پایان نامه با موضوع سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی، لذت گرایی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

استفاده می شود. مطالعه موی149 (2003) نشان می دهد که هر دو رفتار جست و جوی هدفمحور و اکتشافمحور بر تمایل خرید تأثیر می گذارند.
از نقطه نظر ارزش سودمندیگرایی، بابین و همکاران150 (1994)، انگیزه خرید سودمندیگرایانه را بدین صورت تعریف می کنند: کسب مزایای موردنیاز از محصول، یا به دست آوردن محصول با زحمتی کمتر در طی فرآیند خرید. ما در این تحقیق متغیرهای ارزش سودمندی گرایی را شامل: راحتی، انتخاب، در دسترس بودن اطلاعات، اجتماعی نبودن، صرفه جویی در هزینه و سفارشی سازی محصول یا خدمت می باشد.
از نقطه نظر ارزش لذتگرایی، در این تحقیق ارزش لذتگرایی خرید اینترنتی را شامل جتماعی بودن، ایده، ارزش، تسلط بر موقعیت می دانیم
2-5-6 .صرفه جویی در هزینه
به زعم کینی (1999) دلیل اینکه خرید اینترنتی باعث صرفه جویی در هزینه می شود این است که این کار باعث کاهش در هزینه های خرید و جست و جوی محصول می شود. کیفیت مجازی فروشگاه های برخط به فروشندگان امکان می دهد که هزینه اجاره، راه اندازی فروشگاه، دکوراسیون و کارکنان را صرفه جویی کنند. در نتیجه مشتریان محصولات را با قیمت پایین تری خریداری میکنند. هنگامی که مشتریان در می یابند که می توانند محصولی با کیفیت مشابه را با قیمتی پایینتر خریداری کنند، آنگاه تمایل خرید در آنها به وجود می آید (میلر ،2000، ص 170).
2-5-7. راحتی
راحتی بدین معنا می باشد که فروشگاههای اینترنتی 24 ساعته و 7 روز هفته، بطور شبانه روز بدون محدودیت زمانی، مکانی و آب و هوا خدمات ارئه می دهند (بورک، 1997، ص 355). دلیل اصلی اینکه افراد خرید برخط را دوست دارند، راحتی آن است. ولفین بارگر و گیلی (2001) نیز معتقدند خرید اینترنتی یک محیط خرید راحت و مناسب فراهم می آورد، یعنی در واقع خانه فرد خریدار را تبدیل به یک مکان خرید می کند که فرد در آن احساس راحتی می کند. مصرف کنندگان می توانند لباس راحتی بپوشند و زمان خرید را با توجه به برنامه زمانبندی خود تعیین کنند (پویی لایی و همکاران، 2007، ص774).
2-5-8 .انتخاب
انتخاب بدین معناست که در فروشگاههای برخط محصولات بیشتری برای انتخاب وجود دارد. به عبارت دیگر فروشگاههای فیزیکی نمی توانند سهم محصولاتی که کمتر محبوب هستند برای بازار های کوچک و استراتژیک مهیا کنند در حالی که فروشگاههای برخط چنین محدودیتی ندارند (آلبا و همکاران، 1997، ص41). ولفین بارگر و گیلی (2001) معتقدند که فروشگاه های فیزیکی نمی توانند سهم محصولاتی که کمتر محبشبکه هستند برای بازار های کوچک و راهبردی مهیا کنند در حالی که فروشگاههای برخط چنین محدودیتی ندارند. به عبارت دیگر، فروشگاههای برخط قادرند انتخابهای متنوعتری را با هزینه ای کمتر فراهم آورند (پویی لایی و همکاران، 2007، ص774).
