پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، مدیریت استعداد، منابع انسانی، شرکت ملی

دانلود پایان نامه ارشد

دستیابی به سیستم اطلاعات مدیریت استاندارد میگردد.
فناوری اطلاعات به تامین اطلاعات لازم برای تصمیمگیری سرعت و دقت میبخشد(زفان158،1992،23)
اطلاعات مورد نیاز سازمان شامل مقررات، روشها و خطمشیهای سازمانی و سایر موارد میباشد و در اغلب سازمانها بویژه سازمانهایی که تمایل به اجرای دقیق مقررات و روشها دارند، آگاهی گسترده و دسترسی سریعتر به چنین اطلاعاتی دارای اهمیت حیاتی است و فناوری اطلاعات در این رابطه نقش حیاتی ایفا میکند. نمونهای از این سازمانها، سازمانهای بروکراتیک میباشد، که مایل به اداره متمرکز سازمان از طریق مقررات و روشهای میباشد(لویت و ویسلر159،1998،3)
از این دیدگاه، فناوری مزبور وظیفه ایجاد هماهنگی در سازمان را انجام میدهد و هماهنگی بین واحدهای اصلی و فرعی را در جهت نیل به اهداف سازمانی افزایش میدهد. رسیدن به این هماهنگی از طریق دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موجود در سطح بالاتر سازمان میسر میگردد. شبکههای گسترده رایانهای حتی در بعضی موارد هماهنگی بین سازمان متعدد و یا شعبات یک سازمان بزرگ (مانند شرکتهای چند ملیتی)را به خوبی ایجاد مینماید.
فرآیند تصمیمگیری در سازمان وابسته به در دسترس بودن اطلاعات مربوط و بهنگام میباشد. استفاده از فناوری اطلاعات تصمیمگیری را از طریق فراهم کردن اطلاعات مزبور آسانتر میسازد. این اطلاعات از مشکل مورد نظر شناخت بیشتری به دست داده و امکان تحلیل سیستماتیک و امکان انتخاب گزینههای بهتر را میدهد.
2.3.8.3. کاربردهای استراتژیک
بهبود کیفیت کسب و کار : فناوری اطلاعات میتواند به طور استراتژیک، برای بهبود کیفیت عملکرد کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد. در نگرش مدیریت کیفیت جامع، فناوری اطلاعات میتواند، از برنامههای بهبود مستمر در برآوردن نیازمندیها و انتظارات مشتریان از لحاظ کیفیت، خدمات بعد از فروش، هزینه و… حمایت کند.
بهبود کارایی و هزینه : بهبود کارایی و پایین آوردن هزینهها از طریق کاربرد اینترنت به عنوان راهی سریع و کم هزینه برای ارتباط با مشتریان و عرضه کنندگان و شرکای تجاری خواهد بود.
بهبود عملکرد و اثربخشی تجاری: استفاده وسیع از فناوریهای مبتنی بر اینترنت در درون شرکت مثل اینترنت، میتواند همکاری در تجارت را بهبود ببخشد.
2.4. بخش چهارم:پیشینه تحقیق
2.4.1. پیشینه تحقیق داخلی
بررسی سوابق و پیشینه تحقیق متغییر مدیریت استعداد، جانشینپروری و مدیریت فناوری اطلاعات که در داخل و خارج از کشور انجام پذیرفته را در زیر به آنها اشاره میکنیم.
پایان نامه
بررسی عوامل موفقیت در مدیریت استعدادها و چالشها و موانع پیادهسازی مدیریت استعداد در گروه سایپا- این پژوهش با روش نظریهی برخاسته از دادهها (گراند تئوری) به بررسی مولفههای تعریف مدیریت استعداد، چالشها و موانع مدیریت استعداد، عوامل موفقیت مدیریت استعداد و ارائهی راهکارهای به حداقل رساندن موانع و چالشها میپردازد. برای مشخص کردن افراد مستعد و با عملکرد بالا از مدل شایستگیها استفاده میکند، که در آن به اهداف و برنامههای استراتژیک و هم چنین نظر مدیران توجه دارد. مولفههای اصلی در تعریف استعداد در گروه سایپا عبارتند از: استعدادیابی (ارزیابی و شناسایی افراد مستعد با بکارگیری رویکرد کانون ارزیابی)، توسعه استعدادها (برنامههای پرورشی جهت تغییر رفتارها)و سیستم نگهداشت. تعداد 36 چالش مدیریت استعداد شامل، حاکمیت روابط در انتصاب دیدگاه استراتژیک به منابع انسانی، باور و تعهد و حمایت مدیران ارشد در فرآیند، عوامل فرهنگی ،یکپارچگی سیستمهای منابع انسانی، برنامههای پرورشی و…. میشود. هم چنین 31 عامل موفقیت شامل بکارگیری فرآیندها و ابزارهای استاندارد، فرهنگسازی، ثبات در مدیریت، محفوظ ماندن سازمان از فشارهای سیاسی در مورد انتصاب و استخدام، شفاف بودن استراتژی و اهداف استراتژیک سازمان، مدیریت عملکرد، نظامهای انگیزشی،….است(معالی،تفتی،1389).
