات مورد استفاده پرداختيم. سپس جامعه آماري را تشريح كرديم و به روش نمونه گيري و تعيين حجم نمونه پرداختيم، روش طراحي پرسشنامه و روايي و پايايي آن را مورد سنجش قرار داديم و در انتها روشها و نرم افزارهاي مورد استفاده در تحقيق را معرفي نموديم. در فصل بعد تجزيه و تحليل دادههاي حاصل از پرسشنامه را به تفسير بيان ميكنيم.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع روایی محتوا، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی Next Entries پایان نامه رایگان درمورد حل و فصل اختلافات، فورس ماژور، نفت و گاز