2-5-9. دسترسی به اطلاعات
دسترسی به اطلاعات عبارت است از دستیابی به اطلاعاتی در مورد مشخصات محصول، ترفیعات و غیره. اینترنت مؤثرترین ابزار را برای بدست آوردن اطلاعات در مورد ویژگی های محصول، فروشگاه و … برای مشتریانی که نیاز به مقایسه برای انتخاب دارند فراهم می کند (ولفین بارگر و گیلی،2001، ص36). باکز151 (1997) معتقد است که اینترنت حاوی منابع بی شمار اطلاعاتی عمومی و انواع ابزارها برای جست و جوی اطلاعات می باشد. مصرفکنندگان تنها یک کلیک تا انبوهی از اطلاعات موجود در اینترنت در مورد فروشگاهها و محصولات برخط فاصله دارند (باکز، 1997، ص1980).
2-5-10. اجتماعی نبودن
جویردینگ و میسنر152 (1998) بیان میکنند که خریداران اینترنتی ترجیح می دهند در طول فرایند خرید کسی مزاحم آنها نشود. اینترنت برای خریداران این امکان را فراهم می سازد که بدون ایجاد مزاحمت از طرف فروشنده، بسیاری از محصولات را جست و جو کنند به دلیل اینکه در محیط اینترنت از شخص فروشنده، شخص همراه یا افراد غریبه خبری نیست، خریداران دیگر نگران چانه زدن با فروشندگان، اذیت شدن همراهان و وجود افراد غریبه در اطراف خود نیستند. انگیزه خرید با حذف شدن فعالیتهای اجتماعی غیرضروری و پیچیده ایجاد میشود (ولفین بارگر و گیلی،2001، ص36).
2-5-11. سفارشی بودن محصول و خدمت
پژوهش بورک (1997) بیان می کند که فروشگاه های برخط می توانند انواع محصولات سفارشی سازی شده را به مشتریان ارائه دهند. هان و هان153 (2001) عنوان می کنند که محصولات یا خدماتی که بر اساس سفارش ساخته شده اند دارای ارزش منحصر به فردی هستند که اینترنت میتواند آن را برای مشتریان فراهم کند. فیذر154 (2001) اثبات می کند که سفارشیسازی نه تنها شامل مشخصات محصول می شود، بلکه شامل بسته بندی، ارسال، طراحی و روش حمل و نقل نیز می باشد. اینترنت بهترین وسیله برای ارائه خدمات و محصولات سفارشی است (پویی لایی و همکاران، 2007، ص774).
2-5-12. ماجراجویی
به این معنا است که مشتریان در مواجهه با محصولات جدید و جالب، تجربه کاوش لذت بخشی در طول فرایند خرید کسب می کنند (وست بروک و بلک، 1985، ص 83). شری155 (1990) بیان میکند که نیاز خریداران به هیجانات احساسی در طی فرآیند خرید بیشتر از نیاز به خود محصول است. وبستر و همکاران156 (1993) معتقدند افراد می توانند یک حس کنجکاوانه را در طی تعامل با رایانه تجربه کنند. این حس کنجکاوی می تواند منجر به ماجراجویی شود (وبستر و همکاران،1993،ص416).
2-5-13. اجتماعی بودن
داوون و همکاران157 (1990) عنوان میکنند که تعاملات اجتماعی ارائه شده توسط خرید معمولاً دلیل اصلی مشتریان برای خرید می باشد. آرنولد و رینولدز (2003) به این نکته اشاره کردهاند که بسیاری از مردم زمان خرید خود را با دوستان، اعضای خانواده و هم چنین لذت بردن از فعالیتهای اجتماعی در حین خرید سپری می کنند. ولفین بارگر و گیلی (2001) اعتقاد دارند که ظهور جامعه مجازی مزیتهای اجتماعی را از دوستان و بستگان به سمت دوستان اینترنتی تغییر داده است. خریداران اینترنتی می توانند اطلاعات و تجربیات خرید خود را با کسانی که دارای علایق مشابهی در محیط برخط هستند، تسهیم کنند. تجربه برخط همچنین می تواند موضوع گفت و گوهایی باشد که به یک خریدار اینترنتی احساس خوشآیندی بدهد.
