پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری، رضایت شغل

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاهها- از آنجایی که پایگاه جامعی از لیست پایاننامههای داخلی در دسترس نیست- نیز بازیابی شود. با توجه به اینکه دانشگاه تهران اشتراک برخی از پایگاههای فوق را خریداری نکرده است (برای مثال مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری)، بنابراین تعدادی از این پایگاهها از لیست جستجو حذف شدهاند.
جدول 2- 9. فهرست پایگاه‌های عمومی خارجی
عنوان پایگاه
عنوان پایگاه
Springer
Scopus
Jstor
Google Scholar
Daneshyar
Scirus
DL+
Social Sciences Citation Index (SSCI)
Dissertation Abstracts International (DAI)
Microsoft Academic Search
Academic One File
Worldcat
SJR
EBSCO
JCR
ProQuest
DOAJ
Sciencedirect
Open Access Journals Bibliography
ERIC

Emerald

جدول 2- 10. فهرست پایگاه‌های تخصصی خارجی
عنوان پایگاه
Library and Information Science Abstracts (LISA)
Information Science and Technology Abstracts (ISTA)
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full
Library Literature & Information Science Full Text
Library Literature & Information Science Retrospective 1905-1983
Library & Information Science Source
Current Index to Journals in Education (CIJE)
ASIS & T Digital Library
Annual Review of Information Science & Technology (ARIST)
Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST)
Bulletin of the American Society for Information Science and Technology
Proceedings of the American Society for Information Science and Technology
E-LIS
LISwiki

شمار نسبتاً زیادی از پایگاههای خارجی به صورت دسترسی آزاد بوده و بنابراین بدون نیاز به نام و کلمه رمز کاربری، محقق توانسته به آن‌ها دسترسی پیدا کند. برخی از پایگاههای مذکور نیز رایگان نبوده است، اما به دلیل آنکه اشتراک آن‌ها توسط دانشگاه تهران خریداری شده است، بنابراین امکان دسترسی به آن‌ها وجود داشته است. اما تعدادی از پایگاههای آبونمانی جزء منابع اشتراکی دانشگاه تهران نبوده و برای دسترسی به آن‌ها از طریق کتابخانههای دیگر – داخلی و خارجی- استفاده شده است.
پس از شناسایی پایگاههای اطلاعاتی، کلیدواژههایی که باید در این پایگاهها جستجو میشد نیز از عنوان تحقیق استخراج و مورد بررسی قرار گرفت. به دلیل آنکه عبارات فارسی بکار رفته جهت توصیف و بیان مفاهیم مرتبط از تعدد زیادی برخوردار نبودهاند، همان اصطلاحات- به صورت منفرد و ترکیبی- در پایگاههای اطلاعاتی جستجو شدهاند. کلیدواژههای جستجو شده، شامل: “کیفیت زندگی کاری”، “رضایت شغلی”، “استرس شغلی”، “کتابدار(ان)”، “کارمند(ان) کتابخانه”، و “کتابخانه”. برای مثال، با جستجویی که با عبارت کیفیت زندگی کاری در پایگاه پایاننامهها کتابخانهی ملی ایران93 انجام شد، تعداد 128 رکورد بازیابی شد.
اما، به دلیل آنکه برای بیان مفاهیم مختلف مربوطه، عبارات و اصطلاحات متعدد انگلیسی در دست بود، در نتیجه جستجوی منابع انگلیسی مشکلتر از منابع فارسی بودهاست. به عنوان مثال، برای بیان مفهوم کتابدار از عباراتی مانند Librarian، Library Staff، Library Employee، و … در منابع انگلیسی استفاده شده است. از این رو، سعی شده است که پس از دستهبندی اصطلاحات و عبارات گوناگون، این کلیدواژهها به صورت منفرد و ترکیبی در پایگاههای مورد نظر جستجو شوند. جدول زیر عبارات مختلف بکار رفته برای بیان هر یک از مفاهیم را فرست کرده است (جدول 2- 11).

جدول 2- 11. فهرست عبارات و اصطلاحات متفاوت بکار رفته برای بیان و توصیف مفاهیم مورد جستجو
مفاهیم مرتبط
عبارات و اصطلاحات بکار رفته در زبان انگلیسی
کیفیت زندگی کاری
Quality of Work Life, QWL, Quality of Working Life, Quality of Work-Life
رضایت شغلی
Job Satisfaction, Word Satisfaction, Job-Related Satisfaction, Work-Related Satisfaction, Career Satisfaction.
استرس شغلی
Job Stress, Job-Related Stress, Work Stress, Word-Related Stress, Occupational Stress, Career Stress.
کتابدار
Library Staff, Librarian, Library Employee, Information Professional, Information Staff, Library Professional,