الگوی برنامهریزی جانشینپروری، بررسی موضوع در شرکتهای زیر مجموعه وزارت دفاع جمهوری اسلامی- در این رساله، ارتباط مدیریت جانشینپروری بر گرایشهای کارراهه کارکنان سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. نظام مدیریت جانشینپروری از دو دیدگاه استراتژیک و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه استراتژیک تناسب فرآیند جانشینپروری را با استراتژی سازمان، ساختار سازمانی و علائق کارراهه کارکنان مورد بررسی قرار میدهد و دیدگاه عملیاتی گستردگی و جامع بودن فعالیتهای مدیریت جانشینپروری در سازمان را مد نظر دارد. این رساله با مستندسازی عملیات جانشینپروری در نمونهای از سازمانهای ایرانی، توسعه شاخص اندازهگیری بلوغ جانشینپروری در سازمانهای بزرگ، توضیح نحوه تناسب استراتژی سازمان و مدیریت جانشینپروری و در نهایت توسعه مدل جانشینپروری که جنبههای استراتژیک و عملیاتی نظام مدیریت جانشینپروری را توامان در نظر گرفته است، به توسعه علم مدیریت منابع انسانی و مدیریت بطور عام کمک نموده است(علی دهقانپور فراشاه،1390).
مقاله
بررسی رابطه مدیریت استعداد با رضایتمندی- این پایاننامه به بررسی تمایل به ترک و موفقیت در مسیر شغلی و همچنین نتایجی که پاداشهای درونی در سازمان به بار میآورند میپردازد و مدلی که در این تحقیق بررسی شد به نقش پاداشهای درونی به عنوان عامل تسهیل کننده در مدیریت استعداد اشاره دارد. همچنین نقش عوامل بهداشتی به عنوان عامل تعدیل کننده و مکمل پاداشهای درونی تایید شد و نتایج بررسی به نقش فراموش شده پاداشهای درونی در مدیریت استعداد اشاره دارد(نادر علی، معصومه،1391)
ارزیابی و انتخاب استعدادهای مدیریتی در شرکت برق تهران- این تحقیق نخست با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه به تعیین خصوصیات لازم برای احراز مشاغل مدیریتی در شرکت برق پرداخته است. پس از آزمونهای هوش، تست شخصیت ادواردز و مهارتهای مدیریتی برای سنجش ویژگیهای فوق استفاده نموده است. نتیجه نهایی انتخاب افراد مستعد برای احراز مشاغل مدیریتی میباشد. در این مقاله هم بیشتر رویکرد جانشینپروری مد نظر محقق بوده است(سعید جعفری،1387)
تأملی بر استقرار نظام جانشینپروري مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریهی داده بنیاد- این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشینپروري مدیریت در دانشگاه را با استفاده از طرح نظامدار نظریهی داده بنیاد کاوش کرده است . بدین منظور از 17 نفر از سیاستگذاران در عرصهی آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی و اجرایی، صاحبان اثر در موضوع مذکور، متخصصان در حوزهی منابع انسانی و اعضاي هیئت علمی مطلع در زمینهی تحقیق مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبهها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سه مرحله، کدگذاري باز، محوري و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علّی(گفتمان سازي، بینشمندي علمی، بلوغ و نظام پاسخگویی)؛ مقولهی کانونی(شایستهگرایی)؛ راهبردهاي استقرار (توانمندسازي و مدیریت استعداد)، زمینه (جو و محیط حمایتی، مشارکت ذينفعان و ثبات)؛ شرایط مداخلهگر(استقلال دانشگاهی)و پیامدها (توانمندسازی)، فرایند استقرار نظام جانشینپروري مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند(سعید غیاثی ندوشن، محمدحسن پرداختچی، بهروز دري، مقصود فراستخواه،1391)
شناسایی معیارها و شاخص های آسیب شناسی مدیریت استعداد در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی(منطقه همدان) و طبقه بندی آسیبهای مزبور در سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینهای- نتایج تحقیق نشان میدهد که دلایلی مبنی بر رد فرضیههای تحقیق یافت نشد و مدیریت استعدادها در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در هر سه شاخه ساختاری، رفتاری و زمینهای دارای آسیب میباشد. البته بین این عوامل تفاوت معنیداری وجود دارد، به طوری که بیشترین آسیب مربوط به شاخه ساختاری است(بخشایی،1390)
توسعه مدلي براي مديريت استراتژيك استعداد به منظور بهبود عملكرد سازماني- ” اين مقاله به دنبال بررسي همه جانبه مديريت استعداد و ارائه مفهومي روشنتر از آن ميباشد؛ تا بر اساس آن مدل مديريت استراتژيك استعداد ارائه شود، نتايج حاصل از اين بررسي نشان ميدهد كه استفاده از مديريت استراتژيك استعداد ميتواند تاثير مهمي در بهبود عملكرد يك سازمان داشته باشد(علی دهقانپور فراشاه،1390)
