پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغلی

دانلود پایان نامه ارشد

به کنترل سر و صدا، اصلاح رفتار دانشجویان، و ایجاد تعادل بین نیازهای گروههای مختلف کاربران از منابع استرسزا در محیط کتابخانه به شمار میآیند. سرانجام، محققان به این نتیجه میرسند که استرس مثبت در کتابداران و کارمندان کتابخانه میتواند باعث تعامل بیشتر کتابداران با دانشجویان باشد و رضایت شغلی را افزایش دهد.
اما در حوزههای دیگر موضوع کیفیت زندگی کاری و رضایت یا استرس شغلی، تا حدود زیادی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است؛ برای مثال، حسین و اسلام119 (1999)، با نگاهی به بررسی کیفیت کلی زندگی کاری، رضایت شغلی، و عملکرد پرستاران بیمارستانهای دولتی بنگلادش، مطالعهای انجام دادند. در این تحقیق، میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی ارتباط معناداری یافت شد. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت زندگی کاری بیشترین تأثیر را بر عملکرد شغلی این پرستاران دارد، و البته پرستاران شیفت صبح از کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بالاتری نسبت به پرستاران شیفت شب دارند. فوری120 (2004) در مطالعهای که با هدف تعیین پیشبینی کنندههای مؤثر بر رضایت شغلی انجام داد به این نتیجه رسید که میان رضایت شغلی و ابعاد کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. همچنین، فقدان تفاوت معنیدار میان رضایت کلی و میانگین رضایت در هر کدام از جنبههای کیفیت زندگی کاری یکی دیگر از نتایج این تحقیق بود. به نظر فوری (2004) جو سازمانی بیشترین تأثیر را بر میزان رضایت افراد دارند. طبق تحقیق او تفاوت معنیداری میان میزان رضایت افراد و کیفیت زندگی کاری افراد با ویژگیهای جعیتشناختی متفاوت وجود دارد. لاوری کی121 (2005) در پایاننامه خود، که با هدف بررسی رابطه بین متغیرهای رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و علاقه به ترک شغل انجام داد، با تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از 967 کارمند به این نتیجه رسید که میان رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبتی وجود دارد. ریکوانا122 (2004) نیز به در مقالهای تحت عنوان “سرمایهی اجتماعی، رضایت و کیفیت زندگی کاری در محل کار” انجام داد، که نتایج حاصل از دادههای تجربی او نشان داد که میان سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، و کیفیت زندگی کاری رابطه معنیداری وجود دارد. همچنین او به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی بهترین پیشبینی کننده رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری در محل کار است. همچنین کشف رابطه معنیدار میان رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری، یکی دیگر از نتایج مهم این تحقیق بود.
هو123 (2006) در پژوهش خود با عنوان “رابطه کیفیت زندگی کاری، فشار شغلی، و رضایت شغلی بین مأموران تحقیق اداری” به بررسی متغیرهای مورد مطالعه پرداخت و در نهایت به این نتیجه رسید که، 1) میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ 2) مأموران در باره کیفیت زندگی کاری خود عقاید مثبتی دارند؛ 3) مأموران از شغل خود ناراضیاند، اما در میزان رضایت شغلیشان از نظر ویژگیهای جمعیتشناختی تفاوتهایی وجود دارد؛ 4) کیفیت زندگی کاری و فشار شغلی با هم رابطه معکوس دارند؛ 5) بین فشار شغلی و رضایت شغلی نیز رابطه معناداری وجود دارد؛ و 6) کیفیت زندگی کاری مأموران بر روی فشار و رضایت شغلی آنان مؤثر است. در پژوهش دیگری که در سال 1989 توسط بروس به انجام رسید، محقق پس از تجزیه و تحلیل دادههای مربوط به 646 پاسخدهنده به پرسشنامه به این نتیجه میرسد که توانایی کارکنان در برقراری توازن میان خانه و محیط کار بیشترین تأثیر را بر جوانب مختلف کیفیت زندگی کاری دارند. بروس (1989) چنین نتیجه میگیرد که بین حقوق منصفانه و کافی به عنوان یکی از جنبههای مهم کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. چیروز124 و همکاران (2006) در مطالعه خود در رابطه با ارتباط میان کیفیت زندگی کاری با متغیرهای مربوط به شغل در مدیران صنعت برق مناطق آزاد تجاری مالزی به این نتیجه رسیدند که سه متغیر رضایت شغلی، موفقیت شغلی و تعادل شغلی بر کیفیت زندگی کاری بیشترین تأثیر را دارند. همچنین، سطح رضایت نمونه مورد بررسی محققان از کیفیت زندگی کاری 49.50% بودهاست. به علاوه، هانیتا سارا سد و همکارانش (2008) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که درک کارکنان از کیفیت زندگی کاری مستقیماً به رضایت شغلی بستگی دارد.