در هر صورت، عباراتی که فراوانی بیشتری برای بیان هر کدام از مفاهیم را داشتهاند در جدول فوق با قلم ضخیم نشان داده شدهاند. یکی از نمونههای جستجویی که انجام شد، به صورت زیر بودهاست:
(“Quality of Work Life” OR QWL OR “Quality of Working Life” OR “Quality of Work-Life”) AND (“Job Satisfaction” OR “Word Satisfaction” OR “Job-Related Satisfaction” OR “Work-Related Satisfaction”) AND “in partial fulfillment of” AND site:edu AND filetype:pdf
در دستور جستجویی که در موتور جستجوی گوگل به شکل فوق انجام شد، هدف بازیابی پایاننامههایی بوده است که به بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی در دانشگاههای ایالات متحده پرداختهاند.
2-5-2. نتایج حاصل از جستجوی پیشینه‌ها
منابع و نیروی انسانی یک سازمان، سرمایهی مهمی برای آن سازمان محسوب میشود؛ از این رو، محققان بسیاری تا کنون تلاش کردهاند که متغیر کیفیت زندگی کاری –هم به صورت منفرد و هم به صورت ترکیبی با متغیرهای دیگر- را مورد بررسی قرار دهند. به طور کلی، تا کنون ارتباط کیفیت زندگی کاری با متغیرهایی از قبیل، رضایت شغلی، استرس شغلی، عملکرد سازمانی، تعهد سازمانی، و …
مهمترین حوزهای که تا کنون بیشتر به بررسی کیفیت زندگی کاری پرداخته است، حوزه مدیریت و سازمان است. اما، حوزههای دیگری نیز وجود دارند که به اهمیت این مسئله پی برده و اقدام به مطالعه کیفیت زندگی کاری در زمینه تخصصی خود کردهاند؛ برای مثال، حوزههایی مانند روانشناسی، علوم تربیتی، مدیریت آموزشی، تربیت بدنی، پزشکی- مخصوصاً پرستاری، و … به این موضوع علاقه نشان دادهاند.
با وجود اهمیت بالای کیفیت زندگی کاری، تا کنون تحقیقات بسیار اندکی در حوزهی کتابداری و اطلاعرسانی به بررسی این موضوع در میان کتابداران و متخصصان کتابداری و اطلاعرسانی پرداختهاند؛ در حالی که این موضوع سالهاست که در حوزههای دیگر به عنوان یک مسئلهی پژوهشی مورد مطالعه قرار گرفته است. به طور کلی، میتوان نتایج جستجو را در دو دسته طبقهبندی کرد: 1) دستهی اول تحقیقاتی است که در رشتهی کتابداری و اطلاعرسانی به بررسی کیفیت زندگی کاری یا مسائل مرتبط با آن (از قبیل رضایت شغلی و استرس شغلی) پرداختهاند؛ 2) و دستهی دوم تحقیقاتی هستند که به بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری با دیگر متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش- رضایت و استرس شغلی- در رشتههای دیگر (غیر از حوزه کتابداری) پرداختهاند در هر صورت، نتایج جستجوهای انجامشده در قالب دو بخش- پیشینه در داخل و پیشینه در خارج- در ادامه خواهد آمد
2-5-3. پیشینه در داخل
همانطور که ذکر شد، تا کنون محققان بسیار کمی نسبت به بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و دیگر متغیرهای سازمانی توجه نشان دادهاند. مهمترین و جدیدترین پژوهش در این زمینه در سال 1390 توسط اسلامی (اسلامی، چاکلی، و زارعی، 1391) به انجام رسید. اسلامی (اسلامی، چاکلی، و زارعی، 1391) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود به بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران کتابخانههای عمومی استان مازندران پرداخت. یافتههای حاصل از این پژوهش، که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی به انجام رسیده بود، نشان داد که از دیدگاه مدیران کتابخانههای عمومی استان مازندران، سطح میانگین عوامل کیفیت زندگی کاری به ترتیب برای عامل وابستگی اجتماعی زندگی کاری، 3.0385؛ یکپارچگی و انسجام اجتماعی، 2.2981؛ محیط ایمن و بهداشتی، 2.1923؛ توسعهي قابلیتهاي انسانی، 2.1192؛ قانونگرایی در سازمان، 1.9295؛ تأمین فرصت رشد و امنیت، 1.8702؛ و پرداخت منصفانه و کافی، 1.4936 است و تنها عاملی که در سطح متوسط قرار دارد عامل وابستگی اجتماعی زندگی کاري است. همچنین، تمامی عوامل شناخته شدهی کیفیت زندگی کاری بر عملکرد این مدیران مؤثر هستند كه عامل محیط ایمن و بهداشتی بیشترین تأثیر و عامل وابستگی اجتماعی زندگی کاري کمترین تأثیر را بر عملکرد آن‌ها دارد.
اما در یک نگاه گستردهتر، تا کنون پژوهشگران فراوانی مسئله رضایت شغلی (از قبیل: پایی و دیگران، 1383؛ عباسی، 1379؛ حریری و اشرفیریزی، 1388 الف؛ حریری و اشرفیریزی، 1388 ب؛ باقری، 1378؛ سلیمانی، 1379؛ کهن، 1384؛ اشرفیریزی و کاظمپور، 1388؛ اشرفیریزی، 1382؛ دریمنش، 1379؛ حریری، 1381؛ ترکیانتبار، 1383؛ کیل‌قاسمی‌پور، 1376؛ محمدزاده، 1378، محمودی، 1388) و همچنین استرس شغلی (از قبیل: بابالحوائجی و پاشازاده، 1389؛ شعاری، 1373؛ اشرفیریزی و کاظمپور، 1390؛ کاظمپور، 1388؛ خسروی، 1382) در کتابداران و کارمندان و مدیران کتابخانهها را مورد بررسی و کنکاش قرار دادهاند. لازم به ذکر است که اکثر تحقیقات مذکور به صورت پایاننامه کارشناسی ارشد به انجام رسیده است.
باقری (1378) در پایاننامه کارشناسی ارشد خود میزان رضایت کتابداران کتابخانههای تخصصی و دانشگاهی را مورد بررسی قرار داد و در نهایت به این نتیجه رسید که کلاً 50 درصد از کتابداران از شغل خود رضایت دارند، این در حالی است که رضایت آنان از امکانات رفاهی و بهداشتی، امکانات آموزشی، ارتقاء شغلی، و نیز امنیت شغلی پایینتر از حد متوسط قرار دارد. عباسی (1379) نیز در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “بررسی میزان رضایت شغلی كتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن” به این نتیجه رسید که میزان رضایت شغلی کتابدارانی که با امکانات رایانهای کار میکنند با آن‌هایی که از این امکانات استفاده نمیکنند تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین، این تفاوت در مورد کتابدارانی که تحت نظر مدیران متخصص کتابداری کار میکنند با آن‌هایی که از این امکان بهرهمند نیستند معنیدار است. همچنین، پژوهش محمودی (1388) بر روی کتابداران کتابخانههای عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری شهر تهران نشان داد که ميزان رضايت کتابداران از امکانات آموزشي، پژوهشي و ارتقا شغلي کمتر از حد متوسط (بر اساس طيف ليکرت) در حالي که بقيه مؤلفهها (امکانات رفاهي و مادي، روابط انساني، امنيت شغلي، پايگاه اجتماعي، سياستها و خطمشي مديريت، ماهيت کاري) بيشتر از حد متوسط بوده است. بنابراين فرضيه پژوهش او، مبني بر رضايت شغلي بيش از 50 درصد کتابداران کتابخانههاي مورد مطالعه، مورد تاييد قرار گرفت.
به علاوه، در پژوهش اخیر که توسط اشرفیریزی و کاظمپور (1388) انجام شد؛ محققان ضمن مطرح کردن رضایت شغلی به عنوان مسئلهای مهم و فراموششده در ادبیات حوزهی کتابداری و اطلاعرسانی، پژوهشی با هدف بررسی مفهوم رضایت شغلی و اهمیت آن و همچنین عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و در نهایت اثرات این متغیر در محیط کتابخانه را به انجام رساندند. محققان با اشاره به اهمیت روزافزون کتابخانهها، و به خصوص کتابخانههای دانشگاهی، در دنیای امروز، شناخت و توجه به نیازهای کتابداران شاغل در این کتابخانهها و تلاش در تأمین رضایت شغلی آن‌ها تأثیر بسیاری بر کیفیت خدمات کتابخانهای خواهد داشت.
از طرف دیگر، بررسی موضوع استرس شغلی در کتابداران و کارمندان کتابخانه از موفقیت کمتری نسبت به رضایت شغلی برخوردار بوده و تحقیقات کمتری در این زمینه به انجام رسیده است. بابالحوائجی و کاظمپور (1388)، با هدف بررسی میزان استرس شغلی کتابداران و مدیران کتابخانههای عمومی وابسته به نهاد کتابخانههای عمومی کشور در شهر تهران در سال 1388، پژوهشی در این زمینه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه بر روی 103 نفر از کتابداران و مدیران کتابخانههای عمومی انجام دادند. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که تنیدگی کلی استرس شغلی نمونه مورد بررسی در حد تنیدگی طبیعی بودهاست، لذا استرس

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع استرس شغلی، کتابداران، دانشگاه تهران، علوم انسانی Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، رضایت شغل، رضایت شغلی، استرس شغلی