تبیین مؤلفههاي پیادهسازي مدیریت جانشینپروري در سازمان- هدف این مقاله، بررسی میزان به کارگیري و اهمیت ادراك شدهی چهار عامل مؤثر براي استقرار موفق نظام مدیریت جانشینپروري(تعیین خط مشی، ارزیابی کاندیداها، توسعه کاندیداها، و ارزیابی سیستم مدیریت جانشینپروري)در صنعت نفت است. بدین منظور، پرسشنامههاي پیمایشی در جامعهاي شامل174 نفر از مدیران و کارشناسان منابع انسانی در حوزههاي ستادي شرکت ملی نفت ایران و شرکتهاي تابعه مستقر در تهران با روش نمونهگیري تصادفی طبقه بندي شده توزیع شد.62 نفر از آنها بر اساس فرمول نمونهگیري، به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، به منظور بررسی روایی، از روایی سازه و تحلیل عاملی تأییدي استفاده شده است. دادهها به وسیله شاخصها و آمار پارامتریک تجزیه و تحلیل شدند. براي آزمودن فرضیات، از آزمون مقایسه زوجی استفاده شد و سپس، مؤلفهها بر اساس میانگین و انحراف معیار، رتبهبندي شدند. در پایان، با توجه به یافتههاي پژوهش، مؤلفههایی براي پیادهسازي مطلوب این نظام، در قالب مدل مفهومی، و پیشنهادها و راهکارهایی براي بهبود آن ارائه شده است (اکرم هادیزاده مقدم، فرزانه سلطانی،1390)
تحلیل میدان نیرو برنامهریزی جاشینپروری در صنایع ملی پتروشیمی- در این پژوهش که به صورت کیفی انجام شده است. ضمن تحلیل شیوههای تسهیلگر و بازدارنده در اجرای برنامه جانشینپروری در صنایع ملی پتروشیمی، تلاش شده است، تا تجارب مدیران عالی این شرکت مستند شود. حاصل پژوهش، تاکید بر عوامل جدیدی است که به لحاظ فرهنگ سازمانی و رایج در سازمانهای ایرانی، به ویژه از طریق عدم صداقت در ارائه اطلاعات، عدم اعتماد به یکدیگر و حسادت نسبت به همکاران، در کنار عوامل جهان شمولی چون عدم حمایت مدیران عالی، محاسبه هزینه و منفعت و فقدان انگیزه عمومی در میان کارکنان، در برابر توسعه برنامه جانشینپروری مانع ایجاد میکنند، هر چند نیروهای تسهیلگر قابل ملاحظهای نیز در روند بهبود سطح دانش مدیران و توسعه کارکنان ملاحظه میشود، که فرصت ارزندهای برای جانشینپروری ایجاد میکنند(مهدی سبکرو،1388)
ارزیابی سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات- همان‌گونه که رقابت در سطح بین المللی رو به افزایش است ، تعداد زیادی از سازمانها، حجم عظیمی از منابع خود را در فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایهگذاری میکنند، تا بدین وسیله بتوانند مزیت رقابتی کسب کنند. اجرای پروژههای فناوری اطلاعات، نیازمند یک فرایند حساب شده است، تا در نتیجه با شکست مواجه نشوند، این امر مستلزم ارزیابی درست و استفاده از روشها و تکنیک‌های متناسب با این پروژه‌ها است. در فرایند ارزیابی عملکرد، پرداختن به تمامی جنبههای پروژه با در نظر گرفتن هدفها و استراتژیهای کلان سازمان، ضرورت دارد. کارت امتیازی متوازن، تکنیکی است که توسط آن میتوان به ارزیابی عملکرد پروژههای فناوری اطلاعات پرداخت. در این مقاله ضمن بیان یک چارچوب از چرخه زندگی پروژههای فناوری اطلاعات، به فاز ارزیابی پروژه‌ها در این چرخه بیشتر پرداخته میشود. از آنجایی که پروژههای فناوری اطلاعات دارای ویژگی‌های منحصر به فردی میباشند، بنابراین ابتدا رویکردهای ارزیابی سنتی و نوین را مطرح کرده، با توجه به کاستیهای موجود در این روشها، بهرهگیری از کارت امتیازی متوازن به عنوان یک چارچوب مناسب پیشنهاد میگردد(محمد خان بابایی و احمد نادعلی،1388)
راهبری فناوری اطلاعات در سازمان- مدیران ارشد سازمان تأثیر قابل توجهی را که فناوری اطلاعات می‌تواند روی موفقیت سازمان داشته باشد، درک کرده‌اند. مدیران امیدوارند، که درک و شناخت خود را از روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات که به کار برده شده است و نیز احتمال به کار بردن موفقیت‌آمیز آن را برای کسب مزیت رقابتی افزایش دهند. بنابراین هیئت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، نقش اطلاعاتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عدالت اداری، انقلاب اسلامی، اجرای احکام، قانون اساسی