پایان نامه با موضوع فرسودگی زناشویی

دانلود پایان نامه ارشد

اقي مانده
86/56
140

کل
63/76
143

ضرايب رگرسيوني متغيرهاي پيش بين نشان مي دهند سبک هیجان مدار با45/0=β,13/6=t و سبک اجتنابی با 32/-0=β,04/4-=t می توانند فرسودگی زناشویی را پیشبینی کنند. نتایج در جدول
4-10 آمده است.

جدول 4-10 نتايج تحليل رگرسيون براي پيش بيني فرسودگي زناشویی توسط سبکهای مقابلهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع دلزدگی زناشویی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی