پایان نامه با موضوع شبکه های اجتماعی، جهانی شدن، رسانه اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

خصوص شبکه فیس بوک می شود. مهمترین نتایج قسمت دوم نشان می دهد که عواملی نظیر: اشتراک اطلاعات و اخبار، آزادی در ارتباط، جریان آزاد اطلاعات در شبکه، توانایی کنترل مخاطب بر اطلاعات شخصی و برابری اصولی در شبکه، در پیوستن دانشجویان به این شبکه نقش اساسی داشته است.
-” میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات در تولید محتوای رسانه های اجتماعی” عنوان مقاله ای است که در سال 1391 توسط محمدرضا رسولی و مریم مرادی در فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات به چاپ رسیده است. هدف اصلی این مقاله این است که میزان مشارکت دانشجویان ارتباطات را در تولید محتوای رسانه های اجتماعی مورد سنجش قرار دهد. روش این پژوهش، پیمایشی و جامعه آماری تمام دانشجویان ارتباطات اجتماعی دانشگاه های علامه طباطبایی، تهران، آزاد واحد مرکزی و علوم تحقیقات در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری 1390 می باشد. از مهمترین نتایج این تحقیق نشان می دهد که اکثریت افراد، عضو یکی از شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک هستند، دسترسی اکثریت پاسخگویان به شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک و غیره از طریق فیلتر شکن انجام می شود و بیشتر افراد اعتقاد دارند که استفاده از فیلتر شکن برای آنها آسان و در دسترس است.
-رويا حکيمی دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران در مقاله ای به مطالعه تاثير شبکه اجتماعی فيس بوک برفرهنگ و هويت کردی می پردازد و اينکه چگونه فيس بوک باعث حس هويتی مشترک در ميان کردها می شود. نظريه مورد استفاده، نظريه جهانی محلی شدن رابرتسون است که با گسترش فضای مجازی و شکل گيری شبکه های اجتماعی بيش از پيش رواج پيداکرده است. هدف از قرار دادن هويت کردی در پيوند با جهانی شدن اين است که نشان داده شود هويت کردی در عصر جهانی شدن، هويتی جهانی محلی است و بيش از گذشته مورد توجه قرارگرفته است. به عبارتی، برای قوم کرد، جهانی شدن و گسترش شبکه های مجازی، همراه با محلی شدن هويت بوده است. روش تحقيق، روش کيفی مصاحبه آنلاين و الکترونيکی است که به دليل در دسترس نبودن افراد مورد مطالعه انتخاب شده است. انتخاب فيس بوک نيز به دليل بالا رفتن محبوبيت و تعداد کاربران آن و از جمله کاربران کرد است. نتايج به دست آمده نشان می دهد که جهانی شدن برای قوميتها تعريف جهانی محلی شدن دارد و برای کردها باعث شکل گيری يک کشور مجازی می شود که در آن می توانند حاکميت سياسی و فرهنگی داشته باشند به طوری که فيس بوک توانسته است نقش عمده ای دربازنمايی هويت کردها در جهان داشته باشد و از اين راه به يافتن دوستان و همفکران کرد و غير کرد کمک شايانی کرده است.
-تحقیقی در خصوص علل گرایش جوانان ایرانی به شبکه فیس بوک که دکتر عاملی در سال 1389 با بهره گیری از روش کیفی و مصاحبه عمیق با 10 نفر(هفت زن و سه مرد) انجام دادند. هدف از این تحقیق، تعمیم نتایج آن به تمام کاربران ایرانی فیس بوک نیست، چراکه جمعیت مصاحبه شونده، نمونه ای کامل از جمعیت ایرانی نیستند.
با این حال، با توجه به این موضوع که تحقیق مدنظر در میان قشر دانشجو و تحصیل کرده ایران صورت گرفت و از آنجا که بیشترین کاربران فیس بوک در ایران متعلق به این قشر بودند، نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به درک بهتری از نوع استفاده کاربران ایرانی از این وبگاه بینجامد. میانگین سنی افراد مصاحبه شونده 30 سال و طبقه اجتماعی آنها متوسط است. پنج نفر از این افراد، متاهل و بقیه مجرد هستند. محل سکونت همه آنها در زمان مصاحبه شهر تهران و یکی از آنها خارج از کشور بود که مصاحبه با وی از طریق فیس بوک و با بهره گیری از امکان ((چت)) صورت گرفت. میزان تحصیلات هفت نفر از مصاحبه شوندگان کارشناسی ارشد و سه نفر کارشناسی بود.
-مريم رفعت جاه و علي شکوري در مقاله ای با عنوان تاثير اينترنت بر برخي از ابعاد هويت اجتماعي (از جمله هويت ديني، هويت قومي، هويت خانوادگي و هويت شخصي) را با استفاده از روش پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. اين مطالعه در شهرسنندج در ميان دو گروه از دختران، يعني آنهايي که از اينترنت استفاده مي کردند و آنهايي که از اينترنت استفاده نمي کردند، صورت گرفته است. مطالعه و تحليل نشان دادکه ميان دوگروه مذکور به لحاظ هويت ديني، هويت قومي، هويت خانوادگي و هويت شخصي تفاوت معناداري وجود دارد و هويت ديني، قومي وخانوادگي در گروه اول ضعيف تر از افراد گروه دوم مي باشد. همچنين، هويت شخصي و خود انگاره افراد درگروه اول ضعیفتر از گروه ديگر مشاهده شدكه به نظر مي رسد اين موضوع از يک سو نشانگر کاهش تاثيرکانال هاي سنتي در فرايند هويت سازي دختران و از سوي ديگر بيانگر تحول کيفي در مولفه هاي هويت يابي در عصر جديد باشدکه غالبا خارج از کنترل مراجع سنتي و غير رسمي خانواده، قوميت و دين و ساختارهاي رسمي نهادهاي متولي نظارت اجتماعي و برنامه ريزي فرهنگي است. نتيجه اين که، باوجود تلاش نهادهاي سنتي رسمي و غيررسمي در هدايت هويت هاي فردي و اجتماعي، استفاده از اينترنت بر هويت اجتماعي افرادمورد مطالعه تاثير تعيين کننده اي داشته است.

3-3-2- نقد محقق به پژوهش‏هاي پيشين داخلي و خارجي
به نظر مي‏رسد با وجود تحقيق‏هاي متعددي كه در زمينه صورت گرفته است هنوز جاي تحقيق و پژوهش بسياري در زمينه شبكه‏هاي اجتماعي وجود داشته باشد زيرا مباحث متعدد بسياري وجود دارد كه هنوز مورد بحث و بررسي قرار نگرفته‏اند.
نقدی که در اينجا مي‏توان بر این تحقیقات داخلی وارد آورد را مي‏توان در موارد زير خلاصه كرد:
بیشتر تحقیقات انجام شده در این مورد بیشتر بررسی هویت را در اینترنت مورد بررسی قرار داده اند و کمتر به پوشش هویت فرهنگی پرداخته شده است.
یک مورد این است که در بعضی از آن‏ها آزمون فرضیه‏ها به روشنی مطرح نشده است.
در این تحقیق‏ها بيش‏تر به آسيب‏ها و جنبه‏هاي منفی اين شبكه‏ها توجه شده است، در حالي كه در زمینه فرصت ساز بودن شبکه های اجتماعی و بهره گیری از آنها در راستای اقدامات فرهنگی پرداخته نشده است .
قريب به اتفاق پژوهش‏هاي داخلي انجام گرفته فاقد پژوهش‏هاي پيشين خارجي هستند و اگر به پژوهش خارجي در تحقيق اشاره شده است مربوط به حوزه اينترنت مي‏باشد تا شبكه اجتماعي.
در بسياري از پژوهش‏هاي داخلي انجام گرفته در حوزه شبكه‏هاي اجتماعي، تعريف دقيق و جامعي از شبكه اجتماعي و تفاوت آن با رسانه اجتماعی ارائه نشده است، در حالي كه محقق در اين پژوهش به تعريف رسانه اجتماعی و شبكه اجتماعي پرداخته‏ است.
در برخي از پژوهش‏هاي داخلي محقق تنها به روايي(اعتبار صوري) بسنده كرده و پايايي پژوهش ناديده گرفته شده است؛ ولي در اين پژوهش پايايي و روايي پژوهش به صورت جداگانه بررسي شده است.

گفتار چهارم : نظریه ها و چارچوب نظری
4-2- مبانی نظری
در این بخش به توضیح مبانی و چارچوب نظری می پردازیم. مبانی نظری ارائه شده، شامل نظریاتی است که پایه انجام تحقیق بر اساس آنها صورت می گیرد و در این بخش شامل نظریاتی است که به لحاظ موضوعی و محتوایی بیشترین رابطه را با موضوع پژوهش دارند که محقق در جریان تحقیق از این نظریات بهره برده است.
1-4-2- نظریه بازنمایی:
فرآيند ثبت ايده‏ها، دانش يا پيام‏ها به شكل فيزيكي را در نظريه نشانه‏شناسي، «بازنمايي» مي‏گويند. بازنمايي را مي‏توان به شكل دقيق‏تر استفاده از «نشانه‏ها» (تصاوير، صداها وغيره) براي گفتن، تصوير، ترسيم يا باز توليد چيزي كه به شكل فيزيكي درك، احساس، تصور يا لمس شده، تعريف كرد. قصد سازنده شكل، بافت اجتماعي و تاريخي كه شكل درآن ساخته شده، هدف ازساخت عوامل پيچيده‏اي هستند كه وارد تصوير مي‏شوند(دانسي، 1388: 20).
ريچارد داير بازنمايي را چنين تعريف مي‏كند: «نحوه ساختي كه رسانه‏هاي جمعي از جنبه‏هايي از واقعيت مثل افراد، مكان‏ها، اشياء، اشخاص، هويت‏هاي فرهنگي و ديگر مفاهيم مجرد مي‏سازند. تجلي و نمودار شدن بازنمايي‏ها ممكن است به صورت گفتاري، نوشتاري يا تصوير متحرك باشد.»(مولايي، 1388: 186)
شيوه‏ي بازنمايي چيزها و رسانه‏هاي انتخابي براي اين كار، بر چگونگي برداشت مردم تأثير به‏سزايي دارند. همانگونه كه فيلسوف قرن بيستم ارنست كاسيرو اظهار داشت، انسان‏ها ديگر فقط در دنياي فيزيكي زندگي نمي‏كنند بلكه در دنياي نمادين نيز زندگي مي‏كنند؛ هنگامي كه فعاليت‏هاي بازنمايانه‏ي آن‏ها پيشرفت مي‏كند تماس مستقيم آن‏ها با واقعيت فيزيكي به تناسب پسرفت مي‏كند.
مهدي‏زاده استاد ارتباطات در كتاب «رسانه‏ها و بازنمايي» مي‏گويد:
«رسانه‏ها بر شناخت و درك عموم از جهان تأثير مي‏گذارند، به اين معنا كه آگاهي و ذهنيت مردم نسبت به جهان بستگي به محتوايي دارد كه از رسانه‏ها دريافت مي‏كنند؛ زيرا رسانه‏ها واسطه و ميانجي بين آگاهي‏هاي فردي و ساختارهاي گسترده اجتماعي و سازنده معنا هستند. رسانه‏ها همچون آينه‏اي براي واقعيت عمل نمي‏كنند، بلكه بر ساخت اجتماعي واقعيت تأثير مي‏گذارند. براين اساس بازنمايي، ساخت رسانه‏اي واقعيت است. بازنمايي نه انعكاس و بازتاب پديده‏ها در جهان خارج،كه توليد و ساخت معنا بر اساس چارچوب هاي مفهومي و گفتماني است.» (مهدي‏زاده، 1387: 9)
در بازنمايي‏هاي رسانه‏اي، داستان واقعي، متن ناميده مي‏شود.گفتگوها، نامه‏ها، سخنراني‏ها، شعرها، برنامه‏هاي تلويزيوني، نقاشي‏ها، نظريه‏هاي علمي و آهنگ‏هاي موسيقي نمونه ديگري از متن هستند. متن «درهم تنيدگي» خاص عناصري از يك رمز (يا رمزها) براي بيان چيزي تشكيل شده است(دانسي،1388: 80).
2-4-2- مفهوم هویت و فرهنگ در نظریه بازنمایی هال:
استوارت هال از سردمداران مکتب بیرمنگام، برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ سعی می کند برداشت های متفاوت از بازنمایی را در یک طبقه بندی نظری کلی بیان کند. از این منظر، نظریه های بازنمایی در سه دسته کلی قرار می گیرند.
1-نظریه های بازتابی
2-نظریه های تعمدی
3-نظریه های برساختی
در نگاه بازتابی، ادعا بر این است که زبان به شکل ساده ای بازتابی از معنایی است که از قبل در جهان خارجی وجود دارد. در نگاه تعمدی یا ارجاعی گفته می شود که زبان صرفا بیان کننده چیزی است که نویسنده یا نقاش قصد بیان آن را دارد. نگاه برساختی به بازنمایی مدعی است که معنا “در” و بوسیله” زبان ساخته می شود.
به عقیدۀ هال بازنمایی استفاده از زبان برای بیان چیزهای معناداری درباره جهان پیرامون ماست و زبان ابزاری است که با استفاده ازآن میتوانی معنا بسازیم. ازطریق زبان است که میتوان این معانی را به سایرافرادجامعه انتقال داد و با آنها مبادله کرد.اینکه گفتگویی بین افراد درمی گیرد و از طریق آن به فهم مشترک در باب تفسیرجهان خود می رسند، فقط بازبان ممکن است؛ چراکه زبان دراینجا، مانند نظام بازنمایی عمل می کند.
از طریق زبان است که ما ازنشانه ها، نمادهای تصویری، متنی و صوتی استفاده می کنیم.زبان یکی ازرسانه هایی است که ازطریق آن افکار، احساسات و ایده های ما درفرهنگ منعکس می شود (رضایی و کاظمی،1390:93).
براین اساس هال در درون نظام زبان از سه گانة مفاهیم، اشیا و نشانه ها یاد می کند و معتقداست مجموعه ای ازفرایندها، این سه مقوله را به یکدیگر مرتبط می کند. هال این فرایند را بازنمایی می نامد و براساس چنین ایدهای معتقداست که معنا برساخته نظام های بازنمایی است(سروی زرگر،بیتا:4).

هال برای بیان چگونگی ارتباط میان بازنمایی، معنا، زبان و فرهنگ سعی می کند برداشتهای متفاوت از بازنمایی را در یک طبقه بندی نظری کلی بیان کند.
استوارت هال از متفکران منتقد مدرنیته با یک نگاه هگلی، هویت را یک روند در حال شدن می‌داند و اضافه می‌کند که هویت همواره از طریق تقسیم‌ شدن، معنا می‌یابد؛ تقسیم بین اینکه من چه هستم و دیگری چه هست؟ او اساساً هویت را ریشه‌ی خود و بستر عمل معرفی می‌کند. هال تاکید می‌کند که نمی‌توان هویت را در موقعیتی مکانی- زمانی به صورت ثابت تعریف کرد زیرا هویت یک روند است و یک حرکت مداوم را با چیزی جز «حرکت مداوم» نمی‌توان فهمید. بنابراین تصور یک هویت مشخص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شبکه اجتماعی، هویت دینی، روش پیمایش Next Entries پایان نامه با موضوع هویت فرهنگی، شبکه اجتماعی، کارکردگرایی