پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی کاری، کیفیت زندگی، کتابداران

دانلود پایان نامه ارشد

میکند. از این رو، هدف آمار استنباطی برآورد ویژگیها و خصوصیات جامعه بر مبنای نمونه است (واگان، 1384، 78).
در آمار استنباطی برای بررسی تأیید یا رد شدن فرضیههای پژوهش و یا پاسخ دادن به سؤالات تحقیق از آزمونهای آماری استفاده میشود. استفاده از آزمون آماری مناسب، یکی از مهم‌ترین ارکانی است که باید حین استنباط آماری به آن توجه کرد. بکار بردن آزمونهای آماری نامناسب، نهتنها ما را از واقعیت دور خواهد کرد، بلکه احتمالاً پاسخ اشتباه به ما خواهد داد و بنابراین به نتایج تحقیق اعتمادی نخواهد بود. استفاده از آزمونهای پارامتریک و نا پارامتریک نیز مسئلهای است که باید با توجه به نوع متغیرها و دادههای گردآوریشده (اسمی، رتبهای، فاصلهای، و یا نسبی) و یا وجود یا عدم وجود کجی در توزیع دادهها در نظر گرفته شود.
در ادامه این فصل به آزمون فرضیههای تحقیق و همچنین بررسی سؤالات پژوهشی خواهیم پرداخت. اگرچه، دادههای حاصل از پرسشنامههای کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی، و استرس شغلی با استفاده از طیف پنج ارزشی لیکرت، که یک مقیاس رتبهای در نظر گرفته میشود، بدست آمدهاند، اما به دلیل آنکه در بررسی ارتباطها و تفاوتها مجموعهای از سؤالات (که یک مؤلفه را تشکیل میدهند) در نظر گرفته میشوند، و نهایتاً آزمونها از طریق یک نمره کلی انجام میشود، این نمره به مقیاس فاصلهای نزدیکتر است. از طرف دیگر، با توجه به آنکه کجی توزیع دادهها در آزمون کلموگروف-اسمیرونوف معنادار نبوده است، بنابراین برای بررسی ارتباطهای مورد نظر از آزمون همبستگی پیرسون استفاده خواهیم کرد. هر کدام از فرضیههای تحقیق و سؤالات پژوهش در ادامه بررسی شدهاند.
4-4-1. آزمون فرضیه‌های تحقیق
4-4-1-1. آزمون فرضیه‌ی اول
* فرضیهی صفر (Ho): بین مؤلفههای کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانههای عمومی کشور ارتباط وجود ندارد.
* فرضیهی مخالف (HA): بین مؤلفههای کیفیت زندگی کاری با میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌‌‌‌‌‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نهاد کتابخانههای عمومی کشور ارتباط مثبت وجود دارد.
همانطور که در سطور فوق ذکر شد، به دلیل فاصلهای بودن مقیاس گردآوری دادهها و همچنین نرمال بودن توزیع دادهها، برای آزمون فرضیهی تحقیق -مبنی بر وجود ارتباط مثبت میان مؤلفههای کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کتابداران هر دو سازمان- از آزمون همبستگی پیرسون استفاده خواهد شد. باید توجه داشت که همبستگی بر رابطهی علت و معلولی دلالت نمیکند و تنها وجود و یا عدم وجود ارتباط را مشخص میکند. کارهای اولیه در مورد همبستگی توسط فرانسیس گالتون139 صورت گرفت و یکی از همکاران او به نام پیرسون140 شیوهای برای محاسبهی ضریب همبستگی بین دادههای پارامتری ابداع کرد، که با نام ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون141 (آر پیرسون) معرفی شد. در ادامه به گزارش نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون میان مؤلفههای کیفیت زندگی کاری با متغیر رضایت شغلی در هر دو سازمان مورد مطالعه خواهیم پرداخت. جدول 4- 7 این نتایج را به صورت خلاصه نشان میدهد.

جدول 4- 7. بررسی ارتباط میان مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی از طریق آزمون پیرسون
سازمان

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

r
P
نهاد کتابخانههای عمومی کشور
مؤلفههای کیفیت زندگی کاری
پرداخت کافی و منصفانه
0.683**
0.000

محیط کار ایمن و بهداشتی
0.595**
0.000

تأمین فرصت رشد و امنیت
0.801**
0.000

قانونگرایی در سازمان
0.653**
0.000

وابستگی اجتماعی زندگی کاری
0.600**
0.000

فضای کلی زندگی
0.335**
0.000

یکپارچگی و انسجام اجتماعی
0.665**
0.000

توسعه قابلیتهای انسانی
0.640**
0.000

کیفیت زندگی کاری کتابداران
0.808**
0.000
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
مؤلفههای کیفیت زندگی کاری
پرداخت کافی و منصفانه
0.607**
0.000

محیط کار ایمن و بهداشتی
0.599**
0.000

تأمین فرصت رشد و امنیت
0.548**
0.000

قانونگرایی در سازمان
0.546**
0.000

وابستگی اجتماعی زندگی کاری
0.590**
0.000

فضای کلی زندگی
0.376**
0.000

یکپارچگی و انسجام اجتماعی
0.750**
0.000

توسعه قابلیتهای انسانی
0.466**
0.000

کیفیت زندگی کاری کتابداران
0.732**
0.000
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
طبق نتایجی از که از آزمون همبستگی پیرسون بدست آمده است، ارتباط تمام مؤلفههای کیفیت زندگی کاری، هم در کتابداران کتابخانههای وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی و هم در کتابداران کتابخانههای عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهر تهران با 99 درصد اطمینان در جهت مثبت معنادار است (P<0.01).
در کتابداران کتابخانههای عمومی وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور، به ترتیب مؤلفههای تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم (rp= 0.801)، پرداخت کافی و منصفانه (rp= 0.683)، یکپارچگی و انسجام اجتماعی (rp= 0.665)، قانونگرایی در سازمان (rp= 0.653)، توسعهی قابلیتهای انسانی (rp= 0.640)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (rp= 0.600)، محیط کار ایمن و بهداشتی (rp= 0.595)، و فضای کلی زندگی (rp= 0.335) بیشترین میزان همبستگی را با رضایت شغلی کتابداران در این سازمان دارند.
از طرف دیگر، در کتابداران کتابخانههای عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، به ترتیب مؤلفههای یکپارچگی و انسجام اجتماعی (rp= 0.750)، پرداخت کافی و منصفانه (rp= 0.607)، محیط کار ایمن و بهداشتی (rp= 0.599)، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (rp= 0.590)، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم (rp= 0.548)، قانونگرایی در سازمان (rp= 0.546)، توسعهی قابلیتهای انسانی (rp= 0.466)، و فضای کلی زندگی (rp= 0.376) بیشترین میزان همبستگی را با رضایت شغلی کتابداران در این سازمان دارند.
به طور کلی، همانطور که در جدول 4- 7 قابل مشاهده است، ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی نیز در سطح 99 درصد معنادار است. بدین معنی که شواهد کافی برای اینکه بگوییم دو متغیر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در جامعه با یکدیگر ارتباط دارند وجود دارد و بنابراین این ارتباط از روی تصادف نبوده است. هرچند، در این زمینه ارتباط میان کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور (rp= 0.808) از ارتباط این دو متغیر در کتابداران کتابخانههای عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (rp= 0.732) قویتر ارزیابی میشود.
بنابراین در مورد فرضیهی اول تحقیق باید اظهار کرد که، فرض صفر (H0) تحقیق رد و فرض مخالف (HA) با 99 درصد اطمینان در مورد همه مؤلفههای کیفیت زندگی کاری تأیید میشود. بنابراین میتوان گفت که با بهبود مؤلفههای کیفیت زندگی کاری رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر تهران بهبود و افزایش مییابد.
همبستگی چندگانه میان مؤلفههای کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کتابداران
همانطور که گفته شد، وجود همبستگی میان متغیرها نباید به عنوان یک ارتباط علی تلقی شود. اما، هنگامی که دو متغیر با یکدیگر مرتبط باشند، یک متغیر را میتوان بر مبنای متغیر دیگر پیشبینی کرد (واگان، 1384، 154-157). رگرسیون چندگانه نوع گسترشیافته رگرسیون ساده است که در آن محقق با دو یا چند متغیر مستقل و یک متغیر وابسته سروکار دارد. بنابر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، زندگی کاری، استرس شغلی، رضایت شغلی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع حاکمیت شرکتی، رگرسیون، تحلیل داده، تئوری نمایندگی