پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان، جذب دانش

دانلود پایان نامه ارشد

Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda
0
.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.859
7

قابلیت جذب بالفعل:
Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda
0
.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.898
5

نوآوری :

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
30
100.0

Excludeda
0
.0

Total
30
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.881
6

Case Summaries

Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
x1
2.10
4.00
3.1054
.37600
.141
x2
2.10
3.92
3.0494
.36402
.133
x3
2.06
4.33
3.0562
.36915
.136
x4
2.23
3.92
3.3530
.31094
.097
x5
2.62
4.00
3.1845
.28105
.079
x6
2.03
3.20
2.6868
.27621
.076
x7
1.97
3.25
2.6004
.27502
.076
x8
1.82
3.08
2.5210
.29855
.089
x9
2.16
3.92
3.2254
.35118
.123
x10
2.20
4.17
3.2465
.36246
.131
x11
2.30
4.00
3.3350
.33294
.111
x12
2.13
4.00
3.2771
.36158
.131
x13
2.26
3.43
2.9401
.27777
.077
x14
2.29
3.44
2.9632
.27902
.078
x15
2.29
3.44
2.9795
.23021
.053
x16
2.32
3.33
2.9454
.25363
.064
x17
2.27
4.00
3.0365
.32843
.108
x18
1.70
4.00
2.8589
.40588
.165
x19
2.25
3.71
2.7679
.34922
.122
x20
2.18
3.50
2.9003
.29557
.087
x21
2.56
4.09
3.1067
.31043
.096
x22
2.18
4.00
3.1180
.32328
.105
x23
1.92
3.50
2.7206
.38523
.148
x24
2.18
4.18
2.9969
.34878
.122
x25
2.45
4.08
3.1241
.32831
.108
x26
2.36
4.17
3.1881
.35601
.127
x27
2.09
4.42
3.1296
.38684
.150
x28
2.27
4.25
3.0900
.36561
.134
x29
2.51
4.08
3.0620
.35178
.124
x30
2.00
3.92
3.0111
.38527
.148
x31
2.36
3.83
3.0385
.36750
.135
x32
2.36
4.08
3.1492
.39413
.155
x33
1.73
3.83
3.0674
.40893
.167
x34
2.09
3.67
3.0310
.36253
.131

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
نوآوري سازماني
33
2.26
4.24
3.1064
.34166
.117
.670
.409
3.281
.798
Valid N (listwise)
33

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
قابليت جذب بلقوه
33
2.21
3.87
3.0599
.36024
.130
-.126
.409
-.052
.798
Valid N (listwise)
33

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
كسب دانش
33
2.43
3.44
2.8909
.23195
.054
.308
.409
.262
.798
Valid N (listwise)
33

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
جذب دانش
33
2.48
3.86
2.9818
.29383
.086
.686
.409
1.043
.798
Valid N (listwise)
33

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
قابليت جذب بالفعل
33
2.45
3.65
2.9363
.25009
.063
.586
.409
.928
.798
Valid N (listwise)
33

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
انتقال دانش
33
2.33
4.14
3.1030
.32674
.107
.678
.409
2.377
.798
Valid N (listwise)
33

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
بكارگيري
33
2.18
4.33
3.1098
.36641
.134
.604
.409
3.561
.798
Valid N (listwise)
33

یک نمونه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

نوآوري سازماني
قابليت جذب بالفعل
قابليت جذب بلقوه
اشتراك گذاري دانش
تعداد
33
33
33
33
a,bپارامترهای نرمال

Mean
3.1064
2.9363
3.0599
3.0293

Std. Deviation
.34166
.25009
.36024
.25251
بیشترین تفاوت(انحراف)

Absolute
.086
.105
.090
.099

Positive
.086
.105
.085
.087

Negative
-.077
-.052
-.090
-.099
مقدار آماره Z کولموگروف-اسمیرنوف
.494
.602
.519
.569
سطح معناداری(دو طرفه)
.967
.861
.950
.903
a. توزیع آزمون نرمال است
b. دادههای محاسبه شده

آزمون مدل تحقیق در حالت استاندارد

آزمون مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری

Knowledge sharing capability (K.S.C) = قابلیت اشتراک گذاری دانش
Potential absorptive capacity (P.A.C) = قابلیت جذب بالقوه
قابلیت جذب بالفعلRealized absorptive capacity (R.A.C) =
Innovation (INNOV) = نوآوری

منابع و ماخذ

منابع
ابطحی ،حسین و صلواتی ، عادل(1385) . مدیریت دانش در سازمان . تهران: تدبیر، شماره 179.
احمدی,سیدعلی اکبر و صالحی،علی.(1391).مدیریت دانش.ویراستار:هادی شریفی مقدم. تهران :انتشارات پیام نور، چاپ اول.
احمدی، پرویز و نصیری واحد، ناهید(1386). ارتباط استراتژیک موثر بر نوآوری سازمانی.تهران: تدبیر، شماره 186.
آزاده دل، محمدرضا(1389). مطالعۀ رابطۀ سبک رهبری مدیران با نوآوری سازمانی دستگاه های دولتی استان گیلان (مطالعۀ موردی رشت).
افرازه،عباس(1384) . مدیریت دانش:مفاهیم مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی.تهران: دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ اول.
افرازه،عباس(1386) . مدیریت دانش:مفاهیم مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی.دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ دوم.
آقایی فیشانی، تیمور(1377).خلاقیت ونوآوری درانسان هاوسازمان ها.تهران: نشرترمه، چاپ اول.
آقا داوود،سیدرسول؛حاتمی،محمود و حکیمی نیا،بهزاد(1389).بررسی عوامل موثربرنوآوری سازمانی درمیان مدیران:مطالعه موردی مدیران ارشدمخابرات استان اصفهان.فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاداسلامی-واحدشوشتر،سال چهارم،شماره 11،ص170-127.
البرزی،صدرالله(1384). مدیریت دانش.بنیاد علمی پژوهشی علوم خلاقیت شناسی و نوآوری.
امیریان زاده، مژگان(1387). نوآوری الزام تحقق سند چشم انداز توسعه. پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،
پژوهش نامه شماره24.
-انتظاری،علی(1385).مقایسه فرهنگ دانایی بین موسسه عالی آموزش پژوهش مدیریت وبرنامه ریزی،دانشکده صداوسیما،دانشکده صنعت هواپیمایی کشور.پایان نامه کارشناسی ارشد،تهران:موسسه عالی آموزش وپژوهش سازمان مدیریت وبرنامه ریزی.
ایرانی یوسف، ابوالفضل(1382).روش تحقیق علمی.تهران: انتشارات لوح زرین، چاپ دوم.
باقری، سید محمد(1387). ماهیت و ابعاد نوآوری سازمانی از تئوری تا عمل. پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، پژوهش نامه شماره 24.
-پروست،گیلبرت ؛ روب،استفان و رومهارت،کای.(1950).مدیریت دانش.ترجمه:علی حسینی خواه(1385). تهران: انتشارات یسطرون، چاپ سوم.
تافلر،آلوین(1370).جابجایی درقدرت، ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهرا: نشر مترجم، چاپ دوم.
حاجی کریمی، عباسعلی ؛ حاجی پور،بهمن(1387). طراحی مدل اندازه گیری ظرفیت جذب دانش: مطالعه موردی صنایع دارویی کشور. فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی، ص 47.
حاجی پور،بهمن ؛ حسینی، سیدمحمود(1387).تبیین روابط ذهنیت مشترک ، ظرفیت جذب دانش،نوآوری وانعطاف پذیری: شرکت های دارویی کشور. فصلنامه مدرس علوم انسانی، 12(4).
حضوری ،محمدجواد ؛ حدادفؤادحسینی، سیدحمید(1384).طراحی وتبیین مدلی برای نهادینه کردن نوآوری دربخش دولتی ایران. دانشور رفتار، شماره 11.
-جانسون،فلیکس(1383). مدیریت نوآوری،ترجمۀ:علی کیمیاگری، مسعودسلیمان زاده،تهران،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر،چاپ اول.
خاکی،غلامرضا(1387).روش تحقیق در مدیریت.تهران:انتشارات بازتاب،چاپ سوم .
سرمد، زهره ؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1385).روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران:چاپ دوازدهم.
سکاران، اوما(1381).روش های تحقیق درمدیریت.ترجمۀ: محمدصائبی ومحمودشیرازی، تهران: مؤسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی، چاپ دوم.
سکاران،اوما(1386). روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه: محمد صائبی و محمود شیرازی.تهران:موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ پنجم.
سلیمی، مهتاب(1387). خلاقیت و نوآوری در سازمان. پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک. پژوهش نامۀ شماره 24.
شریف زاده ،فتاح و بودلایی ،حسن(1387). مدیریت دانش در سازمانهای اداری،تولیدی و خدماتی . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
-شجاعی، جواد(1387). رویکردی ساختاری به نوآوری. پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک ،پژوهش نامۀ شماره 24.
-شهرآرای،مهرناز و مدنی پور،رضا(1375).سازمان خلاق ونوآور.مجله دانش مدیریت،شماره 33و34.
شیرازی، علی(1373).مدیریت آموزشی.مشهد:انتشارات جهاددانشگاهی، چاپ اول.
-داونپورنت،تامس و پروساک،لارنس(1379).مدیریت دانش.ترجمه:حسین رحمان سرشت(1379).تهران :انتشارات ساپکو، چاپ دوم.
دفت، ریچارد، ال(1386).تئوری وطراحی سازمان ترجمه:علی پارسائیان،محمد اعرابی.دفترپژوهش های فرهنگی،جلد1و2.
دهقان نجم، منصور(1388). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی. ماهنامۀ مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 10.
رابینز،استیفن(1380).مبانی رفتارسازمانی.ترجمه:قاسم کبیری. تهران: انتشارات علمی دانشگاه آزاد، چاپ ششم.
ربيعي،مهناز(1388).اثرنوآوري وسرمايه انساني بررشداقتصائي درايران.مجله علمي پژوهشي دانش وتوسعه،سال شانزدهم ،شماره26.
رضوانی،مهران و طغرایی،محمدتقی.(1390).نقش آفرینی سرمایه اجتماعی سازمانی درگرایش به نوآوری سازمانی درشرکت های دانش بنیان ،موردمطالعه:شرکت های مستقردرپارک علم وفناوری دانشگاه تهران.پژوهش نامه مدیریت تحول ،سال سوم شمارۀ 6 ،ص53-28.
رضوانی،حمیدرضا و گرایلی نژاد،رزا.(1390). ارائه الگویی برای گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی . فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد،سال هفتم،شماره 28،ص26-21.
رفعتی شالدهی،حسن ؛ حسنوی، رضا ؛ به آذین،فرید و بنی طباء، سیدعلیرضا(1387). بررسی الگوی مدیریت دانش دریک مرکز تحقیقاتی نظامی. طب نظامی،شماره 10، ص252-237.
رمضانیان،محمدرحیم و بساق زاده، نرجس(1390).تأثیرتوانایی جذب وفرهنگ سازمانی برمؤفقیت اجرای سیستم های اطلاعاتی درشرکت های تولیدی قطعات خودروی استان گیلان. مدیریت فناوری اطلاعات ،دوره سوم،شماره 9، ص68-41.
فتحیان ،محمد و قوامی فر ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، جذب دانش Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حق ثبت اختراع