پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، آزمون افسردگی، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

ه مداخلهای دریافت نکرد. و در آخر هر دو گروه آزمایش و کنترل مجدداً به پرسشنامههای افسردگی و اضطراب(به عنوان پسآزمون)پاسخ دادند.

پروتکل درمان
بعد از انتخاب افراد نمونه و مشخص شدن گروهها، بر اساس شرح جلسات تدوین شده برای گروه آزمایش، 10 جلسه، هفتهای دو جلسه و هر جلسه دو ساعت شناختدرمانی گروهی انجام شد. بعد از اتمام جلسات همه افراد به دو آزمون افسردگی سالمندان و اضطراب آشکار و پنهان به عنوان پسآزمون پاسخ دادند. بستر جلسات گروه آزمایشی بر مبنای طرح شناخت درمانی فری(1999) بود که توسط پژوهشگر اجرا شد. این شیوهی درمانی مدلی از نقش عوامل شناختی در اختلالات هیجانی که زیربنای برنامهی شناخت درمانی گروهی است را به همراه جنبههای کاربردی آن توضیح میدهد و از مدل شناختی بک در خصوص افسردگی، اضطراب و خشم افراطی و رویکردهای الیس328(1962) و مکمولین329 و گیلز330(1981) استفاده شده است(فری، 1999؛ ترجمه محمدی و فرنام، 1384). خلاصهای از شرح جلسات در جدول 3-1 ارائه شده است.

جدول 3-1: طرح شناختدرمانی گروهي در درمان افسردگي و اضطراب به شيوهي فري(1999)
جلسات
شرح جلسات

1
خلاصه: خوشامدگویی، ایجاد انگیزه، مروری بر ساختار جلسات و قوانین اصلی و تعیین معیارها برای خود و دیگران، بررسی پرسشنامهها و انجام تمرین
(آرمیدگی تخیلی هدایت شده) و ارائه تکالیف برای جلسه بعد.
اهداف: شرکتکنندگان بپذیرند که فرایندهای فیزیولوژیک، شناختی و رفتاری در وجود انسان، در تعامل با یکدیگر قرار دارند و هیجانها دارای اجزای
فیزیولوژیک، رفتاری و شناختی هستند. – پذیرش این نکته که بیشتر یا تمام واکنشهای هیجانی، یک مولفه شناختی را در بردارد.- این که شرکتکنندگان
بتوانند بین هیجان و رخدادی که یک واکنش هیجانی را ایجاد میکند(رخداد فعال کننده)، افکار سطحی اولیه را که موجودند، شناسایی کنند و آنها را در
سه ستون بنویسند: یکی برای رخدادها، یکی برای فکر، و یکی برای واکنش هیجانی
2
خلاصه: مرور و بررسی تکالیف جلسه قبل، درس نخست: نظریه شناختی افسردگی، انجام تمرین(دستهبندی باورها)، اضطراب، شناسایی افکار خودآیند،
انجام تمرین(افکار خودآیند مرتبط با گروه)، درس سوم: مقاومت در برابر درمان. انجام تمرین(شناسایی مقاومتهای احتمالی و روشهای پیشگیری ازآنها)
و تعیین تکلیف برای جلسه آینده.
اهداف: شناخت ابعاد اصلی نظریه شناختی افسردگی و اضطراب، ویژگی افکار خودآیند و چگونگی شناسایی آنها و تحریفهای شناختی یا خطاهای منفی عمده و توانایی در شناسایی آنها در تفکر خود توسط شرکتکنندگان کسب شود. -همچنین کمک به شرکتکنندگان برای شناخت مقاومتهای احتمالی
در مقابل درمان شناختی و طراحی راهبردهایی برای مقابله با این مقاومتها.
3

خلاصه: مرور تکالیف جلسه قبل، درس نخست: تزریق فکر، انجام تمرین(تزریق فکر)، درس دوم: آشنایی با روش پیکان عمودی، تمرین(پیکان عمودی)
و تعیین تکلیف برای جلسه بعد.
اهداف: آشنا کردن شرکتکنندگان با این موضوع که افکار آنها پیامدهای رفتاری و هیجانی به دنبال دارد و این پیامدهای رفتاری ممکن است ناکارآمد
باشند.-آموزش به شرکتکنندگان درباره ماهیت طرحوارهها(باورهای اصلی، طرحوارها، نگرشهای ناکارآمد) و ارتباط بین طرحوارهها و افکارخودآیند و
همچنین شناسایی طرحوارهها با استفاده از روش پیکان عمودی.
4

خلاصه: مرور تکالیف جلسه قبل، درس نخست: مرور پیکان عمودی، پیکان عمودی پیشرفته، تمرین(ادامه پیکان عمودی)، سخنرانی آموزشی: انواع باورها،
انجام تمرین(دستهبندی انواع باورها)، تعیین تکلیف برای جلسه بعد.
اهداف: کار بیشتر بر روی پیکان عمودی که در جلسه قبل مطرح شد و حل مشکلاتی که شرکتکنندگان گروه در به کار بستن روش پیکان عمودی به
منظور شناسایی طرحوارههای منفی خود، با آن روبرو میشوند. -توانا ساختن شرکتکنندگان در شناسایی ده نوع طرحواره منفی متداول و قراردادن باورهای
خود در این ده طبقه.
5

خلاصه: مرور تکلیف جلسه قبل، درس نخست: تهیه فهرست اصلی باورها، انجام تمرین(شروع به تهیه فهرست اصلی باورها)، درس دوم: نقشههای شناختی،
انجام تمرین(تهیه نقشههای شناختی)، درس سوم: تهیه رتبهبندی واحدهای ذهنی پریشان ، انجام تمرین(رتبهبندی واحدهای ناراحتی ذهنی) و تعیین تکلیف
برای جلسه آینده.
اهداف: اهداف این جلسه، دستیابی شرکتکنندگان به تصویر واضحتری از چگونگی ارتباط و تناسب باورهای منفی با یکدیگر است. در پایان، شرکت
کنندگان فهرست باورهای منفی را تهیه میکنند، نقشههای شناختی از چگونگی ارتباط باورها با یکدیگر را رسم میکنند، و در مقیاس رتبه بندی واحدهای
ذهنی پریشان، باورهای خود را با توجه به شدت هیجان مرتبط با هر باور، رتبهبندی میکنند.
6

خلاصه: مرور تکلیف جلسه قبل، درس نخست: باورها را میتوان تغییر داد، انجام تمرین(تهیه فهرستی از باورهایی که در تاریخ بشر و در زندگی خود
شرکتکنندگان، تغییر کردهاند)، درس دوم: آزمون باورها، انجام تمرین(تحلیل عینی)، درس سوم: تحلیل معیار و تعیین تکلیف برای جلسه آینده.
اهداف: شرکت کنندگان گروه بپذیرند که باورها تغییرناپذیر نیستند و باورهای مسلط فرهنگی، طی تاریخ بشر تغییر کردهاند و این که افراد نیز با گذشت
زمان، باورهای خود را تغییر میدهند.-از طریق استفاده از نمونههایی از فرایند علمی و فرایندهای قانونی از قبیل وجود قاضی و هیات منصفه برای هرچه
عینیتر نگاه کردن به مسایل، حاصل میشود. بیشتر مردم با مفهوم قاضی آشنا هستند. این افراد با استناد به شواهد، به تشخیص حقایق میپردازند. مثال علم
برای اکثر مردم ناآشناست، ولی در بافت جستجوی غول دریاچه معرفی میگردد. استفاده از هر دوی تمثیل فوق، موجب افزایش احتمال پذیرش و کاربرد
مفهوم برای شرکت کنندگان گروه میشود؛ اگر چه به طور کلی مثال قاضی و هیات منصفه، کارآمدتر است.
7
خلاصه: مرور تکالیف جلسه قبل، درس نخست: تهیه سلسله مراتب، انجام تمرین(تهیه حداقل یک سلسله مراتب)، درس دوم: باور مخالف(مخالفورزی)،
انجام تمرین(شروع به ایجاد باورهای مخالف و تعیین تکلیف برای جلسه بعد.
اهداف: این جلسه دو هدف عمده دارد: الف) این که شرکت کنندگان گروه بتوانند چندین سلسله مراتب از موقعیتهای مرتبط با باور اصلی تهیه کنند.
ب) بتوانند عبارتهایی مخالف با باورهای منفی خود پدید بیاورند. این سلسله مراتب، به سلسله مراتبی که در حساسیت زدایی سنتی استفاده میشود، شباهت
دارد، و قواعد مورد استفاده در حساسیتزدایی تدریجی، را میتوان در ساختن این سلسله مراتب نیز به کار برد.
8
خلاصه: مرور تکلیف جلسه قبل، درس نخست: تغییر اداراکی، انجام تمرین(تکمیل برگههای تغییر ادراکی)، درس دوم: بازداری کرتکس ارادی، انجام
تمرین(بازداری قشری اختیاری در یک گروه بزرگ) وتعیین تکلیف برای جلسه آینده.
اهداف: در این جلسه، دو حوزه محتوایی عمده مورد توجه قرار میگیرد: تغییر ادراکی و بازداری کرتکس ارادی.
اهداف بخش تغییر ادراکی عباتند از: شرکتکنندگان دریابند همانطور که در اشکال مبهم نشان داده شده است، مجموعهای از اطلاعات را میتوان به شیوه
های مختلفی در نظر گرفت. -این که شرکتکنندگان دریابند که تغییر ادارکی تا حدودی یک عمل ارادی، و تا حدی نتیجه توجه به جزئیات مربوط به
اطلاعات است. -این که شرکتکنندگان ایجاد مولفههای تغییر ادارکی را بیاموزند؛ نمونههایی از آن عبارتند از: باورهای مخالف، دسته وسیعی از شواهد
حمایت کننده باورهای مخالف، و برخی از شواهد جزئی که از باورهای مخالف حمایت میکنند. و-4. این که شرکت کنندگان، روش بازداری کرتکس
ارادی را برای انجام در منزل و کسب تبحر در آن، به میزان کافی دریابند.
9
خلاصه: مرور تکلیف جلسه قبل، درس نخست: تنبیه خود- خود پاداش دهی، انجام تمرین(تنبیه خود- خود پاداش دهی)، درس دوم: روشهای نگهدارنده،
انجام تمرین(تدوین یک طرح نگهدارنده) و تعیین تکلیف برای جلسه بعد.
اهداف: شرکتکنندگان، روش تنبیه خود وخود پاداشدهی را درک کنند و بتوانند آن را به صورت مستقل انجام دهند.-این که شرکتکنندگان، یک
طرح قابل اجرا برای خود در نظر بگیرند که آنها برای تمرین روشهایی که طی این برنامه یاد گرفتهاند، ترغیب و تشویق کند.
10
خلاصه: مرور تکلیف، مرور برنامه، برنامههایی برای پیگیری و ارزیابی پس از درمان و برنامه اختتامیه.
اهداف: -بررسی طرحهای شرکت کنندگان برای تداوم دستاوردهایی که طی درمان حاصل کردهاند.-کسب پسخوراند از شرکت کنندگان درباره برنامه درمانی. -فراهم کردن فرصتی برای پایان دادن به برنامه از طریق یک رخداد اجتماعی مناسب.

