پایان نامه با موضوع مدت استفاده، دسترسی به اطلاعات، استفاده از اینترنت، تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

در استنباط علي از مسايل علوم اجتماعي و رفتاري وجود دارد که عبارتند از:
اندازه گيري: اندازه گيري هاي مشاهده شده واقعاً چه چيزي را اندازه مي گيرند؟ چگونه و با چه دقتي ميتوان نوع اشيايي را که بايد اندازه گرفته شوند، مشخص کرد؟ روايي و اعتبار اندازه گيريهاي انجام شده را چگونه مي توان تعيين و بيان کرد؟
روابط علّي بين متغيرها و قدرت تبيين نسبي آنها: چگونه ميتوان روابط علّي پيچيده را بين متغيرهايي که مستقيماً قابل مشاهده و اندازه گيري نيستند، ولي در معرفهاي جايزالخطا و يا خطادار منعکس هستند، استنباط کرد؟ چگونه ميتوان قدرت رابطه را بين متغيرهاي نهفته ارزيابي کرد؟
در پاسخ به چنين پرسشهايي درباره استنباط علّي«نرم افزارهاي ليزرل» به شکل جامع از دو قسمت تشکيل ميشوند:
الف- مدل اندازه گيري
ب- مدل معدلات ساختاري
مدل اندازهگيري، پاسخ پرسش اول، يعني چگونگي اندازه گيري متغيرهاي مکنون(برونزا و درونزا) توسط متغيرهاي مشاهده شده و روايي و اعتبار آنها را مطرح ميکند و مدل تابع ساختاري، پاسخ پرسش دوم، يعني روابط علي بين متغيرهاي مکنون را مشخص ميکند و تأثیرات علي و ميزان واريانس تبيين شده و تبيين نشده را مورد ارزيابي قرار مي دهد(هومن،1384، ص101).
مدلهاي اندازهگيري در علوم رفتاري و اجتماعي، در مواردي اهميت دارند که مفاهيمي مانند رفتارها، نگرش ها، احساسات و اندازههاي مردم مورد مطالعه قرار ميگيرند. بيشتر ابزارهاي اندازهگيري چنين مفاهيمي، خطاي اندازهگيري بسيار زيادي دارند. مدل اندازه گيري ليزرل ميتواند چنين خطاهايي را مورد توجه قرار دهد. در ليزرل اين ضرايب مجهول در يک مجموعه از معادلات خطي ساختاري برآورد ميشوند. در اين تحقيق براي آزمون مدل و تحلیل عاملی تأییدی از اين نرم افزار استفاده شده است.

4-1. مقدمه
پس از آن که محقق داده ها را گردآوري، استخراج و طبقه بندي نمود و جداول توزيع فراواني و نسبت هاي توزيع را تهيه کرد، بايد مرحله جديدي از فرآيند تحقيق که به مرحله تجزيه و تحليل داده ها معروف است، آغاز شود. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادي دارد؛ زيرا نشان دهنده تلاش ها و زحمات فراوان گذشته مي باشد. در مرحله تجزيه و تحليل نکته مهم اين است که محقق بايد اطلاعات و داده ها را در مسير هدف تحقيق، پاسخگويي به سوال يا سوالات تحقيق و نيز ارزيابي فرضيه هاي خود را جهت داده و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
محتواي فصل چهارم تحقيق، تجزيه و تحليل و جمع‌بندي داده‌هاي به‌دست‌آمده از پرسشنامه‌ها مي‌باشد. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم‌افزارهاي آماري SPSS و نرم افزار Lisrelاستفاده شده است.
براي آمار توصيفي، داده هاي آماري مربوط به نحوه توزيع پاسخ دهندگان به ويژگيهاي جمعيت شناختي و ساير ويژگيهاي مورد نظر در پرسشنامه، آورده مي شود. در اين بخش همچنين از جداول توزيع فراواني و نمودارهاي آماري براي توصيف استفاده مي شود. در بخش آمار استنباطي، روش مورد استفاده تحليل عاملي تاييدي و تحليل مسير است که توسط نرم افزار ليزرل انجام گرفته و از اين طريق به آزمون فرضيه هاي تحقيق پرداخته مي شود. در ادامه ابتدا آمار توصيفي و سپس نتايج آزمون هاي آماري مورد بررسي قرار گرفته است.
4-2.توصيف داده هاي جمعيت شناختي
قسمت اول پرسشنامه مربوط به مشخصات فردي پاسخ دهندگان شامل جنسيت، سن، ميزان تحصيلات و طول مدت استفاده از اينترنت مي‌باشد. يافته‌هاي مربوط به مشخصات فردي پاسخ دهندگان تشريح مي‌گردد.
4-2-1.جنسيت
اولين سؤال مشخصات فردي پرسشنامه مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان مي‌باشد. داده‌هاي اين سؤال، پاسخ دهندگان را در دو سطح مختلف طبقه‌بندي مي‌كند كه فراواني آنها در جدول (4-1) مشاهده مي شود.
جدول 4-1. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت
جنسيت
فراواني
درصد
مرد
171
49,4
زن
175
50,6
بدون پاسخ
5
0
جمع
350
100
نمودار 4-1. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب جنسيت

نتایج داده های بدست آمده نشان می دهد که 4/49 درصد آزمودنی ها مرد و 6/50 درصد هم زن بوده اند.

4-2-3. تحصيلات

جدول 4-2. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات
تحصيلات
فراواني
درصد
کارشناسی
219
65.2
ارشد
75
22.3
دکترا
42
12.5
بدون پاسخ
14

جمع
350
100.0

نمودار 4-2. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات

نتایج به دست آمده در مورد متغیر میزان تحصیلات نشان می دهد که2/65 درصد آزمودنی ها دارای مدرک کارشناسی؛ 3/22 درصد دارای مدرک ارشد و 5/12 درصد هم دکترا هستند.

جدول 4-3. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب دانشگاه
تحصيلات
فراواني
درصد
شاهد
52
15.5
شریف
47
14.0
تهران
237
75/0
جواب نداده
14

جمع
350
100.0

نمودار 4-3. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب دانشگاه

با توجه به نتایج به دست آمده در خصوص توزیع آزمودنی ها در متغیر محل تحصیل به صورت زیر است:
5/15 درصد در دانشگاه شاهد،14 درصد در دانشگاه شریف و 5/70 درصد هم در دانشگاه تهران مشغول به تحصیل بودند.

4-2-4. طول مدت استفاده از اينترنت

جدول 4-4. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اينترنت
طول مدت استفاده ازاينترنت
فراواني
درصد
کمتر از 1 سال
31
8.8
1 تا 3 سال
255
72.8
بيشتر از 3 سال
64
18.2
جمع
350
100.0

نمودار 4-4. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اينترنت

پاسخ دهندگان بر حسب طول مدت استفاده از اينترنت به سه دسته تقسيم شدند که 1/8 درصد آنها داراي کمتر از يک سال سابقه استفاده از اينترنت، 3/70 درصد آنها داراي بين يک تا سه سال و 6/21 درصد آنها داراي بيشتر از سه سال سابقه استفاده از اينترنت مي باشند.

4-2-5. سطح درآمد خانواده
جدول 4-5. توزيع فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد خانواده

فراواني
درصد
زیر 500 هزار تومان
45
8/12
بین 500 تا 800 هزار تومان
146
7/41
بین 800 هزار تا 1میلیون تومان
109
1/31
1 میلیون تومان و بالاتر
50
3/14
جمع
350
100

نمودار 4-5. نمودار فراواني پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد خانواده
4-3.آزمون فرضيات تحقيق
در اين بخش فرضيه هاي مطرح شده در تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرند. بدين منظور ابتدا روايي سوالات مطرح شده در پرسشنامه با استفاده از تحليل عاملي تاييدي مورد بررسي قرار مي گيرند. سپس به منظور بررسي ميزان رابطه هر يک از متغيرها و معني داري مدل تحقيق از شيوه تحليل مسير استفاده گرديده که در ادامه نتايج هر بخش به ترتیب بيان مي شود.

4-4.بررسي روايي متغيرهاي مطرح شده در مدل
به منظور بررسي روايي متغيرهاي هشت گانه مطرح شده در مدل تحقيق مذکور، شيوه تحليل عاملي تاييدي مورد استفاده قرار گرفته است. تحليل عاملي تاييدي يک مدل آزمون تئوري است، که در آن پژوهشگر تحليل خود را با يک فرضيه قبلي آغاز مي کند.
اين مدل که مبتني بر يک شالوده تجربي و نظري قوي است مشخص مي کند که کدام متغيرها با کدام عامل ها و کدام عامل با کدام عامل ها همبستگی دارد. لذا در ادامه به بررسي عامل هاي مربوط به هر يک از متغيرها مورد بررسی قرار می گیرد.

4-4-1. متغير اول: صرفه جویی
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-6) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک ذکر شده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/. بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل صرفه جویی می باشد.
جدول 4-6. عوامل متغير اول: صرفه‌جویی
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
1- خرید اینترنتی باعث صرفه جویی در پول من می شود.
92/0
00/22
2- هنگامی که به صورت اینترنتی خرید می کنم، هزینه کمتری پرداخت می کنم.
90/0
11/21
3- خرید اینترنتی قیمت های قابل رقابت را به من پیشنهاد می دهد.
90/0
30/21

4-4-2. متغير دوم: راحتی
اين متغير داراي 4 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-7) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل راحتی می باشد.

جدول 4-7. عوامل متغير دوم: راحتی
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
4- با استفاده از خرید اینترنتی هر زمان که بخواهم می توانم خرید کنم.
96/0
42/24
5- با استفاده از اینترنت بدون اینکه نیازی به بیرون رفتن از منزل باشد می توانم خرید کنم.
87/0
55/20
6- خرید اینترنتی با برنامه زمانی روزانه من هماهنگی دارد.
94/0
12/23
7- خرید اینترنتی برای من راحت است.
88/0
71/20

4-4-3. متغير سوم: انتخاب
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-8) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل انتخاب می باشد.
جدول 4-8. عوامل متغير سوم: انتخاب
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
8- با استفاده از خرید اینترنتی می توانم به کالا های زیادی دسترسی داشته باشم.
87/0
20/20
9- با استفاده از خرید اینترنتی می توانم به برندهای بیشتری از محصولات دسترسی داشته باشم
89/0
10/21
10- با استفاده از خرید اینترنتی دامنه انتخاب گسترده تری خواهم داشت
98/0
91/24

4-4-4. متغير چهارم: دسترسی به اطلاعات
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-9) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل دسترسی به اطلاعات می باشد.
جدول 4-9. عوامل متغير چهارم: دسترسی به اطلاعات
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
11- هنگام خرید اینترنتی در زمانی کوتاه می توانم به حجم زیادی از اطلاعات دسترسی پیدا کنم.
89/0
78/20
12- اطلاعاتی که از اینترنت بدست می آورم، برای من مفید است.
89/0
02/21
13- اینترنت باعث می شود که اطلاعات را آسانتر بدست آورم.
92/0
11/22
4-4-5. متغير پنجم: اجتماعی نبودن
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-10) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل اجتماعی نبودن می باشد.
جدول 4-10. عوامل متغير پنجم: اجتماعی نبودن
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
14- خرید اینترنتی باعث می شود که تعاملات اجتماعی کمتری با دیگران داشته باشم.
70/0
68/12
15- خرید اینترنتی باعث دوری از ارتباط رو در رو با فروشنده می شود.
85/0
34/15
16- خرید اینترنتی باعث می شود که خرید خود را بدون دستپاچگی و احساس خجالت انجام دهم.
65/0
86/11

4-4-6. متغير ششم: خدمات و محصولات سفارشی
اين متغير داراي 4 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-11) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل خدمت یا محصول سفارشی می باشد. این در حالی است که مؤلفه 20 با بارعاملی کمتر از 5/0 و شاخص معناداری با قدرمطلق کمتر از 2 سوال مناسبی برای سنجش عامل موردنظر نمی باشد. و بهتر است حذف

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، معنادار بودن، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با موضوع سطح معنادار، لذت گرایی، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات