پایان نامه با موضوع زنان سالمند، زنان سالم، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

ه است.

نمودار 4- 2 مقایسه تغییرات میانگین اضطراب آشکار در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل

نتایج نمودار 4-2 نشان میدهد که میانگین اضطراب آشکار در پسآزمون گروه آزمایش(9/42)، نسبت به پیشآزمون آن(6/51)، کاهش داشته، اما میانگین اضطراب آشکار در پسآزمون گروه کنترل(4/52)، نسبت به پیشآزمون آن(8/50)، کمی افزایش هم داشته است.

نمودار 4- 3 : مقایسه تغییرات میانگین اضطراب پنهان در پیشآزمون و پسآزمون گروههای آزمایش و کنترل

نتایج نمودار 4-3 نشان میدهد که میانگین اضطراب پنهان در پسآزمون گروه آزمایش(7/50)، نسبت به پیشآزمون آن(06/58)، کاهش داشته، اما میانگین اضطراب پنهان در پسآزمون گروه کنترل(8/56)، نسبت به پیشآزمون آن(2/56)، کمی افزایش هم داشته است.

ب-یافتههای استنباطی

در این قسمت ابتدا چندتا از پیشفرضهای اصلی تحلیل کواریانس ارائه میشود و سپس تحلیل کواریانس فرضیات پژوهش آورده میشود.
*پیشفرضهای تحلیل کواریانس

1-طبیعی بودن توزیع نمرات

جدول4-3: شاخصهای توصیفی چولگی و کشیدگی جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات افسردگی
شاخصها
مراحل آزمون
چولگی
کشیدگی

آماره
خطای استاندارد
آماره
خطای استاندارد
پیشآزمون افسردگی
443/0
427/0
785/0-
833/0
پسآزمون افسردگی
166/0
427/0
2/1-
833/0

از آنجایی که یکی از موارد جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات، استفاده از چولگی و کشیدگی است، لذا نتایج جدول4-3 نشان میدهد که مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیر افسردگی به ترتیب در پیشآزمون(443/0 و 785/0-) و پسآزمون(166/0 و 2/1-) در بازهی 2+ و 2- قرار دارند، لذا دارای توزیع نرمال میباشند.

جدول4-4: شاخصهای توصیفی چولگی و کشیدگی جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات اضطراب آشکار
شاخصها
مراحل آزمون
چولگی
کشیدگی

آماره
خطای استاندارد
آماره
خطای استاندارد
پیشآزمون اضطراب آشکار
925/0
427/0
212/0
833/0
پسآزمون اضطراب آشکار
1/1
427/0
4/1
833/0

نتایج جدول4-4 نشان میدهد که مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیر اضطراب آشکار به ترتیب در پیشآزمون (925/0 و 212/0) و پسآزمون(1/1 و 4/1) در بازهی 2+ و 2- قرار دارند، لذا دارای توزیع نرمال میباشند.

جدول4-5: شاخصهای توصیفی چولگی و کشیدگی جهت بررسی طبیعی بودن توزیع نمرات اضطراب پنهان
شاخصها
مراحل آزمون
چولگی
کشیدگی

آماره
خطای استاندارد
آماره
خطای استاندارد
پیشآزمون اضطراب پنهان
167/0
427/0
403/0-
833/0
پسآزمون اضطراب پنهان
0/614
427/0
660/0
833/0

نتایج جدول4-5 نشان میدهد که مقدار چولگی و کشیدگی برای متغیر اضطراب پنهان به ترتیب در پیشآزمون (167/0 و 403/0-) و پسآزمون(614/0 و 660/0) در بازهی 2+ و 2- قرار دارند، لذا دارای توزیع نرمال میباشند.

2-برابری واریانسها
جدول4-6: آزمون برابری واریانسها برای متغیر افسردگی
متغیر وابسته
F
df1
df2
سطح معناداری
پیشآزمون افسردگی
84/0
1
28
36/0
پسآزمون افسردگی
06/0
1
28
799/0

برای بررسی فرض برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده شد، با توجه به عدم سطوح معناداری مشاهده شده(36/0 و 799/0) در جدول 4-6 میتوان نتیجه گرفت که همگنی واریانسها درباره متغیر افسردگی برقرار میباشد.

جدول4-7: آزمون برابری واریانسها برای متغیر اضطراب آشکار
متغیر وابسته
F
df1
df2
سطح معناداری
پیشآزمون اضطراب آشکار
145/0
1
28
70/0
پسآزمون اضطراب آشکار
67/1
1
28
20/0

برای بررسی فرض برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده شد، با توجه به عدم سطوح معناداری مشاهده شده(7/0، 20/0) در جدول 4-7 میتوان نتیجه گرفت که همگنی واریانسها درباره متغیر اضطراب آشکار برقرار میباشد.
جدول4-8: آزمون برابری واریانسها برای متغیر اضطراب پنهان
متغیر وابسته
F
df1
df2
سطح معناداری
پیشآزمون اضطراب پنهان
145/0
1
28
70/0
پسآزمون اضطراب پنهان
67/1
1
28
20/0

برای بررسی فرض برابری واریانسها از آزمون لوین استفاده شد، با توجه به عدم سطوح معناداری مشاهده شده(70/0، 20/0) در جدول 4-8 میتوان نتیجه گرفت که همگنی واریانسها درباره متغیر اضطراب پنهان نیز برقرار میباشد.

3-اجرای پیشآزمون قبل از اجرای پژوهش
پیشآزمون قبل از ارائه آموزش به گروههای آزمایش و کنترل ارائه شده است.

4-همبستگی متعارف پیشآزمونها(همپراشها) با یکدیگر

جدول4-9: ماتریس همبستگی پیشآزمون متغیرهای پژوهش
پیشآزمون متغیرها
افسردگی
اضطراب آشکار
اضطراب پنهان
افسردگی
1

اضطراب آشکار
128/0
1

اضطراب پنهان
308/0
629/0
1

از آنجایی که یکی از پیششرطهای تحلیل کواریانس همبستگی متعارف بین پیشآزمون متغیرهای پژوهش میباشد، لذا با توجه به نتایج حاصله در جدول4-9 مشاهده میشود که همبستگی متعارفی بین پیشآزمونهای افسردگی، اضطراب آشکار و پنهان وجود داشت.

5-همگونی شیب رگرسیون
یکی از مفروضههای مهم در اجرای تحلیل کواریانس همگونی شیب رگرسیون متغیرهای پژوهش است، که اگر تعامل بین گروهها و پیشآزمون معنادار باشد، دادهها از فرضیه همگنی شیب رگرسیون پشتیبانی نمیکند. این مفروضه نیز مورد بررسی قرار گرفت.

جدول4-10: بررسی مفروضه شیب خط رگرسیون برای افسردگی
سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
1/0
71/1
13/3
2
60/26
گروه*پیشآزمون افسردگی

75/7
27
5/209
خطا

نتایج جدول 4-10 نشان میدهد که بین متغیر گروه و پیشآزمون متغیر افسردگی تعاملی در سطوح معنادار مشاهده نمیشود(71/1 F=و 1/ 0 P=)، یعنی میتوان گفت پیشفرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است.
جدول4-11: بررسی مفروضه شیب خط رگرسیون برای اضطراب آشکار

سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
07/0
6/5
6/112
2
2/230
گروه*پیشآزمون اضطراب آشکار

003/20
27
08/540
خطا

نتایج جدول 4-11 نشان میدهد که بین متغیر گروه و پیشآزمون متغیر اضطراب آشکار تعاملی در سطوح معنادار مشاهده نمیشود(6/5 F=و 07/ 0 P=)، یعنی میتوان گفت پیشفرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است.

جدول4-12: بررسی مفروضه شیب خط رگرسیون برای اضطراب آشکار

سطح معناداری
F
میانگین مجذورات
درجه آزادی
مجموع مجذورات
منبع تغییرات
06/0
5/3
01/63
2
02/126
گروه*پیشآزمون اضطراب پنهان

53/17
27
4/473
خطا

نتایج جدول 4-12 نشان میدهد که بین متغیر گروه و پیشآزمون متغیر اضطراب پنهان تعاملی در سطوح معنادار مشاهده نمیشود(5/3 F=و 06/ 0 P=)، یعنی میتوان گفت پیشفرض همگنی شیب رگرسیون رعایت شده است.

*بررسی فرضیات پژوهش

فرضیه یکم: شناخت درمانی گروهی باعث کاهش افسردگی زنان سالمند میشود.

جدول 4-13: خلاصه تحلیل کواریانس نمرات متغیر افسردگی
شاخصهای آماری
مجموعه مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح
معناداری
مجذور اِتا
پیش آزمون
141/38
1
141/38
134/22
001/0
450/0
گروه
379/214
1
379/214
40/124
001/0
822/0
خطا
526/46
27
723/1

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون، اثربخشی شناختدرمانی گروهی برکاهش افسردگی زنان سالمند مورد بررسی قرار گرفت، که با توجه به نتایج جدول4-13 میزان40/124 F= به دست آمده در سطح معناداری 001/0P حاکی از اثربخشی شناختدرمانی گروهی بر کاهش افسردگی زنان سالمند میباشد. با توجه به اندازه اثر محاسبه شده ِاتا و معنادار بودن آن نیز میتوان گفت که 2/82 درصد واریانس افسردگی توسط متغیر مستقل شناختدرمانی گروهی تبیین میشود.

فرضیه دوم: شناخت درمانی گروهی باعث کاهش اضطراب آشکار زنان سالمند میشود.

جدول4-14: خلاصه تحلیل کواریانس نمرات متغیر اضطراب آشکار
شاخصهای آماری
مجموعه مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح
معناداری
مجذور اِتا
پیش آزمون
82/1666
1
82/1666
34/644
001/0
96/0
گروه
288/788
1
288/788
72/304
001/0
91/0
خطا
845/69
27
58/2

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون، اثربخشی شناختدرمانی گروهی برکاهش اضطراب آشکار زنان سالمند مورد بررسی قرار گرفت، که با توجه به نتایج جدول4-14 میزان72/304 F= به دست آمده در سطح معناداری 001/0P حاکی از اثربخشی شناختدرمانی گروهی برکاهش اضطراب آشکار زنان سالمند میباشد. با توجه به اندازه اثر محاسبه شده اِتا و معنادار بودن آن نیز میتوان گفت که 91 درصد واریانس اضطراب آشکار توسط متغیر مستقل شناختدرمانی گروهی تبیین میشود.

فرضیه سوم: شناخت درمانی گروهی باعث کاهش اضطراب پنهان زنان سالمند میشود.

جدول4-15: خلاصه تحلیل کواریانس نمرات اضطراب پنهان
شاخصهای آماری
مجموعه مجذورات
درجه
آزادی
میانگین
مجذورات
F
سطح
معناداری
مجذور اِتا
پیش آزمون
69/979
1
69/979
21/512
001/0
950/0
گروه
147/441
1
147/441
64/230
001/0
895/0
خطا
642/51
27
913/1

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون، اثربخشی شناختدرمانی گروهی برکاهش اضطراب پنهان زنان سالمند مورد بررسی قرار گرفت، که با توجه به نتایج جدول4-15 میزان64/230F= به دست آمده در سطح معناداری 001/0P حاکی از اثربخشی شناختدرمانی گروهی بر کاهش اضطراب پنهان زنان سالمند میباشد. با توجه به اندازه اثر محاسبه شده اتا و معنادار بودن آن نیز میتوان گفت که 5/89 درصد واریانس اضطراب پنهان توسط متغیر مستقل شناختدرمانی گروهی تبیین میشود.

فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری

بحث و تفسیر
در بررسی فرضیه نخست نتایج نشان داد که شناختدرمانی گروهی بر کاهش افسردگی زنان سالمند تأثیر معناداری داشت. نتایج این پژوهش با مطالعات لوین و آپلبوم(2014)، اهلرز و همکاران(2013)، جارت و همکاران(2013)، استرانک و همکاران(2010)، پایکل(2007)، اسکات و همکاران(2003)، بلانچ و همکاران(2002)، مورفی و ساهاکیان(2001)، هامبلين و همکاران(1993)، شیا و همکاران(1992)، اسكات و استرادلینگ(1990)، خوشکنش و همکاران(1388)، طاهری و جمشیدیفر(1386)، تقوائی و حمیدی(1383) ، کهریزی و همکاران(1390)، رجبی و ستوده ناورودی(1390)، ضمیرینژاد و همکاران(1391)، محمودنیا و همکاران(1390)، سلگی و همکاران(1386) و آخوند مکهای(1376) همسو میباشد. در تبیین اثربخشی شناخت درمانی بر کاهش افسردگی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– کاهش در فراوانی افکار خودآیند منفی
-کاهش در محتوای منفی در افکار فرد درباره خود، جهان و آینده
-شناسایی افکار منفی و غیرمنطقی که مسبب و تداوم بخش هیجانهای منفی هستند، همچنین تغییر دادن آنها با کمک جلسات شناخت درمانی گروهی.
مداخلات شناختی اصلاح افکار منفی خودکار و باورهای زیربنایی افراد را آماج قرار میدهد و از آنجا که باورها و نگرشهای زیربنایی، مبنای نظریه شناختدرمانی برای افسردگی است، سالمندان در طی جلسات درمانی با فهرست نگرشهای ناکارآمد آشنا میشوند و میزان اعتقاد آنها به این فرضهای زیربنایی بررسی و نحوهی چالش به آنها آموزش داده میشود تا در شرایطی که این افکار ناکارآمد فعال میشوند بتوانند به درستی آنها را شناسایی کرده و اقدامات لازم جهت خنثی کردن اثرات آنها را انجام دهند.
از سویی دیگر افراد افسرده دارای افکار غیرمنطقی نیز میباشند که همین افکار، رفتارهای غیرمنطقی را به وجود میآورد و اینگونه افکار نیز، معمولاً از خطاهای انتساب اساسی سرچشمه میگیرند که افراد در مورد خودشان وضع میکنند، بنابراین راهکاری که در طی جلسات شناخت درمانی به افراد سالمند ارائه میگردد، کمک میکند تا الگوهای فکری ناکارآمدی که به احساس بیکفایتی در آنها منجر میشود را تشخیص داده و آن را با الگوهای فکری منطقی و کارآمد جایگزین سازند. به عبارتی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع سلسله مراتب، آزمون افسردگی، انحراف معیار Next Entries پایان نامه با موضوع شناخت درمانی، زنان سالمند، زنان سالم