پایان نامه با موضوع مصرف مواد، ویژگی های شخصیت، سوء مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

چنین عقایدی در گروه های ما جایگاهی ندارند. مسائل و مشکلات دیگر اعضا هیچ ربطی به ما ندارد و ما با عنوان کردن چنین عقایدی باعث آزار واذیتشان شده و از بهبودیشان جلوگیری می کنیم. حتی ممکن است با کلمات خود باعث لغزش برخی نیز شویم (انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
11 – خط مشی روابط عمومی ما بنا براصل جاذبه است و نه تبلیغ، ما لازم است همیشه گمنامی شخصی خود را در سطح مطبوعات، رادیو و فیلم حفظ کنیم.
سنت یازدهم را می توان به دوقسمت تقسیم نمود. قسمت اول به خط مشی روابط عمومی انجمن اشاره می کند و این خیلی ساده به معنای آنست که ما برای ارتقاء انجمن خود، نیازی به تبلیغ نداشته و نمی خواهیم برنامه هایمان را به کسی بفروشیم. ما به عنوان معتادن در حال بهبودی نمون های زنده ای از کارکرد برنامه هستیم و مقایسة جایگاه فعلی ما می تواند جاذبه ای پر قدرت برای معتادان در عذابی باشد که در جستجوی پیدا کردن بهبودی هستند. وقتی که دیگران تغییر را در زندگیمان و همچنین سلامت روانی، احساسی، جسمی و روحی ما می بینند، متوجه یک جاذبة پر قدرت گشته و خواهان این برنامه خواهند بود، ما نیاز به تبلیغ نداریم (انجمن جهانی معتادان گمنام،1388).
قسمت دوم این سنت به ما راهنمایی می کند که چطور به عنوان اعضای انجمن، خود را به دنیای بیرون و بخصوص در سطح رسانه ها، معرفی کنیم. هدف از این سنت محافظت و امن نگاه داشتن انجمن می باشد. از ما خواسته می شود که اگر از طریق دوازده قدم بهبود یافته ایم، این واقعیت را در جامعة بیرون از انجمن، آشکار ننماییم. با برملا نمودن چنین امری ما در واقع وانمود می کنیم که نمایندة کل انجمن هستیم و این خود برا خلاف اصول اساسی انجمن می باشد. اصولی که مبنایشان روحانبیت بوده و نقطه مقابل خود محوری می باشند. حفظ گمنامی باعث می شود تا از هرگونه تصورات باطل در اذهان عمومی نسبت به اینکه شخص مورد نظر نمایندة این و یا آن انجمن می باشد، جلوگیری شود. اگر چنین موقعیتی قابل اجتناب نبوده و گمنامی عضو مربوط بشکند و او لغزش کند، تأثیر آن بر روی کل انجمن بسیار منفی خواهد بود (همان منبع).

12 – گمنامی، اساس روحانی تمام سنت های ماست و همیشه یادآور این است که اصول را به شخصیت ها ترجیح دهیم.
سنت دوازدهم پایه و اساس فروتنی ما بوده و دلیل عضویتمان را در انجمن به ما یاد آوری می نماید. هرچه قدر که اصل گمنامی سنت یازدهم در رابطه با رسانه ها آورده شده و هدفش این است که تک تک اعضا کل انجمن را به خطر نیاندازید. اما در اینجا رهنمودهای گمنامی اشاره بر این دارند که ما چطور باید در درون انجمن خود زندگی کنیم. با حفظ گمنامی خود در تمام مراحل خدمت در انجمنمان، در نهایت منافع ((خود)) را قربانی منافع انجمن می نماییم. اولویت روی پیام است نه پیام رسان. ما این کار را با قید تنها نام اول خود در جلسات و یا پیام رسانی قدم دوازدهم انجام میدهیم. تمرین رهنمود های این سنت کمک می کند تا ما اصول انجمن را بر شخصیت ها ترجیح دهیم. این کار خودکامگی ما را تحت کنترل نگاه داشته و باعث می شود به جای آنکه موفقیت خود در بهبودی را نتیجه تلاشهای خودمان بدانیم، آن را به انجمنمان نسبت دهیم. رهنمودهای این سنت حس خودخواهی و تکبر را در ما کاهش می دهند. گمنامی یک تور ایمنی نیز برای اعضای انجمن می باشد. با وجودی که مدت زیادی از دوران طرد شدن ما توسط جامعه و اطرافیان می گذرد، آشکار نمودن عضویتمان در یک انجمن دوازده قدمی در بیرون از جلسات بستگی به خودمان دارد. این رهنمود در اطمینان بخشیدن به تازه واردین در مورد اینکه گمنامی شان در انجمن حفظ خواهد شد، بسیار مؤثر می باشد.
علاوه براین، حفظ گمنامی دیگر معتادان، می تواند از لغزش احتمالی ایشان جلوگیری کند. مواردی وجود داشته اند که یک معتاد به دلیل شکسته شدن گمنامی اش در بیرون از جلسات و آشکار شدن راز اعتیاد او نزد همکاران و اعضای خانواده اش، لغزش کرده است (انجمن جهانی معتادان گمنام،1388)
ما نیاز داریم در انجمن خود احساس امنیت کنیم و تمرین این اصل نه تنها انتخاب های شخصی و تصمیمات ما را ارزشمند تر می کند بلکه تمامیت انجمن ما را نیز حفظ می نماید. مثلا اگر عضوی در یک جلسة انجمن رازی را مشارکت کند و یا یک رهجو مسئله ای خصوصی را با ما درمیان بگذارد و ما گمنامی ایشان را شکسته و این اسرار را با دیگران در میان بگذاریم، می توانید نتیجه کار را تصور کنید؟ چه اتفاقی برای آن شخص خواهد افتاد؟ اگر چنین مواردی در انجمن ما متداول بود، عاقبت انجمن ما چه می شد؟ اهمیت احترام گذاشتن به گمنامی دیگران در هر جلسة انجمن، توسط منشی یا رهبر جلسه تأکید می گردد. او می گوید: آنچه را در اینجا می شنوید، در مکان باقی بگذارید، شایعه پراکنی ممکن است به لغزش منجر شود و لغزش ممکن است به مرگ منتهی گردد(همان منبع).

اصول 12 سنت
اصول
سنت
اتحاد
1
اختیار
2
شایستگی عضویت
3
استقلال
4
رساندن پیام
5
سازمانهای خارجی
6
اتکاء به خود
7
ایثار
8
اختیار
9
مسائل بیرونی
10
روابط عمومی
11
گمنامی
12

درمان و بازپروری15
برخی افراد که مشکلات مرتبط با مواد دارند بدون درمان بهبود می یابند، بخصوص وقتی به سن بالا می رسند. برای بیمارانی که به اختلالات خفیف تری نظیر اعتیادبه نیکوتین مبتلا هستند، مداخلات نسبتاً کوتاه مدت به اندازه درمان های عمیق تر مؤثرند. از آنجا که مداخلات کوتاه مدت روی محیط اطراف و تغییرهای مغزی ناشی از دارو تأثیری ندارند و مهارت های جدیدی که ارائه نمی کنند. احتمالا بهترین توضیح تأثیر آنها بر روی رفتارمصرف دارو،تغییرانگیزة بیمار(تغییر شناختی) است (ساراسون وساراسون ترجمه نجاریان و همکاران،1390).
در افرادی که به این نوع درمان پاسخ نمی دهند و یا وابستگی آنها شدیدتر است، انواعی از مداخلات دیگر به کار می رود. تفکیک اقدامات یا فنون اختصاصی نظیر درمان انفرادی، خانواده درمانی، گروه درمانی، پیشگیری از عود و درمان دارویی و برنامه های درمانی مفید است (هیلگارد،1385).
در اکثر برنامه ها از تعدادی اقدامات اختصاصی، رشته های تخصصی متعدد و نیز افراد غیر متخصصی که مهارت های خاص یا تجربه شخصی مشکلات مواد را داشته و درمان شده اند استفاده می شود. بهترین برنامه درمانی آن هایی هستند که پس از ارزیابی دقیق، برای برآوردن نیازهای هر بیمار، رشته ها و اقدامات اختصاصی را تلفیق می کنند (کاپلان و سادوک، 2007).
تعاریف شخصیت
شخصیت16 نقش تعیین کننده ای بر رفتار مشهود و آشکار فرد دارد شخصیت عبارت است از: مجموعه سازمان یافته، واحد و متشکلی از خصوصیات نسبتا ثابت و مداومی که بر روی هم یک شخص را از شخص یا اشخاص دیگر متمایز می کند( براهنی، بیرشک، 1377 ، سیاسی 1371، کریسنی 1999، هال و لیدزی 1996). تحقیقات زیادی نشان داده اند که معتادان غالباً دارای مشکلات جدی شخصیتی هستند (سارسون، 1373، ترجمه نجاریان و همکاران). این مشکلات می تواند ریشه در مؤلفه های بنیادین شخصیت داشته باشد به همین خاطر بخش عظیمی از تحقیقات روی اعتیاد بر موضوع شخصیت افراد معتاد و مؤلفه شخصیتی آنها تمرکز دارد این تحقیقات از نظریه ها و الگوهای مختلف پیروی می کنند از جمله: پیروی از نظریة آیزنگ و استفاده از پرسشنامة ا برای سنجش ویژگی هی معتادان (به طور مثال رزنتال و همکاران، 1990).
در 50 سال گذشته، تلاش های بسیاری در راستای بررسی ارتباط سوء مصرف مواد و سازه های شخصیت انجام شده. فرض وجود یک شخصیت با منش اعتیادی در مفاهیم روان کاوی از وابستگی به مواد ریشه می گیرد. در سومین چاپ راهنمای تشخیص و آماری اختلال های روانی (انجمن روانپزشکی آمریکا، 1980) مصرف مواد و اختلالهای شخصیت در محور های جدا از هم جای گرفتند و از آن هنگام، پژوهش درباره همگونی مصرف مواد و اختلال های شخصیت، به دلیل اهمیت آن در پیش آگهی ضرورت یافت. در بیشتر بررسی های انجام شده، همگونی اختلال های شخصیت و وابستگی به مواد گزارش شده و همبستگی 44/. تا 79/. برای سوء مصرف الکل و مواد اعلام گردیده است. همگونی سوء مصرف مواد و اختلال های شخصیت، تشدید علایم روانپزشکی و افزایش خطر خودکشی را به همراه دارد (بال، 2004 ، 2005).
در باره نقش ویژگی های شخصیت ( برای نمونه تکانش وری، پرخاشگری و هیجان جویی) بر رفتار اعتیادی، بررسی های زیادی انجام شده است. این بررسی ها گویای آن هستند که ویژگی های شخصیت در شروع، گسترش و تداوم وابستگی به مواد نقش دارند(کاپلان وسادوک،2007).
برای بررسی و شناخت پدیده اعتیاد توجه به جنبه های فردی و جسمی و ژنتیکی، زمینه های روانی و ذهنی و بلاخره مسایل اجتماعی لازم و ضروری است. از این رو، در باره علل و عوامل موثر بر اعتیاد می توان بر اعتیاد می توان به عوامل فردی، محیطی . اجتماعی اشاره کرد، از میان عوامل فردی نیز می توان ویژگی های شخصیتی را برشمرد. شخصیت عبارت است از مجموعه ای سازمان یافته، واحد و متشکل از خصوصیات ثابت و مداومی که یک شخص را از شخص یا اشخاص دیگر متمایز می کند. هم چنین می توان گفت شخصیت عبارت است از الگوی نسبتاً پایدار صفات، گرایش ها، یا ویژگی هایی که تا اندازه ای به رفتار افراد دوام می بخشد (فیست و فیست، ترجمه سید محمدی، 1387). شخصیت عامل تعیین کننده ای است که تمامی رفتارهای انسان را در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد و گاهی در اثر صفات ناسازگارانه، فرد و اطرافیان را با مشکل جدی مواجه می کند (ایرانی، 2005).
تحقیقات زیادی نشان داده است که معتادان غالباً دارای مشکلات جدی شخصیتی هستند (ساراسون و ساراسون؛ ترجمه بهمن نجاریان و همکاران، 1387). نتایج بررسی سراج خرمی و اصفهانی اصل (1387) نشان داد که معتادان به مواد مخدر دارای تفکر پارانویید علایم افسردگی، اضطراب،هستند. حسینی المدنی و عاشوری (1391) دریافتند که میانگین نمرات افراد معتاد نسبت به گروه عادی در روان رنجوری و برونگرایی بیشتر است، بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد با ویژگی های شخصیتی افراد مرتبط است.
جنبه های منشی شخصیت، علی رغم سرشت که به تفاوت های موجود در واکنش های هیجانی خودکار و عادتها اختصاص دارد، به تفاوت های فردی در خصوص خودانگاره های مربوط به اهداف و ارزش ها می پردازد. چنین خودانگاره هایی می توانند ارزش و معنای هر آنچه تجربه می شود را تعریف کنند. بنابراین از این رهگذر می توانند واکنش های هیجانی را تغییر دهند. براساس سه بعد منش، هم دیدگاه های عقلانی در مورد موانع فردی و غیر فردی را شامل می شود و هم دیدگاه های هیجانی را در بر می گیرد (کلونیجر،1991).
آیزنگ نیز شخصیت را به عنوان سه صفت سرشتی با مبنای زیستی در نظر گرفته که نظریه وی ارزش نظری و کاربردی دارد، چرا که برخی مکانیزم های زیستی، زمینة صفات شخصیتی که فرض شده در مصرف موادمخدر عامل خطر باشند را مشخص می کند (اکتون، 2003).

نظریه آیزنگ:
آیزنگ در بحث خود از شخصیت دو مسأله کلی را مطرح می کند. یکی از این مسائل جنبه توصیف شخصیت است و به علل و موجبات رفتاری کاری ندارد. دیگری بررسی عوامل علی و سببی است که در آن وی کوشش دارد تا علت های زیر بنایی شخصیت و اختلاف های بین شخصیت ها را تحلیل کند (شولتز و شولتز ترجمه سید محمدی،1391).

الف – جنبه های توصیفی شخصیت
آیزنگ و همکاران وی پژوهش های خود را برای بررسی نمونه ها و انواع شخصیت و ویژگی های آنها را در جهت شناخت شخصیت ها متمرکز کرده و در این زمینه به خصوصیات روانی گوناگون، که در روانشناسی با عناوینی چون خصایص، عادات، تیپ ها و غیره مشخص شده اند، توجه نشان داده اند (جس فیست وگریگوری فیست ترجمه سید محمدی،1387).
بر اساس چهار مزاج معرفی شده جالینوس، دو مزاج صفراوی و سودایی با دو مزاج دیگر یعنی بلغمی و دموی مخالف هستند. بدین معنی دو مزاج اول دارای ناپایداری و هیجان های شدید هستند و حالت های روان نژدی دارند. در حالی که در دو مزاج دیگر رفتارها دارای ثبات بیشتر بوده و شدت هیجان ها در آنها کمتر است.
در عین حال مزاج های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، مسئولیت پذیری، سلسله مراتبی Next Entries پایان نامه با موضوع مصرف مواد، حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی