پایان نامه با موضوع عزت نفس، نقش ارزیابی، منابع اطلاعاتی، عوامل درونی

دانلود پایان نامه ارشد

انتساب‌های علی که در زمان و موقعیت‌های مختلف ثابت هستند، علت‌های پایدار نامیده می‌شوند در حالی که انتساب‌هایی که در زمان و موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کنند، علت‌های ناپایدار نامیده می‌شوند.
2-5-3- بعد کنترل پذیری
این بعد علت‌های قابل کنترل را از علت‌های غیر قابل کنترل متمایز می‌سازد. تلاش نمونه ای از علت‌های قابل کنترل است، در حالی که مثلاً شانس یا آب وهوا نمونه ای از علت‌های غیرقابل کنترل هستند. مثلاً یک فرد می‌تواند میزان تلاش خود را به صورت ارادی کاهش یا افزایش دهد اما این در مورد شانس صدق نمی‌کند. در این جا کنترل پذیر وکنترل ناپذیر به تعبیرهای فرد بستگی دارد. به طوری که مثلاً توانایی ممکن است برای یک نفر کنترل پذیر باشد و برای دیگری کنترل ناپذیر.
واینر همچنین از لحاظ نظری علت‌ها را در ابعاد 8 گانه ای طبقه بندی نمود. دو سطح منبع دو سطح ثبات و دو سطح کنترل. در میان عوامل درونی توانایی از علت‌های باثبات اما غیر قابل کنترل است وسعی وکوشش ازعلت‌های ثابت اماقابل کنترل است. خلق وخو، خستگی وبیماری از علت‌های بی ثبات اما غیر قابل کنترل است. در میان علت‌های بیرونی دشواری تکلیف از علت‌های ثابت اما غیر قابل کنترل است، سوگیری معلم از علت‌های باثبات اما قابل کنترل است. شانس از علت‌های بی ثبات اما غیر قابل کنترل است و کمک از دیگران با ثبات اما قابل کنترل است.
2-6- ارتباط ابعاد اسناد در عقاید انتظاری43
هر سه بعد اسناد (مکان، ثبات و کنترل پذیری) که در مباحث قبل توضیح داده شد، می‌تواند پیامدها و تأثیرات مهمی را برای عقاید انتظاری افراد از موفقیت داشته باشد. تحقیقات نشان داده که اگر یک اسنادی که برای موفقیت ساخته می‌شود، درونی و باثبات باشد (من در امتحان خوب عمل کردم چون استعداد آن را داشتم)، آن فرد در آینده نیز انتظار موفقیت را خواهد داشت. در مقابل اگر یک اسنادی که برای موفقیت ساخته می‌شود بی ثبات باشد (شانس) فرد انتظار خوب عمل کردن در آینده را نخواهد کشید (شیخ الاسلامی، 1370)
در مورد موقعیت‌های شکست هم وضع به همین نحو است. اگر دانش‌آموز شکست خود را در یک امتحان خاص به اسنادهای درونی باثبات و غیر قابل کنترل (توانایی کم) نسبت دهد در آینده نیز انتظار شکست را خواهد کشید. بر همین اساس واینر نتیجه تحقیقات خود را در یک اصل کلی خلاصه کرد و سه اصل فرعی را از این اصل استنتاج کرد.
2-6-1- اصل انتظار
اصل انتظار عبارت است از تغییرات در انتظار موفقیت به دنبال یک پیامد در آینده تحت تأثیر ثبات علل آن واقعه است. واینر مطالعات زیادی در خصوص بعد ثبات که ارتباطی با عقاید انتظاری دارد انجام داد. مطالعات او در این سه اصل خلاصه شد:
2-6-1-1 اصل تبعی یک:
اگر پیامد هر رویدادی به یک علت پایدار نسبت داده شود آن پیامد با انتظار بیشتری درآینده پیش بینی خواهد شد.
2-6-1-2 اصل تبعی دو:
اگر پیامدی به یک علت ناپایدار نسبت داده شود ممکن است قطعی بودن یا انتظار نسبت به آن پیامد تغییر نکند و یا اینکه شرایط آینده متفاوت از گذشته پیش بینی گردد.
2-6-1-3 اصل تبعی سه:
برای مثال اگر دانش آموزان اسناد موفقیت خود را در امتحان یا در یک دوره به استعدادشان نسبت دهند آن‌ها انتظار این را دارند که در آینده نیز عملکرد خوبی داشته باشند.
2-7- ارتباط ابعاد اسناد و هیجان‌ها44
یکی دیگر از ابعاد مهم مدل انگیزشی اسناد، رابطه میان اسنادها، عواطف و رفتار می‌باشد. نظریه اسناد در خانواده مدل‌های ارزش – انتظار است. اما دربرگیرنده ارزش‌های سازه ای مثل ارزش سودمندی یا ارزش پیشرفت که در فصل دو بحث شد نیست. در تئوری اسناد ارزش متشکل از هیجان‌هایی مثل غرور، شرمساری، گناه و ترحم که بوسیله فرایند اسناد تولید می‌شود را شامل می‌شود. افراد به هنگام موفقیت و شکست و یا زمانی که پذیرفته یا طرد می‌شوند به صورت هیجانی پاسخ می‌دهند. افراد بعد از پیامدهای مثبت احساس شادی می‌کنند و بعد از پیامدهای منفی احساس غمگینی یا ناراحتی می‌کنند. اما نظریه انتساب می‌گوید افرادعلاوه براین واکنش‌های هیجانی که پیامدها آن‌ها را به بار می‌آورند می‌خواهند بدانند که چرا موفق شدند یا شکست خوردند و زمانی که آن را برای خودشان توجیه کردند هیجان‌های تازه‌ای نمایان می‌شود (رجایی،1388).
در واقع یکی از فرضیات واینر این بود که یکی از تأثیرات مهم هیجان‌ها چگونگی ادراک رویدادها و چگونگی تفکر در مورد آن رویدادهاست. اهمیت عواطف ایجاد شده اسنادها در این است که آن‌ها به عنوان برانگیزاننده رفتارهای بعدی عمل می‌کنند.
به عبارت دیگر علل استنباط شده موفقیت‌ها وشکست‌ها منجر به عواطف خاصی می‌شوند، این عواطف نیز به نوبه خود واکنش‌ها و رفتارهای بعدی فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به دنبال وقوع یک واقعه، ارزیابی اولیه ای از پیامد آن واقعه صورت می‌گیرد. با توجه به مطلوب یا نامطلوب بودن پیامد، عواطف عمومی مثبت یا منفی در فرد ایجاد می‌شود. این عواطف عبارت‌اند از احساس خوشحالی از موفقیت و احساس ناامیدی و اندوه از عدم موفقیت که تحت عنوان عواطف وابسته به پیامد مستقل از اسناد نامیده می‌شود. در واقع این عواطف در اثر دسترسی یا عدم دسترسی هدف مطلوب و نه علل پیامدها ایجاد می‌شود. پس از این استنباط علی صورت می‌گیرد. این استنباط علی منجر به عواطف ویژه ای جدا از عواطف عمومی اولیه می‌گردد. این عواطف را عواطف وابسته به اسناد می‌نامند.
اما هر سه بعد اسناد هم ارتباطی با هیجان‌ها دارند. بعد مکان کنترل و اثر آن بر عزت نفس و غرور اثر مستقیم دارد. پیامدهای مثبتی که به خودنسبت داده می‌شود، منجربه عزت نفس مثبت می‌گردنددرحالی که پیامدهای منفی که به خود نسبت داده می‌شود، عزت نفس منفی را ایجاد می‌کنند (رجایی، 1388)
بعد ثبات و اثر آن با احساس امیدواری و ناامیدی ارتباط دارد. از نظر واینر اسنادهایی که به علت‌های باثبات شکست نسبت داده می‌شود، احساس نا امیدی را ایجاد می‌کنند. به عنوان مثال اگر یک دانش آموزشکست خود رادر امتحان به کمی توانایی نسبت بدهدمنجربه ناامیدی در مورد تجارب آینده او می‌شود، زیرا معتقد است که توانایی او تغییر نمی‌کند. در مقابل اگر یک ورزشکار شکست خود را به آمادگی کم نسبت دهد او هنوز می‌تواند امیدوار باشد به مسابقات آینده، زیرا آمادگی بدنی او می‌تواند با تمرین بهبود یابد.
بعد کنترل پذیری و اثر آن بر واکنش‌های شخصی که بوسیله فرد تجربه می‌شود و واکنش آن‌ها به عملکردشان و اثر ارزیابی دیگران نسبت به آن‌ها متمرکز است. تحقیقات نشان داده‌اند که در واکنش افراد به عملکردشان توانایی کنترل پذیری با هیجان شرمساری و احساس گناه همراه است. واینر بیان می‌کند که کنترل پذیری با توانایی پاسخگویی افراد مرتبط است. زمانی که یک اسناد بوسیله توانایی ساخته می‌شود (غیرقابل کنترل) افراد احساس شرمساری، خجالت و حقارت می‌کنند. بنابراین این هیجان منفی شرمساری به رها کردن و کاهش عملکرد منجر می‌شود. به عنوان مثال اگر یک دانش آموز که مدام در درس علوم نمرات کمی را می‌گیرد فکر کند که به دلیل توانایی کم او در این درس است چون این اسناد برای او غیر قابل کنترل است احساس شرمساری می‌کند، که این منجر به انتخاب نکردن درس علوم در آینده می‌شود.
در مقابل اگر دانش آموزی شکست خود را به تلاش کم نسبت دهد، که قابل کنترل است او احساس گناه (یک حالت پشیمانی) می‌کند از اینکه چرا تلاش نکرده تا عملکردش ضعیف نشود. این احساس گناه می‌تواند تحت کنترل شخص در بیاید و در نتیجه تلاش خود را برای امتحان بعدی افزایش می‌دهد که این منجر به عملکرد بهتر او می‌شود.
2-8- نقش ارزیابی مسئولیت
یکی دیگر از ابعاد تئوری اسناد ارتباطی است که بین اسنادها، بعد کنترل پذیری و مسئولیت شخصی وجود دارد. واینر عنوان کرد که این مسئولیت‌های شخصی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها، بحث‌های پزشکی و واکنش‌ها به بیماری‌های خاص مثل ایدزی‌ها و ….. نقش داشته باشد (آذربایجانی، 1387).
این نظریه یک چهارچوب مفهومی و تئوریکی در مورد رویدادهای متفاوت و واکنش‌های متفاوت افراد به آن رویدادها را به ما می‌دهد که به ما کمک می‌کند بفهمیم چگونه توانایی‌هایمان را درک کنیم، چگونه درباره موفقیت‌ها و شکست‌هایمان فکر کنیم و چگونه شکست‌هایمان را جبران کنیم. به علاوه به ما کمک می‌کند چگونه در مورد دیگران فکر کنیم، چه زمانی به دیگران کمک کنیم و چه زمانی از کمک کردن به دیگران خودداری کنیم.
2-9- تفاوت‌های گروهی و رشدی در اسنادها
تحقیق در تفاوت‌های گروهی و رشدی در نظریه اسناد بر 2 سؤال کلی متمرکز است. اول اینکه آیا تفاوت‌هایی بین بچه‌ها و بزرگ‌ترها یا بین مردان و زنان و یا بین دانش آموزان اقلیت و غیر اقلیت که از منابع اطلاعاتی گوناگونی استفاده می‌کنند، در ساخت اسنادها وجود دارد؟ دوم اینکه آیا تفاوت‌های گروهی یا رشدی در محتوا و مفهوم ابعاد اسنادها که با انتظار موفقیت مرتبط است وجود دارد؟
2-10- تفاوت‌های رشدی
قسمت عمده‌ای از تحقیقات بیان می‌کنند که بچه‌ها نمی‌توانند تعریف یکسانی از اسنادهای متفاوت مانند بزرگسالان داشته باشند. این تحقیقات بیان می‌کنند که طبقه‌بندی هنجاری از اسنادهای متفاوت مانند توانایی، تلاش، شانس و دشواری تکلیف در 3 بعد کلی علیت، کنترل و ثبات برای بچه‌ها وجود ندارد (آذربایجانی، 1387).
نیکلز45 و همکارانش یک الگوی رشدی 4 سطحی را در بچه‌ها در اعتقاد به توانایی و تلاش ذکر کردند. سطح اول اعتقاد بچه‌ها را قبل از 6 سالگی منعکس می‌کند، که آن‌ها تلاش و نتیجه آن را با توانایی یکسان فرض می‌کنند. بچه‌ها در این مورد نمی‌توانند بین تلاش و توانایی و نتیجه آن‌ها تفاوت قائل شوند. موفقیت برای آن‌ها یعنی شما در یک کار بسیار تلاش کردی، پس توانستی آن کار را انجام دهی، به علاوه اگر شما به سختی تلاش کنی اما به خوبی دیگران عمل نکنی هنوز از دیگران باهوش تر هستی اما تلاشت خیلی نبوده است.
سطح دوم در سن 6 سالگی است. دراین جا تمایز گذاشتن بین تلاش و پیامد آن آغاز می‌شود. در اینجا انتظار این را می‌کشند که با تلاش پیامد آن عوض می‌شود و در نظر آن‌ها افرادی که تلاش بیشتری می‌کنند نتایج بهتری به دست می‌آورند.
در سطح سوم که از حدود 9 سالگی ظاهر می‌شود بچه‌ها تمایز تلاش و توانایی را آغاز می‌کنند و معتقدند بچه‌هایی که تلاش کمتری می‌کنند اما پیامدهای یکسانی دارند، با افرادی که تلاش بیشتری می‌کنند باید باهوش‌تر و تواناتر باشند. پس در این سطح هم بچه‌ها این تمایز را خیلی خوب نفهمیدند.
سرانجام در سطح چهارم که در حدود 13 سالگی است اشاره دارد به اینکه درک بچه‌ها از توانایی یک ظرفیت است و تلاش و توانایی به طور واضح متفاوت هستند. بچه‌ها در این سن معتقدند که توانایی کم می‌تواند نتایج محدودی را با توجه به تلاش زیاد داشته باشد و توانایی بالا همراه با تلاش زیاد می‌تواند عملکرد را افزایش دهد.
نیکلز و مایلر46 هچنین درک و فهم بچه‌ها را از ارتباط بین توانایی و دشواری تکلیف و نیز بین توانایی و شانس را با توجه به سن نشان دادند. دشواری تکلیف و توانایی از یک توالی رشدی ناشی از خود محوری پیروی می‌کند.
در سطح 5-3 سال بچه‌ها دشواری راموفق بودن در تکلیف می‌بینند. به این معنی که اگر بتوانند آن تکلیف را انجام دهند پس آن کار آسان است، اما اگر نتوانستند آن یک کار سختی است. این یک دیدگاه خود محور است. چون بچه‌ها عملکرد دیگران را در انجام این کار در نظر نمی‌گیرند، آن‌ها در نظر نمی‌گیرند که ممکن است بچه‌های دیگر بتوانند این تکلیف را انجام دهند.
تمایزی راکه بچه‌های6-5سال بین تکالیف سخت یاآسان می‌گذارندوابسته است به خصوصیات تکلیف. بچه‌ها دراین سن در یک سطح عینی هستند و هنوز معتقدند که شکست آن‌ها به دلیل توانایی کم آن‌ها در این تکلیف خاص بوده است.
در سن 7 سالگی به نظر می‌رسد بچه‌ها می‌توانند بین توانایی و دشواری تکلیف تمایز قائل شوند. و همچنین می‌توانند مقایسه‌های اجتماعی با دیگر بچه‌ها داشته باشند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع هوش معنوی، مقطع تحصیلی، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries پایان نامه با موضوع شانس و مهارت، عوامل بیرونی، زندگی روزمره، سوگیری