پایان نامه با موضوع سطح معنادار، لذت گرایی، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

جو
0.30
5.13
تأیید
13
انگیزه ی لذت گرایی
تمایل به جست و جو
0.26
4.36
تأیید
14
تمایل به جست و جو
تمایل به خرید
0.18
2.87
تأیید
15
انگیزهی سودمندی گرایی
تمایل به خرید
0.31
5.31
تأیید
16
انگیزه لذت گرایی
تمایل به خرید
0.22
3.84
تأیید

جدول 4- 23. محاسبه اثرات مستقيم178 وغير مستقيم و اثرات کل متغيرهاي مستقل و وابسته
متغير مستقل(از)
متغير وابسته(به)
اثر مستقيم
اثر غير مستقيم
اثر کل
صرفه جویی در هزینه
انگیزه سودمندی گرایی
0.27

0.27

تمایل به جست و جو

0.081
0.081

تمایل به خرید

صرفه جویی -سودمندی گرایی-تمایل به خرید 0.0837
صرفه جویی- سودمندی گرایی- تمایل به جست و جو-تمایل به خرید
01/0458
جمع اثرغیرمستقیم
0.09828
0.09828
راحتی
انگیزه سودمندی گرایی
0.26

0.26

تمایل به جست و جو

0.078
0.078

تمایل به خرید

راحتی -سودمندی گرایی-تمایل به خرید 0.0806
راحتی- سودمندی گرایی- تمایل به جست و جو-تمایل به خرید
01/0404
جمع اثرغیرمستقیم
0.09464
0.09464
انتخاب
انگیزه سودمندی گرایی
0.27

0.27

تمایل به جست و جو

0.081
0.081

تمایل به خرید

انتخاب -سودمندی گرایی-تمایل به خرید 0.0837
انتخاب- سودمندی گرایی- تمایل به جست و جو-تمایل به خرید
01/0458
جمع اثرغیرمستقیم
0.09828
0.09828
دسترسی به اطلاعات
انگیزه سودمندی گرایی
0.36

0.36

تمایل به جست و جو

0.108
0.108

تمایل به خرید

دسترسی -سودمندی گرایی-تمایل به خرید 0.1116
دسترسی- سودمندی گرایی- تمایل به جست و جو-تمایل به خرید
01/0944

جمع اثرغیرمستقیم
0.13104
0.13104
ماجراجویی
انگیزه لذت گرایی
0.36

0.36

تمایل به جست و جو

0.0936
0.0936

تمایل به خرید

ماجراجویی –لذت گرایی-تمایل به خرید 0.0792
ماجراجویی –لذت گرایی – تمایل به جست و جو-تمایل به خرید
01/06848
جمع اثرغیرمستقیم
0.096048
0.096048
تسلط بر موقعیت
انگیزه لذت گرایی
0.41

0.41

تمایل به جست و جو

0.1066
0.1066

تمایل به خرید

تسلط –لذت گرایی-تمایل به خرید 0.0902
تسلط –لذت گرایی – تمایل به جست و جو-تمایل به خرید
01/09188
جمع اثرغیرمستقیم
0.109388
0.109388
انگیزه سودمندی گرایی
تمایل به جست و جو
0.30

0.30

تمایل به خرید
0.31
05/04
0.364
انگیزه لذت گرایی
تمایل به جست و جو
0.26

0.26

تمایل به خرید
0.22
0.0468
0.2668
تمایل به جست و جو
تمایل به خرید
0.18

0.18

بر اساس جدول (4-23) در بين متغيرها، متغير انگیزه سودمند گرایی داراي بالاترين اثر کل(364/0) بر روي متغير تمایل به خريد است. از طرفي بالاترين اثرهاي غير مستقيم مربوط به متغيرهاي مستقل دسترسی به اطلاعات، و تسلط بر موقعیت بر روي متغير تمایل به خريد به ترتيب با ضرايب اثر 1304/0 و 109388/0 مي باشند.

4-6. آزمون فرضیه ها

فرضيه فرعی شماره 1: بین صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین صرفه جویی در هزینه با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-24. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.195
سطح معناداري
00.00

نتایج به دست آمده در جدول (4-25) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در نگرش به صرفه جویی میزان نمره در متغیر سود مندگرایی افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 195/0 سطح معناداری مشاهده شده (0.000) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 تأیید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود.
فرضيه فرعی شماره 2: بین راحتی با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0) : بین راحتی با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1) : بین راحتی با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-25. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.144
سطح معناداري
0.007

نتایج به دست آمده در جدول (4-26) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر راحتی میزان نمره در متغیر سودمندی گرایی افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.144 سطح معناداری مشاهده شده (0.007) کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 تأیید می شود.یعنی فرض صفر رد می شود و فرض مخالف تأیید می شود.

فرضيه فرعی شماره 3: بین انتخاب با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0) : بین انتخاب با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین انتخاب با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.
جدول 4- 26. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.114
سطح معناداري
0.033

نتایج به دست آمده در جدول (4-27) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در متغیر انتخاب میزان نمره در متغیر سودمندی گرایی افزایش می یابد و بالعکس پس میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.114 سطح معناداری مشاهده شده (0.033) کوچکتر از 05/0 است.
بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 95/0و میزان احتمال خطای 05/0 تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود
فرضيه فرعی شماره 4: بین دسترسی به اطلاعات با روی انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین دسترسی به اطلاعات با روی انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین دسترسی به اطلاعات با روی انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-27. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.122
سطح معناداري
0.023

نتایج به دست آمده در جدول (4-28) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در دسترسی به اطلاعات؛ میزان نمره در متغیر سودمند گرایی افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.122 سطح معناداری مشاهده شده (0.023)کوچکتر از 0.023 صدم است. بنابراین فرضیه ی ما مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 95/0 و میزان احتمال خطای 0/05 تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود

فرضيه فرعی شماره 5: بین اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین اجتماعی نبودن با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-28. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.101-
سطح معناداري
0.078

نتایج به دست آمده در جدول (4-29) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر منفی است..ولی میزان این همبستگی معنادارنیست چون در میزان ضریب همبستگی 101/0 سطح معناداری مشاهده شده (0.078) بزرگتر از 05/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر رد می شود.یعنی فرض مخالف رد و فرض صفرتأیید می شود
فرضيه فرعی شماره 6: بین سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین سفارشی بودن محصول و خدمت با انگیزه سودمندیگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-29. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
05/08
سطح معناداري
0.281

نتایج به دست آمده در جدول (4-30) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر بسیار ناچیز است.. و میزان این همبستگی معنادار نیست چون در این میزان ضریب همبستگی سطح معناداری مشاهده شده(0.281) بزرگتر از 05/0 است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر رد می شود. یعنی فرض صفر تأیید و فرض مخالف رد می شود
فرضيه فرعی شماره 7: بین ماجراجویی با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین ماجراجویی با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد
فرض مخالف صفر (H1): بین ماجراجویی با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-30. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.237
سطح معناداري
0.000

نتایج به دست آمده در جدول (4-31) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است. یعنی با بالا رفتن نمره ی فرد در نگرش به ماجراجویی میزان نمره فرد در متغیر لذت گرایی افزایش می یابد و بالعکس.همچنین میزان این همبستگی معنادار است چون در میزان ضریب همبستگی 0.237 سطح معناداری مشاهده شده (0.000)کوچکتر از 01/0 است. بنابراین فرضیه ی مبنی بر معناداری بین دو متغیر با میزان اطمینان 99/0 و میزان احتمال خطای 01/0 تأیید می شود. یعنی فرض صفر رد و فرض مخالف تأیید می شود

فرضيه فرعی شماره 8: بین اجتماعی بودن با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین اجتماعی بودن با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین اجتماعی بودن با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-31. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
05/04
سطح معناداري
0.311

نتایج به دست آمده در جدول (4-32) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر بسیار ناچیز است. و میزان این همبستگی معنادار نیست چون در این میزان ضریب همبستگی سطح معناداری مشاهده شده (0.311) بزرگتر از 05/0 است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر رد می شود. یعنی فرض صفر تأیید و فرض مخالف رد می شود
فرضيه فرعی شماره 9: بین ایده با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین ایده با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین ایده با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-32. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
0.098
سطح معناداري
0.130

نتایج به دست آمده در جدول (4-33) نشان می دهد که همبستگی بین دو متغیر مثبت است..همچنین میزان این همبستگی معنادار نیست چون در این میزان ضریب همبستگی سطح معناداری مشاهده شده (0.130) بزرگتر از 05/0 صدم است. بنابراین فرضیهی مبنی بر معناداری بین دو متغیر رد می شود. یعنی فرض صفر تأیید و فرض مخالف رد می شود

فرضيه فرعی شماره 10: بین ارزش با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

فرض صفر (H0): بین ارزش با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود ندارد.
فرض مخالف صفر (H1): بین ارزش با انگیزه لذتگرایی خرید اینترنتی رابطه وجود دارد.

جدول 4-33. همبستگي براي آزمودني ها در دو متغير
همبستگي پيرسون
آماره
ميزان ضريب همبستگي
05/00
سطح معناداري
0.349

نتایج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع لذت گرایی، معادله ساختاری، مدل معادلات ساختاری، دسترسی به اطلاعات Next Entries پایان نامه با موضوع لذت گرایی، سطح معنادار، ضریب همبستگی، دسترسی به اطلاعات