پایان نامه با موضوع صاحب نظران، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

كارشناسي، گنجاندن آموزش سواد و مهارت‌هاي اطلاعاتي در برنامه‌هاي درسي دورة كارشناسي”. مجموعه مقالات ايفلا 1999، تهران: كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران، 149-167.
– همايش ملي کتابخانه‌هاي آموزشگاهي پويا سازي نظام آموزشي و مشارکت درفرايند ياددهي _ يادگيري، مشهد، ارديبهشت ماه 1388
– يادگارزاده، غلامرضا، پرند، كوروش و بهرامي، آرش(1386).” نحوه حضور دانشگاهيان در جامعه اطلاعاتي”. تدبير.سال 18.شماره 181. 1386.

فهرست منابع لاتين
-ALA (1989). “The 1989 report of the presidential committee on information literacy”. Available at:www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html
– American Library Association (ALA). Presidential Committee on Information Literacy.(1989). Final Report.Chicago: American Library Association. Available at: http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/ publication/ whitepapers/ presidential.cfm(Accessed on Oct. 2010)
-American Library Association Presidential Committee on Information Literacy (1998). Final Report. Available: http://infolit.org/document.html
-Amazon ]web site[ Editorial Reviews & about the Author of Digital-Age Literacy for Teachers: Applying Technology Standards to Everyday Practice. Available at:
http://www.amazon.com/ Digital-Age Literacy- Teachers- Technology- Standards/dp
– Ampaks, S. A. 2000. Survey of the quantity of the students acquaintance in the Midogory University library (ISA). 4 (3) 3.
– Anna Marie Johnson, Sarah Jent . (2005) . Library instruction and information literacy References Services Review, Vol . 33 . Iss: 4 , pp . 487- 530. . Available at: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm
– Association of College and Research Libraries (ACRL) (2003). Information Literacy Competency Standards for Higher Education Available at: http://www.ala.org/content/navigation
– Breivik, P. S. 1989. The role of libraries the search for educational excellence, School library. Media Quarlerly (fall).
– Brooks- Young, Susan (2007). Digital-Age Literacy for Teachers: Applying Technology Standards to Everyday Practice, Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
– Brooks- Young, Susan (2002).Making technology standards work for you: a guide for school administrators, Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
– Bruce, C. 2000. “Information Literacy Programs and Research: An International Review.” Australian Library Journal 49, 3, p. 21.
– Bruce, C. 2000. “Information Literacy Programs and Research: An international Review.” Australian Library Journal 49, 3, pp 209-218.

– Critchfield , Ron . (2005). The development of an information literacy indicator for incoming college freshmen . Nova Southeastern University.
 – D’Angelo, Barbara J. 2010. Information Literacy and WPA Outcomes Statement An Analysis of the WPA Outcomes Statement and ACRL Standards. . Available at: http://knol.google.com/k/information-literacy-and-wpa-outcomes-statement
– Doyle’ Chritian. (1992). Outcome measures for information literacy with the national education goals of 1990: final report of the National Forum on Information Literacy. Summary of Findings. Washington, D.C.: US Department of education. Available at:
http://www.eric.ed.gov/ PDFS/ ED351033.pdf(Accessed on Dec.2010).
– Dury, P. 1968. A study of library use of at university of Keel. Research in librarianship-Research. 2 (7).
– Evelyn A . Idiodi . (2005) . Approaches to Information Literacy aqquisition in Nigeria . Library Review, . Vol . 54, Iss; 223, pp . 223-230. . Available at: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm
– Flaspoher , M . (2003).” Information Literacy program assessment : One small college takes the big plunge” . Reference Services Review . Vol . 31, No . 2, pp . 129-140.
– Hadmani , B. Manjunath ; Rajgoli , Iqbalahmad U . (2010). Assessing information literacy competence among the undergraduate students of college of Agriculture , Raichur : a case study , Journal of library & information technology , 30 (2) , 70-78.
– humes, Barbara(1999). understanding information literacy. Available at:
http://www.ed.gov/pubs/UnderLit/index.html
– International Society for Technology in Education ]web site[.] Online[. Available at: ttp://www. I s t e. Org/ AM/ Template.
– Jain, Priti.1998.Perceptions on empowerment and productivity in academic and public ibraries in Botswana. Library Review. Vol. 19. Issue.1
– iao, Q.G. : Onmuegbuzie, A. J. 1995.College and Research libraries. Library Review.46(586).
– Kuiper , E .; Volman , M .; Terwel , J. (2008) . Students use of Web literacy skills and strategies: , reading and evaluating Web information. Information Research , 13 (1). Available at: http: // Information R. net/ ir / 13-3/ paper 351 . html (Accessed on 2 Mar. 2010).
– Lenox, M. F.; Walker, M.L. (1993). Information Literacy in the educational process. The Educational Forum. 57 (2), 312-324.
– Lonsdale, M .; McCurry, D. (2004). Literacy in the millennium. Adelaide: Australian Council for Educational Research, NCVER. Retrieved 2 October 2005. Available at: http:// www .ncver .edu .au/ publication/ 1490 .html (Accessed on Dec. 2010).
– Marais, J.J.(1992). “Evolution of Information Literacy as product of Information Education”. South African Journal Library and Information Science. Vol ,60No,2, pp.79-75.
– Maughan , P . D. (2001) . Assessing information Literacy among undergraduates: a discussion literature and university of California – Berkeley assessment experience . College and research libraries . 62 (1). 71-85 . Available at: http: // www . crl . acrl . org / content / 62/ 1/ 71 . full . pdf + html (Accessed on Dec. 2010).
– Moore , Evia Briggs. (2006). The impact of Library Information Literacy instruction on the subsequent academic performance of community college students in online courses . University of the Pacific.
– Pausch, L. M. & Popp, M.P. (1997). Assessment of information literacy: Lessons from the higher education assessment movement. Paper presented at the 9th national conference of the Association of College & Research Libraries, April 8-11 , Detroit , MI. Retrieved September 30, 2006, . Available at: http: // www.ala.org/ acrl /pa perhtm / 30.html
– Popkewitz, T &Lynn Fendler.(1999).Critical Thinking and Critical Pedagogy:Relations,Differences and Limits (New York : Routledge).
– Progue Declration . Towards an Information Literate Society. Avaialble online at: http: //www . nclis. gov/ libinter/infolitconf&meet/post- infolitconf&meet/Prague Declration.pdf
-Rader, Hannelor. (2000). A silver anniversary: 25 years of reviewing the literature related to user instruction. Reference services review, 28 (3), 290-296.
– Sandock, Sh. 1998. The impact of user education at the university of Bostowana library. Information Development. V 14
– Saracevic,T: Waber, F.E. 1974. A study of library users and use in a university: selected, proceeding of the American society for information science. V 2.
– Saulles , D . M . (2007) . Information Literacy as a liberal art : enlightenment proposals for new curriculum . Educom Review , . Vol , 31 . No, 2 ,
– Seamans, Nancy H . (2001) . Information Literacy: A study of freshman students perceptions, with recommendaioms . P. H. D theses . Virginia Polytechnic State University.
– Shapiro, Jeremy J.; Hughes, Shelly K. (1996). Information literacy as a liberal Art: Enlightenment proposals for a new curriculum. Educom review, 31(2), 31-35.
– Singh, Rajesh. 2010. Information Literacy: A Review of Literature – a knoll. Available at:

– Unomah, J. I. 1985. Students utilization of academic libraries in Nigeria: an assessment. Journal of library and Information Science. 10 (2).
– Vernon, -Christie. 1973. An Analysis of faculty and student Attitudes Toward the Thomas Nelson Community College Library.
– Wilde mu th , Barbara M. , et. al . (1995) . Medical Students Personal Knowledge , Searching , Proficiency , and Database use in Problem Solving . Journal of The American Society for Information Science , 46 (8) , 590-607. Available at: http:// www 3 . inter science . wiley . com/ cgibin/ fulltext/ 10050221/ PDFSTART (Accessed on 10 Mar . 2010).
– Zuke , Janice E . (2005). The teaching of information literacy by public community college librarians in the United State . Southern Illinois University at Carbondale.

پيوست1 : جدول مولفه ها و استانداردهاي سواد اطلاعاتي در جهان از ديدگاه صاحب نظران
رديف
مؤلفه ها
منبع
1
نياز اطلاعاتي را مشخص مي‌كند.
– نظري،1384،ص22
-ACRL,2000
2
آشنايي باانواع منابع اطلاعاتي عمومي ، تشخيص ويژگي و ميزان اطلاعات موردنياز
– نيلي؛خاصه،عليجاني،1389،ص 32
-ACRL,2000

3
توانايي ارزيابي اطلاعات و منابع اطلاعاتي
– تقوي،۱۳۷۷،ص. ۶
– سراج، ۱۳۸۳
– نظري، ۱۳۸۴،ص. ۱۴
-ACRL,2000
-ALA, 2۰۰۵
4
تدوين راهبردهاي جستجووبازيابي اطلاعات
– پريرخ،1386،ص 21
– سراج ، 1383
5
توانايي استفاده موثر از اطلاعات
– امامي،۱۳۸۵
– سراج،۱۳۸۳
– نظري، ۱۳۸۴،ص.۱۴
-ACRL,2000
-ALA, 2۰۰۵
6
توانايي سازماندهي اطلاعات
– تقوي،۱۳۷۷،ص. ۶

7
توانايي تلفيق اطلاعات جديد در دانش موجود
-ACRL,2000
-Council of Australian University Library,۲۰۰۱
8
به کارگيري اطلاعات براي حل مسئله
-ACRL,2000
-Bawden,2001,230
-Behrens,1994,310
9
آشنايي با موارد اخلاقي، حقوقي و اقتصادي مربوط به اطلاعات
-ACRL,2000

۱0
توانايي ذخيره کردن اطلاعات
-Council of Australian University Library,۲۰۰۱

پيوست 2: پرسشنامه محقق ساخته
پرسشنامه بررسي سواد اطلاعاتي
همکار گرامي
با سلام و عرض ادب
اين پرسشنامه برايتدوين پايان‌نامهکارشناسي ارشد با عنوان بررسي سواد اطلاعاتي کتابداران سازمان اسناد و کتابخانه ملي تهيه شده است.در اين پرسشنامه سعي شده است که ميزان سواد اطلاعاتي براساس استانداردهاي موجود اندازه گيري شود. با توجه به اهميت پاسخ‌‌هاي شما براي درستي نتايج اين پژوهش،دقت نظرشما در ارايه پاسخ‌‌ها و زماني که براي اين کار صرف مي‌‌نماييد بسيار با ارزش است. از همکاري و حسن نظر شما سپاسگزارم.
مهشيد برجيان
دانشجوي کارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال
الف. جنسيت : زن مرد
ب. رشته تحصيلي : کتابداري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سازمان کتابخانه ها، کتابداران، دانشگاه تهران، فصلنامه کتاب Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، انتظارات کاربران، فرهنگ نامه، صاحب نظران