پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، معنادار بودن، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون

دانلود پایان نامه ارشد

رابطه وجود دارد.
بین اجتماعی بودن با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
بین ایده با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
بین ارزش با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
بین تسلط بر موقعیت با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
بین انگیزه لذتگرایی با تمایل به جست و جو در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
بین انگیزه سودمندیگرایی با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
بین تمایل به جست و جو با تمایل به خرید در خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
3-3. روش تحقيق
دستيابي به هدفهاي علمي يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود مگر زماني که با روش شناسي169 درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است که اعتبار مييابد نه موضوع تحقيق (خاکي،1387، ص155).
به طور کلي روشهاي تحقيق در علوم رفتاري را مي توان با توجه به دو ملاک:
الف) هدف تحقيق،
ب ) نحوه گردآوري داده ها، تقسيم کرد.
الف- دسته بندي تحقيقات بر حسب هدف
تحقيقات علمي بر اساس هدف تحقيق به سه دسته تقسيم ميشود: بنيادي، کاربردي، تحقيق و توسعه.
تحقيق بنيادي: هدف اساسي اين نوع تحقيقات آزمون نظريهها، تبيين روابط بين پديدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص است. تحقيقات بنيادي، نظريهها را بررسي کرده، آن ها را تاييد، تعديل يا رد ميکند.
تحقيق کاربردي: هدف تحقيقات کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.
تحقيق و توسعه: فرآيندي است که به منظور تدوين و تشخيص مناسب بودن يک فرآورده آموزشي(طرح ها، روش ها و برنامه هاي درسي) انجام ميشود.
ب- دسته بندي تحقيقات بر حسب نحوه گردآوري داده ها(طرح تحقيق)
تحقيقات علمي را بر اساس چگونگي به دست آوردن داده هاي مورد نياز (طرح تحقيق) ميتوان به دسته هاي زير تقسيم کرد:
– تحقيق توصيفي (غير آزمايشي): تحقيق توصيفي شامل مجموعه روشهايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديدههاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي ميتواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميمگيري باشد.
– تحقيق آزمايشي: به منظور برقراري رابطه علّي- معلولي ميان دو يا چند متغير از طرح هاي آزمايشي استفاده ميشود. براي اين منظور، گروههاي آزمايشي و گواه، مورد نظر قرار ميگيرند و از طريق آنها تفاوتهاي ميان آزمودنيها کنترل ميشود (سرمد، بازرگان و حجازي،1385، ص104).
بنابراین با توجه به توضیحات فوق، اين تحقيق از نظر هدف، از نوع تحقيقات کاربردي است و از نظر روش در زمره تحقيقات توصيفي – پیمایشی قرار می گیرد.
3-4. جامعه آماري
« جامعه آماري عبارتست از كليه عناصر و افرادي كه در يك مقياس جغرافيائي مشخص داراي يك يا چند صفت مشتركباشند » (سرمد، بازرگان، حجازي،1385، ص77).
جامعه آماري این تحقیق دانشجویان رشته هاي مديريت دانشگاههای شاهد، تهران و شریف می باشند. اين جامعه آماري به اين دليل انتخاب شده است نگرش های دانشجویان محيطهاي گوناگون دانشگاهی در جامعه آماری تحقیق وجود داشته باشد و نتایج از قابلیت تعمیم بیشتری برخوردار باشد.
3-5. نمونه آماري
از آنجا كه جوامع آماري از حجم و وسعت جغرافيائي زيادي برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها ميسر نميباشد، و ناگزير به انتخاب جمعي از آنها به عنوان نمونه و تعميم نتايج آن به جامعه مورد مطالعه هستند، بنابراين محقق راه نمونه‌گيري را انتخاب مي‌كند.
نمونه عبارتست از تعدادي از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشد. لذا محقق براي گردآوري دادهها جهت تصميمگيري در خصوص فرضيات تحقيق اقدام به نمونه گيري کرده و سپس نتايج حاصله را با سطح اطمينان قابل قبولی به جامعه تعميم می دهد.
تعيين حجم نمونه يكي از اساسيترين و مشكل‌ترين گامهاي هر تحقيق ميداني بوده و دقت در تعيين حجم نمونه متضمن صحت تعميم و نتيجه‌گيري مي‌باشد. در این پژوهش از بین دانشگاه های تهران ، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه شاهد را انتخاب می کنیم برای تعیین حجم نمونه از جامعه محدود، فرمول مناسب برای تعداد نمونه (n) عبارت است از:
“n”=(NZ_(α⁄2)^2 pq)/(ε^2 (N-1)+Z_(α⁄2)^2 pq)
N: حجم جامعه
n: حجم نمونه
Zα/2: میزان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان 95% این مقدار برابر با 96/1 میباشد.
e: (دقت برآورد) تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که در تحقیق حاضر با توجه به تحقیقات پیشین، 05/ در نظر گرفته شد.
q: نسبت عدم موفقیت در بین افراد نمونه است که عدد 50% در نظر گرفته شده است. q=1-p
p:نسبت موفقيت که آن را 50% در نظر مي‌گيرند.
“n”=(5730*〖1.96〗^2*.05*.05)/(〖.05〗^2 (5730-1)+〖1.96〗^2*.05*.05) = 350
در نتیجه با استفاده از فرمول نمونهگیری طبقه ای ، حجم نمونه آماری تعیین شد که بر این اساس تعداد نمونه آماری برابر با 350 نفر میباشد.
3-6. روش گردآوري داده ها
مرحله گردآوري دادهها آغاز فرآيندي است كه طي آن محقق يافته‌هاي ميداني و كتابخانه‌اي را گردآوري مي‌كند و به روش استقرايي به طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل آنها مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار ‌مي‌دهد و در نهايت پاسخ مسأله خود را به اتكاي آنها مي‌يابد، به عبارتي محقق به اتكاي اطلاعات گردآوري شده واقعيت و حقيقت را آنطور كه هست كشف مي‌نمايد. بنابراين اعتبار اطلاعات اهميت بسياري زيادي دارد، زيرا اطلاعات غيرمعتبر مانع از كشف حقيقت و واقعيت مي‌گردد و مسأله مورد نظر محقق به درستي معلوم نمي‌گردد (شيرازي و صائبي،1384، ص42).
اطلاعات و داده‌هاي آماري يا در اسناد مختلف وجود دارند يا محقق آنها را از جامعه ثبت و جمع‌آوري مي‌کند و در برخي اوقات آنها را مي‌سازد. براي تهيه ادبيات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانهاي شامل کتب، مقالات، مجلات، گزارشات تحقيقي، مدارک و اسناد موجود و همچنين براي جمع آوري دادهها از ابزار پرسشنامه بسته با استفاده از مقياس استاندارد (روايي و پايايي) استفاده و ارسال و جمع آوري آن بوسيله مراجعه مستقيم انجام شده است.
3-7. روايي و پايايي تحقيق
ابزار جمع آوري دادههاي تحقيق (پرسشنامه)، بايد از روايي و پايايي لازم برخوردار باشد. در اين بخش به تعريف دو اصطلاح روايي و پايايي پرداخته ميشود.
-7-31. روايي پرسشنامه
مفهوم روايي يا اعتبار به اين سوال پاسخ ميدهد که ابزار اندازهگيري تا چه حد خصيصه موردنظر را ميسنجد. بدون آگاهي از اعتبار ابزار اندازهگيري نميتوان به دقت دادههاي حاصل از آن اطمينان داشت. ابزار اندازهگيري ممکن است براي اندازهگيري يک خصيصه ويژه بر روي يک جامعه آماري داراي اعتبار باشد، در حاليکه براي سنجش همان خصيصه بر روي يک جامعه آماري ديگر، از هيچگونه اعتباري برخوردار نباشد (بازرگان، حجازي و سرمد ،1385، ص70)
با توجه به اينکه چارچوب کلي سوالات پرسشنامه اين تحقيق، براساس الگو و مدل پویی لایی و همکاران(2007) طراحي شده است، بنابراين از روايي لازم برخوردار ميباشد. همچنين براي اطمينان کامل در مورد روايي پرسشنامه تحقيق، از نظرات استادان راهنما و مشاور و استادان ديگر استفاده شده است.
3-7-2. پايايي پرسشنامه
به منظور اطمينان از نتايج حاصله از تجزيه و تحليل دادههاي پرسشنامه، اقدام به بررسي قابليت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده ميشود. مقصود از قابليت اعتماد يک وسيله اندازهگيري آن است که اگر خصيصه مورد سنجش را با همان وسيله(همان ابزار اندازهگيري)، تحت شرايط مشابه، به طور مکرر اندازهگيري کنيم، نتايج بدست آمده تا چه حد مشابه، دقيق و قابل اعتماد ميباشند.
به عبارت ديگر ميتوان گفت که مقصود از قابليت اعتماد اين است که ابزار اندازهگيري تا چه حد در شرايط يکسان نتايج مشابهاي را بدست ميدهد. دامنه ضريب قابليت اعتماد از صفر(عدم ارتباط نتايج بدست آمده در اندازهگيريهاي مکرر بر روي جامعه)، تا يک (ارتباط کامل نتايج بدست آمده در اندازه گيري هاي مکرر بر روي جامعه)، قابل تغيير است. با توجه به اينکه در اين تحقيق به منظور آزمون پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده ميشود، لذا فقط به توضيح آن اکتفا شده و از توضيح روشهاي ديگر خودداري ميشود:
براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ، ابتدا بايد انحراف معيار نمرات هر زيرمجموعه از سوالات پرسشنامه و انحراف معيار کل سوالات (زير مجموعهها) را محاسبه کرده، سپس با استفاده از فرمول ذيل ضريب آلفاي هر زير مجموعه از سوالات را بدست آورد:

جدول 3-1. سؤالات مربوط به متغيرها و ضريب پايائي هر يک
متغير
سوالات مربوطه
تعداد سوالات
آلفاي کرونباخ
صرفه جوئی
1-3
3
0/824
راحتی
4-7
4
0/799
گزینش و انتخاب
8-10
3
0/765
در دسترس بودن اطلاعات
11-13
3
0/893
اجتماعی نبودن
14-16
3
0/903
خدمات یا محصولات سفارشی
17-20
4
0/640
ماجراجویی/کاوش
21-23
3
0/756
اجتماعی بودن
24-27
4
0/904
ایده
28-30
3
0/647
ارزش
31-33
3
0/774
اختیار و موقعیت
34-36
3
0/872
تمایل به جست و جو
37-39
3
0/802
تمایل خرید
40-42
3
0/875
انگیزه لذت گرائی
46-43
4
0/832
انگیزه سودمند گرائی
50-47
4
0/864
کل پرسشنامه
1-50
50
0/894

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباغ کل پرسشنامه بالاتر از 8/0 می باشد از پایایی قابل قبولی برخوردار می باشد.
-39. متغيرهاي تحقيق
متغيربه ويژگي، صفت يا عاملي اطلاق ميشود که بين افراد جامعه مشترک بوده، ميتواند مقادير کمي و ارزشهاي متفاوتي داشته باشد. متغيرها انواع گوناگون دارند و بر اساس مباني مختلف تقسيم بندي ميگردند. متغيرها بر اساس رابطه به سه گروه متغيرهاي مستقل، متغيرهاي وابسته يا تابع و متغيرهاي ميانجي يا واسطه تقسيم ميشوند.
متغيرهاي مستقل نقش علت را بر عهده دارند و بر متغيرهاي ديگر تأثیر ميگذارند، منشأ بروزپديدهها ميشوند و معمولاً تشخيص تأثیر متغير مستقل و ميزان آن از اهداف عمده تحقيق محسوب ميشود. متغيرهاي تابع يا وابسته تابع تغييرات متغير مستقل هستند، يا در واقع معلول آنها به شمار ميآيند(حافظ نيا،1382، ص83).
انواع متغيرهاي مورد مطالعه در اين تحقيق عبارتند از:
– متغيرهاي مستقل: عوامل انگیزه سودمندی گرایی و عوامل انگیزه لذت گرایی؛
– متغير وابسته (تابع) :تمایل به خرید اینترنتی.
10-3. روش هاي آماري مورد استفاده
3-10-1.در نرم افزار Spss
در این پژوهش با استفاده از نرم افزار (SPSS)از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي براي تحليل دادهها استفاده شده است. بطوری که با استفاده از روشهاي آمار توصيفي، اعم از جداول توزيع فراواني، درصدها و رسم نمودارها به بررسي متغيرهاي جمعيتشناختي تحقيق، هم چنین با استفاده از آمار استنباطي متناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضه هاي اساسي آزمون هاي آماري از آزمون های تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و معنادار بودن ضریب همبستگی استفاده شده است.
2-10-3-درنرم افزار ليزرل170
نرم افزار ليزرل براي اولين بار در اوايل دهه 1970توسط جيمز وارد کيس لينگ171، کارل جورسکاگ172 و ديويد زايلي173 تنظيم و ارائه شد. به همين دليل گاهي اوقات آن را مدل جي.کي. دابليو174 مينامند. ولي اين نرم افزار بيشتر با نام جورسکاگ همراه است و از زماني که وي براي اولين بار ليزرل را معرفي کرد، مدلهاي ساختار کواريانس اشتهار قابل توجهي در ميان محققان جدي در بسياري از زمينههاي تحقيقي و کاربردي کسب کرده است. اين اشتهار اساساً به دو دليل بوده است:
به طور کلي، در علوم اجتماعي و رفتاري بيشتر نظريهها و مدلها در قالب مفاهيم نظري بيان ميشوند که مستقيماً قابل مشاهده و اندازهگيري نيستند. در چنين مواقعي معمولاً از تعدادي معرفها يا نشانگرها براي اندازهگيري و مطالعه اين متغيرهاي نظري استفاده ميشود. دو مسئله اساسي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع لذت گرایی، مدل پیشنهادی، خرده فروشی، کیفیت اطلاعات Next Entries پایان نامه با موضوع مدت استفاده، دسترسی به اطلاعات، استفاده از اینترنت، تعاملات اجتماعی