پایان نامه با موضوع فلسفه حقوق، امام خمینی، حقوق مدنی، انقلاب اسلامی ایران

دانلود پایان نامه ارشد

حقوق و حقوقدانان در تحلیل آنها و اثرگذاری هرچه بیشتر “حقوق” و این تلاشها در پیشبرد شایسته و بایسته امور بدین توصیف (ذیل) ارائه میشود:
1- در باب کیفیت رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی، با عنایت به تهافت آراء شعب 31 و 32 دیوان عالی کشور و بویژه تناقض تهافتی که در نتیجه نهایی دو پروندهای که در زیرنویس آخرین بحث فصل چهارم رساله بدان اشاره شد، بدست آمد؛ تشکیل هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه در تصمیمات مراجع قضایی رسیدگی کننده به موضوع اصل 49 قانون اساسی، ضروری به نظر میرسد.
2- از آنجایی که از حیث قواعد مسئولیت مدنی “هیچ ضرری نباید بلا جبران باقی بماند”، دولت به عنوان عامل اصلی ورود زیان، به هر ترتیب ممکن اعم از اعاده عین یا جبران به بدل(بدل حیلوله) به همراه کل خسارات واقعی، مکلف به جبران کامل آنهاست. اما در نحوه اجرا نیز چنانچه اقتضای اعاده حق یا عین از غیر مالک به مالک را داشته باشد و عدالت، اقتضای عدالت اصلاحی را بنماید، معتقدیم مقتضای عدالت اصلاحی در ” اجرای به تدریج ” است. یعنی چنانچه قانونگذار فرضاً در اعاده حقوق مالکین موضوع ق.ا.ک و یا مالکین املاک تجاری که تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قرار گرفته است، باید انتظارات مالک موضوع ق.ا.ک و یا مستأجر موضوع ق.ر.م.م را که متأسفانه در طول سالیان متمادی از تاریخ تصویب و اجرای آنها گذشته است، به ترتیب به عنوان ” حقوق مکتسب ” و “در حکم حقوق مکتسب ” دانسته و اجرای قانون جدید را که ناظر بر رویداد گذشته است را به تدریج و مرحله به مرحله اجرا نماید.
و الحمد لله رب العالمین
و صلی ا… علی محمد و آله الطاهرین المنتجبین

منابع و مآخذ

فهرست منابع
الف) منابع فارسی
– کتب
1. آرن نائس، کارناپ، ترجمه منوچهر بزرگمهر (1352)، چاپ اول، انتشارات خوارزمی.
2. آیت ا… حائری، حاج شیخ عبدالکریم (1408 ه.ق)، در رالفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
3. آلتمن، اندرو، درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه جندقی، بهروز(1386)، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
4. آمدی، عبدالواحد (1382)، غررالحکم امیرالمومنین علیه السلام، قم، موسسه انتشاراتی امام عصر (عج).
5. الماسی، نجاد علی (1388)، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ هشتم، تهران، نشر میزان.
6. امامی، سید حسن (1376)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ هجدهم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
7. امام علی علیه السلام (1383)، نهج البلاغه، با ترجمه محمد دشتی، چاپ دوم، قم، انتشارات قدس.
8. ابراهیمزاده آملی، نبی ا…( 1377) ، حاکمیت دینی، چاپ اول، قم، نشر نمایندگی ولی فقیه در سپاه: پژوهشکده تحقیقات اسلامی.
9. مظفر، محمدرضا (1385)، اصول فقه، با ترجمه و تبیین زراعت، عباس و مسجدسرایی، حمید، جلد اول، چاپ اول، قم، انتشارات حقوق اسلامی.
10. بروجردی عبده، محمد(1380)، حقوق مدنی، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
11. بشريه، حسين (1382)، ديباچهاي بر فلسفه عدالت، نشريه ناقد، گرفته شده از پرتال جامع علوم انساني، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
12. بینا- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه (1364)، درآمدی بر حقوق اسلامی، ج اول، تهران، دفترانتشارات اسلامی.
13. بینا- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه(1368)، درآمدی بر حقوق اسلامی، چاپ اول، تهران انتشارات سمت.
14. تبیت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه رضایی خاوری، حسن(1384)، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
15. جوان، موسي (1326)، مباني حقوق، جلد یکم، تهران، شرکت چاپ رنگين.
16. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(۱۳۷۰ ش)، مکتب های حقوقی در حقوق اسلام، جلد یک، تهران، انتشارات گنج دانش.
17. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش.
18. جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1376)، حقوق اموال، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش.
19. جعفري لنگرودي، محمد جعفر(1376)، ترمينولوژی حقوق، چ هشتم، تهران، انتشارات گنج دانش.
20. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1376)، دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، چاپ پنجم، تهران، نشر موسسه انتشارات امیر کبیر.
21. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)، فرهنگ عناصرشناسی حقوق مدنی-حقوق جزا، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش.
22. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1381)، فلسفه عمومی حقوق بر پایه اصالت عمل- تئوری موازنه، چاپ اول، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش.
23. جلالی، غلامرضا (1379)، نهج البلاغه و مسائل حقوق طبیعی، ، شماره 99، قم، نشریه حوزه.
24. جمعی از نویسندگان (1378)، احکام حکومتی و مصلحت، امام خمینی و حکومت اسلامی، جلد هفتم، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني.
25. جناتى، محمد ابراهیم(1370)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى‌، چاپ اول، تهران، انتشارات کیهان.
26. خردمندی، سعید (1386)، تحدید مالکیت، چ اول، کرمانشاه، انتشارات طاق بستان.
27. خرمشاهی بهاءالدین (1361)، پوزیتیویسم منطقی، چاپ اول، انتشارات علمی فرهنگی.
28. خميني، روحالله (1376)، ولايت فقيه، چ پنجم، قم، مؤسسهي تنظيم نشر آثار امام(ره).
29. خمینی، روح ا… (1369)، صحیفه نور، جلد نوزدهم، چاپ اول، تهران، مرکز مدارک انقلاب اسلامی ایران.
30. خمینی، روح ا… (1369)، صحیفه نور، جلد بیستم، چاپ اول، تهران، مرکز مدارک انقلاب اسلامی ایران.
31. جناتى، محمد ابراهیم (1370)، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامى‌، چ اول، تهران، انتشارات کیهان.
32. خمینی، روح ا… (1361)، صحیفه نور، جلد هفدهم، چاپ اول، تهران، مرکز مدارک انقلاب اسلامی ایران.
33. خمینی، روح ا… (1361)، صحیفه نور، جلد نوزدهم، چاپ اول، تهران، مرکز مدارک انقلاب اسلامی ایران.
34. خمینی، روح ا… (1361)، صحیفه نور، جلد بیستم، چاپ اول، تهران، مرکز مدارک انقلاب اسلامی ایران.
35. جوادي آملي، عبد ا… (1384) ، مباني کلامي حق و تکليف، فصلنامه پژوهشي انديشه نوين ديني، شماره اول.
36. داوري اردکاني، رضا، ملاحظاتي درباره حقوق بشر و نسبت آن با دين و تاريخ، نشريه نامه فرهنگ، شماره چهل و هشتم.
37. داوید، رنه،- اسپینوزی، کامی ژوفره، ترجمه و تلخیص صفایی، حسین(1381)، درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام حقوقی معاصر، تهران، نشر میزان.
38. دوپاكيه، كلود، مقدمه تئوري كلي و فلسفه حقوق، ترجمه طباطبايي، ذوالمجد، علي محمد(۱۳۳۲)، تهران، چاپخانه بوذرجمهری.
39. ریتزر، جورج، نظریه جامعهشناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی (1374)، تهران، نشر علمی.
40. ساکت، محمدحسین(1370)، نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات جهان معاصر.
41. ساکت، محمد حسین(1371)، حقوق شناسی- دیباچه ای بر دانش حقوق- چاپ اول، مشهد، نشر دانش.
42. سروش، عبدالکریم (1366)، تفرج صنع: گفتارهايي در اخلاق و صنعت و علم انسانى، تهران، انتشارات سروش(صدا و سيما).
43. سلجوقی، محمود (1385)، بایستههای حقوق بین الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران، نشر میزان.
44. سیاح، احمد (1343)، فرهنگ جامع، جلد اول، چاپ سوم، تهران، نشرکتابفروشی اسلام.
45. شمس، عبدا… (1384)، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، انتشارات دراگ.
46. شمس، عبدا… (1380)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
47. شهری، غلامرضا– حسین آبادی، امیر، مجموعه نظریههای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، نشر روزنامه رسمی جلد 11 .
48. صدر، محمد باقر(1360)، اقتصاد ما، ترجمه اسپهبدی، عبدالعلی، جلد دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
49. صرامی، سیف ا…(1374)،مبانی احکام حکومتی از دیدگاه امام خمینی(ره): مجموعه آثارکنگره بررسی مبانی فقهی حضرت امام خمینی، جلد هفتم، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره).
50. طوسی، محمد بن الحسن (1376)، اساس الاقتباس، مصحح مدرس رضوی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
51. عدل(منصورالسلطنه)، مصطفی (1373)، حقوق مدنی، چاپ اول، قزوین، انتشارات بحرالعلوم.
52. عمید، حسن (1350)،فرهنگ عمید، چاپ پنجم، تهران، سازمان چاپ و انتشارت جاویدان.
53. عمید زنجانی، عباسعلی(1374)، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی(ره)، جلد چهاردهم، چاپ اول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره).
54. فقیه نصیری، فیروز (1383)، آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، نشر صدوق.
55. فوزی، یحیی (1384)، اندیشه سیاسی امام خمینی، چاپ اول، قم، نشر معارف.
56. فولکیه، پل، فلسفه عمومی یا ما بعد الطبیعه، ترجمه مهدوی، یحیی(1366)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
57. قانون مدني.
58. قرآن حکيم.
59. کاتوزيان، ناصر (1390)، فلسفه حقوق، جلد دوم(منابع حقوق)، چاپ چهارم، شرکت سهامي انتشار.
60. کاتوزيان، ناصر (1390)، فلسفه حقوق، جلد سوم (منطق حقوق)، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامي انتشار.
61. کاتوزيان، ناصر (1389)، دوره مقدماتي حقوق مدني ( اموال و مالکيت)، چاپ سي و يکم ، تهران، بنياد حقوقي ميزان.
62. کاتوزيان، ناصر (1388)، فلسفه حقوق، جلد اول (تعريف و ماهيت حقوق)، چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامي انتشار.
63. کاتوزيان، ناصر (1382)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، چاپ سی و سوم، نشر شرکت سهامي انتشار.
64. کاتوزيان، ناصر (1379)، گامي به سوي عدالت، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشکده حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران.
65. کاتوزیان، ناصر (1378)، عدالت قضایی (گزیده آراء)، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
66. کاتوزيان، ناصر (1377)، توجيه ونقد رويه قضايي، چاپ اول، تهران، نشر دادگستر.
67. کاتوزيان، ناصر (1377)، حقوق مدني، ايقاع (نظريه عمومي– ايقاع معين)، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر.
68. كاتوزيان، ناصر(1377)، دوره مقدماتی حقوق مدنی(اعمال حقوقي- قرارداد، ايقاع)، تهران، چاپ پنجم، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا.
69. کاتوزیان، ناصر(1376)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ بیست ودوم، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
70. کاتوزیان، ناصر(1376)، مقدمه علم حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران، شرکت سهامی انتشار.
71. كاتوزيان، ناصر(1376)، حقوق مدنی(عقود معین- معاملات معوض- عقود تملیکی)، ج اول، چ ششم، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا(انتشارات مدرس).
72. کار، فریدون(1345)، فرهنگ جدید، چ اول، تهران، نشرکتابخانه ابن سینا.
73. کلانتری، علی اکبر (1378)، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
74. کمالان، مهدي (1389)، مجموعه قوانين و مقررات اراضي و زمين شهري، چاپ اول، تهران، انتشارات کمالان.
75. کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعهشناسی، محسن ثلاثی (1373)، تهران، نشر علمی.
76. گلدوزیان، ایرج (1382)، محشای قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
77. گلدوزیان، ایرج (1384)، بایستههای حقوق جزای عمومی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات مجد.
78. لطفی، اسدا…(1382)، مجموعه درس و سوالات طبقه بندی شده موضوعی اصول فقه، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
79. لوي برول، هانري(1364)، جامعه شناسي حقوق، به نقل از درآمدي بر حقوق اسلامي،جلد اول، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
80. لهسائی زاده، عبدلعلی، جامعه شناسی کشاورزی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1372.
81. مدنی، جلال الدین(1370)، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، انتشارات پایدار.
82. محقق داماد، مصطفی (1376)، قواعد فقه (بخش مدنی 2)، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
83. مذاکرات و آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور سال 1376 (1383)، جلدسوم، چاپ دوم، تهران، نشر اداره وحدت رویه و نشر مذاکرات.
84. مشکینی اردبیلی، علی (1342)، اصطلاحات الاصول، قم، نشر حکمت.
85. معین، محمد (1371)، فرهنگ فارسی(دوره شش جلدی)، جلد اول، چاپ هشتم، تهران، موسسه انتشارات امیرکبیر.
86. مطهري، مرتضي (1366)، اسلام و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع قانون اساسی، حقوق انسان، حسن و قبح، حقوق انسانی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، پیشگیری از جرم، حقوق کیفری، پیشگیری اجتماعی