پایان نامه با موضوع مدیریت دانش، ظرفیت جذب، نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیز طرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاستهای میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعه اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریات تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست و گمرک همواره نیازمند اجرای طرحهای نو و نوآوری در ارائه خدمات به مشتریان است و حتی این ضرورت در سطح جهانی نیز حس شده تا بدانجا که کونیومیکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال 2013 را سال نوآوری برای پیشرفت گمرک تعیین نمود.(4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک،ص3) و پیامی به شرح ذیل برای اعضاء سازمان جهانی گمرک منتشر نمود:
“اعضای سازمان جهانی گمرک فرصت آن را خواهند داشت که به ارائۀ ایدههای جدید و تجربیات به دست آمده دراین خصوص ازجمله همکاریهای تازه درجهت گسترش روابط با سازمانهای دولتی و عوامل خارجی و راهحلها و فناوریهای نوین به کار گرفته شده، بپردازند. نیاز به نوآوری درمواجهه با مسائل متغیرگمرکی همانند تأمین امنیت زنجیرۀ عرضۀ جهانی، تسهیل تجارت بین المللی، حصول اطمینان از جمع آوری عادلانه و منصفانۀ درآمدها و حمایت از جامعه در مقابل تجارت غیر قانونی، امری اجتناب ناپذیر تلقی میشود.” (4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک، ص5)
به عقیده نظام الدین برزگری141چنانچه گمرک بتواند درسالهای آتی خودش را باسیستمهای جهانی گمرکی هماهنگ کند و همگام با دستورالعملهای سازمانی جهانی گمرک حرکت کند، به نحو احسن شعار “نوآوری برای پیشرفت گمرک” را محقق خواهد ساخت. او میافزاید: گمرک باید تحت یک سامانه جامع با تمام سازمانهای مرتبط با امر تجارت ارتباط الکترونیکی بر قرار کند تا از این طریق از مراجعات حضوری مراجعان و تبادل مدارک کاغذی کاسته شود. درشرایط فعلی کشور، صدور بخشنامههای متعددی که از سوی برخی از دستگاههای ذیربط صادر میشود، قطعاً در کار گمرک خلل ایجاد میکند. به اعتقاد برزگری گمرک به عنوان دیدهبان اقتصادی کشور باید دارای خط مشی مشخص باشد تا بتواند به واسطۀ ثبات رویهها و دستورالعملها نسبت به اصلاح فرآیندها اقدامات لازم را به عمل آورد. بر این اساس ضرورت دارد اوایل هر سال دستگاههای مرتبط با امر تجارت خط مشی خود را به گمرک ارائه دهند تا اساس دستورالعملهای مسئولان گمرک مشخص گردد. این امرعلاوه بر تدوین نظام گمرکی سالانه، موجب میشود گمرک به واسطۀ ثباتی که از آن برخوردار خواهد بود، در قبال کاستیها پاسخگو باشد. برزگری تأکید کرد: تحقق این امر قبل از هر چیز نیازمند اصلاح فضای کسب و کار است، به نحوی که ثبات جایگزین تغییرات لحظهای و بعضاً سلیقهای شود. باید در نظر گرفت هر تغییری علی رغم ضروری یا غیرضروری بودن منشأ آن، باعث سر درگمی کارکنان گمرک و خدمت گیرندگان از گمرک میشود و ایجاد ضررهای مادی و غیرمادی به عرصۀ صادرات و واردات کشور و به فراخور آن صاحبان این حرفهها را، درپی خواهد داشت. برزگری در ادامه میافزاید؛ نوآوری در گمرک باید به سمت شفافیت قوانین و رویهها حرکت کند و حرکت گمرک به سمت نوآوری، سبب بهبود عملیات گمرکی شده است. (4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک، ص25)

2-5) پیشینه تحقیقات
در خصوص مدیریت دانش و نوآوری سازمانی به صورت مجزا پژوهشهای بسیاری صورت پذیرفته لیکن در خصوص رابطۀ بین این دو تحقیقات کمتری انجام شده است. دراین قسمت پیشینه تحقیقات انجام شده را در 2 بخش داخلی و خارجی تقسیم بندی مینماییم:
2-5-1) تحقیقات داخلی
– حاجی پوروحسینی(1385) ، به تبیین ارتباط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب و نوآوری و انعطافپذیری در شرکتهای عمدۀ تولید دارو پرداختند. در این پژوهش، ظرفیت جذب به عنوان فعالیتی چند سطحی و اقدامی جمعی تبیین شده است. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر معنادار ذهنیت مشترک برظرفیت جذب دانش و ظرفیت جذب دانش بر نوآوری و انعطافپذیری است.
– در مطالعهای که توسط صفرزاده و تدین و حرمحمدی درسال 1390 تحت عنوان «بررسی استراتژیهای مدیریت دانش برنوآوری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی مراکز بهداشتی و درمانی شمال فارس به منظور بررسی تأثیر کدگذاری دانش و شخصی سازی دانش برنوآوری و عملکرد انجام شد 30 برابر متغیرهای تحقیق که 120 نفرمی باشد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای تست فرضیات این تحقیق از پرسشنامهای مشتمل بر20 سئوال بسته استفاده شد. به منظور بررسی اعتبار سازه با استفاده از نرم افزار لیزرل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید و به منظور تجزیه و تحلیل یافتهها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج تحقیق نشان میدهد که شخصیسازی دانش و کدگذاری دانش تأثیر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی دارد و همچنین این متغیرها از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبتی میگذارند و بین نوآوری و عملکرد سازمانی نیز رابطۀ مثبت و معنیداری وجود دارد.
– یوسفی و صادق فیضی و سلیمانی درسال 1390 مطالعهای را تحت عنوان بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری (درمیان مدیران و کارکنان شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه) انجام شد در این پژوهش از طریق روش نمونهگیری دومرحلهای خوشهای و طبقهای تصادفی ابتدا از بین 54 شرکت در هرخوشه صنعتی تعدادی از شرکتهای فعال در آن خوشه انتخاب و پرسشنامه تحقیق به تعداد 150 عدد بین پاسخگویان توزیع گردید. از میان پرسشنامههای توزیع شده تعداد120 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. هدف از این تحقیق بررسی میزان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه میباشد و از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی میباشد. یافته های پژوهش نشان دهندۀ وجود رابطه معنادار بین مدیریت دانش و نوآوری (محصول، فرآیند، تدریجی و بنیادی) میباشد بنابراین توجه بیشتر شرکتها به مدیریت دانش، باعث افزایش نوآوری در آنها خواهد گردید.
– طالقانی و انواری و افتخاری درسال 1390 مطالعهای را تحت عنوان رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در یک شرکت بیمه انجام دادند. جامعه آماری آن 180 کارشناس شرکت بیمه مورد بررسی بودند که 86 نفر به شیوۀ تصادفی ساده به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیر مدیریت دانش براساس مدل «ویگ» که توسط «نیومن» و «سدراوگبل» نیز استفاده گردید و اطلاعات مربوط به متغیر نوآوری سازمانی براساس مدل «مقیمی» و «شاه حسینی و کاووسی» به دست آمد. نتایج ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن نشان میداد که شاخصهای خلق دانش، حفظ دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش با نوآوری سازمانی رابطۀ معناداری دارند. بیشترین ضریب همبستگی درخصوص پیش بینی نوآوری سازمانی مربوط به متغیر کاربرد دانش و کمترین مربوط به حفظ دانش بود. برای اینکه نوآوری سازمانی حاصل شود، مدیران به یکپارچهسازی سرمایههای دانشی در بخشهای مختلف و در اختیار داشتن دانش نیروی داخلی و خارجی نیاز دارند. از طرفی باید دانش در سرتاسر سازمان توزیع شود، توزیع بهتردانش، احتمال ظهور نوآوری سازمانی را افزایش خواهد داد.
– درمطالعهای که توسط مهدوی درسال 1391 تحت عنوان بررسی رابطه بین بلوغ مدبریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات در بانک مسکن شهرستان ارومیه انجام شد به بررسی سطوح بلوغ مدیریت و ارتباط بین بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات و همچنین ارتباط نوآوری وکیفیت خدمات پرداخته است و در آن از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است .جامعۀ آماری این تحقیق بانک مسکن شهرستان ارومیه بوده و ابزارجمعآوری اطلاعات شامل مطالعه ادبیات تحقیق و پرسشنامه است. تأیید آزمون فرضیهها، ارتباط مثبت و معنیدار بلوغ مدیریت دانش و نوآوری و کیفیت خدمات را به اثبات میرساند و همچنین سطح بلوغ مدیریت دانش در سازمان را نیز مشخص میکند.
2-5-2) تحقیقات خارجی
-“رابط مدیریت دانش و رفتارهای نوآورانۀ سازمان ها “نیزیکی دیگر از مطالعاتی بوده که توسط سابرامانیم ویونت142 سال 2005 انجام شده است. در این مطالعه که جامعه آماری آن شرکتهای تولیدی و خدماتی بوده و 136 سازمان مورد مطالعه قرارگرفته، اشاره شده است که اگر سازمانها به گسترش و ایجاد مدیریت دانش در سازمانهای خود توجه کافی مبذول دارند و اگر کارکنانی در اختیار داشته باشند که به نقش با اهمیت دانش در تمامی سطوح سازمانی پی برده باشند می توانند دست به نوآوری زده و در نهایت رفتارهای نوآورانه داشته باشند.
– لیائو و فی و چن(2007) ، رابطۀ میان تسهیم دانش، توانایی جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش بنیان را بررسی کردند. یافتههای پژوهش حاکی از این بود که توانایی جذب متغیری مداخلهگر بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری است.همچنین نشان دادند، ارتباط مثبت و معناداری بین تسهیم دانش و توانایی جذب و نیز بین توانایی جذب و قابلیت نوآوری وجود دارد.
– در تحقیقی که توسط لیائو و چن فی و چیانگ چن143 در سال 2007 ، تحت عنوان ” اشتراکگذاری دانش، ظرفیت جذب و توانایی نوآوری ( یک تحقیق تجربی از دانش متمرکز صنعتی تایوان ) به بررسی رابطه اشتراک گذاری دانش، ظرفیت جذب و قابلیت نوآوری در صنایع دانش محور تایوان میپردازد. در این تحقیق فرضیههای آماری و یک روش LISREL را برای این مطالعه بر پایۀ دادههای حاصل از 170 کارخانه تایوانی شامل : صنایع الکترونیک، بیمه تجاری و صنایع دارویی که از 355 گزارش تحقیقاتی بدست آمده بود پیشنهاد شده است و بوسیله آزمون 3 فرضیهای، این بررسی دریافت که ظرفیت جذب دانش، فاکتور میانی بین اشتراک گذاری دانش و قابلیت نو آوری است. همچنین نشان داده شد که اشتراکگذاری دانش دارای اثری مثبت بر روی ظرفیت جذب بوده و آن یک روش میانی کامل است که نمایش دهنده الگوی عمومی و توسعهای خصوصیات در میان الگوهای متعدد سنجش، در نمونهها ی جمعیتی صنایع مختلف میباشد.
– درتحقیقی که توسط اَندراوینا و گُوینداراجو144در سال 2009 ، تحت عنوان قابلیت اشتراکگذاری دانش ، ظرفیت جذب و توانایی نوآوری ودر غالب یک مطالعۀ تجربی از صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اندونزی ودر بین 114 شرکت این صنعت صورت گرفت، نشان داده شد که قابلیت جذب یک عامل تعدیلگر بین قابلیت به اشتراکگذاری دانش وتوانایی نوآوری است. همچنین نشان داده شد که ظرفیت جذب بالقوه بر ظرفیت جذب بالفعل تأثیرمثبت دارد و ظرفیت جذب بالفعل تأثیر مثبت بر توانایی نوآوری محصول و فرآیند دارد.
– چن(2009)به بررسی اثر مثبت یادگیری و توانایی جذب بر نوآوری و مزیت رقابتی در بازارهای صنعتی پرداخت. او دادههای خود را از صنعت اتومبیلسازی تایوان جمع آوری کرده و به این نتیجه رسید که گرایش سازمان به یادگیری وتوانایی جذب به گونهای مثبت بر کسب اطلاعات و فناوریهای جدید و سرانجام خلق نوآوری اثر گذاشته و به عنوان منبعی برای مزیت رقابتی پایدار محسوب میشود.

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

3-1)مقدمه
انسان همیشه جستجوگر و پژوهنده بوده است. در این راستا ، تحقیق بسیاری از پدیده های طبیعی را در کنترل خود درآورده و به اختراعات و اکتشافات گوناگون دست یافته است. تحقیق یک فعالیت منظم و منسجم با روشی سنجیده در جهت رسیدن به هدف است و هدف کشف حقیقت است. هدف از تحقیق پاسخگویی به سؤالات با روش های نظام مند علمی است. با استفاده از فنون و روش های تحقیق است که می توان به پاسخ علمی هر سؤال تحقیق رسید. (ایرانی، 1382)
از طرفی پایۀ هر علمی ، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق ، معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط شده است که از آن جمله عبارت است از اینکه ، روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظام مند ، برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله به کار برده می شود ، به عبارتی روش تحقیق ، مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقیعت هـــا ، کشف مجهولات و دستیــابی به راه حل مشکلات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع خلاقیت و نوآوری، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، سلسله مراتبی Next Entries پایان نامه با موضوع نوآوری سازمانی، نوآوری سازمان، مدیریت دانش، آذربایجان غربی