پایان نامه با موضوع لذت گرایی، معادله ساختاری، مدل معادلات ساختاری، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

گردد.

جدول 4-11. عوامل متغير ششم: خدمات و محصولات سفارشی
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
17- در خرید اینترنتی پیشنهادهای خریدی که ارائه می شود مطابق نیازهای من می باشد.
70/0
81/12
18- خرید اینترنتی این امکان را برای من فراهم می آورد تا محصولی را سفارش دهم که دقیقا درخور و مناسب من میباشد.
75/0
65/13
19- خرید اینترنتی می تواند متناسب با نیازهای من به صورت سفارشی انجام گیرد.
72/0
13/13
20- خرید اینترنتی باعث می شود احساس کنم مشتری منحصر به فردی هستم.
02/0-
25/0-

4-4-7. متغير هفتم: ماجراجویی
اين متغير داراي 4 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-12) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل ماجراجویی می باشد.

جدول 4-12. عوامل متغير هفتم: ماجراجویی
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
21- خرید اینترنتی باعث می شود احساس کنم در دنیای دیگری هستم.
90/0
38/21
22- خرید اینترنتی برای من بسیار هیجان انگیز است.

87/0
12/20
23- خرید اینترنتی برای من نوعی ماجراجویی است.

98/0
57/24
4-4-8. متغير هشتم: اجتماعی بودن
اين متغير داراي 4 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-13) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل اجتماعی بودن می باشد.
جدول 4-13. عوامل متغير هشتم: اجتماعی بودن
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
24- هنگام خرید اینترنتی می توانم اطلاعات را با دوستانم مبادله می کنم.
06/0
02/1-
25- هنگام خرید اینترنتی می توانم تجربیاتم را با دیگران به اشتراک بگذارم.
64/0
45/11
26- هنگام خرید اینترنتی می توانم با سایر خریداران اینترنتی دوست شوم.
82/0
58/14
27- با استفاده از خرید اینترنتی می توانم روابط فردی خود را توسعه دهم.
69/0
30/12
4-4-9. متغير نهم: ایده
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-14) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل ایده می باشد.
جدول 4-14. عوامل متغير نهم: ایده
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
28- خرید اینترنتی باعث می شودگرایشات موجود در دنیای جدید را درک کنم و با آنها همراه شوم .
80/0
66/16
29- خرید اینترنتی باعث می شود همگام با مد روز حرکت کنم.
97/0
62/21
30- خرید اینترنتی باعث می شود از محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شوند آگاهی یابم.
68/0
68/12
4-4-10. متغير دهم: ارزش
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-15) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل خدمت یا محصول سفارشی می باشد.

جدول 4-15. عوامل متغير دهم: ارزش
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
31- با استفاده از خرید اینترنتی می توانم در حراج های اینترنتی شرکت کنم.
63/0
04/12
32- من از جست و جو برای تخفیف در خرید اینترنتی لذت می برم.
08/1
29/22
33- من از چانه زنی در اینترنت لذت می برم.
68/0
13/13

4-4-11. متغير یازدهم: تسلط بر موقعیت
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-16) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل تسلط بر موقعیت می باشد.
جدول 4-16. عوامل متغير یازدهم: تسلط بر موقعیت
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
34- هنگام خرید اینترنتی احساس می کنم همه عوامل را تحت کنترل دارم.
87/0
93/19
35- هنگام خرید اینترنتی، بر فرایند خرید کنترل دارم.
91/0
54/21
36- فضای اینترنت به من اجازه می دهد خطاهای خرید اینترنتی را برطرف کنم.
88/0
50/20

4-4-12. متغير دوازدهم: تمایل به جست و جو
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-17) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل تمایل به جست و جو می باشد.

جدول 4-17. عوامل متغير دوازدهم: تمایل به جست و جو
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
37- اینترنت روش فوق العاده ای برای جست و جوی محصولات وخدمات می باشد.
85/0
98/18
38- قبل از انجام خرید اینترنتی، من با استفاده از موتورهای جست و جو اطلاعاتی را درباره محصول یا خدمت بدست می آورم.
82/0
19/18
39- من در آینده نیز به جست و جوی محصولات وخدمات بصورت اینترنتی ادامه خواهم داد.
89/0
27/20

4-4-13. متغير سیزدهم: تمایل به خرید
اين متغير داراي 3 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-18) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری تمایل به خرید می باشد.

جدول 4-18. عوامل متغير سیزدهم: تمایل به خرید
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
40- اینترنت روش فوق العاده ای برای خرید است.
86/0
46/19
41- من در آینده نیز به خرید اینترنتی ادامه خواهم داد.
90/0
84/20
42- من استفاده از خرید اینترنتی را به دیگران نیز توصیه خواهم کرد.
88/0
02/20
4-4-14. متغير چهاردهم: انگیزه لذت‌گرایی
اين متغير داراي 4 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-19) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل انگیزه لذت گرایی می باشد.
جدول 4- 19.عوامل متغير چهاردهم: انگیزه لذت‌گرایی
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
43- قصد من از خرید اینترنتی لذت بردن است.
81/0
92/17
44- قصد من از خرید اینترنتی دست یابی به احساس شادمانی است
82/0
49/18
45- قصد من از خرید اینترنتی رسیدن به هیجان است.
89/0
72/20
46- قصد من از خرید اینترنتی سرگرم شدن است.
90/0
05/21
4-4-15. متغير پانزدهم: انگیزه سودمندی گرایی
اين متغير داراي 4 مؤلفه تشکيل دهنده مي باشد که در جدول (4-20) ضريب استاندارد (بار عاملی) و شاخص برازندگی هر يک آمده است. از آنجا که بارهای عاملی سه مؤلفه نخست بزرگتر از 5/0 بوده و قدر مطلق شاخص معناداری آنها بزرگتر از 2 می باشد، می توان گفت این سه مؤلفه سنجه های مناسبی برای اندازه گیری عامل انگیزه سودمندی گرایی می باشد.
جدول 4- 20. عوامل متغير پانزدهم: انگیزه سودمندی گرایی
سوال
ضريب استاندارد
واريانس تبيين شده
47- خرید اینترنتی برای من سودمند است.
86/0
80/19
48- خرید اینترنتی برای من ضروری است.
88/0
75/20
49- خرید اینترنتی برای من کارآمد است.
88/0
49/20
50- خرید اینترنتی کمک می کند محصولاتی را که می خواهم، خریداری کنم.
92/0
86/22

جدول 4- 21. شاخص هاي برازندگي مدل معادلات ساختاری
شاخص
مقدار
ريشه ميانگين مربعات خطاي برآوردی(RMSEA175)
04/0
شاخص نيکوئي برازش(GFI176)
91/0
شاخص نيکوئي برازش تعديل شده (AGFI177)
90/0

شاخص هاي برازندگي که در (جدول 4-21) نشان داده شده اند، به منظور بررسي برازندگي مدل مورد نظر با داده ها به کار مي رود.
– شاخص ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب براي مدل هاي خوب برابر با 05/0 يا کمتر است. مدل هايي که اين شاخص آنها 1/0 يا بيشتر باشد برازش ضعيفي دارند. براي اين شاخص مي توان فاصله اعتماد محاسبه نمود. ايده آل آن است که حد پايين فاصله اعتماد خيلي نزديک به صفر باشد و حد بالايي آن خيلي بزرگ نباشد. همانطور که مشاهده مي شودریشه میانگین مربعات خطای برآوردی (RMSEA) اين مدل 04/0 است که مي توان گفت در وضعيت مناسبي قرار دارد.
– هرچه شاخص نیکویی برازش (GFI) وشاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) به يک نزديک تر باشد مدل با داده ها برازش بهتري دارد. در مدل اين تحقیق دو شاخص به ترتيب برابرند با 91/0 و 90/0 که نشان دهنده برازش خوب مدل است.
4-5. بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق و آزمون فرضيه ها
در اين بخش آزمون فرضيه هاي مطرح شده از طريق تحليل مسير بررسی می شود. تحليل مسير گسترش روش هاي رگرسيون و در حقيقت کاربرد رگرسيون چند متغيره در ارتباط با تدوين بارز مدل هاي علي است. روابط بين متغيرها در يک جهت جريان مي يابد و به عنوان مسيرهاي متمايزي در نظر گرفته مي شود. براي تهيه نمودار مسير، محقق اسامي متغيرها را نوشته و از هر متغير پيکاني به سوي متغير ديگر که اعتقاد دارد در آن تأثیر می گذارد رسم مي کند.
4-5-1. تخمين استاندارد مدل
به منظور مقايسه اثرات متغيرهاي موجود در مدل از تخمین استاندارد مدل استفاده مي شود. در اين خروجي، تمامي ضرايب و پارامترهاي مدل، استاندارد شده است. آزمون ها و مقايسه تخمين پارامترها و همچنين نمايش آنها مستلزم تخمين هاي استاندارد شده است. به همين دليل در اين مرحله تخمين هاي غير استاندارد را که عمدتاً به مقياس خود وابسته هستند را به تخمين هاي استاندارد شده اي(نمودار4-5) که وابسته به مقياس خود نيستند تبديل مي کنيم و اين کار تا حدودي برازش و برخي پارامترهاي مدل را تحت تأثیر قرار مي دهد.
اين مرحله از معادلات ساختاري دقيقاً شبيه استاندارد کردن ضرايب رگرسيون( استاندارد) در آمار مي باشد. بعد از بيان مدل و جمع آوري داده ها، تخمين مدل با مجموعه اي از روابط شناخته شده بين متغيرهاي اندازه گيري شده شروع مي شود. در خروجي )نمودار 4-6( معناداري کليه ضرايب و پارامترهاي مدل مورد آزمون قرار مي گيرد. براي معنادار بودن يک ضريب، اعداد معناداري بايد از )2( بزرگتر يا از )2-( کوچکتر باشد.

شکل 4- 1. ضرایب استاندارد معادله ساختاری مدل پژوهش

شکل 4- 2. شاخص های معناداری معادله ساختاری مدل پژوهش

در ادامه براي نمايش بهتر روابط و ضرايب پارامترهاي مدل، جداول (4-24) ارائه گرديده است.
جدول 4- 22. بررسی ضرایب استاندارد و شاخص معناداری هر مسیر
ردیف
از
به
ضريب بتای استاندارد شده
اعداد معناداري
(tvalues)
تاييد يا رد میزان اثرگذاری
1
صرفه جویی
سودمندی گرایی
0.27
5.33
تأیید
2
راحتی
سودمندی گرایی
0.26
4.89
تأیید
3
انتخاب
سودمندی گرایی
0.27
5.59
تأیید
4
دسترسی به اطلاعات
سودمندی گرایی
0.36
6.38
تأیید
5
اجتماعی نبودن
سودمندی گرایی
0.25-
1.21-
رد
6
سفارشی بودن محصول
سودمندی گرایی
0.28
1.35
رد
7
ماجراجویی
لذت گرایی
0.36
6.49
تأیید
8
اجتماعی بودن
لذت گرایی
0.07
1.15
رد
9
ایده
لذت گرایی
0.03-
5/09-
رد
10
ارزش
لذت گرایی
0.06
1.21
رد
11
تسلط بر موقعیت
لذت گرایی
0.41
7.20
تأیید
12
انگیزه ی سودمند گرایی
تمایل به جست و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، معنادار بودن، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون Next Entries پایان نامه با موضوع سطح معنادار، لذت گرایی، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات