پایان نامه با موضوع محیط زیست، آلودگی هوا، حفاظت محیط زیست، نظم عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

مبارزه با آلودگی هوا اخطاریه های زیادی را صادر نموده اند از جمله در ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست چنین می خوانیم : « سازمان با توجه به مقررات و ضوابط مندرج در آیین نامه های مذکور در ماده 10 کارخانجات و کارگاه هایی را که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم می نمایند مشخص و مراتب را کتباً با ذکر دلایل بر حسب مورد به صاحبان یا مسئولان آنها اخطار می نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت آنها خودداری کنند و در صورتی که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آنها ممانعت به عمل خواهد آمد . همچنین در ماده 15 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا چنین می خوانیم : سازمان حفاظت محیط زیست ،کارخانجات و کارگاه و نیروگاه هائی که آلودگی آنها بیش از حد مجاز استانداردهای محیط زیست باشد را مشخص نموده و مراتب را با تعیین نوع و میزان آلودگی به صاحبان و یا مسئولان کارخانجات و کارگاه ها و نیروگاه ها ابلاغ خواهد کرد تا در مهلت معینی که توسط سازمان با همکاری و مشارکت دستگاه های ذیربط تعیین می شود نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند .
در ادامه ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی و در بخش دوم آن چنین می خوانیم « در صورتی که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند می توانند به دادگاه عمومی محل شکایت نمایند . دادگاه فوراً و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد رأی به ابطال اخطار یا رفع ممانعت خواهد داد و رأی دادگاه در این زمینه قطعی است .
بر اساس ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است در اجرای ماده 23 قانون در مناطقی که گاز شهری در دسترسی می باشد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که با عدم استفاده از گاز موجبات آلودگی هوا را فراهم می سازند اخطاریه صادر و مهلت مناسبی را جهت دفع رفع آلودگی تعیین نمایند .
همچنین در ماده 17 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا چنین می خوانیم : در مواقع اضطراری آلودی هوا و یا شرایط جوی نامناسب که در این فرض رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می تواند کارخانجات و کارگاه هایی را که فعالیت آنها خطرات فوری را در بر داشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف عملیات آنها گردد . از سوی دیگر یکی از مهمترین شاخصه های ضمانت اجرای اداری و انتظامی در حوزه محیط زیست و مقابله با آلودگی هوا ؛ تعریف استانداردهای لازم برای هوای پاک می باشد .
این امر گویای آن است که نکات علمی در رعایت و تضمین هوای پاک نقش مهم و اساسی دارد به گونه ای که مهمترین بخش فنی وتکنیکی موضوع آلودگی هوا تعیین استانداردهایی می باشد که بااصول و شاخصه ها و معیارهای جهانی نیز انطباق داشته باشد . حال با عنایت به این موضوع چه استانداردهایی از سوی دولت به منظور برقراری هوای پاک و سالم پیش بینی شده است .
در این خصوص شورای عالی محیط زیست در جلسه مورخ 11/5/1388 کمیسیون امور زیر بنایی صنعت و محیط زیست استاندارد هایی برای هوای پاک در سال های 1388 ، 1389 ، 1390 در نظر گرفته است در این خصوص میزان آلاینده های منوکسید کربن ، دی آکسید گوگرد ، دی اکسید نیتروژن ، ازن ، سرب ، بنزن ، بنزوآلفاپیرن درجه اول معین و مشخص تعیین و ترسیم شده است که به جهت ضیق وقت از ذکر آنها خود داری می نماییم .
همچنین بر اساس ماده 4 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا حد مجاز خروجی وسایل نقلیه موتوری را توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت صنایع تعیین و در نهایت به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین نموده است ؛ مهمترین این استانداردها شامل استاندارد گازهای خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی سواری و وانت تولید داخل مصوب 29/2/78 هیات وزیران حد مجاز خروجی از اگزوز خودروهای بنزینی درحال تردد مصوب 27/5/1377 شورای عالی حفاظت محیط زیست ، استاندارد خودروهای دیزلی مصوب 28/6/1378 هیات وزیران و حد مجاز گازهای خروجی از اگزوز موتور سیکلتهای دو زمانه و چهار زمانه مصوب 25/7/1380 شورای عالی حفاظت محیط زیست می شود .
در خصوص حد مجاز گازهای خروجی از اگزوز موتور سیکلت های دو زمانه وچهار زمانه در حال کار ، شورای عالی حفاظت محیط زیست به استناد ماده 4 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 و با توجه موافقت نامه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنایع و معادن در این زمینه ؛ استاندارد هایی به شرح زیر تصویب نموده است :« نوع آلاینده ؛ منواکسید کربن (CO) جهت موتورهای چهار زمانه و دو زمانه هشت درصد حجمی , هیدورکربن های نسوخته (Hc) موتور های چهار زمانه 1600 PPM به هیدروکربن های نسوخته (Hc) موتور های دو زمانه 10000 PPM؛ »77 .
همچنین از جمله ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مهم در خصوص سازمان و نهادهای آلوده کننده هوا می توانیم به انتقال ، تعطیل و تخریب این واحد ها اشاره نماییم در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها چنین می خوانیم :
« جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه ی اماکن به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها ، کارگاه ها ، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طورکلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سرو صدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه ی گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دود کشی های اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد .
تبصره ماده 55 قانون شهرداری در خصوص نهاد و سازمان متولی در خصوص تعطیل ، تخریب و انتقال واحدهای آلاینده چنین بیان می دارد : « تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از 3 نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند.رأی کمیسیون قطعی و لازم الاجرا است . هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به وسیله ی مأمورین خود رأسا اقدام خواهد نمود .
اصولاً آنچه تحت عنوان ضمانت اجراهای اداری و انتظامی مطرح شده و در ادامه به تفصیل دوباره خواهد آمد ؛ نظامات مربوط به پلیس اداری است. «پلیس اداری فعالیت تنظیم مقررات را نشان می دهد ولی اهمیت پلیس اداری نباید باعث شود که تنظیم مقررات را نسبت به فعالیت های خصوصی فراموش کنیم : هدف تنظیم مقررات اداری مختلف است: اغلب اوقات هدف عبارت از این است که کوشش می شود. تا فعالیت برای رفع نیاز استفاده کنندگان و نفع عمومی سازمان داده شود. می توان در این مورد از وضع مقررات حرفه ای نام برد ولی وضع مقررات می تواند هدف دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه هدایت فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سمت و سو و معنایی که قدرت عمومی در نظر دارد،باشد. بنابراین تنظیم مقررات وسیله ای جهت هدایت سیاست عمومی به نظر می رسد .
این تجلی گوناگون وضع مقررات اهمیت این عمل را در مجموعه فعالیت اداری نشان می دهد. ولی اگر فعالیت وضع مقررات ،حوزه پلیس اداری را کاملاً پر می کند ناشی از اهمیت و کمیت آن است ، در واقع بین نظم عمومی و آزادی های فردی باید تعادل برقرار نماید .بدون شک این فعالیت (تنظیم مقررات) با اعمال مادی لازم برای اجرای دستورات پلیس همراه است ولی جنبه مسلط از لحاظ حقیقی ، تعیین مقرراتی است که باید در زندگی مردم دارای ارزش برتر باشد برای اینکه نظم عمومی برقرار شود و آزادی ها در تمام دوران محفوظ باشند .
ما ابتدا نظریه پلیس اداری ، سپس مقامات پلیس و نهایتاً اختیارات پلیس را مورد بررسی قرار می دهیم ….
پلیس اداری وظیفه پیشگیری که همانا جلوگیری از برهم خوردن نظم عمومی است را دارد. بدین ترتیب برای جلوگیری از بر هم خوردن ناگهانی نظم عمومی با اقدامات مقتضی که با اهمیت ترین آنها برقراری مقررات و انتظامات می باشد و نیز به وسیله اقدامات مختلف حقوقی انفرادی یا جمعی که معمولاً در شکل اجازه ، ممنوعیت و هم چنین به وسیله اعمال مادی پیش گیری – احتیاط انجام می گیرد.ولی به هر حال اگر نظم عمومی بر هم خورد مقامات پلیس بایدبه وسیله اقداماتی که محدود کننده است نظم را برقرار سازند.
پلیس قضایی برعکس باید تخلفات را پیدا کرده ،دلایل تخلفات را جمع آوری نموده و آنها را توقیف و به مراجع قضایی صالح تحویل دهد. در عمل این اختلاف کاملاً واضح نیست زیرا عمل پلیس قضایی وقتی به درستی انجام شود می تواند روی جرائم حالت بازدارنده داشته باشد در حالی که پلیس اداری با عمل پیشگیرانه خود به صورت نظارت و مواظبت عمومی جلوه می کند و می تواند در صورتی که نظم عمومی بر هم خورده باشد برای برقراری نظم حالت محدود کننده داشته باشد . در بعضی مواقع عمل پلیس اداری می تواند به وسیله عمل پلیس قضایی دنبال شود به عنوان مثال یک کنترل جاده ای که ماهیت اداری دارد در صورتی که راننده اتومبیل فرار کند و از چراغ قرمز عبور نماید و باعث تصادفی شود تبدیل به یک عمل پلیس قضایی می گردد و ایشان باید مداخله نماید و در بعضی مواقع دیگر دو پلیس کاملاً از یکدیگر جدا نیستند و مشترک می باشند ، بعضی از مقامات اداری گاهی اوقات به جای پلیس قضایی عمل می کنند و به آنها اختیاراتی همانند پلیس قضایی داده و به آنها اجازه می دهند تا نسبت به تحقق بعضی از جرائم خلافی اظهارنظر نمایند . از نظر سازمان عملیات پلیس اداری نیز نظیر مقامات اداری هستند در حالی که عملیات پلیس قضائی انحصاراً ناشی از مقامات قضایی است….»78.یکی از موضوعات و چارچوب های مهمی که پلیس اداری می تواند نقش مهم و بسزایی را ایفا نماید موضوع جلوگیری از آلودگی هوا و تضمین هوای پاک و سالم می باشد در این راستا مکانیسم مهم پلیس اداری همچون منع ،اجازه قبلی به اخذ گواهینامه مخصوص ،لزوم استعلام و… قابل توجه و بررسی است آلودگی هوا به عنوان یکی از چالش ها ، دغدغه های پلیس اداری در راستای نظم عمومی ، بهداشت عمومی و ….. به شمار می آید. برای نمونه در طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک مصوب 1386 استانداری مرکزی مکلف به انجام اقدامات ذیل با همکاری شورای شهر و سایر دستگاه های اجرایی برای کاهش آلودگی هوا شده است: الف- اصلاح هندسی معابر و تقاطع های ترافیکی شهر ، ب- گسترش ،بهسازی و نوسازی شبکه حمل و نقل عمومی شهر اراک و حومه، ج- گازسوز نمودن ناوگان شبکه حمل و نقل عمومی شهر، د- گسترش پارکینگ های عمومی ه- سازماندهی پایانه ای حمل بار و مسافر درون شهری و برون شهری اراک ؛و- هوشمندسازی حمل و نقل و ترافیک ؛ز- اولویت خروج خودروهای فرسوده از چرخه ترافیک شهر اراک به ویژه اتوبوس ، مینی بوس و تاکسی؛ح- اجرای مدیریت ترافیک شهر اراک نظیر تعیین محدوده طرح های ترافیکی ….
در خصوص منع که یکی از نظامات پلیس اداری می باشد می توانیم به ماده 14 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اشاره نماییم که از ممنوعیت فعالیت کارخانجات و کارگاه های آلاینده سخن به میان آورده است. در خصوص اجازه فعالیت می توانیم به ماده 16 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا اشاره نماییم که در آن ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه های آلاینده ای که از ادامه فعالیت آن ها جلوگیری شده است منوط به کسب اجازه از سازمان حفاظت محیط زیست است از سوی دیگر در خصوص اخد گواهینامه مخصوص می توانیم به ماده 5 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا اشاره نماییم. در این ماده قانونی چنین آمده؛ وسایل نقلیه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع آلودگی هوا، قانون اساسی، نظم عمومی، مدارس راهنمایی Next Entries پایان نامه با موضوع مسئولیت مدنی، آلودگی هوا، مصونیت دولت، زیان دیده