پایان نامه با موضوع زندگی کاری، کیفیت زندگی، کیفیت زندگی کاری

دانلود پایان نامه ارشد

همکارانم در تبادل ایده ها برای حل مشکلات و ایجاد فرصت ها تمایل داریم
76%

من و همکارانم بطور روزانه از یکدیگر یاد می گیریم
76%

ما اعتقاد داریم با ترکیب و تبادل ایده ها کارمندان می توانند برای سازمان دانش ایجاد کنند
79%

انتقال دانش
ما از طریق ترکیب ایده های خود شیوه های خلاقانه ای برای توسعه فر صت های جدید می یابیم
77%
78%

من و همکارانم در مورد شیوه کارکردن با هم توافق داریم
79%

من و همکارانم پیشرفت های پیشین را در نظرات و ایده های جدید در نظر می گیریم
75%

من و همکارانم منفعت را در تبادل ایده ها می بینیم
78%

ما اعتقاد داریم که با ترکیب و تبادل ایده ها می توان نوآوریهای جدید ایجاد کرد

78%

حفظ و توسعه دانش

کارمندان در شرکت من یاد گرفته اند که ایده ها و دانش خود را
بطور موثر حفظ کنند
78%
78%

من و همکارانم بطور دوره ای بر روی مسیر تلاش های خود تفکر می کنیم
76%

من از طریق تعامل با کارمندان در فعالیت های روزانه توسعه پیدا می کنم
79%

من و همکارانم در پایان هر روز کاری احساس پیشرفت داریم
77%

77/0= ضریب پایایی کل گویه های سازه مدیریت دانش

جدول 9-3- تحلیل پایایی گویه های متغیر کیفیت زندگی کاری
شاخص
گویه
پایایی درصورت حذف گویه
پایایی کل شاخص ها
پرداخت منصفانه
حقوق دریافتی شما درسازمان تا چه اندازه با انتظارات مورد نظرتان مطابقت دارد؟
88/0
88/0

نظام پرداخت حقوق درسازمان تا چه اندازه با پرداخت حقوق درمشاغل دیگر مطابقت دارد؟
88/0

تاچه اندازه حقوقتان به موقع پرداخت می شود؟
88/0

محیط کار ایمن
تاچه اندازه شرایط فیزیکی کاردرسازمان شما بهداشتی می شود؟
88/0
88/0

تاچه اندازه شرایط فیزیکی محیط شما بی خطراست ؟
88/0

تاچه اندازه ساعات کاری شما عادلانه ومناسب درنظرگرفته شده است؟
88/0

فرصت رشد
شغل شما تا چه اندازه امکان رشد ظرفیت وتوانایی بالقوه را برایتان فراهم می کند؟
88/0
88/0

تاچه اندازه امکان بکارگیری مهارت های آموخته شده درشغل فراهم می کند؟
89/0

تاچه اندازه درسازمان شما امنیت شغلی وجوددارد؟
88/0

قانون گرایی
تاچه اندازه نحوه رفتار مدیر با کارکنان سازمان منصفانه است؟
88/0
88/0

شمادرسازمان تاچه اندازه می توانید نظرات خودرابدون ترس وواهمه ازمدیربیان کنید؟
88/0

تاچه اندازه از آرامش نسبی درمحیط کاربرخورددارید؟
87/0

تاچه اندازه درسازمان شما روشهای مدونی برای اقامه شکایت وجوددارد؟

89/0

وابستگی اجتماعی
به نظرشما سازمان تا چه اندازه دربرابر حفاظت محیط زیست احساس مسئولیت می کند؟
88/0
88/0

به نظرشما تا چه اندازه مدیر وکارکنان سازمان برقوانین حاکم برجامعه ارج می نهند؟
89/0

تاچه اندازه شغلتان به شما اجازه می دهد سایر نقشهای شخصی خود را ایفا کنید؟
88/0

فضای کلی زندگی
تاچه اندازه شغلتان مانع ازانجام مسئولیتهای خانوادگی شما می شود؟
88/0
88/0

شغل شما تا اندازه اوقات فراغت مورد نیازتان را برای شما فراهم می کند؟
88/0

تاچه اندازه شغلتان امکان ادامه تحصیل را برای شما فراهم می کند؟
88/0

یکپارچگی وانسجام درسازمان
تاچه اندازه درمحل کارتان کارها براساس رعایت سلسله مراتب اداری انجام می شود؟
88/0
88/0

تاچه اندازه کارکنان محیط کاری شما به یکدیگر اعتماد دارند؟
88/0

تاچه اندازه زمینه ارتقای شغلی برای شما فراهم است ؟
88/0

درمواقع لزوم تا چه اندازه مورد حمایت همکارانتان قرار می گیرید؟
88/0

توسعه قابلیت ها
شغل شما تا چه اندازه امکان بکارگیری دامنه وسیعی از مهارتها را فراهم می آورد؟
88/0
88/0

تاچه اندازه کارشما زمینه خودگرانی وخودکنترلی را فراهم می کند؟
88/0

امکان دسترسی به اطلاعات مربوط به کارتان تاچه میزان برای شما وجوددارد؟
88/0

تاچه اندازه کارشما زمینه انجام طراحی وبرنامه ریزی را برایتان فراهم می کند؟
88/0

88/0= ضریب پایایی کل گویه های سازه کیفیت زندگی کاری
3-6- روش های تحلیل آماری
برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ازنرم افزارspss.16 دردوبخش آمار توصیفی وآماراستنباطی استفاده می شود؛ روش های تحلیل آماری توصیفی که شامل جداول ونمودارها ،شاخص های گرایش مرکزی وپراکندگی ، فراوانی ها و… که بیشتر درتحلیل تک متغیره مورد استفاده قرارگرفته است ودرتحلیل آمار استنباطی ا زآزمونهای نظیر T-Test (تفاوت میانگین ها) ،ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل واریانس استفاده شده است .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیه در هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است و امروزه در بیشتر تحقیقاتی که مبتنی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد پژوهش می باشد تجزیه و تحلیل داده اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های پژوهش محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزاهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.
همان طور که در فصل سوم بیان گردید برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از هر دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است.
جهت توصیف متغیرهای تحقیق در قالب جدول و نمودار از آمار توصیفی جنسیت، سن، میزان تحصیلات، سابقه خدمت و همچنین توصیفی کلی از وضعیت پاسخ گویی پاسخ دهندگان به سوالات پرسش نامه با استفاده از نرم افزار spss16 آورده شده است.
در قسمت آمار استنباطی نیز، برای تحلیل داده ها جهت قضاوت در مورد فرضیات پژوهش پس از مشخص شدن نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها به تناسب از آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شده است.
تعداد 234 پرسشنامه ميان جامعه آماري توزيع گرديد كه بطور كامل كليه پرسشنامه ها توسط محقق گردآوري شده است .
4-2- نتایج توصیفی جامعه آماري
دراین قسمت بعد از گردآوری داده ها و اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی که شامل شاخص های مرکزی و پراکندگی مانند فراوانی، درصد فراوانی، نمودار و جداول میباشد. به توصیف نمونه پرداخته میشود.

4-2-1- وضعیت جنسی پاسخگویان
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسيت
فراوانی
درصد
مرد
189
8/80
زن
45
2/19
جمع کل
234
100

یافتههای جدول بیانگر این است که 80.8% از کارکنان شرکت برق منطقه ای هرمزگان مرد و 2. 19 درصد از این کارکنان زن هستند.

4-2-2 وضعیت تحصیلات پاسخگویان

جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصيلات

میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
زیر دیپلم
9
5. 3
دیپلم
67
7. 28
فوق دیپلم
36
2. 15
لیسانس
98
2. 42
فوق لیسانس و بالاتر
24
4. 10
جمع
234
100

اطلاعات استخراج شده در رابطه با وضعیت تحصیلات پاسخگویان، بیانگر این مطلب است که 5/3 درصد از این پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم 7/28 درصد دیپلم، 2/15 درصد فوق دیپلم، 2/42 درصد لیسانس و تنها 4/10 درصد از این کارکنان دارای تحصیلات فوق لیسانس بودهاند.

4-2-3- وضعیت سنی پاسخگویان
جدول 4-3- آماره های توصیفی پاسخگویان بر حسب سن
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
تعداد
9/36
35
34
1/5
4/26
30
23
53
234

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سنی پاسخگویان، بیانگر این مطلب است که از کل پاسخگویان این پژوهش، کمترین سن 23 سال و بیشترین سن 53 بوده است، همچنین میانگین سنی کارکنان در این پژوهش 9/36 سال بوده است.

جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رده سنی
آماره
رده سنی
فراوانی

درصد
زیر 30 سال
17
7
31 تا 40 سال
123
53
41 سال به بالا
94
40
جمع كل
234
100

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سنی پاسخگویان نمایانگر این است که از کل نمونه آماری از کارکنان سازمان مورد مطالعه، 7 درصد به کارکنان رده سنی زیر 30 سال، 53 درصد به کارکنان رده سنی 31 تا 40 سال و 40 درصد نیز به کارکنان رده سنی 41 سال به بالا اختصاص داده شده است.

4-2-4- وضعیت سابقه کار پاسخگویان
جدول 4-5- آماره های توصیفی پاسخگویان بر حسب سابقه کار
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
تعداد
7/11
9
7
7/5
23/32
26
1
27
234

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سابقه کار پاسخگویان، بیانگر این مطلب است که از کل پاسخگویان این پژوهش، کمترین سابقه کار 1 سال و بیشترین سابقه کار 26سال بوده است.
همچنین میانگین سابقه کار کارکنان در این پژوهش 7/11 سال بوده است.

جدول 4-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار

رده سنی
فراوانی

درصد
زیر 5 سال
73
3/31
6 تا 10 سال
94
4/40
11 تا 15 سال
48
4/20
16 سال به بالا
19
8/7
جمع کل
234
100

نتایج حاصله در رابطه با وضعیت سابقه کار پاسخگویان، بیانگر این مطلب است که از کل کارکنان پاسخ دهنده 3/31 درصد سابقه کار زیر 5 سال، 4/40 درصد دارای سابقه کار 6 تا 10 سال، 4/20 درصد دارای سابقه کار 11 تا 15 سال، 8/7 درصد دارای سابقه کار 16 سال به بالا بوده اند.

4-2-5- آمارههای توصیفی کیفیت زندگی کاری کارکنان
در مجموع برای ارزیابی و سنجش متغیر کیفیت زندگی کاری کارکنان از ابعاد هشت گانه (پرداخت منصفانه، قانون گرایی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، وابستگی اجتماعی زندگی کاری، توسعه قابلیت های فردی، محیط کاری ایمن و بهداشتی، یکپارچگی و انسجام اجتماعی و فضای کلی زندگی) استفاده شده بود، این متغیر در مجموع متشکل از 27 گویه در سطح سنجش ترتیبی و در قالب طیف لیکرت و به شکل 5 گزینه ای طراحی شده بود که بعد از جمع زدن گویه های رتبه ای، متغیر فاصله ای با دامنه 98 نمره به دست آمد، نمره 135 بیانگر بسیار بالا بودن کیفیت زندگی کاری کارکنان و نمره 27 بیانگر بسیار پایین بودن کیفیت زندگی کاری کارکنان میباشد، با توجه به جدول (7_4) می توان چنین عنوان کرد که سطح بودن کیفیت زندگی کاری کارکنان سازمان مورد مطالعه، تقریباً با متوسط نمره ها برابر می باشد (میانگین = 5/73 )

جدول 4-7- آماره های توصیفی مربوط به میزان کیفیت زندگی کاری کارکنان

میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
تعداد
5/73
73
57
7/12
5/160
59
45
104
234

4-2-5-1- آماره های توصیفی میزان منصفانه و کافی بودن پرداخت ها از دیدگاه کارکنان
برای سنجش میزان منصفانه و کافی بودن پرداخت ها از دیدگاه کارکنان ،از سه گویه در سطح اندازه گیری رتبه ای به صورت طیف پنج گزینه ای استفاده شده بود که در آن نمره 15 بیانگر منصفانه و کافی بودن پرداخت ها در سطح بالا و نمره سه مبین منصفانه و کافی بودن پرداخت ها در سطح خیلی پایین میباشد .
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول (8_4) میانگین بدست آمده از مجموع گویهها برای افراد مورد مطالعه 26/8 میباشد ، با توجه به میانگین نمرههای 3 تا 15 که نمره 9 میباشد ،پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان پایینتر از حد متوسط میباشد که بیانگر این است که از دیدگاه کارکنان پرداختها در سطح پایینی منصفانه و کافی میباشد.

جدول 4-8- آمارههای توصیفی میزان منصفانه و کافی بودن پرداختها از دیدگاه کارکنان
میانگین
میانه
مد
انحراف معیار
واریانس
دامنه تغییرات
حداقل
حداکثر
تعداد
26/8
8
7
85/1
4/3
10
3
13
234

4-2-5-2- آماره های توصیفی بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه کارکنان
برای سنجش میزان بهداشتی و ایمن بودن محیط کار از دیدگاه کارکنان، از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع زندگی کاری، شرکت برق، کیفیت زندگی Next Entries پایان نامه با موضوع انسجام اجتماعی، انحراف معیار، زندگی کاری