پایان نامه با موضوع مدیریت استعداد، فناوری اطلاعات، جامعه آماری، مدل مفهومی

دانلود پایان نامه ارشد

مدیره و مدیران اجرایی نیاز دارند که مدیریت و نظارت روی IT را افزایش دهند، برای اینکه اطمینان یابند که IT سازمان، استراتژیها و هدفهای سازمان را دنبال می‌کند و برآورده می‌سازد. از اینرو فناوری اطلاعات (IT Governance = ITG) به عنوان بخش جداییناپذیر مدیریت سازمان در نظر گرفته می‌شود. این مقاله با هدف معرفی فناوری اطلاعات و دلایل اهمیت آن و آشنایی با چگونگی پیاده‌سازی آن تهیه شده است، تا مدیران را در جهت به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانها یاری کند. فناوری اطلاعات عبارتی است که برای توصیف اینکه چطور افراد برای مدیریت یک نهاد، فناوری اطلاعات را درسرپرستی، نظارت، کنترل و رهبری مورد توجه قرار می‌دهند، به کار برده می‌شود(آیدا حقیقی،1387)
2.4.2پیشینه تحقیق خارجی
پایاننامه
قالب معیار استعداد برای مدیریت استعداد اثر بخش(تجدید نظر علمی) این پایاننامه، قابلیت اجرای مدل و قالب معیارهای استعداد برای مدیریت اثربخش استعداد را در صنایع اتومبیل و بخش فناوری اطلاعات در هند را بررسی میکند چند عامل مهم به عنوان عوامل تشکیلدهنده استعداد بدست آمده است که عبارتند از، خلاقیت و نوآوری، رهبری، کارگروهی، حساسیت بین شخصی، انگیزهی فرد، همکاری و مشارکت و روحیهی کار تیمی، با بررسی این عوامل در افراد و تقویت آنها، سازمان قادر است افراد مستعد را در سازمان حفظ کند و مانع از ترک آنها از سازمان گردد(کومار و سکارف،2012)
مقاله
این پژوهش با عنوان “مدیریت استعداد برای عصر جدید”، به بررسی این که چه چیزی از رکود اقتصادی یاد گرفتهایم و بعد از آن باید بر چه تاکید کنیم و اکنون برای تاکید بر مدیریت استعداد به چه چیزی نیاز داریم میپردازد. تمام موارد نشان میدهند که باید در رویههای مدیریت استعداد خود سختتر کار کنیم. اگر رویههای ما و دانش نیروی کار ما در معرض رویدادهای اخیر بوده است، در آن صورت رهبران کسب و کار نیاز به ترغیب چندانی ندارند(چیز،2010)
بررسی رابطه تعهد سازمانی و مدیریت استعداد از طریق ارزیابی عملکرد کارکنان- نمونهگیری این بررسی بر روی 123 مدیر ردهی دوم و ارشد اجرا شد. دادههای بدست آمده از پرسشنامهها از طریق نرمافزار بستهبندی آماریspss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان دادند که مدیریت استعداد با روشهای منابع انسانی ادغام میشود و سیستمهای مدیریت بر تعهد کارکنان تاثیر مثبتی دارند(ورال و همکاران،2012)
پروژه و طرحها
مدیریت استعداد و جانشینپروری برای کاهش فرسایش کارکنان، اجرای طرح مدیریت استعداد و طراحی سیستم جانشینپروری میتواند به مدیریت مطلوب افراد در دورههای بازنشستگی و نزدیک به آن کمک نماید. همچنین شناسایی، ارزیابی و توسعه کارکنان با پتانسیل بالا، برنامهی چرخش شغلی، برنامه رسمی مربیگری، استفاده از ابزار بازخور360درجه و دریافت پاداش متناسب با عملکرد و تدوین معیارهای موفقیت از مواردی است، که میتوان به نگهداشت کارکنان کمک نموده و سازمان را در برابر خروج یکباره نیروها حفظ نماید(کروس،2008)

2.5. نتیجه گیری و ارائه مدل مفهومی
در حقیقت هدف اصلی تحقیق حاضر در فصل دوم تحت عنوان” ادبیات و پیشینه تحقیق” دستیابی به یک مدل مفهومی است که بتوان بر پایه آن متغییرهای عملیاتی مورد نظر و روابط میان آنها را مشخص نمود. مدل مفهومی را میتوان با ترسیم نمودار متغیرهای گوناگون تحقیق و روابط بین آنها را مشخص کرد. در این فصل پس از ارائه توضیحات مقدماتی پیرامون مدیریت استعداد به ضرورت و نیاز سازمان و محیطهای کاری امروز در رابطه با این مقوله پرداخته شد. در ادامه تلاش شد، که ضمن ارائه تعاریف متعدد از مفهوم مدیریت استعداد به یک تعریف قابل قبول دست یافت. همانطور که در طول فصل نیز اشاره شد، با انجام بررسیهای لازم به نظر میرسد که تعریف ارائه شده توسط فیلیپس و راپر یک تعریف نسبتا جامع است که ابعاد تعریف شده را پوشش میدهد. براساس تعریف فلیپس و راپر که برای مدیریت استعداد پنج فاکتور در نظر گرفته است(جذب، انتخاب، درگیر کردن، توسعه و بهسازی، حفظ و نگهداشت کارکنان)که به اداره کارکنان بااستعداد کمک میکند. که در تحقیق حاضر، با کمک استاد راهنما و مشاور تصمیم گرفته شد که، از مدل فلیپس و راپر استفاده شود ولی با اندکی تغییر، برای مدیریت استعداد چهار فاکتور (انتخاب، مشارکت، آموزش، حفظ و نگهداشت کارکنان) در نظر گرفته شد. مدیریت فناوری اطلاعات، به عنوان متغیر مستقل دیگر تحقیق مورد مطالعه میباشد، که در تحقیق حاضر برای مدیریت فناوری اطلاعات سه فاکتور (سختافزار، نرمافزار، اینترنت) در نظر گرفته شد، که با مطالعه ادبیات تحقیق استخراج شد و بخشی از ادبیات این فصل را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر برای جانشینپروری به عنوان متغیر وابسته مورد مطالعه در این تحقیق دو فاکتور(انتخاب جانشین، توسعه جانشین) در نظر گرفته شد، که بخشی از ادبیات این فصل را به خود اختصاص داده است. همانطور که در بحث ادبیات مربوط به مدیریت استعداد اشاره شد، در واقع اغلب تحقیقات انجام شده در این زمینه شاخصها و تبعات تقریبا مشابهی را برای مفهوم مذکور ارائه نمودند.

2.6. خلاصه فصل دوم
این فصل تحقیق دارای چهار بخش میباشد. که در بخش اول مبانی نظری و ادبیات مربوط به متغیر مدیریت استعداد، بخش دوم ادبیات و مبانی نظری مربوط به متغیر جانشینپروری، بخش سوم ادبیات و مبانی نظری مربوط به متغیر مدیریت فناوری اطلاعات به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. بخش چهارم پیشینه تحقیق را مورد بررسی قرار میدهد، که به دو قسمت تقسیم میشود قسمت اول پیشینه تحقیق در داخل و قسمت دوم پیشینه تحقیق در خارج میباشد.

مقدمه
دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است، که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق.
بدون روششناسی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیلهای مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو روششناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی میگردد.
به طور کلی روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولها و دستیابی به راه حل مشکلها است (خاکی، 1386،201).
تحقیق را میتوان تلاشی منظم و سازمانیافته برای بررسی مسالهای خاص که به یک راهحل نیاز دارد، توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری میشوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در یک محیطکاری به دست آید. روشهای تحقیق به شیوههای طراحی مطالعات پژوهشی و به رویههای تجزیه و تحلیل دادهها اشاره دارد(سکاران، 1384، 6).
در این بخش روش انجام تحقیق به تفصیل توضیح داده میشود و مطالبی همچون جامعه و نمونه آماری و چگونگی گزینش آن، روشهای گردآوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه و روش آماری مورد استفاده معرفی میشود.
3.1. روش تحقیق
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک تعیین کرد.
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری دادهها
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. در ذیل به توضیح آنها پرداخته می شود.

جامعه آماری تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر است که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند.(آذر و مومنی،1385) با توجه به تعریف، جامعه آماري عبارتست از، مجموعهاي از افراد يا واحدهايي كه داراي حداقل يك صفت مشترك باشند. معمولاً در هر پژوهش جامعه مورد بررسي يك جامعه آماري است كه پژوهشگر مايل است درباره صفت (صفتها) و متغير واحدهاي آن به مطالعه بپردازد (سرمد و سايرين،‌1387، 133).
جامعه آماری که در اين مرحله از تحقيق، از آنها درخصوص میزان بکارگیری هر یک از فعالیتهای مدل نظرخواهي شد، کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شیراز بودند، که تعداد آنها 140 نفر است. شامل کارمندان، مدیران، سرپرستان و روسای واحدها بودند. از آنجا که وزارت نفت مدیریت استعداد را از طریق سامانه جذب نخبگان دانشگاهی راه انداز کرده و گامهای مفید را نسبت به سایر سازمانها در این زمینه برداشته است لذا این سازمان بعنوان جامعه آماری این پژوهش انتخاب گردید. که در سه واحد مستقل مستقر بودند و بخش اعظمی از افراد در واحد مرکزی مشغول به کار دفتری بودند، واحد دوم شامل 16نفر که آنها نیز مشغول به کار دفتری بودند ولی واحد سوم، بخش عملیاتی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شیراز، که شامل 40 نفر بود.
3.2. حجم نمونه آماری
نمونه آماری، یک مجموعه فرضی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران،1381، 295). یا به عبارت دیگر، تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری است که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه باشد(آذر و مومنی، 1385). نمونه آماری مناسب برای پژوهش 140نفر محاسبه شد و به منظور گردآوری دادهها، پرسشنامه پژوهش بین140نفر از کارکنان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شیراز توزیع و از این تعداد 125پرسشنامه بازگشت داده شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
3.3. ابزار جمع آوری داده ها
روشهاي گوناگوني براي جمعآوري اطلاعات وجود دارد كه اغلب براساس نوع و خواستههاي مطرح شده در پژوهش علمي از يك يا چند روش براي جمعآوري آمار و اطلاعات استفاده ميگردد.
3.3.1. مطالعات کتابخانهای
روشهای کتابخانهای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد، در بعضی از آنها، در بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده میشود و در بعضی دیگر موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانهای است و از آغاز تا انتها متکی بر دادههای تحقیق کتابخانهای است. در اين پژوهش، برای روشن شدن مباحث نظری تحقیق و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز، از روش کتابخانهای استفاده شده است، یعنی با مطالعه کتابها، مقالات و تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت، اطلاعات مورد نیاز جمعآوری گردیده است.
3.3.2. مطالعات میدانی
روش دیگری که در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد، روش میدانی است که در آن با توجه به هزینهبر بودن و وقتگیر بودن ابزاری چون مشاهده و مصاحبه، برای جمع آوری دادههای اولیه جهت آزمون فرضیهها و مدل مفهومی، از پرسشنامه استفاده گردیده است.
3.3.2.1. پرسشنامه
از جمله دلایل استفاده از پرسشنامه میتوان به هزینه اندک مالی و زمانی، سهولت کسب سریع اطلاعات از افراد زیاد، سهولت تجزیه و تحلیل پاسخها و استانداردسازی سوالات اشاره نمود.
دراین پژوهش، پرسشنامه نهایی در دو بخش تهیه و تنظیم شده است. قسمت اول ( مشخصات فردی پاسخ دهندگان) شامل 5 سوال است که در این بخش ویژگیهای جمعیتشناختی مدیران و کارکنان مورد پرسش قرار گرفته است و قسمت دوم شامل 37 سوال در خصوص نظر مدیران و کارکنان در ارتباط با متغیرهای تحقیق میباشد، که از این تعداد سوالهای 18-1 برای سنجیدن متغیر مدیریت استعداد، سوالهای 24-19 برای سنجش جانشینپروری، و سوالهای 37-25 برای سنجیدن متغیر مدیریت فناوری اطلاعات می باشند.
در پرسشنامه تحقیق هم از سوالهای بسته و همچنین از دو سوال باز استفاده شده است. سپس پرسششونده میزان ادراک خود از بکارگیری هر یک از فعالیتها را با علامت زدن یکی از خانههای طیف اشاره شده مشخص نموده است. لذا در مورد هر فعالیت مجموعه یافتههایی که نشانگر نقاط ضعف و قوت در به کارگیری آن است نوشته میشود. در پایان نیز دو سوال پرسیده شده که پرسششونده بدون محدودیت به ارائه نظر خود بپردازد و با توجه به تجربه و اشراف پرسششونده به فعالیت کاری خود در مورد آنچه که از دید پژوهشگر مخفی مانده اظهار نظر نماید. شايان ذكر است كه پرسشنامه مذكور پس از انجام اصلاحات لازم و اطمينان از روايي، براي توزيع بين حجم نمونه اصلي آماده گرديده است.

جدول1-3:ابعاد متغیرها و تعداد کلی سوالات هر کدام
مفهوم
ابعاد
شاخص ها
منابع
شماره سوالات

مدیریت استعداد
انتخاب کارکنان مستعد
آزمون دانشی(کتبی و

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، اجرای احکام، قانون اساسی Next Entries پایان نامه با موضوع تحلیل عاملی، تحلیل عامل، رگرسیون، مدل رگرسیون