پایان نامه با موضوع عوامل انگیزشی، مصرف کننده، فناوری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

خرید فیزیکی کرده‌اند و به شناسایی عوامل انگیزشی خرید لذتگرایانه8 در خرید‌های فیزیکی پرداختند، در حالی که جنبه عاطفی انگیزه خرید اینترنتی به ندرت مورد توجه قرار گرفته است. افراد دانشگاهی معتقدند که صرفاً بررسی اینکه آیا محصول تهیه شده یا ماموریت خرید به اتمام رسیده است برای نشان دادن انگیزه خرید کفایت نمی‌کند و نمی‌توان از انگیزه رضایت عاطفی و احساسی در طی فرایند خرید چشم پوشی کرد)پویی لای و همکاران،2007، ص 775). بنابراین، در این تحقیق جنبه‌های عاطفی خرید برخط همراه با جنبه‌های عقلایی خرید به عنوان عوامل اثر گذار در خرید‌های اینترنتی مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به اینکه تجارت الکترونیک B2C9 فرصت‌های بی شماری را برای داد و ستد ایجاد کرده است هنوز سوالاتی در باره انگیزه‌های خرید مصرف کننده‌گان خرید اینترنتی در مقابل خرید سنتی وجود دارد. بديهي است که بررسی عوامل انگیزشی موثر بر خريد اينترنتي مي‌تواند به شناسايي این عوامل و تلاش جهت تقویت آنها منجر شود. بنابراین سوال اصلی که این تحقیق به دنبال پاسخگویی به آن می‌باشد این است که آیا عوامل انگیزشی سودمندیگرایی و لذتگرایی با تمایل به خرید اینترنتی مصرف کننده‌گان رابطه دارد؟
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق
در دهه اخیر تغییرات هیجان انگیزی در شیوه تجارت به وجود آمده است. کلید این تغییرات، جهانی شدن می‌باشد که به پیشرفت سریع فناوری موبایل و اینترنت کمک کرده است. تأثیر اینترنت روی عملیات تجاری بسیار گسترده است. خلق ارزش بطور فزایندهای بر اساس خلاقیت و نوآوری استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد شده است.به طور کلی اینترنت سه کارکرد اصلی دارد.
به عنوان ابزاری برای ارتباطات مثل ایمیل، ICQ و…
ابزاری برای بدست آوردن اطلاعات از قبیل پایگاه های برخط، کتابخانه‌های الکترونیکی،….
به عنوان سرگرمی (تسانگ و تسی 10، 2005، صص 1040-1039).
این در حالی است که جنبه تجاری اینترنت نیز به قدری گسترش یافته است که می‌توان آن را جداگانه مطرح و به تجزیه و تحلیل آن پرداخت.
فناوری اطلاعات11(IT) در سه حوزه کلیدی تأثیر گذاشته است: صرفه‌جویی در وقت، غلبه بر مرز‌های جغرافیایی و بازسازی روابط.به طوری که برای بسیاری از شرکت های تجاری ایده استفاده از تکنیک های تبلیغات و بازاریابی نوین برای بازار جهانی گسترش پیدا کرده است (تسانگ و تسی، 2005، ص1040).
با گسترش روزافزون فناوری اطلاعات در امور مختلف زندگي، يکي از مباحث طرح شده، شيوه انجام مبادلات از طريق اينترنت است که مورد توجه بسياري از سازمانها و مشتريان قرار گرفته است. مزاياي فراوان ناشي از فناوري اطلاعات و ارتباطات، مواجهه کشور با تهديد جا ماندن از سايرکشورها درحوزه دنياي الکترونيک و حذف موانع توسعه در صورت استفاده مناسب از فناوري اطلاعات ازجمله دلايل اوليه اهميت آمادگي الکترونيکي درحوزه هاي مختلف در کشور ميباشد. آنچه مسلم است آن است که در آیندهای نه چندان دور، خرید از طریق شبکههای اینترنتی یکی از هنجارهای اجتماعی خواهد شد. که در این میان فروشگاههای مجازی، نمونه های تمام عیار آن خواهد بود. حجم فروش از طریق شبکههای اینترنتی و رایانهای اگرچه درصد کوچکی از فروش کل کشور را تشکیل می دهد اما روند موجود حکایت از وقوع جهشهای فزاینده در عرصه کسب و کارهای اینترنتی دارد (جعفر پور و رحمان سرشت،1388). هر چند تحقیقات گستردهای پیرامون انگیزش خرید اینترنتی به منظور شناخت وسیعتر مشتریان خرید برخط در کشور های پیشرفته صورت گرفته است ولی این موضوع در ایران دارای سابقه و پشتوانه غنی و در عین حال کاربردی نمی باشد.
امروزه فرصتهای بسیار زیادی برای بهبود در حوزه اتمام معاملات وجود دارد. یکی از موانع بسیار مهمی که در مقابل رشد خرده فروشی اینترنتی وجود دارد مربوط به ناشناخته ماندن عوامل انگیزشی مشتریان خرید برخط می باشد. چه این نگرانی به صورت واقعی یا تصور باشد طبق تحقیقات گذشته نسبت تعداد تعاملات اینترنتی که به اتمام می رسد تا تعاملاتی که به نتیجه نمی رسد خیلی کم می باشد در نتیجه شناسایی انگیزههای خرید اینترنتی کلید موفقیت مدیران بازاریابی است که مشتریان را به این نوع خرید دعوت می کنند.
1-4. اهداف تحقيق
1-4-1. هدف اصلي
هدف اصلی تحقیق شناسایی رابطه عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذتگرایی با تمایل خرید اینترنتی می باشد.
1-4-2. اهداف فرعي
اهداف فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد:
شناسایی رابطه صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه راحتی با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انتخاب با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ماجراجویی با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه اجتماعی بودن با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ایده با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه ارزش با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه سودمندی گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
شناسایی رابطه انگیزه لذتگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی.
1-5. فرضیات تحقيق
1-5-1. فرضیه اصلي
عوامل انگیزشی سودمندی گرایی و لذتگرایی با تمایل خرید اینترنتی رابطه دارد.
1-5-2. فرضیات فرعي
صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
راحتی با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
انتخاب با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
دسترسی به اطلاعات با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندی گرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
ماجراجویی با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
اجتماعی بودن با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
ایده تأثیر با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
ارزش با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه سودمند گرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه سودمندی گرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد.
تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد.
انگیزه لذتگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه دارد.
1-6. تعريف عملياتي واژه هاي كليدي تحقيق
انگیزه سودمندی گرایی12: انگیزه سودمندی گرایی به عنوان ماًموریت حیاتی، منطقی، تصمیم کارآ و هدف محور تعریف شده است (باترا و احتولا13، 1991، ص160). انگیزه سودمندیگرایی نشان می دهد که خرید از یک ماًموریت یا وظیفه شروع می شود و به کسب سود و کامل کردن یا نکردن ماًموریت ( اینکه ماًموریت در طول فرایند خرید به صورت کارآ کامل شده است یا نه) بستگی دارد (بابین و همکاران14 ، 1994، ص 647).
انگیزه لذتگرایی15 :هیرچمن و هالبروک16(1982) مفهوم انگیزه لذتگرایانه را از دید متفاوتی ارائه کردهاند. آنها انگیزه لذتگرایی را با رفتارهای مصرفی که در جست و جوی شادی، هوس، هیجان، شهوت و لذت است مرتبط دانستهاند. سود انگیزه لذتگرایی تجربی و عاطفی است و دلیل علاقه مصرف کنندهگان لذتگرا به مغازه لذت بردن از فرایند خرید می باشد. به عبارت دیگر مطالعه انگیزه لذتگرایی مطالعه لذت خرید می باشد و رفتار خرید به اندازه یک وظیفه ، خسته کننده یا کامل کردن ماًموریت طولانی نیست (بابین و همکاران، 1994، ص 648).
صرفه جویی در هزینه17: کیفیت مجازی فروشگاههای برخط به فروشندگان امکان می دهد که هزینه اجاره، راه اندازی فروشگاه، دکرواسیون و کارکنان را صرفه جویی کنند. در نتیجه مشتریان محصولات را با قیمت پایین تری خریداری می کنند (میلر18 ،2000، ص 170).
راحتی19: به این معنا است که فروشگاههای اینترنتی 24 ساعته و 7 روز هفته شبانه روز بدون محدودیت زمانی، مکانی و آب و هوا خدمات ارئه می دهند (بورک20، 1997، ص 355).
انتخاب21: به این معنا است که در فروشگاههای برخط محصولات بیشتری برای انتخاب وجود دارد. به عبارت دیگر فروشگاههای فیزیکی نمیتوانند سهم محصولاتی که کمتر محبشبکه هستند برای بازارهای کوچک و راهبردی مهیا کنند، در حالی که فروشگاههای برخط چنین محدودیتی ندارند (آلبا و همکاران22، 1997، ص41).
قابلیت دسترسی به اطلاعات23: به این معنا است که اینترنت ابزارهای کارآیی را برای به دست آوردن اطلاعات در مورد و یژگیهای محصول، فروشگاه و … برای مشتریانی که نیاز به مقایسه برای انتخاب دارند فراهم می کند (ولفین بارگر و گیلی24،2001، ص36).
اجتماعی نبودن25: به این معنا است که خریداران اینترنتی ترجیح می دهند در طول فرایند خرید کسی مزاحم آنها نشود. مشتریان می توانند بسیاری از محصولات را بدون مزاحمت فروشندگان، مزاحمت های از قبیل چانه زدن با فروشندگان و وجود اشخاص ثالث در اطراف فروشگاه جست و جو کنند (ولفین بارگر و گیلی،2001، ص36).
سفارشی بودن محصول و خدمت26: ساخت سفارشی ارزش منحصر به فردی است که اینترنت برای مشتریان فراهم می کند (پویی لایی و همکاران،2007، ص 778).
ماجراجویی27: به این معنا است که مشتریان در مواجهه با محصولات جدید و جالب، تجربه کاوش لذت بخشی در طول فرایند خرید کسب می کنند (وست بروک و بلک28، 1985، ص 83).
اجتماعی29 بودن: شرکت در تعاملات اجتماعی معمولا دلیل اصلی برای مشتریان در خرید اینترنتی می باشد (داوون و همکاران30 1990). آرنولد و رینولدز31 (2003) به این نکته اشاره کردهاند که بسیاری از مردم زمان خرید خود را با دوستان، اعضای خانواده و هم چنین لذت بردن از فعالیتهای اجتماعی سپری می کنند.
ایده32: ایده به این واقعیت مرتبط است که مشتریان در خرید به دنبال یادگیری روندهای جدید می باشند (آرنولد و رینولدز، 2003، ص80). خریداران در اینترنت اطلاعاتی در مورد برندها، محصولات و روندهای جدید بدست می آورند، که موجب خرسندی آنها می شود.
ارزش33: ارزش به این معنا است که هنگام خرید در طول داد و ستد، فرایند چانه زنی موجب لذت بخشیدن به خریداران می شود (وست بروک و بلک، 1985، ص84). بابین و همکاران(1994) اشاره کرده اند که درگیری احساسی و لذتی که به وسیله چانه زنی ایجاد می شود نوعی از ارزش لذتگرایانه می باشد. چاندون و همکاران34 (2000) اعتقاد دارند که دستیابی مشتریان به تخفیف بیشتر در خرید احساس لذت بخشی به آنها خواهد داد (پویی لایی و همکاران،2007، ص 778).
تسلط بر موقعیت35: پارسونز (2002) بیان کرد که مشتریان می توانند تصمیم بگیرند محصولات را ببینند هنگامی که آن را سفارش می دهند و هنگامی که آن را دریافت می کنند در خرید برخط، خریداران اینترنتی سطوح متفاوتی از کنترل وموقعیت را دارا می باشند . به طور خلاصه تسلط بوجود آمده از خرید فیزیکی یا اینترنتی از منابع متفاوتی ناشی می شود. این تسلط، در خرید فیزیکی از افراد فروشنده و در خرید اینترنتی از کنترل بر فناوری به وجود می آید (پویی لایی و همکاران،2007، ص 778).
تمایل به جست و جو 36: جمیس زوسکی37 (1998) رفتار جست و جو را به رفتار اکتشاف محور و هدف محور طبقه بندی می کند. مشتریان هدف محور در ذهن خود برنامه خرید دارند به این معنی که هدف آنه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، بازاریابی، لذت گرایی، بازاریابی اینترنتی Next Entries پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک، بازاریابی، مصرف کنندگان، کسب و کار