2-6. جمع‌بندی فصل
هر پژوهشی بر مبنای نظریهها و تئوریهایی استوار است که مبانی نظری آن پژوهش را تشکیل میدهند. یکی از مهمترین بخشهای هر پژوهش، بخش مبانی نظری و آن به شمار میآید. در این بخش ابتدا با ترسیم چارچوب نظری پژوهش حاضر، سعی بر توضیح و تبیین اجزای موضوع شد. کیفیت زندگی کاری و مسائل مربوط به آن، رضایت شغلی و دامنه آن، و استرس شغلی و انواع و ساختار آن، مورد بحث قرار گرفتند. با تشریح استراتژیهای جستجو و نتایج حاصل از آن‌ها، به توضیح ادامه بخش پرداخته، و در نهایت، محقق برخی از ادبیات و نوشتجات مرتبطی را که به نوعی به بررسی موضوع مشابه این پژوهش پیوند داشتهاند- چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور- را ذکر کرده و نتایج بدست آمده از این تحقیقات را در این فصل آورده است.

فصل سوم: روش پژوهش
این فصل به ارائه اطلاعاتی در رابطه با روش بکار گرفته‌شده در این پژوهش و همچنین دلایل انتخاب این روششناسی میپردازد. جامعه مورد بررسی و منابع گردآوری دادهها نیز ارائه شده است. ابزار گردآوری دادهها، شامل تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با طراحی پرسشنامه و همچنین توزیع پرسشنامه نیز مورد بررسی قرار گرفته است. جزئیات پرسشنامههای مورد استفاده، دلایل انتخاب آن‌ها، و روایی و پایایی این ابزارها از دیگر اطلاعات ارائه شده در این فصل است. از آنجایی که برای گردآوری دادههای پژوهش از ابزار پرسشنامه برخط استفاده شده است، بحث چگونگی انتخاب ابزار مناسب برای این کار و همچنین برخی از مزایا و معایب گردآوری داده از این طریق پیش کشیده شده است. درصد پاسخگویی به پرسشنامهها، روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات، و همچنین مسائل اخلاقی مرتبط با پژوهش از دیگر مسائلی هستند که این فصل به آن‌ها پرداخته است.
3-1. مقدمه
کشف واقعیت یکی از نیازهای اساسی انسان است و روشهایی که به این جهت استفاده میشوند از اهمیت زیادی برخوردارند. اگر روشهای فوق را روشهای تحقیق بنامیم، این سؤال یا مسئله تحقیق است که ما را به استفاده از یک روش خاص سوق میدهد.یک پروژه تحقیقاتی بدون یک روششناسی معتبر و مناسب، به مثابه یک ساختمان سست است که دیر یا زود فرو خواهد ریخت. بهکار بستن یک روش تحقیق مناسب وظیفهی حیاتی هر پژوهشگری قبل از انجام تحقیق است (منصوریان125، 2006). “همه به دنبال کشف حقیقت هستند و برای کشف حقیقت نیاز به تحقیق و پژوهش است. روش تحقیق اساسیترین مقولهای است که در هر پژوهش مورد توجه است. یکی از فوائد بحث در مورد روش تحقیق این است که چنانچه روش تحقیق متناسب با شناخت واقعیت انتخاب شود ما را سریعتر و بهتر به سرمنزل مقصود خواهد رساند و در مقابل اگر به این امر توجه لازم نشود، نهتنها این امکان وجود دارد که ما را به واقعیت نرساند، بلکه امکان دارد که ما را از واقعیت دور سازد و ما را گمراه کند” (فدایی، 1387). در این فصل به مسائلی از قبیل نوع روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن‌ها، و همچنین روشهای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده در این پژوهش پرداخته خواهد شد.
3-2. روش پژوهش
همان طور که ذکر شد، استفاده از یک روش پژوهش معین به مسئله پژوهش دارد؛ بنابراین روش پژوهش باید با توجه به مسئله مورد بررسی انتخاب شود. در هر صورت، روش تحقیق را میتوان از منظرهای متفاوت مورد بررسی قرار داد: یکی از این تقسیمبندیها از نظر هدف تحقیق است. به دلیل اینکه مهمترین هدف این پژوهش بررسی و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص خواهد بود، از لحاظ هدف در شاخه تحقیقات کاربردی قرار میگیرد. روش گردآوری دادههای پژوهش ملاک دیگری است که در تقسیمبندی روشهای پژوهش بکار میرود. به دلیل اینکه این پژوهش به شناخت بیشتر شرایط موجود میپردازد، در زمره تحقیقات توصیفی میگنجد و چون این توصیف برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری بکار میرود، روش پژوهش توصیفی پیمایشی روشی است که این پژوهش با استفاده از آن انجام گرفته است. به علاوه، پس از شرح وضعیت موجود به بررسی یک رابطه میان مؤلفههای کیفیت زندگی کاری با استرس و رضایت شغلی کتابداران کتابخانههای عمومی مبادرت ورزیده شده است؛ بنابراین این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است (سرمد، بازرگان، و حجازی، 1387).
