پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

ت جذب بالفعل دانش ، اولاً دانش جدید برای استفاده آتی مستندسازی و ذخیره میشود. ثانیاً مهارتها و فرایندهای کاری براساس دانش قبلی ارزیابی شده و با کسب دانش جدید بهبود یافته و بازنگری میشود. ثالثاً راههای جدیدی برای تلفیق و ترکیب دانش قبلی سازمان با قابلیتها و فرصتهای پیش آمده جدید ارائه میشود.
1-7-3) نوآوری سازمانی
در تحقیق حاضر نوآوری به عنوان متغیر وابسته شناخته میشود و بعنوان اولین تلاش برای تحقق بخشیدن یک ایدۀ جدید، فرآیند و محصول یا خدمت است.(زمیتکوفسکی20،2005) نوآوری شامل، نوآوری محصول21 یا خدمت و نوآوری فرایند22 است، كه نوآوری محصول؛ بعنوان محصولات یا خدمات جدید است و نوآوری فرایند؛ بعنوان عناصر جدید معرفی شده به تولید یک سازمان یا عملیات، خدمات و فرایندها تعریف شده است.(رولند و جینز و والکر23،2002).
– بطورخلاصه پژوهشگر در این تحقیق نوآوری سازمانی را به منزلۀ عینیت بخشیدن به ایدههای کارکنان سازمان میداند به گونهای که منجر به خدمات جدیدی گردد و همچنین با توجه به تواناییهای سازمان بتوان، موجب تغییراتی درفرایندهای کاری و بهبود در ارائۀ خدمات شد بنحوی که به سادهسازی و تسهیل فرایندهای اداری منجر شود.
1-8) قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعي :پژوهش حاضر با توجه به عنوان آن، در حوزه تئوري سازمان قرار ميگيرد.
قلمرومكاني : ادارات گمرك جمهوري اسلامي ايران میباشد.
قلمروزماني : شش ماهه اول سال 1393 میباشد.

فصل دوم :مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه
درسازمان جهانی گمرک در سال های 2013و2014به ترتیب شعارهای “نوآوری برای پیشرفت گمرک “و”ارتباطات: تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”سرلوحۀ کار سال گمرکات جهان قرار گرفت که نشان از اهمیت تسهیم و اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی ازمؤلفه های مدیریت دانش و نیز اهمیت نوآوری درسازمان جهانی گمرک دارد.
درهمین راستا، کونیومیکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک پیامی را به شرح ذیل درسال های 2013 و 2014برای رؤسای گمرکات کشورهای عضواین سازمان فرستاد:
پیام “نوآوری برای پیشرفت گمرک”درسال2013میلادی
“اعضای سازمان جهانی گمرک فرصت آن را خواهند داشت که به ارائۀ ایدههای جدید و تجربیات به دست آمده دراین خصوص، ازجمله همکاریهای تازه درجهت گسترشِ روابط با سازمانهای دولتی و عوامل خارجی و راه حلها و فناوریهای نوین به کار گرفته شده، بپردازند. نیاز به نوآوری در مواجهه با مسائل متغیرگمرکی همانند تأمین امنیت زنجیرۀ عرضۀ جهانی، تسهیل تجارت بین المللی، حصول اطمینان ازجمع آوری عادلانه ومنصفانۀ درآمدها و حمایت از جامعه درمقابل تجارت غیرقانونی، امری اجتناب ناپذیر تلقی میشود.”