2-5-14. ایده
ایده به این واقعیت مرتبط است که مشتریان در خرید به دنبال یادگیری روندهای جدید می باشند (آرنولد و رینولدز، 2003، ص80). پژوهش پارسونز (2002) نیز اشاره میکند که یکی از قویترین انگیزه ها برای خریداران اینترنتی، کشف کردن و حفظ روندهای جدید است. خریداران در اینترنت اطلاعاتی در مورد برندها، محصولات و روندهای جدید به دست می آورند که موجب خرسندی آنها می شود.
2-5-15. ارزش
ارزش بدین معناست که هنگام خرید در طول داد و ستد فرایند چانه زنی موجب لذت بخشیدن به خریداران می شود (وست بروک و بلک، 1985، ص84). بابین و همکاران(1994) اشاره کرده اند که درگیری احساسی و لذتی که به وسیله چانه زنی ایجاد می شود نوعی از ارزش لذت گرایانه می باشد.چاندون و همکاران158 (2000) اعتقاد دارند که دستیابی مشتریان به تخفیف بیشتر در خرید احساس لذت بخشی به آنها خواهد داد و احساس خواهند کرد که خریداران باهوشی هستند.آرنولد و رینولدز (2003) بیان میکنند که خریداران هنگامی که تصور می کنند مسابقه چانه زنی با فروشنده را برنده شده اند، احساس خوشحالی و لذت می کنند. خریداران همچنین ممکن است به واسطه احساس هیجانی که در فرآیند چانه زنی به آنها دست می دهد احساس لذت کنند (پویی لایی و همکاران،2007، ص 778).
2-5-16. تسلط بر موقعیت
پارسونز (2002) بیان کرد که مشتریان می توانند تصمیم بگیرند محصولات را ببینند هنگامی که آن را سفارش میدهند و هنگامی که آن را دریافت می کنند در خرید برخط.خریداران اینترنتی سطوح متفاوتی از کنترل وموقعیت را دارا می باشند . به طور خلاصه منزلت بوجود آمده از خرید فیزیکی یا اینترنتی از منابع متفاوتی ناشی میشود. خرید فیزیکی از افراد فروشنده و خرید اینترنتی از کنترل بر فناوری بوجود می آید(پویی لایی و همکاران،2007، ص 778).

2-5-17. نقش ارزشهای سودمندی گرایی و لذت گرایی
ارزش سودمندیگرایی159 کاملاً در ارتباط با کارآیی و اثربخشیای است که از استفادهی از خدمت نشأت می گیرد. از نقطه نظر ارزش سودمندیگرایی، استفاده از خدمت به عنوان ابزاری برای انجام برخی کارها تعبیر می شود. بیشتر تحقیقات در زمینه دامنه سیستم های اطلاعاتی قویاً تأیید می کنند که ارزش سودمندیگرایی به عنوان یک عامل تعیین کننده مهم از ارتقای تمایلات رفتاری به پذیرش و استفاده از سیستم های اطلاعاتی عمل می کند، زیرا مشتریان ارزیابیهای منطقی و حساب شدهای از مزایای کارکردی انجام داده و تصمیم به استفاده از سیستم های اطلاعاتی میگیرند (هانگ و تام160، 2006، ص170؛ کیم و همکاران، 2007، ص120). از سوی دیگر، ارزش لذت گرایی161 اساساً غیرابزاری، تجربه ای و عاطفی است (کیم و هان، 2009، ص36). مشتریان هنگامی ارزش لذت گرایی را تجربه می کنند که فعالیت استفاده از سیستم های اطلاعاتی جدای از ارزش ابزاری آن مورد توجه قرار گیرد. ارزش لذتگرایی در مقایسه با جنبه های سودمندیگرایی سیستم های اطلاعاتی ذهنی تر و شخصی تر است و نشأت گرفته از تفریح و سرگرمی است تا به انجام رساندن کار (هالبروک و باترا162، 1987، ص409). تحقیق دیگری در مورد سیستم های اطلاعاتی به صورت تجربی نشان داده است که ارزش لذت گرایی نیز عامل تعیین کننده مهمی است که مشتریان در استفاده از سیستم های اطلاعاتی آن را مهم قلمداد می کنند (تورل و همکاران163، 2007، ص66).
در حوزه خدمات موبایلی نیز هم ارزش سودمندیگرایی و هم ارزش لذتگرایی محرک های کلیدی هستند که بر تمایل به پذیرش خدمات موبایلی تأثیر می گذارند (کیم و هان، 2011، ص 2312). از آنجایی که خدمات موبایلی مشتمل بر خدمات متعددی می باشد که عملکرد سودمندیگرایانه آنها به عنوان معیار اولیه قلمداد می شود (از قبیل خدمات خبررسانی و هدایت پیام)، مشتریان ممکن است با استفاده از این خدمات به اهداف شخصی دست پیدا کنند. علاوه بر این، مشتریان خدماتی نظیر بازیهای موبایلی و پخش موسیقی را بیشتر از ارتقای عملکرد آن مد نظر داشته باشند (کیم و هان، 2011، ص 2312).
2-6. تحقيقات داخلي
تجارت الكترونيكي و شاخه هاي متعدد آن در قرن حاضراز ضروريات انکارناپذير مي‌باشد. بعلاوه با رواج روزافزون تجارت الکترونيک، اهميت خريد و فروش اينترنتي بر کسي پوشيده نمانده است. اينترنت با توجه به مجموعه فعاليتهايي که توسط آن صورت ميگيرد، باعث خلق فعاليتهاي ارزش آفرین شده و در نهايت سازمان را براي کسب مزيت رقابتي به جلو رانده و موفقيت چشمگير سازمان را باعث مي شود. با توجه به بررسي هاي انجام شده به نظر ميرسد پژوهشي که ارتباط مستقيم با تحقيق حاضر داشته باشد در ايران انجام نشده، اما به منظور بهرهگيري از تحقيقات داخلي به تعدادي که تا حدودي مرتبط باشند اشاره شده است.
موحدي(1384) در مطالعهاي به شناسايي و بررسي عوامل فرهنگي تأثیر گذار بر استقرار تجارت الکترونيکي در صنعت ايران (با تاکيد بر سازمانهاي کوچک و متوسط) پرداخت. او در مطالعه خود دو دسته عوامل فرهنگي و ادراکي را در استقرار تجارت الکترونيک موثر مي دانند. عوامل فرهنگي شامل فرهنگ اطلاعاتي، فرهنگ پذيري، دانش کامپيوتري و اينترنتي و درک تجارت الکترونيکي بوده و عوامل ادراکي شامل ادراک از فايده، ادراک از سهولت کاربرد، اعتماد، عواطف و احساسات، بروندادهاي اجتماعي و هنجارهاي اجتماعي بوده است. در اين پژوهش از مدل تلفيقي پذيرش فناوري و مدل رفتار برنامه ريزي شده164 براي پذيرش تجارت الکترونيک استفاده ميگردد. و سه متغير اعتماد، مخاطره و منافع استنباط شده به مدل اضافه شده است. همچنين در اين مطالعه، روابط بين نگرش و قصد رفتاري و روابط اين دو با متغيرهاي اعتماد، مخاطره و منافع استنباط شده مورد بررسي قرار ميگيرد.
زادون(1385) در تحقیق خود، عوامل موثر در خريد اينترنتي را مورد بررسي قرار داد. اين پژوهش بر اساس مدلي برگرفته از دو ديدگاه تکنولوژي محور و بازاريابي محور انجام شد. با استفاده از ديدگاه تکنولوژي محور، تأثیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع رفتار خرید، لذت گرایی، مصرف کننده، مصرف کنندگان Next Entries پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، معنادار بودن، تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون