پایان نامه با موضوع مردم شناسی، تاریخ هنر، مبلمان شهری، هنر ایران

دانلود پایان نامه ارشد

ش طراح……………………………………………………………………………………………………………………..138
3-4-15 تاثیر محصول بر محیط…………………………………………………………………………………………………….140
3-4-16 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………141

3-5 زیبایی شناسی…………………………………………………………………………………………………….142
3-5-1 آب به صورت طرح…………………………………………………………………………………………………………..142
3-5-2 آب از نظر حرکت…………………………………………………………………………………………………………….142
3-5-3 آب به صورت کنایه و نشانه……………………………………………………………………………………………….143
3-5-4 عناصر طراحی بصری………………………………………………………………………………………………………..143
3-5-5 فرم…………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-5-6 بافت………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-5-7 کیفیت حسی……………………………………………………………………………………………………………………145
3-5-8 آبروها…………………………………………………………………………………………………………………………….145
3-5-9 آبشارها…………………………………………………………………………………………………………………………..145
3-5-10 فواره ها………………………………………………………………………………………………………………………..146
3-5-11 نور پردازی آبنماها و آبشارها و آب های ساکن………………………………………………………………….148
3-5-12 انواع نورپردازی باغی……………………………………………………………………………………………………..149
3-5-13 زیبایی شناسی محیط و منظر……………………………………………………………………………………………153
3-5-14 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………..154

3-6 آنالیز ساختار و عملکرد…………………………………………………………………………………….155
3-6-1 مواد و روش های ساخت آبنما……………………………………………………………………………………………155
3-6-2 نورپردازی در کف حوضچه……………………………………………………………………………………………….155

فصل چهارم طراحی
4-1 پیشنهادات طراح………………………………………………………………………………………………………..157
4-2 روشSET………………………………………………………………………………………………………….159
2-4- 1مصادیق کالایی……………………………………………………………………………………………………..159
2-4-2 بررسی هویت مکان قرار گیری محصول نهایی………………………………………………………………………161
2-4-3 توپوگرافی بام تهران…………………………………………………………………………………………………………..161
2-4-4 علت انتخاب بام تهران………………………………………………………………………………………………………161
2-4-5 گروه هدف………………………………………………………………………………………………………………………163
2-4-6 بسته های فرهنگی لنسکی………………………………………………………………………………………………….163
2-4-7 معیار های محیطی…………………………………………………………………………………………………………….163
2-4-8 معیار های تعاملی……………………………………………………………………………………………………………..164
2-4-9 معیار های ارزیابی و داوری……………………………………………………………………………………………….164
2-4-10 معیار های خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………165
2-4-11 معیار های هیجانی………………………………………………………………………………………………………….165
2-4-12 معیار های اعتقادی………………………………………………………………………………………………………….165
2-4-13 معیار های هویتی……………………………………………………………………………………………………………165
2-4-14 اولویت بسته های فرهنگی در گروه هدف…………………………………………………………………………166
2-4-15 بررسی شاخصه های Entertainment مورد علاقه کاربر………………………………………………….167
2-4-16 معیار های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………..167
2-4-17 بررسی شاخصه های کالاهای مورد توجه گروه کاربر………………………………………………………….168
2-4-18 بررسی رفتار مبتنی بر تکنولوژی گروه هدف……………………………………………………………………..169
2-4-19 چگونگی ارتباط ویژگی های کالا،کیفیت و ارزش های شخصی…………………………………………..170
2-4-20 شناسایی فرصت……………………………………………………………………………………………………………..176
3-4 اتودهای اولیه…………………………………………………………………………………………………………..177
4-4 جدول ارزیابی طرح های برتر……………………………………………………………………………………187
4-5 طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………189
4-6 تفسیر چرایی طرح……………………………………………………………………………………………………195
4-7 نقشه و برش……………………………………………………………………………………………………………196
4-8 نکات فنی…………………………………………………………………………………………………………….201
4-9 مناسبات اقتصادی………………………………………………………………………………………………….203
4-10فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………….205

فصل اول

چکیده :
این پژوهش با هدف اولیه استفاده از عناصر نور و آب در طراحی المان های شهری،به بررسی کامل این عناصر در دوران تاریخی ایران پرداخته است و هم چنین طراحی مبلمان و المان های شهری از منظر هویت و فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است و سعی بر ایجاد پیوندی محکم تر بین فرهنگ و المان های شهری شده است .
هم چنین از نظر اجتماعی سعی در هرچه بهتر ارتباط برقرار کردن استفاده گر با المان های شهری شده است..
مقدمه
اهمیت موضوع
با توجه به اینکه طراحی کنونی شهر تهران نیاز های روانی و جسمی مردم تهران را برآورده نمیکندو ارتباط فطری و موثر بین فرد و فضاهای شهری وجود نداردو شهری خاکستری بدون ایجاد تعلق خاطر بین فردو جامعه می باشد.بنابراین ایجاد فضایی با توجه به فرهنگ جامعه که ارتباط فرد با محیطش را بهتر کرده و فضایی برای تعامل و آرامش باشد ضروری می باشد.
هدف
طراحی المان و فضای شهری منطبق با فرهنگ و تاریخ مردم ایران در جهت ایجاد تعامل اجتماعی و تعامل بین فضاهای شهری و افراد.

سوال پژوهشی
با این فرض این تحقیق را شروع کردم که با بررسی تاریخ هنر ایران شاخصه های فرهنگی استخراج کنم و از آن ها به کدهای طراحی برای طراحی المان های شهری برسم.
تعریف مبلمان شهری
مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از وسایل،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها و عناصری گفته می شود که چون در شهر و خیابان و در کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند.
پیشینه
در این پژوهش مقطعی تحلیلی دوران تاریخ هنر ایران از زروانیسم تا کنون بررسی شده است.هنرهایی مانند نقوش برجسته،سفال،معماری،نگارگری،قالی مورد بررسی قرار گرفت.همچنین عقاید سهروردی دربار ه نور و حکمت اشراق نیز بررسی شد.فصل دوم به طور کامل به این بخش اختصاص داده شده .
این بررسی نشان می دهد که شاخصه های فرهنگی تا قبل از دوران اسلامی دارای اشتراک های زیادی می باشد و بعد از دوران اسلامی با حفظ برخی اشتراکات دارای شاخصه های جدیدی است.
نتایج:
با بررسی های مقطعی و تحلیلی شاخصه هایی مانند تقدس،قائم به ذاتی تمرکز،سلسله مراتب تطهیر و خلوص و شفافیت،بخشندگی،حقیقت یابی و.. در ارتباط با عناصر نور و آب استخراج شده است.از این شاخصه ها به کدهای طراحی رسیدم که به کمک آنها و با بکار گیری روش set موفق به طراحی فضایی در بام تهران شدم.

کلمات کلیدی
-آب- نور- مبلمان شهری-فرهنگ
1-2 روش تحقیق:
مقطعی تحلیلی

فصل دوم
بررسی عناصر نور و آب در تاریخ هنر ایران
آنالیز تاریخی

2-1 اسطوره:
بهار(1376 الف ،صص344 تا 345)اسطوره شناسی بخشی است از مردم شناسی فرهنگی که آن خود از مردم شناسی منشعب می گردد.مردم شناسی فرهنگی به بررسی و فرا یافتن قوانین عمومی قالب های رفتاری انسان در همه ابعاد آن می پردازد و می کوشد توجیهی عمومی از این پدیده اجتماعی فرهنگی به دست دهد.اسطوره شناسی با بررسی مجموعه های اساطیری زنده یا مرده و فرا یافتن کیفیات عمومی و کلی آن ها،در خدمت مردم شناسی فرهنگی قرار می
2-2 آب و آفرینش:
آفرینش حیات بر آب نهاده شده است.سومریان معتقد بودنددر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نشانه شناسی، هنر اسلامی، فلسفه اشراق، عوامل انسانی Next Entries پایان نامه با موضوع هند و اروپایی، نقوش هندسی، تجدید حیات، مراسم مذهبی