پیام “ارتباطات :تسهیم (اشتراکگذاری) اطلاعات برای همکاری بهتر”درسال 2014
“امسال روز جهانی گمرک را با عنوان «سال ارتباطات» برای سازمان جهانی گمرک آغاز مینمائیم. سالی که درآن ما به عنوان جامعۀ گمرک، در جهت افزایش راهبردهای ارتباطی و برنامه های توسعه در سطح جهان تلاش و حرکت مینمائیم. با شعار «ارتباطات: تسهیم اطلاعات جهت همکاری بهتر» ما قصد و ارادۀ خود را جهت افزایش اطلاع رسانی پیرامون نقش حیاتی گمرک در تجارت بین الملل، مؤفقیت اقتصاد و توسعۀ اجتماعی، در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی اعلام مینماییم. ارتباط فرآیند دو سویهای است که موجب افزایش همکاری میشود و از آنجا که گمرک در کانون شبکه های ارتباطی (به عنوان یکی ازابزارهای اشتراک گذاری دانش) قراردارد، توسعه و بهبود یک راهبردِ ارتباطیِ درست در داخل و خارج، موجب افزایش شفافیت، تسهیل گفتگوی متقابل، اعتمادسازی و تضمین درک متقابل میگردد. گمرکات جهان در سال های اخیر، با خبرگی و تخصص منحصر به فرد خود (اشاره به دانش ضمنی گمرکات) ، گام های بلندی را جهت حضور پررنگ و ملموستر درسطح دولتها، سازمانهای بین المللی، فضای کسب وکار، حامیان، بانکهای توسعه و سایر ذینفعانِ تجاری بین المللی برداشتهاند. روشهای خوب ارتباطیِ مورد استفادۀ اعضای سازمان جهانی گمرک بسیار فراوانند، وب سایت های گمرکات، مجلات تخصصی، ابزارها و شبکه های ارتباط اجتماعی، همگی پیشگام در اطلاع رسانی و آگاهی دادن در مورد نقش و سهم گمرک در محیط تجارتِ منعطف و کارا هستند. در راستای تکمیل این کوششها، دبیرخانه سازمان جهانی گمرک نیز تعدادی ابزارهای ارتباطی جهت کمک به این فرآیند ارائه نموده است، از جمله وب سایت جدید و پویای سازمان، مجله خبری شناخته شده و درخور توجه و حضور فزاینده در رسانههای اجتماعی. در این راستا، تلاش سازمان جهانی گمرک در ملاقات و مذاکره با تعداد زیادی از رؤسا، وزراء، رهبران وسیاستگذاران بین المللی به منظور دفاع از منافع گمرک، ارتقای جایگاه و ایجاد آگاهی هر چه بیشتر از فرصتها و چالشهای فرا روی آن نیز به همان میزان با اهمیت میباشد. ما همچنین نسبت به نحوۀ تعامل و ارتباط با سایر ذینفعان و شرکای خود، شنیدن بازخورد آنها و چگونگی پاسخگویی به آنان توجه و تمرکز مینمائیم. زیرا این موضوع موجب جلب حمایت هرچه بیشتر از کار ما و اثربخشی بیشترِ راهبردهای سازمان جهانی گمرک میگردد.
درحقیقت، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد، تبادل و تسهیم میگردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقیق، کشف و تولید دانش نیز میباشد.
همانند سال گذشته، قویاً اعتقاد دارم که گمرکات و فراتر ازآن جامعۀ گمرک با التزام به شرکت و تعامل فعال درامور ارتباطی و تضمین مؤفقیت سال ارتباطات سازمان جهانی گمرک، این مناسبت را پاس خواهند داشت”.
با دقت در پیام های سال های 2013و2014 دبیرکل سازمان جهانی گمرک، می بینیم که سازمان هایِ با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیطهای متغیر و ایجاد و توسعه قابلیتهای جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفقتر خواهند بود.(مورنو، مونتس،فرناندز،2004) ولی این فرایند کاملاً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیتهای مختلف است.(نوری ،1384) چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟(ربیعی,1388)به عقیدۀ پژوهشگر و باتوجه به پیام های سال های 2013و2014سازمان جهانی گمرک ، می توان دریافت که راه حل دستیابی به نوآوری ، ایجاد یک نظام مدیریت دانش، جهت کسب و تبادل و اشتراک گذاری (تسهیم) ایدههای جدید و تجربیات به دست آمدۀ قبلی در بین گمرکات داخلی و خارجی به منظور درک بهتر دانش ضمنی و آشکارِ هر کدام از آنها و به کارگیری این دانش درغالب بسته های عملیاتی نوآورانۀ مورد تأکید دبیرکل سازمان جهانی گمرک درسال 2013بشرح ذیل و نیز نظام ارتباطاتیِ مورد تأکید درسال 2014می باشد(وب سایت گمرک ایران):
1)بستۀ درآمدی (جمع آوری درآمدها)
2)بستۀ رقابت اقتصادی (تسهیل تجارت)
3)بستۀ اجرایی وانطباقی (اجرائیات وامنیت)
4)بسته توسعه استراتژی (توسعه منابع انسانی وسازمانی)
در کشور ما نیز گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبودِ وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطورمستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن میتواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از اینرو ناگزیر از انتخاب روشها و بکارگیریِ شیوههایی است که بر بستر طرحهای خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده است. علی رغم تلاشهای فراوان درگذشته، برای ایجاد گمرک نوین، هنوز آن گونه که شایسته است این سازمان نتوانسته ازبسترهای نوآور وخلاقانۀ موجود به نحو مطلوب استفاده نماید.(ویژه نامه همایش روز جهانی گمرک 4 و5 بهمن 1391،ص3) لذا برای اینکه سازمان بتواند ازاین بسترهای بالفعل و بالقوۀ موجود استفاده حداکثری را جهت تسهیل تجارت و ایجاد شفافیت بنماید میبایست نوآوری را در کنارِ مدیریت دانش ببیند.
با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(27/05/1392) متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقههای از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش درمیان آگاهان و دلسوزان این سازمان بوجود آورد. که در ذیل به آن اشاره می کنیم(خبرگذاری فارس خبرشماره 001439):
نخست دریکی ازتعاریف منشوراخلاقی آمده است: «منشوراخلاقیات سازمانی مجموعه راه حلهایی است که عملکرد و اقدامات صحیح کارگزاران دولتی را به صورتی واضح و شفاف معین نموده و معیارهایی برای تصمیم گیری و انتخاب دراختیار آنان قرار میدهد.» اينکه دولتي در ابتدايِ کار، منشوري اخلاقي ارائه دهد و خود را ملزم به سر لوحه قرار دادن اصول اخلاقي در قالب منشور بنمايد، کاري است بسيار پسندیده، که بایدآن را به فال نیک گرفت.
دوم، توجه دولت به مدیریت دانش درقالب دو بند از این منشور میباشد که به شرح ذیل تقدیم حضور میگردد:
بند ۱۰ منشور: «نظراتِ تخصصي مديران قبلي، کارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جويا شوم و به آن توجه ويژه کنم.»
استفاده از نظرات تخصصي مديران قبلي نشان از روحيۀ تعامل و مشارکت مديران سازمان و مديران ارشد نظام دارد، زیرا که در بحث مديريت دانش و موضوع اکتساب دانش، موضوع مهمي است و يکي از راه‌هاي کسب دانش، استفاده از تجربيات افرادي است که پيش از اين با موضوع مواجه بودند.
وبند13: «هر گاه به اين جمع‌بندي برسم که توان لازم براي انجام مسئوليت را از دست داده‌ام مراتب را به رييس‌جمهور اعلام کنم و زماني که مي‌خواهم سازمان تحت مديريت خود را تحويل مسئول بعدي دهم، تمام اطلاعات و تجربيات خویش را به جانشين خود منتقل کنم .»
در اين بند شاهد توجه به بحث انتقال دانش هستيم که يکي از مراحل چرخۀ مديريت دانش را تشکيل مي‌دهد. در مرحلۀ انتقال، دانش توزيع مي گردد. اينکه مديري خود از نظر اخلاقي متعهد و ملزم به اشتراک دانش با مدير بعدي خود مي‌سازد اتفاقي شايسته است که اگر در مديريت ارشد اجرايي نظام تحقق يابد قطعاً فعاليت‌هاي مديريت‌ دانش را با مؤفقيت روبرو خواهد کرد. در فرهنگ اسلامي ما نيز بر بحث نشر دانش تأکيد بسياري شده است. مصداق آن حديث «زکات علم ،نشر آن است» ميباشد و دولت يازدهم نيز به درستي به آن توجه نموده است.
اما در تحقيق حاضر مدیریت دانش بعنوان قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب دانش در نظرگرفته شده است. قابلیت اشتراک گذاری دانش بعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است که توانایی کارکنان درانجام به اشتراک گذاشتن دانش با دیگر کارکنان شرکت یاسازمان را توصیف میکند و شامل بذل یا اهداء دانش و جمع آوری دانش است.(ونن وهاف،2004) از منظر ديگر اشتراک گذاری دانش بعنوان فرایند مبادله یا انتقال حقایق، نظرات، ایدهها، اصول و مدلها در درون و بیرون سازمان، از جمله آزمایش و خطا، بازخورد و تعدیل همزمان و متقابل از هر دو فرستنده و گیرندۀ دانش است.(زولانسکی، 1996)
قابلیت جذب دانش (بعنوان متغیرتعدیل کننده) را، توانایی شرکت برای شناسایی، جذب و بهرهبرداری دانش از محیط خارجی تعریف نموده که شامل قابلیت جذب بالقوه دانش و قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل دانش است.
درنتیجه باتوجه به مباحث مطروحه، این تحقیق بدنبال پاسخ به این سئوال اساسی است که : آیا بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش رابطه وجود دارد؟
2-2) مفاهیم واصطلاحات
قبل از بررسی مدیریت دانش میبایست ابتدا با مفهوم داده، اطلاعات و دانش آشنا شد.
2-2-1) داده24
داده اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل داده و شامل ارقام و اعداد، نمودارها و سایر نوشتههایی است که به خودی خود تولید معنی نمی کند. در واقع می توان گفت که دادهها، رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد واقعیتها هستند. آنها نشانگر ربط، بی ربطی و اهمیت خود نیستند، اما به هرحال برای سازمانها ومخصوصاً سازمانهای بزرگ اهمیت زیادی دارند.(داونپورت و پروساک25،1379، ص24)
سازمانهای نوین، معمولاً دادهها را در یک سیستم فناوری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، قابلیت نوآوری، ظرفیت جذب Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، کسب و کار، مزیت رقابتی، ارزش واقعی