پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، سیستمهای اطلاعاتی، سیستم اطلاعاتی، نقش اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

برخی تاکیدشان پردازش مورد استفاده بوده است. گروهی به تعامل انسان و ماشین توجه کرده و گروهی دیگری توجه خود را به مواد به عنوان بخشی از فناوری معطوف داشتهاند.(هودج و آنتونی ،1988،427) از دیدگاه دیگر، مفهوم فناوری به مراتب از مفاهیم ماشینی و صنعتی شدن گستردهتر و پر مضمونتر در نظر گرفته شده و به عنوان کاربرد سیستماتیک دانش علمی یا دانش منظم دیگر، برای امور علمی به وسیله سیستمهای منظمی که شامل مردم، سازمانها، اشیا زنده و ماشینها، تعریف میشود .(پیسی،1367،10)
2.3.4. اطلاعات
اطلاعات عبارت است از، جریانهایی که مجموعه داناییها را تغییر میدهد، این تغییر زمانی اتفاق میافتد، که یا مطلبی به مجموعه داناییها افزوده شود و یا تجدید ساختاری در آن به وجود آید (شولتز،2000،5)
2.3.5. فناوری اطلاعات
گروهی اعتقاد دارند که واژه فناوری اطلاعات147 اولین بار از سوی لویت148و وایزلر149 در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیریها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده است (صرافی زاد ،1383).گروهی دیگر بیان میدارند، که واژه فناوری اطلاعات احتمالا در اواخر دهه1970 میلادی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد.
در واقع اطلاعات، رایانهها را به عنوان زیر ساخت اصلی تحول و تبدیل فناوری اطلاعات در نظر گرفته و رایانهها در طی این تبدیل نقشمحوری ایفا کردند. این نقش شامل سازگاری و ترغیب دیدگاههای وسیعتر اطلاعاتی و نحوه تبدیل و مخاطره آن در طول زمان و مکان میشود. از دهه 1950 رایانهها روشهای سنتی حسابداری و نگهداری سوابق را از طریق صنعت نوپای پردازش داده جایگزین نمودند. به طور کلی اصطلاح فناوری اطلاعات برای توصیف فناوریهایی به کار میرود که ما را در ضبط، پردازش، بازیابی و انتقال اطلاعات از طریق فکس، میکروگرافها و سایر ابزارهای ارتباط از راه دور یاری داده، همچنین فناوریهای قدیمیتر بایگانی اسناد، ماشینهای محاسباتی مکانیکی، چاپ و حکاکی را در بر میگیرد(توربن150 و همکاران ،2006). سایر محققان از جمله اسلیرز و همکارانش(2002) فناوری اطلاعات را به عنوان چتر معرفی کردهاند، که اشکال زیادی از نرمافزار ،سختافزار و خدمات به کار گرفته شده برای جمع آوری، ذخیره، بازیابی و انتقال اطلاعات را در برمیگیرد و پس از رشد و نمو اینگونه فناوری و به خاطر تاثیرات زیاد و قدرتمندی که بر همه جنبههای کسب و کار داشته است. فناوری اطلاعات تنها زمانی میتواند به عنوان یک اهرم، سازمان را به اثربخشی که برایش پیشبینی شده برساند و برای سازمان ارزش افزوده به همراه داشته باشد که سازمان پنج دارایی کلیدی نیروی کار، مالی، فیزیکی، مالکیت معنوی و روابط را داشته باشد.
فناوری اطلاعات شامل وسایل و ابزاری است، که برای تبادل اطلاعات در سازمان از آن استفاده میشود. اما باید در نظر داشت که فناوری اطلاعات قبل از اینکه یک سیستم سختافزاری و مجموعهای از الگوها باشد، یک نظام فکری و فرهنگی است و میتوان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید. بدون ایجاد فرهنگ اطلاعات، نظام فناوری نمیتواند دوام داشته باشد. بنابراین آنچه در فناوری اطلاعات مهم است، تفکر اطلاعاتگر است. فناوری اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعهای از فکرهای مفید تولید شده شکل میگیرد و تنها رایانه، ابر رایانه، سیم کابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در هر صورت سازمان بایستی روندهای محیطی را پیش بینی و کنترل نمایند و اطلاعات لازم را از وضعیتهای گوناگون جهت اتخاذ استراتژی لازم بدست آورند. اما اینکه سازمانها چگونه خود را با این تغییر و تحولات سازگار میکنند مسئلهای است که سیستمهای اطلاعاتی را مطرح میکند.
2.3.6. ارتباط بین فناوری، فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر
زمانیکه ما واژه سیستمهای اطلاعاتی استفاده میکنیم ،در مورد سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر صحبت میکنیم. سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر نوعی از فناوری میباشند. هر نوع ماشین یا وسیله الکترونیکی که به منظور جایگزینی انسان، فعالیتهای دستی یا سایر وسایل مورد استفاده قرار میگیرد را فناوری میگویند. فناوری اطلاعات اشاره به فناوریهای ماشینی دارد که برای پشتیبانی و کنترل اطلاعات مورد استفاده تعریف میشود. همان طور که در شکل2-8 نشان داده شده است سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر کامپیوتر زیر مجموعه فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات هم زیر مجموعه فناوری میباشد.(جساپ و ولسیچ151 ،2003،9-10)

نمودار8-2: ارتباط بین فناوری، فناوری اطلاعات و سیستمهای مبتنی بر کامپیوتر (جساپ و ولسیچ،2003:9)

2.3.7. تفاوت بین سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
اگر چه اغلب دو اصطلاح سیستمهای اطلاعات و فناوری اطلاعات را به جای یکدیگر به کار میبرند، اما در کل از هم متفاوت میباشند. به خاطر داشته باشید که سیستم اطلاعات قبل از ظهور فناوری اطلاعات، در سازمانها وجوددارد، در حالیکه فناوری در هیچ بخشی از این سازمانها به چشم نمیخورد(رودساز و همکاران،1390). اما در این تحقیق تکیه ما بر سیستمهای اطلاعاتی متکی به فناوری اطلاعات میباشد.
توجه فناوری اطلاعات معطوف به بکارگیری آن دسته ابزاری است، که قابلیت برنامهریزی داشته و بواسطه آن بتوان نسبت به تامین و ارائه اطلاعات به منظور استفاده کاربران مبادرت کرد. فناوری اطلاعات ما را قادر میسازد، تا سیستم اطلاعاتی کارآمدی را بوجود آوریم. بدون کارکرد معقول فناوری اطلاعات، فعالیتها تقریبا بیفایده و بیحاصل خواهد بود. در واقع میتوان گفت فناوری اطلاعات بستر مناسب را برای بکارگیری سیستم اطلاعاتی فراهم میکند و سیستم فرایندی است، که از طریق فناوری اطلاعات اجرا میشود.(کیت و دیانا152،1377)
مینگرز 153خاطر نشان میکند، اگر چه فناوری اطلاعات، تعریفکننده بلافصل سیستمهای اطلاعاتی هستند، اما در واقع سیستمهای اطلاعاتی بخشی از حوزه وسیعتر زبان و ارتباطات انسانی است. یعنی سیستمهای اطلاعاتی در واکنش به ابتکارات فناوری و روابط متقابل آن با جامعه انسانی به صورت کامل و بیوقفه پیشرفت کرده و یا تغییر خواهد کرد(رودساز و همکاران ،1390،13)
چک لند154 و هال ول155متذکر شدهاند، که بسیاری از افراد، هنگام تمیز دادن بین فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی دچار مشکل میشوند. زیرا به نظر میرسد که فناوری بر طرز فکر کردن آنها در مورد سیستم اطلاعات اصلی که فناوری از آن پشتیبانی کرده است، تاثیر میگذارد. چک لند همچنین یادآور میشود که وجود سیستمهای اطلاعات برای خدماترسانی، کمک و پشتیبانی از افرادی است، که در جهان واقعی اقدام کردهاند. وی تاکید میکند که برای ایجاد سیستمی که کاربران پشتیبانی موثری داشته باشد، اولا لازم است که بفهمیم که چه چیزی باید پشتیبانی شود، زیرا طریقه توصیف آن تعیین میکند که برای خدمات پشتیبانی از آن چه چیزی ضروری است این امر سرنخی را به دست ما میدهد تا بفهمیم چرا سازمانها در تشخیص منافع حاصله از سرمایهگذاری خود در فناوری اطلاعات دچار مشکل میشوند (سرمایهگذاری اغلب در فناری صورت میپذیرد، بدون اینکه ماهیت فعالیتهایی را که فناوری از آنها پشتیبانی میکند را بفهمیم یا تحلیل کنیم) خواه به صورت استراتژیکی یا به صورت عملیاتی باشد(همان منبع ص15)
اطلاعات بین افراد و گروهها در یک محیط اجتماعی در حال تبادل و گردش میباشد. در واقع همان گونه که در شکل پایین نشان داده شده است، در سازمانها اطلاعات ممکن است به عنوان منابع مهم تلقی شوند، که بوسیله فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی پشتیبانی شوند و سیستم اطلاعاتی به عنوان عاملی است که باعث تسهیل و رد و بدل شدن (انتقال) اطلاعات بین محیط سازمانی شود(کلارک156،2001،115)

پشتیبانی می کند

قادر می سازد

نمودار9-2: ماهیت فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعاتی(کلارک،2000)

