پایان نامه با موضوع محیط زیست، آلودگی هوا، حفاظت محیط زیست، آموزش پزشکی

دانلود پایان نامه ارشد

برخوردار باشد ، ممکن است موجب بروز همان مشکلات و مفاسدی شود که نظارت برای حل و رفع آنها آمده بود . اختیارات نظارتی نا متعادل و ناموزون در مجموعه ساختار حقوق اساسی می تواند موجب کندی کار در بخشی از این مجموعه و بروز فساد در بخش دیگر شود . از این رو ضروری است . اختیارات نظارتی به گونه ای در میان شعبه های اصلی قدرت توزیع شود که همانند ظروف مرتبطه ، در حالی از تعادل و توازن قرار گیرد»70.
« بازرسی و نظارت بر واحدهای آلاینده توسط مقامات اداری می تواند اعمال قاعده مند آلودگی را تخمین نماید بر این اساس شخص یا واحدی که نظارت می شود سعی خواهد کرد تا استانداردها و نظارت را رعایت نموده تا مشمول پرداخت جرائم نگردد . در حقوق ایران برابر ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از الودگی هوا مصوب 1379 سازمان حفاظت محیط زیست در راستای شناسایی و تعیین نوع و میزان مواد آلوده کننده های هوا به طرق مقتضی از جمله اخذ اطلاعات و مدارک لازم در صورت لزوم بازدید و بازرسی اقدام می نماید . مطابق تبصره ی ذیل همین ماده نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند آمار، اطلاعات و اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان را که در جهت اجرای قانون و آیین نامه قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در خواست می شود را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دهند..
ضمانت اجرای ممانعت از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط زیست ازواحد های آلاینده یا عدم ارائه اسناد ومدارک واطلاعات مورد نیازسازمان و یا ارائه اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع مستلزم تعقیب کیفری برابر ماده 30 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا و محکومیت به جزای نقدی و در صورت تکرارحبس از یک ماه تا سه ماه است »71.
نظارت و بازرسی بر واحد های آلاینده از اهمیت زیادی برخوردار می باشد به گونه ای که ماهیتاً جنبه پیشگیرانه خوبی دارد. از سوی دیگر در صورت نقص و نارسایی در واحد های آلاینده نسبت به اصلاح واکاوی و بازبینی آن اقدام لازم صورت می گیرد. بنابراین جایگاه نظارت و بازرسی بر واحدهای آلاینده جایگاهی استراتژیک وبسیار مهم تلقی می شود.
« اقدامات پیشگیرانه باید به منظور جلوگیری از ورود خسارات بر محیط زیست و با تدارک اقدامات ضروری پیشین اتخاذ گردند. همچنین اصل پیشگیری باید ، پیش از اجرای یک فعالیت یا ساخت و سازاعمال گردد . نکته مهم این است که باید خطرات شناخته شده و قابل پیش بینی جلوگیری به عمل آورد ، هرچند این خسارات و خطرات خاص و احتمالی باشند .
سالهای متمادی است که در فرانسه از ارزیابی اثرات زیست محیطی اعمال اصل پیشگیرانه را ممکن ساخته است مطالعه ی مقدماتی اجرای طرح ها یا سازه هایی که با توجه به اهمیت ابعاد و اثراتشان بر محیط طبیعی ، ممکن است خسارات زا بر محیط زیست بوده ، باید در برگیرنده مطالعه اثر و برآورد عواقب آن باشند .( ماده 1- 122 محیط زیست) اعمال این اصل در صورت وجود یک خطر آشکار امکان پذیر خواهد بود. هر چند تحقق این خطر غیر قطعی باشد .
بنابراین ارزیابی اثرات باید امکان شناخت هرچه بهتر خطر ، یافتن ابزار های کاهش وحتی از بین بردن آن را بدهد. در واقع مطالعه باید در بر گیرنده تحلیلی مقدماتی از وضعیت مکان ، تحلیلی از اثرات محتوای پروژه بر محیط زیست ، دلایلی که پروژه به خاطر آن ها حفظ می گردد و نه چیز دیگری ، اقداماتی که برای از بین بردن کاهش و در صورت امکان جبران خسارت بویژه بر محیط زیست و سلامتی ، با ملاحظه اجرای دستور العمل شماره 2001/42/CE اتحادیه اروپایی و همچنین ارزیابی برنامه ها و سایر اسناد برنامه ریزی که در لیست تعیینی توسط مصوبه شورای دولتی (ماده 4-122 کد محیط زیست ) آمده است ، با عنایت به طرح منطقه ای و برنامه جامع شهری باشد .
ماده 3 منشور اساسی محیط زیست اعلام می دارد که هر شخصی مؤظف است ، در چارچوب تعیین شده توسط قانون ، از آسیب هایی که زمینه ساز ورود خسارت به محیط زیست می شوند . جلوگیری و آثار آنرا محدود نماید»72. بنابراین به خوبی می توانیم بین نظارت و بازرسی و اصل پیشگیری در محیط زیست ارتباط و تناسبی پیدا نماییم و از همین رو با نظارت ها و بازرسی های به موقع ، شفاف و قانون مند و در عین حال کار آمدوفنی ازآلوده شدن محیط زیست توسط واحدهای آلاینده و کارخانه های صنعتی و تولیدی خودداری و بیش از پیش گام مهم و مؤثری در تحقق و تضمین هوای پاک برداریم .
در این راستا و به منظور انجام نظارت و بازرسی های دقیق دفتر پایش فراگیر آلودگی محیط زیست ایجاد شده است که در سازمان محیط زیست تعریف شده است .در ادامه به پاره ای از شرح وظایف مصوب دفتر مذکور می پردازیم :
« 1- نظارت بر نحوه انجام آزمایشهای فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیک بر روی نمونه های پساب های صنعتی ، شهری و کشاورزی و آنالیز کامل مواد جامد به منظور شناخت کمی و کیفی عوامل آلوده کننده ، در جهت کنترل آلودگی های زیست محیطی در سطح ملی .
1- تعریف و اجرای پروژه های علمی و تحقیقاتی آزمایشگاهی در زمینه های مختلف زیست محیطی ، به صورت مستقل یا با همکاری سایر سازمان ها و مراکز تحقیقاتی .
2- ارائه خدمات آزمایشگاهی به واحدهای مرکزی و خارج از مرکز سازمان ……
3- ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی و ارائه طریق در جهت تأسیس آزمایشگاه های جدید در استان ها ، تجهیزوتکمیل واحدهای موجود وهدایت آنها درانجام این امورهمراه با نظارت براجرای صحیح آن ….».
از سوی دیگر واحد بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست بازرسی های لازم را از واحدهای آلاینده هوا انجام می دهد . وظایف واحد بازرسی به شرح ذیل است:
برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه ی مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ؛ کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه ها و رسانه های جمعی و مطبوعات ؛ بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از واحد های ستادی و اجرائی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد ، اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه ؛ بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحد های مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارائه گزارش لازم به مراجع ذیربط ؛ تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده ….
يکی دیگر از ضمانت اجراهای اداری و انتظامی به منظور مقابله با آلودگی هوا و تضمین هوای پاک ایجاد محدودیت های موقت زمانی و مکانی و نوعی می باشد . هنگامی که به جهت وضعیت خاص جوی ، آلودگی هوا به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط زیست را شدیداً به مخاطره اندازد، سازمان محیط زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداری و نیروی انتظامی) ممنوعیت ها یا محدودیت های موقت ، زمانی ، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده کننده برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه های همگانی به اطلاع مـردم و شهروندان می رساند .
اما همانطور که گفته شد محدودیت های مذکور ضروری و موقتی بوده و باید همه نکات مندرج در اصل 79 قانون اساسی مورد توجه و لحاظ قرار گیرد .آیین و نحوه ی اقدام در مورد وضعیت اضطراری آلودگی هوا به علت کیفیت خاص جوی و پدیده ی وارونگی دما و ایجاد محدودیتها و ممنوعیت های آمد و شد برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک مصوب دی ماه 1377 راجع به دستور العمل اجرایی وضعیت اضطراری آلودگی هوا به علت کیفیت خاص جوی و پایداری و وارونگی دما مورخ ماده 7 قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا شامل موارد و مراحل ذیل است:
1-کیفیت و چگونگی ارتباط ارگان ها سازمان ها :« سازمان هواشناسی بروز پدیده وارونگی دما را برای حداقل 48 ساعت آینده پیش بینی می کند . در صورت وقوع پایداری وارونگی دما بلافاصله به ؛ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای در تهران و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی درمانی استان و واحد بهداشت محیط در استان ها ، وزارت کشور (استانداری ها) ،سازمان حفاظت محیط زیست (اداره کل محیط زیست استان) اطلاع داده می شود و در تهران علاوه براداره کل بهداشت محیط وحرفه ای ، اداره کل محیط زیست تهران واستانداری مراتب اطلاع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان حفاظت محیط زیست ووزارت کشور نیزخواهد رسید.
2- تکالیف نهادها وسازمان ها در هنگام شرایط اضطراری آلودگی هوا ، وزارت خانه ها و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابع آنها پس از اطلاع از احتمال وقوع پایداری وارونگی دما ، با استفاده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوا که در اختیار دارند ، میزان مواد آلاینده هوا را اندازه گیری نموده و نتایج سنجش خود را هر شش ساعت یکبار که از ساعت 9:30 صبح آغاز می گردد برای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کمیته بهداشت هوا وسازمان هواشناسی کشورویا ادارات مربوط دراستان ها ارسال می کنند . برابر تبصره یک همین مصوبه، شهرداری هایی که مجهز به دستگاه سنجش آلودگی هوا می باشند نیز با دریافت گزارش از سازمان هواشناسی (و یا ادارات مربوط در استان ها ) نتایج سنجش را به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کمیته بهداشت هوا و سازمان هواشناسی کشور و یا ادارات مربوط در استان ها اعلام می کنند .
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای در تهران معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات بهداشتی درمان استان ، واحد بهداشت محیط در استان ها ، بلافاصله پس از دریافت پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال وقوع پایداری و وارونگی دما ، کمیته بهداشت هوا را مطلع می سازد . این کمیته تا دریافت اطلاعات مربوط به میزان آلاینده های هوا ، مقدمات اقدامات بعدی خود را فراهم می کند (تبصره 2) سپس کمیته بهداشت هوا بلافاصله پس ازدریافت اطلاعات مربوط به میزان آلاینده های هوا که به طور منظم و هر شش ساعت یک بار دریافت می کند ، میزان شاخص استاندارد آلودگی هوا را تعیین کرده و به ترتیب اعلام وضعیت می کند و مراتب را به اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست ( ادارات کل محیط زیست استان ) وزارت کشور (استانداری ها) و سازمان هواشناسی کشور و یا ادارات مربوط در استان ها می رساند..
3-وضعیت های استثنایی آلودگی هوا ؛ این وضعیت ها بسته به میزان آلودگی و کیفیت آلاینده ها شامل سه دسته ذیل می شوند که هر کدام اقدامات ویژه خود را طلب می کند .1- وضعیت هشدار .2- وضعیت اضطرار.3- وضعیت بحران .
4-پس از اعلام هر یک از وضعیت های سه گانه هشدار ، اضطرار و بحران به سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل محیط زیست استان ، و وزارت کشور (استانداری ها ، کمیته نظارت و هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوا مرکب از نمایندگان تام الاختیار سازمان حفاظت محیط زیست ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، وزارت کشور و سازمان هواشناسی کشور) با مسئولیت استانداری تشکیل می شود تا تصمیمات لازم را بر اساس این دستور العمل اتخاذ و نتایج صرفاً از طریق دبیر کمیته به اطلاع سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی و سایر نهادهای ذیربط نظارت کند. پس از عادی شدن وضعیت و اتخاذ تصمیم در کمیته نظارت و هماهنگی ، اعلام وضعیت عادی و رفع محدودیت ها و ممنوعیت ها توسط دبیر کمیته و از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبر گزاری جمهوری اسلامی ایران وسایر نهادهای ذیربط نظارت کند .
پس از عادی شدن وضعیت و اتخاذ تصمیم در کمیته نظارت و هماهنگی ، اعلام وضعیت عادی و رفع محدودیت ها و ممنوعیت ها توسط دبیر کمیته و از طریق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد73.
اما اقدامات در وضعیت هشدار چگونه است ؟« اقدامات در این وضعیت که بیشتر توصیه ای و ارشادی است که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگذاری جمهوری اسلامی و سایر روش های اطلاع رسانی و شامل موارد ذیل می شود: 1- مشارکت عمومی و خود داری از هر گونه فعالیتی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شود . ازجمله روشن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع راهنمایی و رانندگی، اجتماعی و فرهنگی، ساختار قدرت، قدرت سیاسی Next Entries پایان نامه با موضوع محیط زیست، آلودگی هوا، حفاظت محیط زیست، نظم عمومی