پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، سیستم مدیریت، آموزش و پرورش، سازمانهای دولتی

دانلود پایان نامه ارشد

داده شدند. این مصاحبه ها تا جایی ادامه یافت که از نظر محقق یافته ها تقریبا تکراری و به اشباع رسید. در جدول زیر لیست مصاحبه شوندگان به تفکیک سمت و سازمان آمده است
جدول 3_1 لیست مصاحبه شوندگان به تفکیک سمت سازمانی
ردیف
سمت
سازمان
1.
وزیر
وزارت آموزش و پرورش
2.
معاون آموزش متوسطه
وزارت آموزش و پرورش
3.
معاون منابع انسانی و پشتیبانی
وزارت آموزش و پرورش
4.
مشاور وزیر
وزارت آموزش و پرورش
5.
مشاور وزیر
وزارت آموزش و پرورش
6.
رئیس
دانشگاه فرهنگیان
7.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
استانداری قم
8.
رئیس نوسازی و تحول اداری
معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور
9.
معاون منابع انسانی
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
10.
مجری طرح سد گتوند
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
11.
معاون بهره برداری
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
12.
دبیر نظام پیشنهادها
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
13.
معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
شرکت بیمه البرز
14.
مدیر تحقیق و توسعه
شرکت بیمه البرز
15.
مدیرعامل
شرکت بیمه البرز
16.
معاون تحقیقات و فناوری
سازمان صنایع هوایی نیروهای مصلح ایران
17.
مدیر آموزش
شرکت فولاد خوزستان
18.
رئیس نظام مشارکت
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
19.
رئیس بهره وری
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
20.
مدیرعامل
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
21.
مدیر برنامه ریزی
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
22.
مدیر روابط عمومی
سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران
23.
معاون امور دانشجویی
سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران
24.
مدیرکل دفتربرنامهریزی و نظارت راهبردی
مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور
25.
دبیر نظام پیشنهادها
بانک مسکن
26.
مدیرکل نوسازی و تحول اداری
سازمان هواشناسی کشور
27.
دبیر نظام پیشنهادها
دانشگاه علوم پزشکی تهران
28.
دبیر نظام پیشنهادها
شرکت ملی گاز ایران
29.
دبیرنظام پیشنهادها
شهرداری تهران

3_6 دسته بندی داده ها
بعد از اتمام مصاحبه ها از آنجاکه اطلاعات بدست آمده خام و پراکنده بودند ابتدا سعی شد مثالهای واقعی در رابطه با ایده های به ثمر رسیده در سازمانها از سایر مباحث تفکیک شود سپس مابقی اطلاعات بدست آمده برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش و طراحی یک مدل جامع برای سیستم مدیریت ایده ها به چهار دسته کلی زیر تقسیم گردید:
1. عناصر سیستم مدیریت ایده ها
2. فرآیند سیستم مدیریت ایده ها
3. روابط بین فرآیند و عناصر مدیریت ایده ها
4. ویژگی های مدیریت ایده ها در بخش عمومی و دولتی

بعد از طراحی مدلی برای سیستم مدیریت ایده ها، این مدل به مدت حدود 6 ماه در یکی از سازمانهای دولتی اجرا گردید و سپس جهت ممیزی و اصلاح آن، مصاحبه های دیگری با برخی مدیران، پرسنل و دست اندرکاران اجرای مدل در سازمان هدف انجام پذیرفت.

4_1 مقدمه
در این فصل به تحلیل داده‌های جمع آوری شده در حین فرآیند پژوهش می پردازیم. نخست با استفاده از داده های گردآوری شده در مصاحبات اولیه، چهارچوب مفهومی مدل سیستم مدیریت ایده ها طراحی شد و سپس بعد از اجرای آزمایشی آن در یکی از سازمانهای دولتی، ممیزی عملکرد آن در قالب مصاحبه های ثانویه با دست اندرکاران اجرای این سیستم در سازمان هدف انجام و مدل نهایی و اصلاح شده معرفی می شود.

4_2 تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه های اولیه
در مرحله کیفی برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته از روش کدگذاری باز نظریه داده بنیاد بهره گرفته ایم. به این منظور ابتدا داده‌ها خط بـه خط خوانده و کدهای باز (که همان کلمات خود شرکت کنندگان است) استخراج گردید. کدهای حاصل با کدهای قبلی مقایسه و کدهایی کـه از نظر مفهومی شبیه یکدیگر بودند در یک طبقه جای می‌گرفتند و بـه تدریـج طبقات شکل می‌گرفت. طبقات نیز با یکدیگر مقایسه شده و در صورت نیاز با یکدیگر ادغام شـده و یـا در برخی از موارد یک طبقه بــه دو یـا چنـد طبقـه دیگر تفکیک می‌شد و یا محل کد از یک طبقه به طبقه دیگر تغییر پیدا می‌کرد تا در نهایت طبقــه محوری به دست آمد.
داده های کلیدی مصاحبه ها در 4 طبقه محوری ذیل دسته بندی شد.
جدول4_1: کد گذاری و دسته بندی داده های مصاحبه ها
کدگذاری
1. عناصر سیستم مدیریت ایده ها
کارکنان بعنوان منابع ایده
کارکنان از مهمترین منابع ایده برای سازمان به حساب می آیند
کلیه ذینفعان سازمان بعنوان منابع ایده
کلیه ذینفعان سازمان از جمله مشتریان و ارباب رجوعان از منابع مهم ایده بحساب می آیند
مدیران ارشد سازمان بعنوان پشتیبان اصلی مدیریت ایده ها
مدیران ارشد سازمان ها بخصوص مسئولین عالی رتبه کشور در نهادینه سازی این نوع سیستمها نقش کلیدی دارند. بطوریکه بدون پشتیبانی آنها برنامه های یافت و مدیریت ایده ها با چالش های جدی در بخش دولتی روبرو می شود.
هرچه سازمان کوچکتر امکان بهبود و تغییر بیشتر
بهبودها و تغییرات بزرگ در حوزه ها و سازمانهای کوچکتر بهتر قابل انجام است تا در سازمانهای بزرگ
اصلاحات از بالا به پایین در سازمان موثرتر است
اصلاحات و ایجاد بهبود از پایین به بالا بسیار مشکل است و اصلاحات بهتر است از بالا به پایین اعمال شود
تفکر مدیریت مشارکتی لازمه جذب بهتر ایده ها
لزوم وجود تفکر مدیریت مشارکتی در سازمانها برای جذب بهتر ایده ها لازم است
فرهنگسازی برای تغییر و بهبود
تمایل به بهبود و تغییر یک فرهنگ است
تطابق با فرهنگ سازمانی
در ابتدا و قبل از هر اقدامی باید فرهنگ سازمانی موجود بخوبی کالبد شکافی شود و این نظام مدیریتی بر اساس ویژگی های فرهنگی سازمانهای ایرانی طراحی شود
ایجاد انگیزه به کارکنان فعال و ایده دهنده و تمایز با کارکنان غیر فعال
باید به افراد انگیزه داده شود تا ایده های خود را با سازمان سهیم شوند و بین کارکنان ایده دهنده و کارکنان منفعل تمایز قایل شویم
یکپارچگی مدیریت ایده ها با سایر سیستمهای موجود در سازمان
سیستم انگیزشی و پاداش دهی در نظام مدیریت ایده ها می بایست بصورت نظام مند و با سایر دستورالعمل های پاداش دهی در سازمان یکپارچگی داشته باشد
نتایج اجرای مدیریت ایده ها نباید محدود به مادیات شود
پرهیز از دید صرفا مادی به این موضوع
لزوم استفاده از ایده دهنده در تمام مراحل بررسی ایده
هرچه ایده دهنده و اجرا کنندگان ایده به یکدیگر نزدیکتر باشند ایده ها موفق تر اجرا می شوند بهترین حالت اینست که خود ایده دهنده اجرا کننده ایده نیز باشد
تعریف دقیق سیستم و هدفگذاری
لزوم تعریف دقیق ایده و بهبود و مشخص ساختن اینکه دقیقا ما با این سیستم بدنبال چه هستیم
ایجاد آگاهی از شرایط خلق ایده ها
باید بدانیم که یک ایده چه زمانی متولد می شود تا بتوانیم شرایط تولد ایده ها را فراهم کنیم
طرح مسئله و دقدقه ذهنی برای کارکنان بمنظور اخذ ایده از آنها
برای اینکه کارکنان و سایر ذینفعان سازمان بتوانند ایده دهند باید آنها را مسئله دار کنیم یعنی دقدقه ذهنی برای آنها بوجود بیاوریم
سهیم کردن ایده دهندگان در منافع ایده
یکی از راهکارهای ایجاد اعتماد بین کارکنان و سازمان سهیم سازی ایشان در منافع بدست آمده سازمان می باشد
ایجاد اعتماد متقابل بین کارکنان و سازمان
در صورتی ذینفعان و کارکنان به مسائل سازمان اهمیت می دهند که بین آنها و سازمان اعتماد برقرار باشد
طرح مسائل و مشکلات با کارکنان
در میان گذاشتن مسائل و مشکلات با تمامی منابع ایده از جمله کارکنان بسیار حائز اهمیت است
تفهیم مسئولین اجرا کننده ایده ها در رابطه با اهمیت و کاربرد ایده ها
فردی که مسئول اجرای یک ایده می شود باید کاملا آنرا قبول داشته باشد و گرنه آنرا بدرستی اجرا نخواهد کرد
فراخوان ایده
باید مسائل را خوب پردازش کنیم سپس برای دریافت ایده فراخوان بزنیم
تاثیر منفی نظام آموزشی کشور بر خلاقیت
ایده از پرسش های واگرا بدست می آید در حالیکه نظام آموزشی کشور ما همگرا است و باعث کاهش خلاقیت در افراد می شود
اهمیت آموزش و توانمندسازی کارکنان در خلق ایده
آموزش و توانمندسازی کارکنان در ایجاد بهبود و خلق ایده ها، بسیار حیاتی است
فرهنگسازی و تبلیغات لازمه خلق ایده
ایجاد انگیزه برای ذینفعان در راستای خلق ایده از طریق برنامه های متنوع و تبلیغات

کدگذاری
2. فرآیند سیستم مدیریت ایده ها
کاهش وابستگی مدیریت ایده ها به کار تیمی
با توجه به اینکه فرهنگ کارتیمی در ایران وجود ندارد لذا فرآیند مدیریت ایده ها باید کمترین تکیه را بر کار تیمی داشته باشد
لزوم الکترونیکی کردن مدیریت ایده ها بمنظور کاهش خطای نیروی انسانی
هرچه فرآیندهای این سیستم الکترونیکی تر باشد دخالت نیروی انسانی کمتر و خطا در آن کمتر می شود
حضور ایده دهنده در تمام مراحل بررسی ایده
بهتر است خود ایده دهنده در اکثر مراحل فرآیند مدیریت ایده ها دخیل باشد تا باعث پیش راندن ایده خود در سازمان شود
محدود بودن فرآیند خلق و بررسی ایده به جلسات مدیران در اکثر سازمانهای کشور
فرآیند یافت و پردازش ایده در اکثر سازمانهای کشور سنتی است و به جلسات مدیران با یکدیگر و یا با کارشناسان محدود می باشد.
لزوم قرار گرفتن مدیریت ایده ها در برنامه های استراتژیک سازمان
مدیریت ایده ها باید در برنامه های استراتژیک سازمان قرار گیرد تا بتواند موفقیت کسب کند
لزوم وجود تیم متخصص در هدایت مدیریت ایده ها
فرآیند مدیریت ایده می بایست توسط یک تیم متخصص در سازمان اداره گردد
اجرای مدیریت ایده ها در سازمان در قالب پروژه
مدیریت ایده ها باید بصورت یک پروژه و فرآیندهای آن فاز به فاز در سازمان اجرایی شوند
لزوم ترکیب ایده ها در فرآیند خلق ایده
بهتر است در این فرآیند امکانی دیده شود که ایده های قدیمی بتوانند با هم ترکیب و ایده های جدید تولید شوند
لزوم تطابق فرآیند ایده ها با انواع ایده های خلق شده
فرآیند مدیریت ایده ها اگر بسته به نوع ایده متنوع نباشد موجب هدر رفت وقت و سرمایه و از بین رفتن برخی ایده ها خواهد شد
بروکراسی دولتی یکی از عوامل اصلی از بین برنده ایده هاست
با توجه به ساختار بروکراتیک سازمانهای دولتی اکثر پیشنهادها و ایده ها برای رسیدن به مدیران تصمیم گیر می بایست از کانالهای رسمی سازمان حرکت کنند که این موضوع باعث ازبین رفتن بسیاری از این ایده ها می شود
لزوم ایجاد رویداد بمنظور خلق ایده
بعضی مواقع ایده ها پس از ایجاد یک رویداد خاص و مرتبط با یک مسئله خاص خلق می شوند لذا نیاز است که در فرآیند مدیریت ایده ها رویدادهای خاصی برای خلق ایده ها ایجاد شود

کدگذاری
3. روابط بین فرآیند و عناصر مدیریت ایده ها
لزوم اجرای مدیریت تغییر در هنگام اجرای مدیریت ایده ها
فرآیند مدیریت ایده ها می بایست با مدیریت تغییر در سازمان همراه باشد چرا که هر بهبود و ایده باعث ایجاد یک تغییر است
لزوم تنوع در راه ها و روش های دریافت ایده ها از منابع مختلف
ایده های کارکنان می بایست در حد امکان از چندین روش اخذ و ثبت گردد و این امکان برای همگان فراهم شود
ارتباط مدیریت ایده ها و فرآیند های نوآوری و حل مسئله
فرآیند مدیریت ایده ها بهتر است بر پایه چرخه حل مسئله و فرآیند نوآوری بنا نهاده شود
اخذ نظرات از سایر منابع ایده در انتخاب و گزینش ایده ها
در انتخاب و گزینش ایده ها نظرات سایر منابع ایده می تواند راهگشا باشد
لزووم تهییج منابع ایده جهت خلق ایده
فرآیند تهییج منابع ایده و خلق ایده از آنها از اهمیت ویژه ای در فرآیند مدیریت ایده ها برخوردار است

4. ویژگی های مدیریت ایده ها در بخش عمومی و دولتی
فساد در سازمانهای دولتی یکی از عوامل بازدارنده خلق و مدیریت ایده هاست
فساد گسترده در دستگاههای دولتی چالشهای جدی را در ایجاد بهبود و مدیریت تغییرات در سازمانها ایجاد می کند
عدم تطابق فرهنگ ملی و سازمانی ایران با نظام های بهبود و مشارکت
فرهنگ ملی و سازمانی ایران پذیرای نظام های بهبود و مشارکت نیست
دستورالعمل ها و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، پژوهش کیفی، خدمات عمومی، سازمانهای دولتی Next Entries پایان نامه با موضوع مدیریت ایده ها، سیستم مدیریت، قابلیت جستجو، ذخیره و بازیابی