پایان نامه با موضوع لذت گرایی، دسترسی به اطلاعات، دانشکده اقتصاد، منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

پنجم تحقيق: ” اجتماعی نبودن با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا اجتماعی نبودن با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0 معناداري رابطه تاييد نمی شود.
فرضيه ششم تحقيق: “سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمند گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه تاييد نمی شود.
فرضيه هفتم تحقيق: ” ماجراجویی با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد” به بررسي اين موضوع مي پردازد که آياماجراجویی با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 99/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه هشتم تحقيق: ” اجتماعی بودن و منزلت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا اجتماعی بودن و منزلت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه تأیید نمی شود.
فرضيه نهم تحقيق: “ایده تأثیر با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا ایده تأثیر با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه تأیید نمی شود.
فرضيه دهم تحقيق: ” ارزش با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا ارزش با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه تأیید نمی شود.
فرضيه يازدهم تحقيق: “تسلط بر موقعیت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا تسلط بر موقعیت با انگیزه لذت گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
همانطور در فصل چهارم آمده است، اين فرضيه و رابطه آن در مدل از طريق تحليل مسير مورد بررسي قرار گرفت و ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه دوازدهم تحقيق: “انگیزه سودمند گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد “به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا انگیزه سودمند گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 99/0معناداري رابطه را رد مي کند.
فرضيه سيزدهم تحقيق: ” انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 99/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه چهاردهم تحقيق: “انگیزه سودمند گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا انگیزه سودمند گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 99/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه پانزدهم تحقيق: “تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
فرضيه شانزدهم تحقيق: ” انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد”به بررسي اين موضوع مي پردازد که آيا انگیزه لذت گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد يا خير.
ضريب مسير مربوط به رابطه اين دو متغير و عدد معناداري رابطه نشان دهنده اين است که آزمون مربوط در سطح معني داري 95/0معناداري رابطه را تاييد مي کند.
با توجه به نتایج فرضیات، مقایسه بین انگیزش سودمندی گرایی و انگیزش لذت‌گرایی نشان می‌دهد که انگیزه‌های سودمندی گرایانه تأثیر بیشتری روی تمایل به جست و جو و تمایل به خرید در خرید اینترنتی نسبت به انگیزه‌های لذت‌گرایانه دارد و این نتایج منطبق با پژوهش بلک ( 2005)، آلبا و همکاران( 1997) و پویی لایی و همکاران (2007) می‌باشد.
5-4.ارائه راهکارها و پيشنهادها مبتني بر يافتههاي پژوهش
با توجه به نتايج به دست آمده از تحقیق جهت فرهنگ‌سازی و توسعه تمایل افراد جامعه به خرید اینترنتی در مقایسه با خرید فیزیکی پيشنهاداتي به شرح ذیل ارائه مي شود:
با توجه به رابطه مستقيم صرفه‌جویی، راحتی، انتخاب و دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی پيشنهاد مي‌شود تا با انجام سرمايه‌گذاري در تبليغات جهت آگاهي بخشي سعي در ايجاد نگرشي مثبت در مشتريان به خريد اینترنتی نمايند. به طور مثال مي توانند به مزاياي اين نوع خريد مثل سرعت، هزينه پايين تر، راحتي انجام خريد و ديگر موارد اشاره کرد.
با توجه به اینکه فرضیه رابطه سفارشی بودن محصول وخدمت با انگیزه سود مندگرایی تأیید نشده است میتوان به این نکته پی برد که مشتریان سفارشی بودن محصول و خدمت را در اینترنت مفید نمی دانند. و این به دو دلیل اتفاق میافتد، اولا وقتی محصول به مشتری تحویل داده میشود با محصولی که وی سفارش داده است متفاوت است و ثانیا سفارشی بودن محصولات و خدممات در کشور ما در سطح پایینی قرار دارد زیرا زیر ساخت های لازم برای ارائه محصولات وخدمات سفارشی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد می شود با ارائه زیر ساخت های لازم بستر مناسبی برای خرید اینترنتی فراهم شود تا مشتریان با رضایت بیشتری در اینترنت به خرید بپردازند.
با توجه به اینکه رابطه ایده با انگیزه لذت گرایی تأیید نشده است میتوان به این نکته پی برد که خریداران اینترنتی از مطلوب بودن آگاهی از وضعیت آخرین مد موجود رضایت ندارند زیرا، بیشتر محصولات در اینترنت کارکرده و دست دوم هستند. بنابرین به مدیران شرکتهای فروشنده اینترنتی پیشنهاد می شود با توجه به احساس نیاز مشتریان برای اطلاع از وضعیت مد های موجود در سطح جامعه محصولاتی که برای فروش در اینترنت قرار میدهند منطبق با مد روز باشد.
با توجه به تأیید رابطه دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی به مديران شرکت های فروشنده هاسی اینترنتی توصيه مي شود تا حد ممکن سرعت بالا آمدن صفحه را در سايت افزايش داده تا در نتيجه دسترسی به اطلاعات افزايش يابد.
همچنين به مديران اين شرکتها پيشنهاد مي شود تا با راه اندازي يک سايت آزمايشي براي انجام خريد اينترنتي، مشتريان را با خريد اينترنتي آشنا نمايند.

5-5. محدوديت هاي پژوهش
به واسطه وجود محدودیت هاي گوناگون تنها 3 دانشگاه به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند.
نتايج اين تحقيق قابليت تعميم قطعي به دوره هاي زماني ديگر را ندارد.
محدوديت مالي
عدم ارائه اطلاعات صحیح توسط برخی آزمودنی ها
عدم همکاری برخی نمونه ها در پر کردن پرسشنامه
5-6. پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده
می توان برای انگیزش سود مند گرایی و لذت گرایی فاکتور های دیگری که در این پژوهش بکار نرفته است استفاده کرد.
بررسي روابط موجود درتمایلات خريد اينترنتی مشتريان با استفاده از مدل های ديگر
بررسي موانع موجود پيش روی مشتريان در خريد اينترنتی

فهرست منابع
منابع فارسی
اسماعيل پور، حسن (1384)، مباني مديريت بازاريابي، انتشارات نگاه دانش،صفحه 389.
جعفر پور، محمود؛ رحمان سرشت، حسین(1388). “ارائه یک مدل مفهومی از خرید اینترنتی کتاب و ارزیابی آن در دانشگاههای کشور” ،فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني،شماره۵۲،ص ص247-211.
حافظ نيا، محمد رضا (1382). مقدمهاي بر روش تحقيق در علوم انساني، تهران، چاپ هشتم،انتشارات سمت.
خاكي، غلامرضا (1386). «روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي»، تهران، انتشارات بازتاب، چاپ سوم، ص.ص 202- 218
زادون، هدي (1385)، “بررسي عوامل موثر در خريد اينترنتي”، پايان نامه کارشناسي ارشد. تهران: دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازی، الهه (1382). «روشهای تحقیق در علوم رفتاری»، تهران، انتشارات آگاه، چاپ هفتم، ص.ص 79- 82.
سلماني، علي(1386)، بررسي گرايش مشتريان فروشگاههاي زنجيرهاي شهروند نسبت به خريد اينترنتي، پايان نامه کارشناسي ارشد. تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، رشته مديريت بازرگاني.
صائبي، محمد و شيرازي، محمود (1384). روشهاي تحقيق در مديريت، انتشارات مديريت و برنامهريزي.
مهاجري، ميترا (1387). تأثیر رويکرد بازاريابي ارتباطي بر ايجاد ارزش جهت مشتريان بانک کشاورزي در سال 1387. پايان نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه شهيد بهشتي.
هومن، حيدر علي (1384). مدل يابي معادلات ساختاري با کاربرد نرم افزار ليزرل، تهران، چاپ اول، انتشارات سمت.

منابع لاتین

Alba, J., Lynch, J., Weitz, B., Janiszewski, C., Lutz, R., Sawyer, A.,Wood, S., )1997(. Interactive home shopping: consumer, retailer, and manufacture incentives to participate in electronic marketplaces. Journal of Marketing 61 (3), 38–53.
Allen.E, Fjermestad. J(٢٠٠١) “ E-Commerce Marketing Strategy; an Integrated Framework and Case Analysis” Logistics Information Management, vol ١٤,Nol/٢ ,pp ١٤-٢٣
Arnold, M.J., Reynolds, K.E., )2003(. Hedonic shopping motivations. Journal of Retailing 79 (1), 77–95.
Babin, B.J., William, R.D., Mitch, G., )1994(. Work and/or fun: measuring hedonic and utilitarian shopping value. Journal of Consumer Research 20 (4),644–656.
Bakos, J.Y., )1997(. Reducing buyer search costs: implications for electronic marketplaces. Management Science 43 (12), 1676–1692.
Bakos, J.Y., 1997. Reducing buyer search costs: implications for electronic marketplaces. Management Science 43 (12), 1676–1692.
Batra, R., Ahtola, O.T., )1991(. Measuring the hedonic and utilitarian sources of customer attitudes. Marketing Letters 12 (2), 159–170.
Bazerman, M. H., Tenbrunsel, A. E., & Wade-Benzoni, K. (1998). Negotiating with yourself and losing: Making decisions with competing internal preferences. The Academy of Management Review, 23, 225–241.
Benamati, J., & Serva, M. (2007). Trust and distrust in online banking. Information Technology for Development, Vol. 13, No. 2, pp. 161-175.
Bloch, P.H., Bruce, G.D., )1984(. Product involvement as leisure behavior. In: Kinnear, T.C. (Ed.), Advances in Consumer Research, vol. 11, pp. 197–202.
Boroumand. L, Aghdasi. M, Albadavi. A, Jamshidian. M, Perzon. H., )2008 .(service failure-recovery in online

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سطح معنادار، لذت گرایی، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه با موضوع کارشناسی ارشد، عوامل انگیزشی، مدت استفاده، پرسش نامه