روش تجزیه و تحلیل دادهها
دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی همچون: میانگین، انحراف استاندارد و واریانس دستهبندی و خلاصه شدند و سپس با استفاده از روشهای آمار استنباطی: آزمون تحلیل کواریانس و با بهرهگیری از نرمافزار آماری SPSS نسخه 17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

فصل چهارم
یافتههای پژوهش

این فصل شامل دو قسمت توصیفی و استنباطی است که در ادامه ارائه میشود.
الف-یافتههای توصیفی
جدول4-1: ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه

متغیرها

وضعیت تأهل
سن
وضعیت اقتصادی
وضعیت تحصیل
گروهها

آزمایش
شاخصها
متأهل
مجرد
(بیوه)
70-60
سال
80-70
سال
ضعیف
متوسط
خوب
ابتدایی
دیپلم
لیسانس

فراوانی
10
5
10
5
1
13
1
5
8
2

درصد
7/66
3/33
7/66
3/33
7/6
6/86
7/6
4/33
3/53
3/13

کنترل
فراوانی
9
6
11
4
2
12
1
6
7
2

درصد
60
40
3/73
7/26
3/13
80
7/6
40
7/46
3/13

همانطور که نتایج جدول4-1 نشان میدهد، از نظر وضعیت تأهل در گروه آزمایش درصد افراد متأهل و مجرد به ترتیب؛ 7/66% و 3/33% و در گروه کنترل نیز به ترتیب 60% و 40% بود. و از نظر سنی هم، اکثر افراد گروههای آزمایش و کنترل در محدودهی سنی 70-60 سال، از نظر وضعیت اقتصادی نیز بیشتر افراد در هر دو گروه آزمایش و کنترل در وضعیت اقتصادی متوسط قرار داشتند. و از لحاظ تحصیل هم در هر دو گروه آزمایش و کنترل، افراد در ردهی تحصیلی دیپلم بودند.

جدول4-2: شاخصهای توصیفی مربوط به افسردگی، اضطراب آشکار و پنهان
متغیرها
گروهها
آزمایش
کنترل

مراحل
میانگین
انحراف معیار
حداقل
نمره
حداکثر
نمره
میانگین
انحراف معیار
حداقل
نمره
حداکثر
نمره
افسردگی
پیشآزمون
11
035/2
8
15
20/11
07/2
8
15

پسآزمون
46/6
45/1
4
9
93/11
98/1
8
15
اضطراب پنهان
پیشآزمون
06/58
22/5
49
66
2/56
64/7
43
71

پسآزمون
7/50
50/4
40
56
8/56
30/7
44
70
اضطراب آشکار
پیشآزمون
60/51
80/7
43
67
80/50
03/9
42
73

پسآزمون
9/42
51/6
36
58
4/52
03/9
43
75

شاخصهای توصیفی مربوط به افسردگی، اضطراب آشکار و پنهان در دو گروه آزمایش و کنترل در جدول4-2 گزارش شده است.
بر این اساس در گروه آزمایش: میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون افسردگی؛ 03/2± 11 ، پسآزمون افسردگی؛ 45/1± 46/6، پیشآزمون اضطراب پنهان؛ 22/5± 06/58، پسآزمون اضطراب پنهان؛ 5/4± 7/50، پیشآزمون اضطراب آشکار؛ 80/7± 6/51 و پسآزمون اضطراب آشکار؛51/6± 9/42 بود.
و در گروه کنترل: میانگین و انحراف معیار در پیشآزمون افسردگی؛ 07/2± 20/11 ، پسآزمون افسردگی؛ 98/1± 93/11، پیشآزمون اضطراب آشکار؛ 03/9± 80/50، پسآزمون اضطراب آشکار؛ 03/9± 4/52، پیشآزمون اضطراب پنهان؛ 64/7± 2/56 و پسآزمون اضطراب پنهان؛30/7± 8/56 بود.

نمودار 4- :1 مقایسه تغییرات میانگین افسردگی در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل

نتایج نمودار 4-1 نشان میدهد که میانگین افسردگی در پسآزمون گروه آزمایش(4/6)، نسبت به پیشآزمون آن(11)، کاهش داشته، اما میانگین افسردگی در پسآزمون گروه کنترل(9/11)، نسبت به پیشآزمون آن(2/11)، کمی افزایش هم داشت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع شناخت درمانی، گروه کنترل، متغیر مستقل Next Entries پایان نامه با موضوع زنان سالمند، زنان سالم، سطح معنادار