پایان نامه با موضوع محیط زیست، حقوق شهروندی، یونان باستان، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران،1356، و کتاب حقوق حفاظت از هوا ؛ نوشته محسن عبداللهی، علی مشهدی، مسعود فریادی، نشر میزان، تهران، 1391 ، و کتاب ترمینولوژی حقوق محیط زیست نوشته علی مشهدی، انتشارات خرسندی، تهران، 1389؛ و پایان نامه هایی همچون بررسی ایجاد حقوقی پدیده ریزگردبا توجه به تعهدات بین المللی مربوطه به بیابان زدایی، نوشته مژگان رضوانی خلیل آباد؛ پایان نامه کارشناسی ارشد (پایان نامه حقوق محیط زیست) دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران،1392، و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از خسارات زیست محیطی در حقوق موضوعه ایران نوشته هادی سلیمی، دانشکده حقوق دانشگاه محیط زیست تهران، 1392 و پایان نامه تغییرات آب و هوایی و مقوله سوم حقوق بشر، نوشته رامین رضایی ، (پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1389،و پایان نامه مسئویت دولت ها برای تغییرات آب و هوایی، نوشته ترانه مالک پایان نامه کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، تهران 1389 و پایان نامه بررسی ضمانت های حقوقی مقابله با آلودگی هوا در حقوق محیط زیست ایران و فرانسه، نوشته علی مشهدی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1386 ، و … وجود دارند اما با عنایت به منابع مذکور تفاوت های کارهای انجام شده با پایان نامه حاضر به شرح ذیل می باشد:
– اولاً موضوع حق بر هوای پاک و بررسی مبانی و الزامات آن هر چند تا حدودی در منابع مذکور مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است اما در عین حال بررسی و تحلیل محتوایی حق مذکور و بررسی نسبت آن با حقوق شهروندی برای نخستین بار در این تحقیق صورت می گیرد.
– ثانیاً بررسی آخرین تحولات و قانونگذاری های انجام شده در خصوص حق بر هوای پاک برای نخستین بار در تحقیق حاضر انجام می گیرد.
– ثالثاً در هیچکدام از کارهای انجام شده به صورت معین و مشخص و با عنوان دقیق حق بر هوای پاک تحقیقی صورت نگرفته است .
9-1 ) نقد پیشینه تحقیق
اما در خصوص نقد پیشینه تحقیق حاضر بایستی گفت ، تحقیق حاضر از چند جهت ضعف ها و نکات منفی کارهای انجام شده در خصوص موضوع پژوهش را ندارد. یکی از ایرادات و چالش های مرتبط با کارهای انجام شده در چارچوب حق بر هوای پاک ؛ نبود نگرش جامع، یکپارچه و منسجم در خصوص حق مهم مرتبط با هوای پاک می باشد. از سوی دیگر در کارهایی که تاکنون انجام شده صرفاً کار مصداقی در خصوص حق بر هوای پاک انجام شده است این درحالی است که به صورت جامع، اندیشه حق بر هوای پاک مورد بررسی و ارزیابی قرار نگرفته است. از طرف دیگر بایستی گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حق بر هوای پاک با عنایت به نظام حقوق داخلی تا کنون مورد بررسی و تحلیل انجام نگرفته است .
10-1 ) شیوه جمع آوری مطالب
شیوه جمع آوری مطلب حاضر ترکیبی از شیوه کتابخانه ای و تحقیقات میدانی است. در این راستا از جدید ترین کتاب های مرتبط با موضوع پژوهش استفاده خواهد شد ؛ همچنین استفاده و بهره مندی از مقالات اعم از داخلی و خارجی بخش دیگر از منابع مورد استفاده خواهد بود. استفاده از منابع اینترنتی و تحقیقات میدانی بویژه مصاحبه نیزمورد عنایت قرار گرفته است .
11-1 ) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد . در این چارچوب پس از توصیف مفاهیم مهمی همچون حق بر محیط زیست، حق بر هوای پاک ، حقوق شهروندی ، محیط زیست و … به تحلیل محتوایی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تعهدات و تضمینات داخلی و بین المللی آن در ارتباط با حق بر هوای پاک می پردازیم . به عبارت دیگر در تحقیق و پژوهش حاضر توصیف مفاهیم و مبانی مهم و مرتبط با پژوهش و در عین حال تبیین جایگاه نظام حقوق داخلی در ارتباط با حق بر هوای پاک مورد توجه می باشد.
12-1 ) مشکلات و موانع تحقیق
در ارتباط با نگارش تحقیق حاضر مشکلات و موانع چندی وجود دارد که از جمله آنها می توانیم به نبود منابع مکتوب کافی در خصوص حق بر هوای پاک اشاره نماییم . از سوی دیگر پراکندگی و عدم انسجام قوانین و مقررات موضوعه و نبود ضمانت اجراهای روشن و معین حقوقی در ارتباط با تضمین حق بر هوای پاک در نظام حقوقی ایران و در نهایت نبود و یا فقدان رویه ی عملی و اجرایی منسجم و یکپارچه و روشن حقوقی از دیگر موانع ، چالش ها و مشکلات تحقیق حاضر است .
13-1 ) سازماندهی تحقیق
تحقیق حاضر از دو بخش تشکیل یافته است. در بخش نخست به کلیاتی از موضوع پژوهش پرداخته ایم. مطالب این بخش در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به کلیاتی از مفهوم و شاخصه های حقوق شهروندی پرداخته ایم و آنگاه در فصل دوم به مفاهیم و مبانی مرتبط با حق بر محیط زیست پرداخته و تحلیل های لازم را انجام داده ایم. آنگاه در بخش دوم و انتهایی مطالب جایگاه حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می دهیم . مطالب این بخش نیز در دو فصل انجام گرفته است. در فصل نخست به تاریخچه و تحلیل مفهومی موضوع حق بر هوای پاک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته و آنگاه در فصل دوم و انتهایی از بخش دوم مطالب به ضمانت اجرای حق بر هوای پاک و مسئولیت مدنی دولت اشاره ای خواهیم نمود .

بخش نخست : کلیات
فصل اول: جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی
فصل دوم: حق برمحیط زیست سالم

در این بخش به کلیاتی از موضوع پژوهش حاضر می پردازیم . قبل از ورود به بحث و موضوع ترسیم چارچوب های حقوقی و مسئولیت مدنی و الزام دولت ها به تأمین شرایط مرتبط با هوای پاک بایستی کلیات دو موضوع بسیار مهم که موضوع تحقیق در راستا و چارچوب آنها مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد ، انجام شود. یکی از موضوعات مهم که در کلیات مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد موضوع حقوق شهروندی است و موضوع دیگر مفهوم ، ماهیت و مبانی و شاخصه های حق بر محیط زیست سالم می باشد. در این خصوص ذکر این نکته لازم و ضروری است که زمانی می توانیم موضوع اصلی پژوهش را به خوبی تبیین نماییم که کلیات مهم و بنیادی از مقوله حقوق شهروندی و حق بر محیط زیست سالم ارائه بدهیم ؛ چرا که حق بر هوای پاک به نوعی یکی از حقوق شهروندی مسلم در هر جامعه ای است که بایستی به نحوی شایسته و بایسته از سوی دولتها تضمین گردد. از سوی دیگر حق بر هوای پاک بخشی از مفهوم وسیع تر و گسترده تری تحت عنوان حق بر محیط زیست سالم است. حق بر محیط زیست سالم خود مفهوم عام تری می باشد به طوری که حق بر هوای پاک بخشی از مفهوم حق بر محیط زیست سالم است که در ادامه به طور مبسوط به هر یک از مفاهیم مذکور خواهیم پرداخت .

فصل اول
جایگاه شهروندی در اندیشه حقوقی
در این فصل به بررسی و ارزیابی جایگاه حقوق شهروندی در چارچوب اندیشه و نظام حقوقی می پردازیم حقوق شهروندی در عین حال یکی از مفاهیم مهم و مرتبط با حقوق عمومی بوده ؛ به گونه ای که تبیین ، تحلیل، ارزیابی و بررسی آن از اهمیت شایان توجهی برخوردار می باشد . در این فصل سعی می گردد موضوعات مهم و مرتبط با حقوق شهروندی مورد توجه و تحلیل قرار بگیرد .
مبحث اول : تاریخچه
یکی از موضوعات مهم و مرتبط با حقوق شهروندی تاریخچه شهروندی می باشد . با بررسی و تبیین مفهوم شهروندی در گذار تاریخی می توانیم درکی روشن از موضوع داشته باشیم . به نظر می رسد منشأ شکل گیری ایده و مفهوم شهروندی همانند بسیاری از مفاهیم مرتبط با علوم انسانی در یونان باستان یافت شود . « اثر ارسطو اولین تلاش نظام مند برای طرح یک نظریه در مورد شهروندی می باشد ، در حالی که اولین تجلی نهادی تجربه شهروندی در دولت شهرهای یونان بویژه در آتن از قرن پنجم تا قرن چهارم قبل از میلاد یافت شده اند. اما شکل و کارکرد شهروندی یونان بسیار متفاوت ازشکل و کارکرد شهروندی دوره مدرن می باشد »1. البته همانطور که گفته شد مفهوم شهروندی با معنایی که امروزه پیدا نموده تفاوت بسیاری دارد . در یونان باستان شهروند به جمعیت مذکر آزاد گفته می شد. به گونه ای که زنان که نیمی از جمعیت یونان باستان را تشکیل می دادند و بردگان و … از دایره شمول شهروندان یونانی خروج موضوعی پیدا می کردند . « آتنی ها درباره زندگی بر پایه میزان مشارکت در کارهای اجتماعی و سیاسی داوری می کردند نه بر حسب سطح مصرف کالا و این داوری اهمیت مشارکت را نشان می دهد . به نظر آنها دموکراسی هرگز به معنای حاکمیت اکثریت نبود بلکه به معنای حق همه ی مردم برای مشارکت در زندگی عمومی ، و شرکت در گزاردن قوانین اساسی و اجرای قوانین بود »2.
شهروند را همان طور که گفته شد بایستی در آثار اندیشمندان یونان باستان و تحلیل آنها از مفهوم شهروندی جستجو نمود ، هر چند تعاریف آنها از شهروندی خاص ومنحصربه دوره زمان خاص یونان باستان می باشد.
« تصویری که شهروند آتنی از خود ارائه می دهد تصویر شریک سیاسی است . شهروندی که تقریباً همیشه با تولد به دست می آید. حق حضور در جلسه های مجمع همگانی ، رأی دادن در آن مجمع و داوطلبی برای مقام های بالا که انتخاب به آنها تابع قاعده ای بر پایه ی گردش نوبتی تصدی آنها است و مشارکت همگان در امور دولت شهر از راه قرعه کشی و برای مدت محدود و غیر قابل تجدید را به افراد می دهد »3. « سخنانی که توسیدید (thucidide) 460- 395 پیش از میلاد مورخ یونانی از دهان پریکلس Pericles 495- 429 پیش از میلاد، رهبرحزب دموکراتیک که مدت سی سال حاکم منتخب آتن بود می گوید بهتر از هر گفته ای بازتاب این مفهوم شهروندی است ؛ در حقیقت ما تنها کسانی هستیم که می اندیشیم هر انسانی که در سیاست وارد نشود باید شهروندی بی خاصیت شناخته شود شهروندی آرام ، ما همه دست کم با رأی یا با اظهار نظر های خود در کار حکومت شهر دخالت می کنیم . در رشد دولت شهرهای یونان باستان ، جغرافیا عامل تعیین کننده ای بود . سرزمین یونان ، به علت وجود کوه ها و دریا ، به دره های دور از هم تقسیم شده بود. ساکنان این دره ها همه امکانات زندگی را برای خود فراهم آورده بودند . یونانی ها از روی آگاهی دولت شهر را نیافریدند ، بلکه در آن زاده و با آن رشد یافتند. از نظر یک یونانی شکل شهر دولت حکومت به همان اندازه دولت ملی شده ی بیستم برای شهروندان امروزین ، طبیعی بود . شهر دولت اجتماعی یکپارچه بود . اگر چه برخی در شهر و برخی در حومه زندگی می کردند ، از این لحاظ تضادی بین شهری و روستایی نبود . از نظر یونانی ها شهر مرکز فعالیت اجتماعی بود ، به همه تعلق داشت و فقط از آن ساکنان شهر نبود . شهر دولت کوچک بود و جمعیت کمی داشت . آتن در اوج بزرگی حدود 1000 کیلومتر مربع وسعت داشت .
درباره ی جمعیت آن برآوردهای گوناگونی وجود دارد و نا ممکن است به درستی میزان سه طبقه اصلی را معین کرد که شهر دولت را تشکیل می دادند . اما جمعیت آتن را تقریبا بین 200 تا 400 هزار نفر می توان برآورد کرد ، هر چند برخی از برآوردها بیشتر از این هم هست . از این میزان جمعیت طبقه شهروندان تقریباً یک سوم را تشکیل می داد ، طبقه ی بردگان شاید تا حدی زیاد تر بوده است ؛ متیک ها با گروه بیگانگان مقیم ، حدود نیم شهروندان بودند. فشار جمعیت، مشکل واقعی آتن بود زیرا با وجود آنکه مجموع جمعیت خیلی زیاد نبود ، سرزمینی که باید در آن می زیستند کوچک بود. با توجه به وجود طبقه متیک می توان برخی از خصوصیات شهروندی شهر دولت و ارزش آن در ذهن و اندیشه های آتنی ها را نشان داد.
متیک ها آزاد مردان فعال زندگی تجاری اجتماعی بودند و اغلب ثروت انبوهی می اندوختند . اما ثروت و حتی اقامت طولانی مدت سبب نمی شد آنهارا شهروندی کامل به حساب آورند و فقط شهروندان آتنی از این حقوق برخوردار بودند . فقط از راه گذاردن قانون ویژه امکان دادن شهروندی به یک متیک و تنها به او فراهم می آمد. او همچنین موظف بود مالیات های خاصی بپردازد که شهروندان از پرداخت آن معاف بودند همچنین برای تأمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، آلودگی هوا، حقوق شهروندی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با موضوع یونان باستان، قرون وسطی، دولت مدرن، مشارکت سیاسی