پایان نامه با موضوع لذت گرایی، سطح معنادار، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

به دست آمده در جدول (4-34) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر بسیار ناچیز است.همچنین میزان این همبستگی معنادار نیست چون در این میزان ضریب همبستگی سطح معناداری مشاهده شده (0.349) بزرگتر از 05/0 صدم است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 95/0 و میزان احتمال خطای 05/0 رد می شود. یعنی فرض صفر تأیید و فرض مخالف رد می شود
فرضيه فرعی شماره 11: بین تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-34. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.130
سطح معناداري
01/05

نتایج به دست آمده در جدول (4-35) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی افرد در متغیر مقام و منزلت میزان نمره ی افراد در متغیر لذت گرایی افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی0.130سطح معناداری مشاهده شده (01/05) کوچکتر از 05/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 95/0 و میزان احتمال خطای 05/0 تأیید می شود.یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود
فرضيه فرعی شماره 12: بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-35. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.144
سطح معناداري
0.007

نتایج به دست آمده در جدول (4-36) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی افرد در متغیر انگیزه ی سودمند گرایی ، میزان نمره افراد در متغیر تمایل به جست و جو افزایش می یابد و بالعکس. همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.144 سطح معناداری مشاهده شده (0.007) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود
فرضيه فرعی شماره13: بین انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-36. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.216
سطح معناداري
0.000

نتایج به دست آمده در جدول (4-37) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر انگیزه ی لذت گرایی میزان نمره در افراد در متغیر تمایل به جست و جو افزایش می یابد و بالعکس. همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.216 سطح معناداری مشاهده شده (0.000) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 صدم تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود
فرضيه فرعی شماره 14: بین تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
جدول 4-37. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.239
سطح معناداري
0.000
نتایج به دست آمده در جدول (4-38) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی افرد در تمایل به جست و جو میزان نمره افراد در متغیر تمایل به خرید افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.239 سطح معناداری مشاهده شده (0.000) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود

فرضيه فرعی شماره 15: بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-38. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.172
سطح معناداري
0.001

نتایج به دست آمده در جدول (4-39) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر تمایل به خرید؛ میزان نمره افراد در متغیر انگیزه ی سودمند گرایی افزایش می یابد و بالعکس.ولی میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.172 سطح معناداری مشاهده شده (0.001) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود

فرضيه فرعی شماره 16: تمایل به خرید با انگیزه ی لذت گرایی رابطه دارد.

فرض صفر (H0): تمایل به خرید با انگیزه ی لذت گرایی رابطه ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): تمایل به خرید با انگیزه ی لذت گرایی رابطه دارد.
جدول 4- 39. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.237
سطح معناداري
0.000

نتایج به دست آمده در جدول بالا نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر تمایل به خرید؛ میزان نمره افراد در متغیر انگیزه ی لذت گرایی افزایش می یابد و بالعکس.ولی میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.237 سطح معناداری مشاهده شده(0.000)کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین دو متغیر تأیید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود.

جدول 4- 40. خلاصه آزمون های همبستگی متغیرهای پژوهش
فرضیه
متغیر های ورودی
ضریب همبستگی پیرسون
اعداد معناداري
(sig)
نتیجه آزمون فرضیه
1
صرفه جویی با سودمندی گرایی
0.195
0.000
تأیید
2
راحتی با سودمندی گرایی
0.144
0.007
تأیید
3
انتخاب با سودمند گرایی
0.114
0.033
تأیید
4
دسترسی به اطلاعات با سودمندی گرایی
0.122
0.23
تأیید
5
اجتماعی نبودن با سودمند گرایی
0.101-
0.078
رد
6
سفارشی بودن محصول با سودمندی گرایی
05/08
0.281
رد
7
ماجراجویی با لذت گرایی
0.237
0.000
تأیید
8
اجتماعی بودن با لذتگرایی
05/04
0.311
رد
9
ایده با لذت گرایی
0.098
0.130
رد
10
ارزش با لذت گرایی
05/00
0.349
رد
11
تسلط بر موقعیت با لذت گرایی
0.130
01/05
تأیید
12
سودمند گرایی با تمایل به جست و جو
0.144
0.007
تأیید
13
لذت گرایی با تمایل به جست و جو
0.216
0.000
تأیید
14
تمایل به جست و جو با تمایل به خرید
0.239
0.000
تأیید
15
تمایل به خرید با سودمند گرایی
0.172
0.001
تأیید

لذت گرایی با تمایل به خرید
0.237
0.000
تأیید

4-7. نتيجه گيري نهايي درباره مدل
در مدل معادلات ساختاري براي نتيجه گيري درباره برازش کلي مدل مي بايستي به مجموعه اي از شاخص ها توجه کرد. در اين تحقيق مدل از لحاظ شاخص ها RMSEA، AGFI و GFI در وضعيت مناسبي قرار دارد. از اين رو مي توان نتيجه گيري کرد که مدل از لحاظ برازش، مدل خوبي است.

5-1. مقدمه
با توجه به مطالب بیان شده در فصول پیشین اینک به جمع‌بندی مطالب پرداخته می‌شود. بدین منظور ضمن تلخیص مطالب، نتایج حاصله از پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتها نیز پیشنهادها و راه‌کارهای مرتبط با موضوع پژوهش و نیز پیشنهاد‌هایی برای پژوهش‌های آینده ارائه می‌شود.
5- 2.خلاصه پژوهش
هدف اين پژوهش شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذت گرایی با تمایل خرید اینترنتی با بهره‌گیری از مدل پویی لای و همکاران (2007) ميباشد که در آن رابطه انگیزه لذت گرایی با تمایل خرید نیز به طور مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش متغیرهایی همچون صرفه جویی در هزینه، راحتی،انتخاب،دسترسی به اطلاعات، اجتماعی نبودن، سفارشی بودن محصول و خدمت، ماجراجویی، اجتماعی بودن، ایده، ارزش، مقام و منزلت در ارتباط با تمایل خرید مورد بررسی قرار گرفتند. در فصل دوم اين پژوهش هر يک از اين متغيرها به طور مفصل تشريح گرديدند.
جامعه آماري در این پژوهش دانشجویان رشته‌هاي مديريت دانشگاههای شاهد، تهران و شریف بودند که در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد و تجزيه و تحليل دادههاي جمعآوري شده از طريق پرسشنامه در دو سطح تجزيه و تحليل توصيفي و تجزيه و تحليل استنباطي انجام گرفت.
تجزيه و تحليل توصيفي شامل تجزيه و تحليل توصيفي دادههاي جمعيتشناختي(جنسيت، سن، سطح تحصيلات و طول مدت استفاده از اينترنت) و تجزيه و تحليل توصيفي دادههاي اختصاصي تحقيق(فراواني، درصد فراواني) بود و در سطح تجزيه و تحليل استنباطي با استفاده مدل معادلات ساختاري و با توسط نرم افزار ليزرل و آزمون همبستگي پيرسون و تجزيه و تحليل رگرسيون چندگانه به کمک نرم افزار SPSSبه تجزيه و تحليل داده ها جهت تأئيد و يا رد فرضيه هاي تحقيق پرداخته شد. اين مطالب در فصل سوم و چهارم اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است.
5-3.تحليل يافته های پژوهش
در این قسمت خلاصه ای از تحليل يافته‌هاي حاصل از پژوهش و نتایج حاصل از آزمون فرضیات بیان خواهد شد:
فرضيه اول تحقیق: “صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد ” این فرضیه به بررسي اين موضوع مي‌پردازد که آيا صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمند گرایی در خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير. با توجه به آزمون‌های فصل چهارم در ارتباط با این متغیرها، ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 99/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه دوم تحقيق: “راحتی با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا راحتی بر انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 99/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه سوم تحقيق: “انتخاب با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا انتخاب با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0 معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه چهارم تحقيق: “دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سطح معنادار، لذت گرایی، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، عوامل انگیزشی، مدت استفاده، پرسش نامه