پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، مدیریت دانش و نوآوری، خلاقیت و نوآوری، دانشگاه ارومیه

دانلود پایان نامه ارشد

عاطفه(1384). نقش مدیریت دانش ضمنی در خلاقیت و نوآوری. نشریه تدبیر، شماره 164.
-فانی،حسین(1381).مدیریت دانش.ماهنامه تدبیر،دوره 13،شماره 130،ص 43-38.
قائمی، علی(1380).روزآمدکردن تربیت. ماهنامه پیوند، بهمن 1380
-عبدالکریمی، مهوش(1382). مدیریت دانش،فن آوری وخلاقیت ونقش آن درافزایش کارایی واثربخشی فرایندها.پیام مدیریت موفق،ص49-34.
عدلی ، فریبا(1384). مدیریت دانش ،حرکت به سمت فراسوی دانش. تهران : انتشارات فراشناختی اندیشه .
-صفرزاده،حسین ؛ تدین،اعظم و حرمحمدی،مریم(1391).بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت دانش برنوآوری وعملکردسازمانی(مطالعه موردی مراکزبهداشتی ودرمانی شمال فارس).فصلنامه علمی وپژوهشی دانشکده بهداشت یزد،سال 11،شماره اول،ص5.
طالقانی، غلامرضا ؛ انواری، علی و افتخاری، لیلا(1391). رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه. پژوهشنامه بیمه(صنعت بیمۀ سابق)، سال بیست وهفتم ، شمارۀ یک ،ص151تا171.
-طالب بیدختی، عباس ؛ انوری، علیرضا(2005). خلاقیت و نوآوری در افراد و سازمان ها، تدبیر، شماره 152.
-لاور، رابرت، اچ(1373). دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، ترجمه کاووس سیدامامی. تهران،مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول.
-کاخکی، حسین (1390). مصادیق و اهداف گمرک نوین ، هفته نامه گمرک ایران، سال چهاردهم، شماره 592.
مک دانلد ، جان (1381). مدیریت دانش در یک هفته ، ترجمه وتدوین : گروه کارشناسان ایران، چاپ اول.
محمدزاده،عباس(1374).مدیریت توسعه، تهران:انتشارات سمت، چاپ اول.
محمد لو ،مسلم (1383). مدیریت دانش و استعدادها. نشریه تدیر،شماره147.
-محمدی، مسعود و نوری فرد، مرضیه(1387). تاثیر نوآوری و خلاقیت بر افزایش و بهبود و بهره وری کارکنان. ماهنامه ستبران، شماره52.
-مقیمی، محمد(1383). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش. تهران: انتشارات ترمه، چاپ ششم.
مقیمی، محمد(1385). سازمان و مدیریت رویکردی پژوهش. تهران: انتشارات ترمه، چاپ ششم.
معمارنژاد, عباس(1390). گمرک نوین و موقعیت ما. هفته نامه گمرک ایران. سال چهاردهم, شماره 592 .
مهدوی، سیدتقی(1391). بررسی رابطۀ بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات در بانک مسکن شهرستان ارومیه . فصل نامه الکترونیک پارس مدیر،شماره 5، ص 155 تا 166.
واعظی ، رضا ؛ حبیبی ، متولی(1384).نگاهی دانش مدار به مدیریت دانش. نشریه مدیریت .
-هادوی، سیدعلی(1388). ابزارهای مدیریت نوآوری:مروری بر نظریه و عمل. نشر:تدبیر،شماره204.
نژادایرانی،فرهاد(1381).مدیریت خلاقیت ونوآوری درسازمان ها. ارومیه:پیک سبحان، چاپ اول.
نوروزی، علیرضا و کاووسی، شراره(1385). مستندات طرح ایده های نو:مبانی و مفاهیم خلاقیت و ایده پردازی و نوآوری. دبیرخانۀ طرح ایده های نو. 1385، ir.aftab. www
نوري،س(1384).مديريت دانش ابزاري براي نوآوري محصول. مديريت فرد،سال سوم،ش 11و12. ص 8-52.
یوسفی، احسان ؛ صادق فیضی، جعفر و سلیمانی، محمد(1390).بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در میان مدیران و کارکنان شرکت های فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه.پژوهشنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی ، سال اول ، شماره 3 .
منابع انگلیسی
Abou- Zeid, El-sayed(2002). A knowledge management reference model. Journal of Knowledge Management, 6 (5), p:486- 499.
Alavi, Maryam ; Leidner , Dorothy. E(2001).Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundation and research issues. MIS Quarterly, 25 (1), p:107-136.
-Andrawina, Luciana & Govindaraju, rajesri(2009). Knowledge sharing capability, absorptive capacity ,and innovation capability: an empirical study of indonesia’s information and communication technology industry. Journal of ICT, p:85-102.
-Amin, A ; Bargach, S ; Donegan, J & Others (2001). Bulding a Knowledge-Sharing Culture, Oilfield Review, 13(1), p:48-65.
-Amabile, T. M (1998). A Model of Creativity and Innovation in Organizations Research in Organizational Behavior. 10, p:123-167.
-Bagozzi, R.P & Yi, Y(1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the Academy of Marketing Science, 16 , p:74–94.

-Bassellier, G ; Reich, B. H & Benbasat, I(2001). Information Technology Competence of Business Managers: A Definition and Research Model. Journal of Management Information Systems , 17(14), p:159-182.
-Boynton, A. C ; Zmund, R. W & Jacobs, G. C(1994). The Influence of IT Management Practice on IT Use in Large Organizations. MIS Quarterly , 18(3) , p:299-318.
-Borghini, S (2005). Organizational Creativity: Breaking Equilibrium and Order to Innovate. Journal of Knowledge Management, 9(4), p:19-33.
-Bhatt, G. D.(2001). Knowledge Management In Organization: Examining The Interation Between Technologies, Technique And People . Journal of Knowledge Management, 5(1), p:68-75.
Carlisle, Ysanne & McMillan, Elizabeth(2008). Innovation in Organizations From a Complex Adaptive Systems Perspective. ECO , Volume:8 , Issue:1 , Publisher: Institute For the Study 0f Coherence & Emergence, p:2-9.
-Caloghirou, Y ; Kastelli, I & Tsakanikas, A(2004). Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance?. Technovation, 24 , p: 29–39.
-Chase, R(1997).The Knowledge-Based Organization: An International Survey . Journal of Knowledge Management , 1 (1), p:54-62.
Chen, C.J(2004). The effects of knowledge attribute, alliance characteristics, and absorptive capacity on knowledge transfer performance. R&D Management, 34, p:11–21.
– Chen, J ; Zhu, Z & Xie, H.Y (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1) , p:195-212.
Chen, Y. S ; Lin, M. J ; Chang(2009). The Positive Effects of Relationship Learning and Absorptive Capacity on Innovation Performance and Competitive Advantage in Industrial Markets. Industrial Marketing Management , 38 , p:152-158.
-Chou, S.W(2005). Knowledge creation: absorptive capacity, organizational mechanisms, and knowledge storage/ retrieval capabilities. Journal of Information Science, 31(6) , p:53–65.
Cohen,W. M & Levinthal, D. A(1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), p:128-152.
Conner, K.R & Prahalad, C.K(1996). A resource-based theory of the firm: knowledge versus opportunism. Organization Science, 7 , p: 477–501.
Dalkir, K(2005). Knowledge Management in Theory & Practice. Elsevier Butter Worth-Heineman.
Darroch, J(2005). Knowledge Management, Innovation and Firm Performance. Journal of Knowledge Management , 9(3) , p:101-115.
Davenport, T. H & Prusak, L(1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What the Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Dehghan najm, M(2010). Knowledge Management and Its Role in Innovation Organizations. Monthly Engineering and Related Industries. 10 , p:73-80.[Persian]
Desouza, Kevin. C(2003). Knowledge Management Barriers: Why the Technology Imperative Seldom Works; Business Horizons, January-February, p:25-29.
Drucker, Peter(1991). The Discripline of Innovation, Selected Articles: HBR Innovation.
Drucker, P(1992). Managing for the future: The 1990s and beyond, New York: Truman.
Drucker, P. F(1999). Management Challenges for the 2lst. Century Harper Business, lst edition.
Eriksson, K & Chetty, S(2003). The effect of experience and absorptive capacity on foreign market knowledge. International Business Review, 12 , p:673–95.
Frappaolo, C.(2006). Knowledge Management . Souther Gate Chichester, West Sussex, England: Capstone Publishing Ltd.
Gary, H ; Judy, Densten L. Iain (2005). Towards an Integrative Model of Organizational Culture and Knowledge Management Internet.
Gumusluoglu, Lale & Ilsev, Arzu (2009). Transformational Leadership, Creativity and Organizational Innovation. Journal of Business Research, 62, pp:461-473.
Giuliani, E & Bell, M(2005). The micro-determinants of micro-level learning and innovation: evidence from a Chilean wine cluster. Research Policy, 34 , p: 47–68.
-Harrington,S. J & Guimaraes, T(2005). Corporate Culture, Absorptive Capacity and IT Success. Information and Organization , 15, p: 39-63.
http://www.smartpls.ir/index_files/SmartPlsStructuralEquationModeling.htm
http://www.irica.gov.ir
Hendriks, P(1999). Why share knowledge? The influence of ICT on motivation for knowledge sharing. Knowledge and Process Management, 6 , p: 91–100.
Hooff, V. D & Weenen, F. L(2004). Committed to share: Commitment and CMC use as antecedents of knowledge sharing. Knowledge and Process Management, 11(1), p:13-24.
Hiscock, Jane(2004). Developing Knowledge Management Awareness in Relation Students. Public Relation Review, 30 , p:107-115.
Hutzchemreuter, T & Kleindienst, L(2006). Strategy-Process Research: What have we learned and what is still to be explored? . Journal Management, 50, pp:673-720.
Jahaniyan, Kh(2010). Knowledge Management and Innovation . Monthly Engineering and Related Industries , 10 , p:37-45.
Jacson, Harry(2007). The Relationship Between Innovation and Organizational Performance. Journal of Management Studies, Vol(31), Issue 2, p:193-224.
Johannessen, John-Arild (2008). Organizational Innovation as Part of Knowledge Management. International Journal of Information Management, 28, pp: 403-412.
Kanter, Rosabeth Moss(2007). The Change Masters: Innovations for Productivity in the American Corporation. Historical Research Reference in Entrepreneurship, University of Illinois.
Kim, L. Absorptive capacity, co-operation, and knowledge creation: Samsung’s leapfrogging in semiconductors. In: I. Nonaka and T. Nishiguchi (eds), Knowledge Emergence – Social, Technical, and Evolutionary
Dimensions of Knowledge Creation (Oxford University Press, Oxford) 270–86.
-Krogh, G(2002). The communal resource and information systems. Journal of Strategic Information Systems, 11 , p: 85–107.
Lee, Howan ; Jang, Young & Gul, Kim(2001). A stage Model of Organizational Knowledge Management: A Latent Content Analysis. Expert Systems With Applications, 20, p: 299-311.
Lenox, M & King, A(2004). Prospects for Developing Absorptive Capacity Through Internal Information Provision. Strategic Management Journal, 25, p:331-345.
Liao, Shu-Hsien (2002). Problem Solving and Knowledge Inertia. Expert Systems With Applications , 22, pp: 21-31.
Liao, S.H ; Fei, W.C &

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع انحراف معیار، نوآوری سازمان، نوآوری سازمانی، جذب دانش Next Entries پایان نامه رایگان درمورد مالکیت فکری، حقوق مالکیت فکری، حقوق مالکیت، حق ثبت اختراع