پایان نامه با موضوع شناخت درمانی، روانشناسی، زنان سالمند

دانلود پایان نامه ارشد

و با مطالعات صورت گرفته بر روی زنان مقایسه شود.
-اثربخشی این شیوهی درمانی در سالمندانی که مقیم خانههای خود و همچنین سالمندانی که مقیم مراکز سالمندان میباشند، مورد مطالعه قرار گیرد.
-اثربخشی این شیوه مداخلهای بر جنبههای مثبت روانشناسی سالمندان مانند کیفیت زندگی، خودکارآمدی، عزت نفس و مفاهیم دیگر روانشناسی مثبت مورد توجه قرار گیرد.
-اثربخشی این شیوهی درمانی با نمونههای بزرگتر، دورههای درمان طولانیتر، ارزیابیهای حین درمان و پیگیریهای طولانیتر مورد مطالعه قرار گیرد.
-در پژوهشهای آتی، شناخت درمانی با دیگر روشهای درمانی مقایسه شود و سودمندی شناخت درمانی گروهی در درازمدت بررسی شود.

منابع
الف-منابع فارسی
-ابراهیمی، امراله. (1382). بررسي رابطه ميان ميزان افسردگي سالمندان مقيم خانه سالمندان با نگرش و عملكرد ديني آنها. ماهنامه پژوهش در علوم پزشكي، شماره8.
-اتکینسون.، ریتا ال.، اتکینسون، ریچارد اس.، هیلگارد، ارنست.(1904). زمینهی روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمدنقی براهنی، سعید شاملو، نیسان گاهان، ی.سف کریمی و کیانوش هاشمیان. 1381. تهران: رشد، چاپ دهم.
-احدي، حسن.، و جمهري، فرهاد.(1382). روانشناسي رشد نوجواني بزرگسالی. تهران: پرديس.
-احمدی، وکیل.، و بهشتی، صمد. (1386). بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و رفاهی سالمندان در ایران. فصلنامه جمعیت، شماره 62و61.
-آخوند مکهای، زهره. (1376). بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی به روش بک بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر 15-17 سالهی شاهین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
-آزاد، حسین. (1384). آسیبشناسی روانی 1، تهران: بعثت. چاپ نهم.
-برنز، دیوید. (1990). از حال بد به حال خوب. ترجمه مهدی قراچه داغی. 1390، تهران: آسمان، چاپ سیام.
-بشیری، اسماعیل. (1387). بررسی تأثیر مشاوره گروهی شناختی بر میزان سلامت عمومی سالمندان زن مقیم آسایشگاه در شهرستان سبزوار در سال 1387-1386. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
-بهدانی، فاطمه.، سرگلزایی، محمدرضا.، و قربانی، اسماعیل. (1379). مطالعه ارتباط زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار: 7(2). ص: 38-27.
-بهرامی، فاضل.، رمضانی فرانی، عباس. (1384). نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان. فصلنامه توانبخشی، شماره 1، ص: 47-42.
-پور ابراهیم، تقی.، رسولی، رویا. (1387). تأثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه. مجله روانشناسی کاربردی: 8، ص: 685-673.
-پور جعفری و آبایی، حمیدرضا.(1381). بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان. کنگره سالمندی. تهران: کتاب آشنا. چاپ اول.
-تابان، حبیباله.، قاسمی، غلامرضا.، فرزانه، آرزو.، کاظمی، مژده. (1381). بررسی مقایسه میزان شیوع افسردگی در سالمندان مقیم در خانه سالمندی صادقیه شهر اصفهان. مقاله ارائه شده در کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان: تهران.
-تقوائی، زهره.، حمیدی، منصورعلی. (1383). تأثیرشناخت درمانی گروهی بر افسردگی زنان سالمند. مجله پژوهشهای مشاوره. 12: 79-65.
-توكلي، محمود.(1384). طرح توانمندسازي سالمندان در شبكه بهزيستي شهری. تهران: معاونت امور توانبخشي و بهزيستي كشور دفتر امور سالمندان. 1-11.
-ثنایی، باقر. (1379). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
-حسینی، علی. (1387). امنیت روانی پیرسالان. روزنامه ایران، 6 مرداد: شماره3987.
-خدایی، سجاد.، دستجردی، رضا.، حقیقی، فاطمه.، سعادتجو، سید علیرضا.، کرامتی، عزیزالله. (1390). تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: 18(3): 190-183.
-خوشکنش، ابوالقاسم.، تقیپور.، ابراهیم.، بشیری، اسماعیل. (1388). تأثير مشاوره گروهي شناختي بر ميزان اضطراب و افسردگي سالمندان زن مقيم آسايشگاه در شهرستان سبزوار در سال 1387-1386. مجله سالمند. 4(14): 14-7.
-دادستان، پروین.(1383). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. تهران: سمت.
-راسل، مهدی.، و اردلان، علی. (1386). آينده سالمندي و هزينههاي خدمات سلامت: هشداري براي نظام سلامت كشور. مجله سالمندي ايران: 2(4)، ص 305-300.
-رجبی، غلامرضا.، ستوده ناورودی، سید امید. (1390). تأثیر شناخت درمانی گروهی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متأهل. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 20(80)، ص: 91-83.
-روحی، قنبر.، رحمانی، حسین.، عبداللهی، علیاکبر.، محمودی، غلامرضا. (1384). تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی از متغیرهای فیزیولوژیک بیماران قبل از عمل جراحی شکم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: 7(1).
-زحمتکشان، نسرین.، باقرزاده، رزیتا.، اکابریان، شرافت.، یزدانخواه فرد، محمدرضا.، میرزایی، کامران.، یزدان پناه، سیامک.، و همکاران. (1391). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. 2(5)، 253-258.
-زنجاني، حبیباله. (1379). سخنراني افتتاحيه اولين كنفرانس بين المللي سالمندي در ايران، مجموعه مقالات سالمندي. تهران: گروه بانوان نيكوكار .
-سادوک ، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (1933). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمهی حسن رفیعی و خسرو سجانیان. 1377، تهران: ارجمند.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوك، ویرجینیا آلکوت.(1993). چکیده روانپزشكي باليني، ترجمهي نصرت اله پورافكاري، 1386. تهران: شهرآب.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (1996). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمهی نصرت اله پورافکاری. 1375. تهران: شهر آشوب.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (2002). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمهی نصرت اله پورافکاری. 1386. تهران: شهر آشوب.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (2005). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی. 1388، تهران: ارجمند.
-سادوک، بنیامین جیمز.، سادوک، ویرجینیا آلکوت.(1933). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی، 1390، جلد دوم.، ویرایش دهم. تهران: ارجمند.
-ساراسون، ایروین جی.، و ساراسون، باربارآ. (1333). روانشناسی مرضی. جلد اول. ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی. 1383. چاپ ششم. تهران: رشد.
-سامآرا، عزت اله. (1370). مسائل سالمندان در ايران. فصلنامه علوم اجتماعي، شماره 1.
-ستاری، بهزاد. (1385). بررسی وضعيت اجتماعی و سلامت سالمندان روستايی با رويکرد طرح توانمند سازی روستايی. 1(2): ص: 139-132.
-سلگی، زهرا.، هاشمیان، کیانوش.، سعیدیپور، بهمن.(1386). بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت. مجله مطالعات روانشناختی، 3(4)، ص: 122-105.
-سمیعی، عبدالحسین. (1372). طب سالخوردگان، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص: 25-124.
-سیام، شهره. (1380). بررسی وضعیت سالمندان گیلانی مقیم در خانههای پرستاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 10(39& 40): ص: 126-119.
-شاملو، غلامعلی. (1364). پیری چیست؟ چرا پیر میشویم؟ تهران: چهر.
-شجری، ژیلا. (1373). نگرش بهداشتی بر مساله سالمندان. تهران: موسسه جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
-شعارینژاد، علی اکبر. (1379). روانشناسی رشد بزرگسالان در فراخنای زندگی. تهران: شفق.
-شفیعآبادی، عبداله. (1375). پویایی و مشاوره گروهی. تهران: رشد.
-شولتز، دوان.(1998). نظریههای شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی،. 1383. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
-ضمیرینژاد، سمیه.، گلزاری، محمود.، برجعلی، احمد.، حجت، سید کاوه.، اکابری، سیدآرش. (1391). مقایسه اثربخشی آموزش تابآوری بصورت گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش میزان افسردگی دانشجویان دختر خوابگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 4(4)، ص: 638-631.
-طاهری، افسانه.، جمشیدیفر، زهرا. (1386). اثربخشی گروهدرمانی شناختی بر کاهش نشانگان افسردگی. مجله روانشناسی کاربردی. 1(3): 61-51.
-عالمی، قهرمان.، غفارزاده، عماد.، عظیمی، حمیده.، حیدری، جبار. (1384). بررسی شناخت درمانی گروهی بر اجتماع هراسی. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه مازندران، 10(3)، ص: 348-335.
-عشقپور، مجتبی. (1370). مشکلات دوران پیری، تهران: معین/مهتاب.
-علیخانی، ویدا. (1381). پیری از دیدگاههای مختلف. انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
-علیلو، محمود.، عشایری، حسن. (1373). بررسی آزمایشی اثر خلق بر حافظه. مجله پژوهشهای روانشناختی، شماره 1 و 2، ص: 25-11.
-فرجی، جمشید.، فلاحی خشکناب، مسعود.، خانکه، حمیدرضا. (1392). تأثیر شعردرمانی گروهی بر افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان شهر اراک. مجله روان پرستاری: 1(1)، ص: 62-55.
-فروغ عامری، گلناز.،گواری، فاطمه.، نظری، طاهره.، رشیدینژاد، معصومه.، افشارزاده، پوران. (1380). تعاریف و نظریه های سالمندان. فصلنامه علمی و پژوهشی حیات. دانشکده پرستاری و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 7(4&3)، 13-4.
-فروغان، مهشید.،قائم مقام فراهاني، ضیا.، و اکبری كامرانی، احمدعلی. (1382). فراواني اختلالات رواني در مراجعان سرپايي كلينيك پويا. مجله سالمندي ايران، شماره 106.
-فری، مایکل. (1999). راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی. ترجمه مسعود محمدی و رابرت فرنام، 1384، تهران: انتشارات رشد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شناخت درمانی، زنان سالمند، زنان سالم Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره ارزش افزوده، ارزش افزوده اقتصادی، افزوده اقتصادی