3-3. جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری به عنوان مجموعهای از افراد یا واحدهایی تعریف میشود که حداقل در یک صفت مشترک باشند (سرمد، بازرگان، و حجازی، 1387). از این رو، جامعه آماری این پژوهش شامل تمام افرادی میشود که در مرداد ماه 1390 با سمت کتابدار در کتابخانههای عمومی شهر تهران مشغول به کار بودهاند. این کتابخانهها از لحاظ سازمانی وابسته به دو سازمان میشوند؛ 1) سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و 2) نهاد کتابخانههای عمومی کشور. تعداد کتابداران شاغل در کتابخانههای عمومی وابسته با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 191 نفر و این تعداد در کتابخانههای وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور برابر با 118 نفر بودهاست.
3-4. نمونه‌گیری
در غالب موارد، شرایط دسترسی به تک تک اعضای جامعه و ارزیابی کلیهی آن‌ها به علت بزرگی جامعه و صرف وقت و هزینه از مهمترین عواملی هستند که الزام نمونهگیری را پیش میآورند. به دلیل اینکه در پژوهش حاضر از پرسشنامه برخط استفاده شده است، بنابراین محدودیتهایی که ذکر آن رفت در این پژوهش بارز نبوده و سعی شده است تا از طریق سرشماری کل اعضای جامعه مورد بررسی و پیمایش قرار گیرند. در نتیجه، تعداد 309 کتابدار کتابخانه عمومی مورد بررسی قرار گرفتهاند. لازم به ذکر است که اگر در جامعه مورد نظر نمونهگیری تصادفی هم انجام میشد، طبق جدول مورگان، اندازه نمونه در حدود همان تعداد کتابدارانی میشد که در پژوهش مشارکت کرده بودند.
3-5. ابزارهای گردآوری اطلاعات
با توجه به اینکه این پژوهش از نوع پژوهشهای توصیفی و پیمایشی به شمار میآید، برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق و با توجه به محدودیتهای زمانی و حجم جامعه، ابزار پرسشنامه برخط مناسبترین ابزار برای گردآوری دادههای این پژوهش تشخیص داده شده است. ابزار پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق به شمار میآید و روشی مستقیم برای کسب اطلاعات است (سرمد، بازرگان، و حجازی، 1387).
در هر صورت، تعداد سه پرسشنامه استاندارد جهت بررسی متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق بکار گرفته شده است؛ 1) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون، 2) پرسشنامه رضایت شغلی میرکمالی و همکاران، و 3) پرسشنامه استرس شغلی HSE. در ادامه به توضیح هرکدام از این پرسشنامههای پرداخته خواهد شد.
3-5-1. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری (QWL)
با بررسی پیشینهها و نوشتههای موجود در زمینه مطالعات کیفیت زندگی کاری در مقاطع مختلف در داخل و خارج از کشور، استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ابزار مناسبی جهت بررسی مؤلفههای کیفیت زندگی کاری در کتابداران تشخیص داده شد. این پرسشنامه استاندارد که در سال 1973 توسط والتون (1973) طراحی و ساخته شده است و به طور کلی شامل 32 گویه میشود. هشت مؤلفهای که در این پرسشنامه مورد توجه قرار گرفته شده است و همچنین تعداد سؤالاتی که به هرکدام از این مؤلفهها اختصاص داده شده است در جدول زیر آمده است (جدول 3- 1Error! Reference source not found.).
جدول 3- 1. مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری و تعداد سؤالات مختص آن‌ها در پرسشنامه استاندارد والتون
مؤلفههای مورد بررسی
سؤالات
مؤلفههای مورد بررسی
سؤالات
پرداخت کافی و منصفانه
1 تا 5
وابستگی اجتماعی زندگی
18 تا 20
محیط ایمن و بهداشتی
6 تا 8
فضای کلی زندگی
21 تا 25
تأمین فرصت رشد و امنیت
9 تا 11
یکپارچگی و انسجام اجتماعی
26 تا 29
قانونگرایی در سازمان
12 تا 17
توسعه قابلیتهای انسانی
30 تا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی Next Entries پایان نامه با موضوع استرس شغلی، رضایت شغل، کیفیت زندگی، رضایت شغلی