پایان نامه با موضوع شیمی درمانی، عوامل خطر، سرطان پستان، مبانی نظری

دانلود پایان نامه ارشد

و پژوهش:
1- جمعآوری اطلاعات پژوهش در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1393 صورت گرفته و تکمیل شده است.
2-پژوهش حاضر با همکاری انجمن خیریۀ حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان انجام گرفته است.
3- کلیه زنان مبتلا به سرطان شهر زنجان که مراحل درمان خود اعم از جراحی، شیمیدرمانی و رادیوتراپی را انجام دادهاند بهعنوان جامعۀ تحقیق انتخاب شدند.
1-8تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها:
1-8-1 تاب آوری7:
عملیاتی: امتیازاتی که فرد از پرسشنامه تابآوری کانرو دیویدسون کسب کرده است.
نظری:توانایی یا قدرت بازگشت به حالت یا موقعیت اولیه،بعد از خمیده شدن،فشرده یا کشیده شدن. اما در اصطلاح روانشناختی،توانایی بهبود سریع بعد از بیماری،افسردگی و ناخوشی است(پاترسون وبلوم،1996).
1-8-2 امید به زندگی8:
عملیاتی: امتیازاتی که فرد از پرسشنامه امید اسنایدر کسب کرده است.این پرسشنامه دارای دو خرده مقیاس تفکر عامل و مسیرها میباشد.
نظری:امید از نظر نووتنی (1989)، نیروی زندگی پویا، از نظر هاملستین و روث (2002)، برقراری ارتباط نزدیک با ارزشهای شخصی و اهداف، و از نظر هاقتون (2007)، توان دنبال کردن فعالیتهای روزانه و متحرک نگه داشتن خود است (چرانک و همکاران، 2008).

1-8-3 تمرینات یوگا9:
عملیاتی: منظور از یوگا در این پژوهش قسمتی از هاتا یوگا است که شامل تمرینات آسانا (مجموعه حرکات فیزیکی) با رعایت تساوی زمانی بین مکثهای نیمه راست و چپ بدن در اجرای حرکات، و کشش وانقباض در عضلات تا حدی که منجر به درد نشود به مدت 40 تا 45 دقیقه و برنامه پرانایاما (تمرین تنفس) که درحالت نشسته با پشت صاف و همراه با دم و بازدم عمیق با ریتم خاص و هماهنگ باشد به مدت 15 تا 20دقیقه و تمرینات شاواسانا(وانهادگی) به مدت 10 تا 15 دقیقه بعد از تمرینات پرانایاما شامل خوابیدن در خلوت، تنفس با ریتم مناسب، وانهادگی و تمرکز میباشد.
نظری : یوگا کلمه ای است سانسکریت به معنای اتحاد و وصل کردن که آن را اتحاد و وصل کردن ذهن به جسم، احساسات به منطق، توجه به عمل و اتحاد روح انسان و حقیقت تعبیر کردهاند(روحبخش،1378).

بیماران سرطانی بهبود یافته:
عملیاتی: افرادی که بیماری سرطان آنها به وسیله پزشک آنکولوژی و آزمایشات مربوط محرز بوده و تحت جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار گرفته بودند و هماکنون نیز تحت نظر پزشک آنکولوژیست خود قرار دارند و به وسیله پزشک خود هر ماه و یا هر سه ماه یکبار چکاپ میشوند.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه
ورزش به عنوان یک پدیدۀ اجتماعی در هر دوره از تاریخ واجد ویژگیهایی میشود که متأثر از شرایط اجتماعی آن دوره است. همراه با گسترش روزافزون جوامع بشری و ایجاد رشتههای جدید ورزشی، یوگا با سابقۀ تاریخی طولانی خود به نحو چشمگیری مورد استقبال جوامع جدید امروزی است که این گسترش و پویایی متأثر از عوامل خاص اجتماعی و مؤثر بر آن است (دوفرانس،1385).
این فصل به دو بخش کلی تقسیم می شود که عبارتند از:
مبانی نظری پژوهش
تحقیقات انجام شده در خصوص موضوع پژوهش
2-2 مبانی نظری پژوهش
2-2-1 سرطان
2-2-1-1 سرطان چیست؟
واژه لاتین “cancer” به معنی “خرچنگ ” است که در فارسی به آن ” سرطان ” گفته میشود. cancer “چنگار” هم نامیده شده است، زیرا آن را بیماریای میدانستهاند که با زخم و ورم و برآمدگیهایی در داخل یا خارج بدن همراه است که به پای خرچنگ (چنگار) شباهت دارد. این بیماری را در زبان فارسی “هزار چشمه” هم نامیدهاند.اما هیچ کدام از این اسامی جنبه علمی ندارند. در علم پزشکی سرطان، نئوپلاسم بدخیم (malignant neoplasm) نامیده میشود. نئوپلاسم واژهای یونانی است که از ترکیب “neos” به معنی جدید و “plasma” به معنی تشکیل شدن به وجود آمده است. در واقع سرطان تقسیم نامتقارن سلولهای بدن است. در شرایط عادی سلولها، با توجه به نیاز بدن رشد کرده و تقسیم میشوند تا سلولهای جدیدی بسازند. زمانی که سلولهای پیر میمیرند سلولهای جدید جایگزین آنها میشوند. گاهی در این روند منظم اختلال ایجاد میشود. یعنی سلولهای جدید، زمانی که بدن به آنها نیاز ندارد تولید میشوند و سلولهای قدیمی هم در زمانی که باید، از بین نمیروند. این سلولهای اضافی اغلب تشکیل تودهای از بافت را میدهند که تومور نامیده میشود. تومورها میتوانند خوشخیم یا بدخیم باشند. سرطان شامل همه انواع تومورهای بدخیم است. سه ویژگی بدخیم (رشد کنترل نشده)، تهاجم ( تجاوز به بافتهای مجاور و تخریب آنها) و متاستاز (گسترش به سایر نقاط بدن از راه لنف یا خون)، سرطان را از تومورهای خوشخیم که خود محدود شونده هستند، مهاجم نیستند و گسترش پیدا نمیکنند جدا میکند. نامگذاری بیشتر سرطانها براساس نام اندامی است که سرطان در آن به وجود میآید. برای مثال سرطان ریه در ریه و سرطان پستان در پستان به وجود میآید. لنفوم سرطانی است که در دستگاه لنفاوی و لوسمی سرطانی است که در گلبولهای سفید خون به وجود میآید (منجمی، 1389).
2-2-1-2 گسترش سرطان
سرطان به سه طریق به شرح زیر گسترش مییابد:
از طریق بافت: سرطان به بافت نرمال مجاور حمله میکند.
از طریق دستگاه لنفاوی: سرطان به دستگاه لنفاوی حمله میکند و در عروق لنفاوی حرکت مینماید و به دیگر نقاط بدن میرسد.
از طریق خون: سرطان به سیاهرگها و مویرگها حمله میکند و همراه خون به دیگر نقاط بدن میرسد.
هنگامیکه سلولهای سرطانی از تومور اولیه (اصلی) جدا میشوند و همراه لنف یا خون به دیگر نقاط بدن میرسند، ممکن است توموری دیگر (ثانویه) تشکیل شود. این فرایند را متاستاز مینامند. تومور ثانویه (متاستازی) از همان نوع و همنام تومور اولیه است. به عنوان مثال اگر سرطان پستان به استخوانها گسترش یابد، سلولهای سرطانی در استخوان در واقع سلولهای سرطان پستان هستند و بیماری، سرطان متاستازی پستان است و سرطان استخوان نمیباشد (گرسون، 2002).
2-2-1-3 عوامل خطر
در بیشتر موارد پزشکان نمیتوانند دلایل ابتلا به سرطان را توضیح دهند. اما تحقیقات نشان میدهد برخی عوامل خطر مشخصی، احتمال ابتلا به سرطان را افزایش میدهد. در زیر برخی عوامل خطر بسیار رایج آمده است.
1-کهولت سن
2-مصرف دخانیات
3-اشعه خورشید
4-برخی مواد شیمیایی و مصنوعات خاص
5-برخی ویروسها و باکتریها
6-برخی هورمونها
7-سابقه ابتلا به سرطان در خانواده
8-مشروبات الکلی
9-رژیم غذایی نامناسب
10-کمبود فعالیت بدنی و اضافه وزن
از بسیاری از عوامل خطر فوق میتوان اجتناب کرد اما از برخی دیگر مانند سرطان ارثی نمیتوان جلوگیری کرد (منجمی، 1389).
2-2-1-4 علائم هشدار دهنده سرطان
– خونریزی غیر طبیعی در هر نقطه از بدن.
– پیدایش هر گونه توده سفت سلولی در زیر پوست، مثلا در سینه یا نقاط دیگر بدن.
-سوءهاضمه دائمی
– تغییرات در وضع خالها یا زگیل از قبیل تغییر رنگ، بزرگ شدن، دردناک شدن ویا خونریزی از آنها که به مدت طولانی ادامه یابد.
-پیدایش آشفتگی در اعمال رودهها یا مثانه که با درمانهای عادی بهبود نیابد.
-سرفه، گرفتگی صدا و یا مشکل شدن عمل بلع به مدت طولانی.
– افزایش یا کاهش بیدلیل وزن.
– ترشحات یا خونریزیهای غیر منتظره.
– احساس ضعف یا خستگی شدید.
اگر هر یک از این علائم فوق بیش از دو هفته ادامه یابد باید بیمار تحت بررسی تخصصی قرار گیرد. البته در بیشتر موارد این علائم حاکی از وجود سرطان نیستند (منجمی، 1389).
2-2-1-5 انواع سرطانها
اغلب سرطانها به سه دسته تقسیم میشوند:
– کارسینومها (carcinomas): شامل سرطانهایی میشود که از سلولهایی که سازنده پوست هستند (مثل سرطان پوست) ویا لایه داخلی اعضا را میپوشانند (مثل سرطان ریه) و یا سازنده غدد هستند (مثل سرطان سینه) منشأ میگیرند.
– سارکومها(sarcomas): سرطانهایی هستند که از بافت همبند مثل غضروف، استخوان و ماهیچه منشأ میگیرند. از این رو سرطان استخوان یا سرطان ماهیچه را در هر نقطه از بدن سارکولم میگویند.
– لوسمیها(leukemias): سرطانهایی هستند که از بافتهای خونساز مانند مغز استخوان آغازمیشوند و تعداد زیادی سلولهای خونی غیر طبیعی را تولید و وارد جریان خون میکنند.
– لنفومها (lymphomas)و میلومها(myelomas): این سرطانها از سلولهای دستگاه ایمنی بدن منشأ میگیرند.
– سرطانهای دستگاه عصبی مرکزی: این سرطانها از بافت مغز و نخاع منشأ میگیرند (منجمی، 1389).

2-2-1-6 روشهای درمان سرطان
هر نوع سرطان عوامل، مشخصات و همچنین درمان خاص خود را دارد. اما روشهای اصلی سرطان عبارتند از:
1- جراحی10
2- رادیوتراپی11
3- شیمی درمانی12
4- هورمون درمانی13
5- ژن درمانی14
کاربرد شکلهای جدید اشعه همانند پرتوهای لیزر که به بافتهای طبیعی صدمه نمیزنند و توسعه انواع هورمون درمانی، به تنهایی ویا در ترکیب با سایر درمانها از پیشرفتهای مهم در خصوص پیشگیری و درمان سرطان به شمار میرود. اخیرا موقعیتهای تشخیص و درمان سریعتر بیماران، تکامل روشهای جدید تشخیصی و درمانی مانند شیمی درمانی و هورمون درمانی و الگوی معاینات ادواری و عمومی سرطان توانسته مرگ و میر ناشی از این بیماری را کاهش دهد (گرسون، 2002).
2-2-1-7 عوارض شیمی درمانی
یکی از روشهای شایع برای درمان بیماری سرطان، استفاده از شیمی درمانی میباشد. البته این روش درمانی در کنار فواید خود دارای یک سری عارضه نیز میباشد. شیمی درمانی به معنای استفاده از داروهای شیمیایی برای غلبه بر تومورهای سرطانی است. اگر چه عوارض شیمی درمانی بسیار زیاد است اما تنها راه مبارزه جدی با سرطان و از بین بردن تومور محسوب میشود.
از عوارض شیمی درمانی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-تهوع و استفراغ: استفراغ تنها چند دقیقه پس از شروع شیمی درمانی ایجاد میشود و سپس طی 24 ساعت پس از شیمی درمانی پیشرفت میکند و بدتر میشود و تا چند روز بعد از شیمی درمانی هم این حالت ادامه پیدا میکند. اگر بیماران تحت نطر پزشک متخصص، قبل از شیمی درمانی از داروهای ضد تهوع استفاده کنند این حالت در آنها کاهش پیدا میکند.
2-ریزش مو: متأسفانه یکی از بدترین عوارض شیمی درمانی، ریزش مو در بیماران میباشد. از آنجا که مو با زیبایی افراد به ویژه خانمها ارتباط مستقیم دارد، بیماران از این عارضه بسیار رنج و آسیب میبینند. بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار میگیرند معمولا 2 تا3 هفته پس از دریافت داروهای شیمی درمانی شروع به از دست دادن موهای خود میکنند. خوشبختانه ریزش مو عارضهای است که به صورت موقتی ایجاد میشود و انتظار میرود که پس از سپری شدن دوره درمان، ریزش مو متوقف شود و موهای جدید شروع به رویش کنند. متأسفانه هنوز هیچ راهی برای جلوگیری از ریزش مو در شیمی درمانی پیدا نشده است.
3-زخم دهان: بیمارانی که تحت شیمی درمانی قرار میگیرند 5 تا 14 روز پس از شروع آن، با زخمهایی در دهان خود مواجه میشوند. خوشبختانه این زخمها بین 2 تا3 هفته پس از شروع شیمی درمانی بهبود مییابند و هنگامی که شیمی درمانی کاملا پایان یابد به طور کامل بهبود پیدا میکنند.
سایر عوارض شایع عبارتند از:
4-خستگی
5-اسهال
6-یبوست
ممکن است بیماری در اثر شیمی درمانی دچاربیشتر عوارض ذکر شده شود و یا ممکن است فقط دچار یک یا دو عارضه فوق شود وحتی ممکن است دچار هیچ عارضهای نشود (منجمی، 1389).
2-2-1-8 راههای پیشگیری از سرطان
– عدم استفاده از مشروبات الکلی و دخانیات
– استفاده از سبزیجات تازه و انواع میوهها
– رعایت کامل امور بهداشتی
– تحرک و فعالیت بدنی مناسب
– استفاده کمتر از گوشت قرمز
– صرف غذاهایی که به صورت آبپز تهیه میشوند
– عدم استفاده از غذاهایی که آثار سوختگی در آنها نمایان است.
– آزمایشات مربوط به غربالگری سرطان.
2-2-1-9 پیگیریهای پس از درمان
پیگیریهای پس از درمان، پیشرفتهای چشمگیری در تشخیص زودهنگام و همچنین درمان سرطان ، موجب علاج بسیاری از مبتلایان میشود. اما با این وجود پزشکان هنوز نمیتوانند مطمئن باشند که سرطان دیگر باز نمیگردد. چرا که سلولهای سرطانی شناسایی نشدهای ممکن است پس از درمان در بدن باقی بمانند. گاه به نظر میرسد سرطان کاملا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سلامت روان، سلامت روانی، امید به زندگی، توزیع فراوانی Next Entries پایان نامه با موضوع بیماران سرطانی، امید به زندگی، نظامی گنجوی، کیفیت زندگی