پایان نامه با موضوع مدل پیشنهادی، احساس امنیت، علوم جدید

دانلود پایان نامه ارشد

ای
کشف ماده‌ای که بعدها 1DNA نام گرفت در سال 1869 بوسیله فردیک میشر انجام شد. این دانشمند هنگام مطالعه بر روی گویچه‌های سفید خون ، هسته سلولها را استخراج کرد و سپس بر روی آن محلول قلیایی ریخت. حاصل این آزمایش ، رسوب لزجی بود که بررسیهای شیمیایی آن نشان داد، ترکیبی از کربن ، هیدروژن ، اکسیژن ، نیتروژن و درصد بالایی از فسفر می‌باشد. میشر این ماده را نوکلئین نامید. زمانی که ماهیت اسیدی این ماده مشخص گردید، نام آن به اسید دزاکسی ریبونوکلئیک تغییر یافت2.

DNA یا دزاکسی ریبونوکلئیک اسید یکی از ماکرومولکولهای سلولی است که حامل اطلاعات وراثتی بوده و طی همانند سازی ژنتیکی از یک نسل به نسل بعد منتقل می‌شود. و در داخل سلول از روی آن RNA و پروتئین ساخته می‌شود.
اسید دزوکسی ریبونوکلئیک (DNA) یک اسید نوکلئیک است که حاوی دستوران ژنتیکی مورد استفاده برای رشد و نمو و کارکرد همه جانداران است. نقش اصلی مولکول DNA ذخیره درازمدت اطلاعات ژنتیکی است.
DNA را اغلب با مجموعه‌ای از نقشه‌ها مقایسه می‌کنند، چرا که حاوی دستورات مورد نیاز برای ساخته شدن تمام اجزای دیگر سلول‌ها مانند مولکول‌های پروتئین و RNA (اسید ریبونوکلئیک) است.

قطعاتی از DNA که اطلاعات ژنتیکی را حمل می‌کنند، ژن نامیده می‌شوند، اما سایر بخش‌ها در زنجیره DNA نیز اهداف ساختمانی دارند یا در تنظیم استفاده از این اطلاعات ژنتیکی نقش دارند.
DNA از لحاظ شیمیایی یک پلیمر طولانی از واحدهای ساختمانی ساده‌ای به نام نوکلئوتیدها است که چارچوب آنها از قند و گروه‌های فسفات تشکیل شده است که با پیوندهای استری به هم متصل هستند.
به هریک از بخش‌های قندی یکی از چهار نوع مولکول بازی – آدنین، تیمین، گوانین یا سیتوزین – متصل است.توالی این چهار باز است که توالی اسیدهای آمینه سازنده پروتئین‌ها را تعیین می‌کند. 
برای رمزبندی موجود در DNA یا همان ژن‌ها خوانده شود، از روی توالی‌های DNA ، نسخه‌های مکملی از RNA، یک  اسید نوکلئیک مربوط، در فرآیندی به نام” نسخه‌برداری” ساخته می‌شود.
سپس این RNA نسخه‌برداری شده در فرآیندی به نام “ترجمه”، مبنای ردیف‌شدن اسید‌های آمینه به صورت یک توالی خاص و ساخته شدن مولکول‌های پروتئین قرار می‌گیرد که دارای نقش‌های ساختمانی یا کارکردی در بدن هستند. DNA درون ساختارهایی به نام کروموزوم سازماندهی شده است.
این کروموزوم‌ها پیش از تقسیم سلولی در فرآیندی به نام تکثیر DNA مضاعف‌سازی می‌شوند. در جاندران “یوکاریوتی” مانند حیوانات، گیاهان و قارچ‌ها DNA درون هسته سلول قرار دارد، در حالی که در جاندران ساده‌‌تر “پروکاریوتی” مانند باکتری، DNA درون سیتوپلاسم سلول قرار دارد.
درون کروموزوم‌ها، پروتئین‌های کروماتینی مانند “هیستون‌ها” باعث متراکم‌شدن و سازماندهی DNA می‌شوند.
این ساختار متراکم تعامل بین DNA  و سایر پروتئین‌ها را هدایت می‌کند و به کنترل اینکه کدام بخش‌های ‍DNA نسخه‌برداری شوند، کمک می‌کند.
2-1-قدرت اثباتی آزمایش ” دی ان ای” از لحاظ علمی
« دي.ان.اي » یا دئوکسیریبو نوکلئیک اسید، نوعی اسید نوکلئیک میباشد که داراي دستورالعملهاي ژنتیکی3 است قطعاتی از دي.ان.اي که اطلاعات ژنتیکی را با خود حمل میکنند ژن نامیده میشوند دي.ان.اي داراي توالیهاي دیگري نیز میباشد که براي ساخت خود دی ان ای یا تنظیم استفاده از اطلاعات ژنتیکی موجود در ژن استفاده می شود4.این قسمتهاي خاص از 200 تا 14000 باز تشکیل شده که در طول دی ان ای چند بار تکرار شده اند، لذا به آنها مناطق تکرارشونده اطلاق میشود(مؤذنزادگان و عظیمیفر،1384، ص150) ترتیب پشت سر هم قرار گرفتن اجزاي تشکیل دهنده این مناطق تکرارشونده در هر فرد منحصر به خود اوست (گودرزي و کیانی، 1390 ، ص 127).بنابراین با تعیین توالی بازها در این مناطق تکرارشونده امکان شناخت هویت یک فرد وجود دارد. همانگونه که اثر، انگشت هر فرد مختص به خود اوست دی ان ای هم خاص خود او می باشد5.
براي ایجاد یک کودك باید سلولهاي نر و ماده در بدن مادر با هم ترکیب شوند به این فرایند لقاح گویند. سلول ماده و سلول نر هر کدام 23 کروموزم دارند، سلولی تخمی که از ترکیب سلول نر و ماده به وجود میآید، 46 کروموزوم دارد و یک موجود زنده جدید است. تعیین توالی اجزاي تشکیل دهنده مناطق تکرارشونده با آزمایش دی ان ای که انگشت نگاری ژنتیکی(Butler, 2005, P.253) هم نامیده میشود کاري سخت و پیچیده است؛ زیرا تعداد این اجزاء زیاد است و به علاوه ابعاد «ابعاد کروموزوم» و «دی ان ای» بسیار ریز است، لذا آزمایش دی ان ای در در چندین مرحله انجام میپذیرد دو شیوه زیر براي انجام آزمایش دی ان ای مورد استفاده قرار می گیرد(Landry Rockowitz, Dufour: eta,2008),
-1 روش تجزیه قطعات چندشکلی طولی6 با مطالعه نشانگرهاي تکرار تاندومهاي متغیر7
استفاده از این روش به سال 1980 م برمیگردد. دقت این آزمایش در تشخیص هویت و اثبات نسب 99/99% بوده، ، اما چرخه زمانی آن طولانی است.دی ان ای را در این شیوه با روشهاي شیمیایی اخذ و توسط آنزیمهاي محدودکننده به قطعاتی برش میدهند، طول و تعداد قطعات به دست آمده از نمونه هر فرد با نمونه فرد دیگر تفاوت دارد.( فاضل، 1388 ، ص 7)
2 – روش8 واکنش زنجیرهاي پلیمراز9 با مطالعه نشانگرهاي توالیهاي کوتاه تکرارشونده10
این روش پیشرفته از سال 1990 م مورد استفاده قرار گرفته و قدرت اثباتی آن بالاتر 99%است که در مقایسه با روش قبلی از سرعت بیشتري برخوردار است. توالی کوتاه تکرارشونده به طور معمول 2 تا 10 جفت باز طول دارند و تعداد تکرارها درهر فرد متفاوت است. در این روش، امکان اشتباه شدن فردي با فرد دیگر تقریباً به صفر میرسد(فاضل،1388،ص9:suter,2010,9.6)
هنگام مقایسه بین نشانگرها اگر فرزند،حتی در یک ناحیه با پدر یا مادر فرضی تفاوت داشته باشد، رابطه خویشاوندي تأیید نمی شود. درصد خطای این آزمایش بسیار ناچیز (میزان خطا≈ 19-10 × 2/7 ) است(فاضل،1388،ص10) در پزشکی قانونی ابتدا گروههاي خونی مادر، فرزند و پدر احتمالی را بررسی میکنند؛ اگر هیچگونه عدم تجانسی بین پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشد، «ابوت» را نمی توان رد کرد، لذا مرحله بعدي، انجام آزمایشی دیگري11 بر روي خون مادر، فرزند و پدر احتمالی است که در این صورت اگر باز هم هیچگونه عدم تجانسی بین پدر احتمالی و فرزند مشاهده نشود، آزمایش انگشتنگاري ژنتیکی را انجام میدهند.(علیا، 1389 ، ص 8)
در هر یک از این راه حل ها همواره مواردي از اثبات یا رد ابوت وجود دارند که به طور قطع میتوان بر آنها اظهارنظر نمود (صبوري، 1386 ، ص 28 )با اینحال، نتایج این آزمایشها در سایر موارد هیچ گاه به 100 % نمیرسد؛ علت این است که براي رسیدن به یک نتیجه 100 % لازم است کل مردان جهان مورد آزمایش قرار گیرند تا با تکمیل جامعه آماري بتوان به نتیجه یقینی دست یافت. معالوصف، وجود احتمال بالاتر از 99% بیانگر آن است که رابطهاي فیمابین کودك و پدر احتمالی وجود دارد که امکان وجود آن با شخص دیگري با این مقدار تقریب ژنتیکی تقریباً محال است و این مسأله عملاً به مفهوم اثبات رابطه ابوت است.(Genetic connections , 2012)
ژن ها در مولکول DNA هر فرد با نظم خاصی قرار گرفته اند که مختص همان فرد است. ترتیب توالی اجزای تشکیل دهنده ژن ها از فردی به فردی دیگر متفاوت و در هر فرد خاص خود او است. بنابر این در صورت شناسایی و مطالعه قسمت های خاصی از مولکول DNA و ژن های موجود در آن و نظر به اینکه فرمول ژنتیکی و طرز قرار گرفتن اجزای تشکیل دهنده ژن ها در هر فرد از الگوی خاصی تبعیت می کند، امکان شناخت هویت یک فرد با مطالعه ساختمان DNA او وجود خواهد داشت. همانگونه که اثر انگشت، خاص فرد است، DNA هم خاص خود او خواهد بود.[15] از دو رشته تشکیل دهنده DNA در هر فرد یک رشته از پدر و دیگری از مادر منشأ می گیرد، هنگام انجام لقاح و تشکیل سلول تخم این دو رشته به هم پیوسته و مولکول DNA دو رشته ای ایجاد می شود. کاربرد DNA در پزشکی قانونی برای اثبات و نفی مجرمیت است اما کاربرد بسیار مهم دیگر آن در پزشکی قانونی برای بررسی رابطه خویشاوندی و نسبیت و ابوت است که در تشخیص هویت و تعیین رابطه ابوت رابطه اثباتی دارد و ابوت را ثابت می نماید، که دقت آزمایش مذکور برای تعیین رابطه ابوت با توجه به شرح فوق مبنی بر شکل گرفتن مولکول DNA است.() بنابراین با توجه به اینکه هر کودکی نیمی از DNA خود را از پدر و نیم دیگر آن را از مادر به ارث می برد، با تهیه نوارانی از پدران فرضی و مطابقت نوار ها با نوار کودک می توان پدر واقعی را شناسایی کرد.( صفائی، سید حسین، امامی، اسد الله:88)اگر چه این آزمایش از سایر آزمایشات دیگر در اثبات نسب قوی تر و توانایی تشخیص نسب را دارد، ولی چون در تشخیص نفی نسب هیچ شکی باقی نمی گذارد در ردیف آزمایشات دیگر آورده ایم.

2-2- تاریحچه آزمایش های ژنتیکی
2-2-1-نتایج حاصل تا سال 1950
1. DNA یک پلیمر رشته‌ای متشکل از واحدهای2ی- دزوکسی اسید ریبونوکلئیک می‌باشد که بوسیله پیوندهای فسفودی استر5ر-3- به هم متصل شده‌اند.
2. DNA حاوی چهار زیر واحد dc و dG و dT و dA می‌باشد.
3. مقادیر متوالی dT و dA با یکدیگر و dc و dG نیز با یکدیگر مساوی می‌باشند.

2-2-2-نتایج حاصل از سال 1950 به بعد(کشف مارپیچ سه بعدی)

در سال 1953 ساختمان سه بعدی DNA ، بوسیله واتسون و کریک کشف شد. واتسون و کریک با استفاده از مطالعات تفرق اشعه ایکس ، رشته‌های DNA که بوسیله فرانکلین و ویلکینز تهیه شده بود و همچنین ساختن مدلها و استنباطهای مشخصی ، مدل فضایی خود را ارائه دادند و در سال 1962 واتسون و کریک و ویلکینز به خاطر اهمیت کشف ساختمان DNA به صورت مشترک جایزه نوبل دریافت کردند.
مدل پیشنهادی آنان چنین بود DNA یک مارپیچ دو رشته‌ای است که رشته‌های آن به دور یک محور مرکزی ، معمولا به صورت راست گرد پیچ می‌خورند. طبق مدل واتسون و کریک ، ستونهای قند – فسفات همانند نرده‌های پلکان به دو قسمت خارجی بازهای آلی پیچیده و به این ترتیب در معرض محیط آبکی داخل سلول هستند و بازهای آلی که خاصیت آبگریزی دارند، در داخل مارپیچ قرار می‌گیرند. هنگام تشکیل مارپیچ رشته‌ها به صورت موازی متقابل قرار می‌گیرند.
عنی اگر جهت یک رشته3ع–5 باشد، رشته دیگر 5ب–3 خواهد بود. پیوندهای هیدروژنی بین آدنین از یک رشته با باز تیمین رشته مقابل و باز گوانین یک رشته با سیتوزین رشته مقابل بوجود می‌آیند. گر چه از نظر اندازه هر باز پورینی می‌تواند در مقابل یک باز پیریمیدین قرار بگیرد. ولی به دلیل وجود گروههای شیمیایی روی بازهای G و C و T و A پیوندهای هیدروژنی مناسب فقط بین C – G و T – A برقرار می‌شود و ایجاد پیوند بین T – G و C- A ممکن نیست.

بخش سوم: نقش علوم جدید در اثبات دعاوی:
امروزه در بسیاری از کشور های دنیا از فنون مولکولی در کشف جرم و بررسی هویت افراد استفاده می گردد و اطلاعات افراد جامعه در بانک ژنی ثبت می شود که در بررسی افراد کمک شایانی می نماید.
همانور که می دانیم افزایش جرم و جنایت احساس امنیت جامعه را می زداید به طوری که این امر باعث وحشت و اضطراب عموم خواهد شد.همین امر باعث شده تا پلیس بین الملل با تکیه بر روش های آزمایشگاهی مبتنی بر آثار بیولوژیکی حاوی دی ان ای بیشتر تاکید کند چرا که این یافته ها حاوی اطلاعات ارزشمند درباره ی سرنخ های جرم می باشد.
گستره ی فعالیت های پلیس جنایی با بهره گیری از مدرن ترین تجهیزات و امکانات زیست فناوری از قبیل دی ان ای وسیعتر شده و امروزه استفاده از مارکر های STR و نیز PCR روی یک تراشه در آزمایشگاه های جنایی در حال شکل گیری است و هدف نهایی، کشف علمی جرم بدون باقی ماندن کوچکترین ابهام است.
البته باید به این نکته نیز توجه داشت که علی رغم ظهور فناوری های مولکولی، هنوز هم فنونی که قبل از سال 1980 میلادی در کشف علمی جرم کاربرد داشته است کنار گذاشته نشده و در فراهم کردن زمینه ی تحقیقات برای استفاده کاراگاهان به صورت موضوعی کمک گرفته می شود ؛ به طور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع رابطه نامشروع، فقه اسلامی، بیمارستان، عقد نکاح Next Entries پایان نامه با موضوع قانون مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی مدنی