2.3.8. کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان
فناوری اطلاعات در سازمان کاربردهای متنوعی دارند. امروزه بسیاری از فعالیتهای سازمانی با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی صورت میگیرد. این امر موجب افزایش سرعت انجام فعالیتها و بالا رفتن دقت و سطح اطمینان آنهاست . گسترش بکارگیری فناوری اطلاعات در انجام امور به حدی است، که در صورت عدم وجود فناوریهای اطلاعات انجام بسیاری از انها، اگر غیر ممکن نباشد با دشواری رو به رو بوده و سطح کارایی به طور بارزی کاهش مییابد. کاربردهای فناوری اطلاعات به نظر اکثر صاحبنظران به سه گونه کاربرد عملیاتی، کاربرد اطلاعاتی و کاربرد استراتژیک تقسیم میشوند، این سه کاربرد در دل هم هستند که هر سازمانی با توجه به نوع فعالیت خود، ترکیبی از آنها را به کار میگیرد.
2.3.8.1. کاربردهای عملیاتی
استفاده از فناوری اطلاعات، در یک وظیفه تخصصی را کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات میگویند. تهیه لیست حقوق کارکنان، تهیه فاکتورهای فروش، پیش بینی موجودی، برنامهریزی تولید، توزیع و تخصیص نیروی کار، هزینهیابی صنعتی، نگهداری و تعمیر عملیات و سایر وظایف تخصصی از جمله زمینههای کاربرد عملیاتی فناوری اطلاعات هستند. در جدول(2-7 )نمونههایی از کاربردهای عملیاتی فناوری اطلاعات ذکر شده است.
در سطح کاربرد عملیاتی، فناوری اطلاعات موجب گسترش اتوماسیون امور میگردد و در نتیجه به انجام امر پیچیده به طرز سریع و اقتصادی کمک میکند. در عین حال کاربرد عملیاتی به یافتن راههای سادهسازی و عملیات میانجامد، به طوری که سیستم سازمان کاراتر میگردد و از منابع انسانی و ماشین استفاده بهتری به عمل آید(بارلینگیم157،1961،121).
در کل، کاربردهای عملیاتی چهار نتیجه را به دنبال دارد:
افزایش بهرهوری
افزایش نسبت اثربخشی به هزینه از طریق کاهش هزینههای عملیاتی
ارائه روشهای کنترل فعالیتهای منابع انسانی
افزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفتهای حاصله در کنترل کیفی و نوآوریها.
بکارگیری فناوری اطلاعات در سطوح عملیاتی موجب افزایش بهرهوری میگردد. مدیران اساسا با این انگیزه به سرمایهگذاری در فناوری اطلاعات میپردازند، که امکان افزایش تولید را در مقدار ثابت دادهها میسر میکند. در یک محیط تولیدی استفاده از وسایل و تجهیزات رایانهای، سطح ضایعات را به حداقل رسانده و سطح تولید را بالا میبرد. همچنین کاهش ساعات کار ماشین و نیروی انسانی که در اثر بکارگیری تجهیزات رایانهای حاصل میشود. هزینه را کاهش داده و نسبت اثربخشی به هزینه را افزایش میدهد.

جدول 7-2:کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان(بارلینگیم،1961،121)
کاربرد عملیاتی
کنترل موجودی، نگهداری و تعمیرات، حسابداری مالی، خرید، کنترل تجهیزات، کنترل حسابها، کارگزینی، کنترل کیفیت، متن نگاری، کنترل پروژه و سایر موارد
کاربرد اطلاعاتی
برنامهریزی آموزشی، تحقیقات بازاریابی، تحقیق و توسعه، تحقیق در عملیات، تشکیلات و روشها، روابط عمومی، حمل و نقل، پیشبینی فروش، مدارک پرسنلی، دفترداری، تحلیل ریسک و سایر موارد
کاربرد استراتژیک
بهبود کیفیت کسب و کار، بهبود کارایی و هزینه، بهبود عملکرد و اثربخشی تجاری و سایر موارد

2.3.8.2. کاربردهای اطلاعاتی
زمینه دیگر فناوری اطلاعات، کاربرد اطلاعاتی است. فناوری اطلاعات در ایفای نقش اطلاعاتی، جمعآوری، ذخیره و انتظارات اطلاعات را تسهیل مینماید. به عبارت دیگر، اگر رایانه و سایر فناوریهای اطلاعاتی در نقش کاربرد عملیاتی به عنوان یک وسیله و ابزار میکانیکی تبدیل داده به ستاده عمل میکنند، در نقش اطلاعاتی به عنوان یک عنصر هستهای در جمع آوری، انتقال و انتشار عناصر و عوامل اطلاعاتی به شمار میروند. نقش اطلاعاتی به کنترل و انتشار اطلاعات براساس اهداف، مقررات و استانداردهای سازمان کمک مینماید. مهمترین این کاربردها عبارتند از :
فناوری اطلاعات به انتشار سریع اطلاعات رسمی در درون سازمان بین واحدهای اصلی و فرعی و همچنین بین سازمانها کمک می کند.
فناوری اطلاعات به هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی و فرعی سازمان میانجامد.
بکارگیری فناوری اطلاعات موجب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع گردش شغلی، فناوری اطلاعات، ارزیابی عملکرد، سیستم اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با موضوع فناوری اطلاعات، مدیریت استعداد، منابع انسانی، شرکت ملی