پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، آگهی های تلویزیونی، جامعه آماری، مصرف‌كننده

دانلود پایان نامه ارشد

شخص اشاره دارد، زیرا خطر زیاد با خرید گران قیمت درارتباط است به همین دلیل مصرف کنندگان بسیار متمایل به درگیری با کالاها هستند، به عنوان مثال فردی که می خواهد خانه ای خریداری کند زمان و تلاش زیادی برای تصمیم گیری صحیح صرف می کند. مصرف کنندگان زمانی پذیرای خطر اجتماعی هستند که خریداری کالا بتواند بر عقیده و نظر مردم نسبت به آنها تأثیر بگذارد، به عنوان مثال، رانندگی با یک ماشین کهنه و تصادفی می تواند بر نظر مردم نسبت به شخص تأثیر داشته باشد. همچنین مصرف کنندگان زمانی متحمل خطر روانی می شوند که احساس کنند تصمیم گیری اشتباه می تواند موجب اضطراب و نگرانی شود، به عنوان مثال می توان به والدین کارمند اشاره کرد که برای نگهداری از فرزندانشان می توانند پرستار استخدام کنند یا او را به مهد بسپارند.
4. موقعیت. شرایط خرید ممکن است از یک تصمیم گیری کم درگیری به تصمیم گیری پردرگیری مبدل شود، به عنوان مثال فردی برای ناهار روزانة خود ساندویچ مصرف می کند ولی زمانی که همراه با رییس خود برای صرف غذا می رود او را به یک رستوران مجلل دعوت می کند.
5. قابلیت رویت پذیری اجتماعی. هر قدر قابلیت رویت پذیری اجتماعی یک محصول افزایش یابد، سطح درگیری با آن محصول نیز افزایش می یابد. محصولات اغلب نشان دهندة موقعیت اجتماعی صاحبان خود هستند، کالاهایی مانند لباس با مارک معروف، ماشین و… بیانگر موقعیت اجتماعی شخص هستند و بنابراین خطر اجتماعی با خود همراه دارند (رضایی،1389: 27-26(.
2.9.19.1- ابعاد میزان درگیری
1. شخصی : علاقه ذاتی ، ارزشها یا نیازهایی که افراد را بر می انگیزند تا به سمت موضوعی حرکت کنند.
2. فیزیکی : ویژگیهایی از اهداف که موجب تمایز و افزایش علاقه می شود.
3. موقعیتی :چیزهایی که به طور موقت موجب افزایش علاقه به موضوع می شود.
کاپفرر در سال ۱۹۸۵ برای اندازه گیری میزان درگیری مصرف کنندگان پنج بعد را مطرح نمود: علاقه، مطلوبیت، ارزش، اهمیت و احتمال ریسک.
علاقه : علاقه و گرایش افراد به موضوع
مطلوبیت : لذت وجاذبه احساسی یا مطلوبیتی که یک موضوع برای هدف دارد.
ارزش : ارزشی که کالا یا خدمت برای افراد دارد.
اهمیت : میزان اهمیت ادراک شده از نتیجه انجام دادن یک خرید.
احتمال ریسک : احتمال ادراک شده از انجام یک خرید بد و نادرست.
که انواع ریسک در درگیری خرید عبارتنداز:
ریسک روانی : اضطراب و نگرانی موجود در خرید و یا پشیمانی پس از خرید.
ریسک کارکردی : از پردازش شناختی از جنبه های مختلف محصول ناشی می شود و با اطلاعات مرتبط است، مثل اطلاعات از قیمت.
ریسک فیزیکی : نگرانی های ناشی از خرابی یا نقص های فیزیکی کالای خریداری شده.
ریسک اجتماعی : نگرانی های ناشی از بد به نظر رسیدن و نامطلوب بودن نظر دیگران درباره کالای خریداری شده.
ریسک عملکردی : نگرانی ناشی از اینکه چه میزان کالای خریداری شده انتظارات خریدار را تامین می کند.
ریسک زمان: نگرانی ناشی از زمانی که توسط خریدار صرف انجام خرید می شود.
لازم به ذکر است که ریسکهای ذکر شده در فوق برای تمام کالاها و تمام افراد یکسان نیست و ممکن است خرید کالایی تمام این ریسک ها و برخی تعدادی از آنها را داشته باشد (رضایی،1389: 30-29(.

بخش دوم : پیشینه پژوهش
1.2- پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع پژوهش
برای آگاهی از پژوهش های صورت گرفته در زمینه ی تبلیغات هیجانی و یادآوری تبلیغات و درگیری ذهنی مصرف کننده مطابق با طبقه محصول جهت بررسی رفتار خرید، به روش مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک، به بررسی پایان نامه ها و مقالات وپژوهش های صورت گرفته پرداخته شد؛ که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در زمینه موضوع پژوهش حاضرتحقیقات زیادی در داخل کشورانجام نگرفته است، که در ادامه به نتایج بدست آمده ازبررسی های صورت گرفته که به لحاظ موضوع یا محتوا به موضوع مدنظرما نزدیک می باشد اشاره گردیده و توضیح داده می شود.
1.1.2-هدایتی (1362) درپایان نامه ی خود تحت عنوان «بررسي تصويرسازي جنسيت در تبليغات سيماي جمهوري اسلامي ايران» به بررسي تفاوت هاي تصويرساي بين شخصيت اصلي (مرد/ زن) در تبليغات تلويزيوني می پردازد، وی به مقايسه تصويرسازي نقش جنسيت در تبليغات تلويزيوني ايران و ترکيه به منظور شناخت مشابهت ها و تفاوت هاي تصويرسازي ميان دو کشور پرداخته است.
فرضیه هایی که در این پژوهش بررسی شده اند در ادامه آورده شده است. 1) شخصیت اصلی (مرد/ زن) در آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های کلی آگهی ها (طبقه فرآورده، کاربر فرآورده، صحنه ی آگهی، صدای روی تصویر، زمینه ی آگهی، سفارش پایانی و جنسیت سفارش دهنده) متفاوت است. 2) شخصیت اصلی (مرد/ زن) در آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های جمعیت شناختی (جنسیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت کاری، پیشه) متفاوت است. 3) شخصیت اصلی (مرد/ زن) در آگهی های تلویزیونی از نظر شناسه های رفتاری / نگرشی (سخن گو، اساس اعتبار، محتوای گفتگو، نقش ارتباط، پاداش) متفاوت است. این پژوهش از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده وجامعه آماری آن عبارت است از: تبلیغات ساعات پربیننده شبکه های اول و سوم سیما که زنان و مردان بزرگسال، شخصیت های اصلی (بازیگران نقش اصلی) آگهی ها را تشکیل می دهند. در راستای اندازه گیری متغیرهای تصویرسازی نقش جنسیت در تبلیغات تلویزیونی، مجموعه آگهی های مورد بررسی (نمونه آماری) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و براساس فرم پرسشنامه (دستورالعمل کدگذاری) ارزیابی و کدگذاری شده اند. نتایج تحقيق حاکي ازآن است که بين شخصيت اصلي مرد/ زن در تبليغات تلويزيوني از جهات مشخصه هاي (تبليغات، جمعيت شناختي و رفتاري/نگرشي) تفاوت وجود دارد و تصويرسازي در راستاي نقش هاي سنتي مي باشد. به بيان ديگر، زنان در تبليغات تلويزيوني بيشتر در آگهي محصولات خانگي، داخل خانه، به همره کودکان، جوان، متاهل، غير شاغل، خانه دار، مصرف کننده محصول، در نقش هاي وابسته، در ارتباطات خانوادگي و در معرفي محصولاتي با عملکرد بهتر و کيفيتي بالاتر نشان داده مي شوند. اکثرا در آگهي ها سخنگو نبوده، بحثي را ارائه نمي دهند و در زمينه هايي با تعداد دو نفر يا کمتر ظاهر مي شوند. از سوي ديگر، اکثر شخصيت هاي اصلي را در تبليغات مردان تشکيل مي دهند. آنان در تبليغات بيشتر در آگهي خودرو، بيرون از منزل، بعنوان صداي روي تصوير، در زمينه هاي مردانه/ تنها، ميانسال/ مسن، مجرد، شاغل، حرفه اي، سخنگو، کارشناس، در نقش هاي زينتي، فاقد هرگونه ارتباط، با پاداش لذت، در زمينه هايي با تعداد بيش از پنج نفر تصويرسازي مي شوند و اکثر بحث ها (علمي/ نظري) توسط آنها ارائه مي شود. همچنین نتايج مقايسه تبليغات ايران و ترکيه نشان مي دهد اگرچه بطور مشابه در ماهيت تخصيص جنسيت شخصيت اصلي به طبقات کدگذاري تفاوت وجود دارد تصويرسازي در تبليغات ايران بيشتر در راستاي نقش هاي سنتي جنسيت است. تطبيق تصويرسازي نقش جنسيت با تغييرات نقش هاي جنسيتي در جامعه اين امکان را براي آگهي دهندگان فراهم مي آورد تا با استفاده از تصاوير آشناتر براي مخاطب بهتر بوانند پيام شان را منتقل کنند.
2.1.2- سیاوشی (1382) درپایان نامه ی خود تحت عنوان «بررسي استفاده و تاثير طنز بر اثربخشي تبليغات تجاري تلويزيونی» به بررسي چگونگي استفاده از طنز در تبليغات تلويزيوني و تاثيری که بر
اثربخشي تبليغات دارد، پرداخته است. فرضیه هایی که در این پژوهش بررسی شده اند عبارتنداز: 1) نوع محصول تبليغ شده و نوع مكانيزم بكار رفته در تبليغ بر اثربخشي تبليغ طنز تاثيرگذار هستند. 2) مبنای تصمیم گیری (عملكرد محصول یا احساسات) مصرف‌كننده هنگام خريد، براثربخشي تبليغ طنز تاثیرگذار است.3) مكانيزم استفاده شده درتبلیغات (مکانیزم احساسي یا شناختی) براثربخشي تبليغ طنز تاثیر گذار است. این پژوهش از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) می باشد که حجم نمونه 384 نفر وبه روش تصادفی انتخاب گردیده است. محقق در بخش اول تحقيق، به بررسي وضعيت موجود تبليغات تلويزيوني در ايران مي پردازد و جايگاه طنز را در آن مشخص مي كند، در بخش دوم نیز با استفاده از تقسيم‌بندي فراورده‌ها براساس شبكه fcb كه در زمره معتبرترين روش‌هاي طبقه‌بندي فرآورده‌هاست، به بررسي تاثير نوع فرآورده تبليغ شده و نوع مكانيزم به كار رفته در تبليغ واینکه تاثير غير قابل انكاري بر اثربخشي تبليغ طنز دارند، می پردازد. نتایج تحقيق نشان مي دهد كه 14درصد از مجموع تبليغات پخش شده در تلويزيون ايران، از جاذبه طنز استفاده كرده اند. بعلاوه مشخص گرديده كه نوع محصول تبليغ شده و نوع مكانيزم بكار رفته در تبليغ تاثير غيرقابل انكاري بر اثربخشي تبليغ طنز دارند؛ اثربخشي تبليغ طنز در محصولاتي كه مصرف‌كننده هنگام خريد آنها احساسات خود را مبناي تصميم‌گيري قرار مي‌دهد، كمتر از محصولاتي است كه مبناي تصميم‌گيري مصرف‌كننده هنگام خريد آن‌ها، عملكرد محصول بوده است؛همچنين مشخص گرديده كه اثربخشي تبليغاتي كه از مكانيزم احساسي (كه بيشتر بر مولفه‌هائي مثل حس آزادي و رهائي از هنجارهاي دست وپا گير اجتماعي تاكيد دارد) استفاده كرده‌اند، نسبت به تبليغاتي كه از مكانيزم شناختي (كه تاكيد آن بر متعجب ساختن مخاطب و ايجاد ناهمخواني شناختي است) استفاده كرده‌اند و مكانيزم بين فردي (كه از هنجارهاي گروه‌ها و نياز افراد به اينكه مي‌خواهند بهتر از بقيه باشند) استفاده كرده‌اند بيشتر است.
3.1.2- فرجی نیا (1386) درپایان نامه ی خود تحت عنوان «مطالعه ويژگيهاي موثر تبليغات تجاري تلويزيونی بر يادآوري» به بررسي و ارزيابي آگهي هاي بازرگاني تلويزيوني پرداخته شده است؛ که در آن تاثیر استفاده از موسیقی در آگهی های بازرگانی بر میزان یادآوری مخاطب به روش پیمایشی و به صورت میدانی در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه ی اهم که در این پژوهش بررسی شده به این صورت است : «میزان یادآوری شهروندان تهرانی از سه نوع آگهی بازرگانی (با متن ساده، متن ساده همراه با موسیقی در زمینه، آگهی همراه با شعر و موسیقی) تفاوت دارد». لذا این پژوهش به دنبال پاسخی به این سوال است که کدام یک از این سه نوع آگهی مورد مطالعه بیشترین سطح یادآوری را ایجاد می کند؟ در اینجا 9آگهی مورد آزمون واقع شده که 2آگهی با متن ساده، 3آگهی با متن ساده همراه با موسیقی در زمینه،4 آگهی همراه با شعر و موسیقی بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه از نوع بسته می باشد که میزان یادآوری آزمون شوندگان را از 9 آگهی پخش شده از طریق تلویزیون در طی هفته قبل آزمون مورد اندازه گیری قرارداده است. پرسشنامه مزبور سوالاتی را در مورد متن آگهی، نحوه اجرای، شعار شرکت و خصوصیات کالا و شخصیت های موجود در آگهی مطرح نموده است. این پژوهش از انواع تحقیقات توصیفی- پیمایشی بوده وجامعه آماری آن افراد ساکن در شهر تهران بوده اند. نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده و حجم نمونه 200نفراست، به طوریکه شهر تهران به پنج منطقه شمال، جنوب، غرب، شرق و مرکز تقسیم شده و محل تکمیل پر سشنامه در کنار یکی از پارکهای موجود در هر یک از مناطق مورد نظر انتخاب شده است .نتایج بدست آمده حاکی از آن است که با توجه به اینکه در تهيه آگهي هاي بازرگاني مسائل مهمي چون خصوصيات شخصي بينندگان، تحصيلات، سن و ويژگيهاي آگهي ها همچون آگهي با متن ساده ، با متن همراه موسيقي و يا با متن داستاني مورد نظر قرار گرفته و با توجه به ميزان تاثير هركدام از آگهي ها مناسب ترين آگهي را باید با توجه به خصوصيات كالا و بينندگان آگهي ها تهيه نمائيم، و به طورکلی در مقایسه بین آگهی با متن ساده و آگهی با متن ساده همراه با موسیقی، متن آگهی هایی که با شعر و موسیقی همراه باشند تاثیر بیشتری را بر یادآوری مخاطبان داشته اند.
4.1.2- کبیری (1390) در پایان نامه ی خود تحت عنوان «تعامل جاذبه های هیجانی پیام با جنسیت و درگیری: دلالت های کاربردی آن در تبلیغات رانندگی ایمن» به بررسی نقش جاذبه هاي هيجاني طنز و ترس در پيامهاي تبليغاتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مصرف كننده، مصرف‌كننده، مصرف کنندگان، مصرف کننده Next Entries پایان نامه با موضوع تصویرسازی، درگیری ذهنی، مصرف کننده، اثربخشی تبلیغات