پایان نامه با موضوع زمین لرزه، ارزیابی عملکرد، عدم قطعیت

دانلود پایان نامه ارشد

ا احتمال وقوع زلزله 2 درصد در 50 سال انتخاب شود. انتخاب سطح خطر برای سطح عملکرد قابلیت بهره‌برداری بی وقفه اختیاری است.
جدول 4- 2- ضریب اعتماد λ، تابعی از سطح اعتماد، ضریب خطر، عدم قطعیت]16[.
Confidence
2%
5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
95%
99%
ΒUT=0.1
k=1
k=2
k=3
k=4
1.23
1.24
1.25
1.25
1.18
1.16
1.20
1.20
1.14
1.15
1.15
1.16
1.09
1.10
1.10
1.11
1.06
1.06
1.07
1.08
1.03
1.04
1.04
1.05
1.01
1.01
1.02
1.02
0.98
0.98
0.99
0.99
0.95
0.96
0.96
0.97
0.92
0.93
0.93
0.94
0.88
0.89
0.89
0.90
0.85
0.86
0.86
0.87
0.80
0.80
0.80
0.81
ΒUT=0.2
k=1
k=2
k=3
k=4
1.54
1.57
1.60
1.63
1.42
1.45
1.48
1.51
1.32
1.34
1.37
1.40
1.21
1.23
1.26
1.28
1.13
1.16
1.18
1.20
1.07
1.09
1.12
1.14
1.02
1.04
1.06
1.08
0.97
0.99
1.01
1.03
0.92
0.94
0.96
0.98
0.86
0.88
0.90
0.92
0.79
0.81
0.82
0.84
0.73
0.75
0.76
0.78
0.64
0.65
0.67
0.68
ΒUT=0.3
k=1
k=2
k=3
k=4
1.94
2.03
2.12
2.22
1.71
1.79
1.84
1.96
1.54
1.61
1.68
1.76
1.35
1.41
1.47
1.54
1.22
1.28
1.34
1.40
1.13
1.18
1.23
1.29
1.05
1.09
1.14
1.20
0.97
1.01
1.06
1.11
0.89
0.93
0.98
1.02
0.81
0.85
0.89
0.93
0.71
0.74
0.78
0.82
0.64
0.67
0.70
0.73
0.52
0.54
0.57
0.60
ΒUT=0.4
k=1
k=2
k=3
k=4
2.46
2.67
2.89
3.13
2.09
2.27
2.45
2.66
1.81
1.96
2.12
2.30
1.52
1.65
1.78
1.93
1.34
1.45
1.57
1.70
1.20
1.30 1.41
1.52
1.08
1.17
1.27
1.38
0.98
1.06
1.15
1.24
0.88
0.95
1.03
1.12
0.77
0.84
0.91
0.98
0.65
0.70
0.76
0.82
0.56
0.61
0.66
0.71
0.43
0.46
0.50
0.54
ΒUT=0.5
k=1
k=2
k=3
k=4
3.16
3.59
4.06
4.60
2.58
2.92
3.31
3.75
2.15
2.44
2.76
3.13
1.73
1.96
2.22
2.51
1.47
1.67
1.89
2.14
1.29
1.46
1.65
1.87
1.13
1.28
1.45
1.65
1.00
1.13
1.28
1.45
0.87
0.99
1.12
1.27
0.74
0.84
0.96
1.08
0.60
0.68
0.77
0.87
0.50
0.56
0.64
0.72
0.35
0.40
0.45
0.52
ΒUT=0.6
k=1
k=2
k=3
k=4
4.11
4.91
5.88
7.04
3.21
3.85
4.60
5.51
2.58
3.09
3.70
4.43
1.98
2.37
2.84
3.40
1.64
1.96
2.35
2.81
1.39
1.67
2.00
2.39
1.20
1.43
1.72
2.05
1.03
1.23
1.47
1.76
0.87
1.05
1.25
1.50
0.72
0.87
1.04
1.24
0.55
0.66
0.80
0.95
0.45
0.53
0.64
0.77
0.30
0.35
0.42
0.51
تعیین پارامترهای خطر: دو پارامتر لرزه‌ای برای ارزیابی عملکرد مورد نیاز است. این دو پارامتر عبارت است از: شاخص شدت که متناظر با سطح خطر مورد نظر تعریف می‌شود، و شیب منحنی لگاریتمی خطر در سطح خطر مورد نظر kمی‌باشد.
– تعیین شدت زمین لرزه برای سطح خطر انتخابی: شاخص شدت زمین لرزه در این آیین نامه شتاب طیفی در دوره تناوب اصلی ساختمان در نظر گرفته شده است. برای هر یک از سطوح خطر باید از طیف طراحی مربوط به همان سطح خطر استفاده شود (برای مثال50/2 برای حالت CP). شتاب طیفی SaT1 ممکن است با روش ارائه شده توسط آیین نامه های موجود تعیین شود برای مثال در دستورالعمل BSSC1998، دو طیف پاسخ شتاب الاستیک، یکی برای دوره تناوب کوتاه (Ss) و دیگری برای دوره تناوب 1 ثانیه (S1)، با احتمال وقوع 2 درصد در 50 سال ارائه شده است. این طیف‌ها توسط ضرایبی به منظور لحاظ کردن شرایط خاک محل احداث اصلاح می‌شوند و در سایر سطح خطرها ،دستورالعمل FEMA-273 معادلاتی برای تعیین Ss و S1 در نظر گرفته است و یا می‌توان به صورت مستقیم از منحنی خطر لرزه‌ای شتاب طیفی در ساختگاه استفاده کرد که از تحلیل لرزه‌ای PHSA به دست می‌آید.
– تعیین شیب منحنی لگاریتمی خطر در سطح خطر مورد نظر k: این پارامتر در محاسبه ضریب مقاومت، ضریب تقاضا و سطح اطمینان کاربرد دارد. همان طور که قبل گفتیم فرض می‌شود منحنی خطر لرزه‌ای در مقیاس لگاریتمی به صورت خطی است. به عبارت دیگر معادله منحنی خطر را می‌توان به صورت زیر نوشت:
4- 39 H_Si (S_i )=k_0 S_i^(-k)
: احتمال اینکه شتاب طیفی بزرگ‌تر از Si باشد.
k0 : مقدار ثابتی است که بستگی به ویژگی‌های لرزه خیزی منطقه دارد.
K : شیب منحنی لگاریتمی خطر می‌باشد.
با توجه به فرض خطی بودن منحنی لگاریتمی خطر، اگر نقشه مقدار شتاب طیفی با احتمال وقوع دو و ده درصد در پنجاه سال موجود باشد، در این صورت:
4- 40 k=ln(H_(s1(10/50))/H_(s1(2/50)) )/ln(S_(1(2/50))/S_(1(10/50)) ) =1.65/ln(S_(1(2/50))/S_(1(10/50)) )

H_(s1(10/50))= احتمال تجاوز برای سطح خطر 50/10( 475/1)
H_(s1(2/50))= احتمال تجاوز برای سطح خطر 50/2( 2475/1)
مقادیر k برای نواحی مختلف آمریکا در جدول 4- 3 آمده است.
جدول 4- 3- مقادیر قراردادی برای شیب منحنی لگاریتمی خطر ]16[.
Region
k
Alaska, California and the Pacific Northwest
3
Intermountain Region, Basin & Range Tectonic Province
2
Other U.S. Locations
1
Note: For deterministic ground shaking demands, use a value of k=4.0
تعیین تقاضای سازه: متناظر با هر یک از شدت‌های زلزله، تقاضا با استفاده از روش‌های تحلیل استاندارد سازه محاسبه می‌شود. روش به کار رفته ممکن است خطی یا غیرخطی باشد. پارامتر تقاضای محاسبه شده از قبیل بیشینه نسبت تغییر مکان نسبی داخلی طبقات ((max) به دلیل تأثیرات روش‌های تحلیل با استفاده از معادله زیر تعدیل می‌شود:
4- 41 D=C_B θ_max
که CB ضریب بایاس وابسته به روش‌های تحلیل است و از مقایسه نتایج به دست آمده از تحلیل دینامیکی غیر خطی با سایر تحلیل‌ها به دست آمده است و max بیشینه نسبت تغییر مکان نسبی داخلی طبقات محاسبه شده است. ضریب بایاس برای چهار روش مختلف تحلیل در جدول 4-4 آمده است.
جدول 4- 4- ضریب بایاس]16[.

Analysis procedure

Linear Static
Linear Dynamic
Nonlinear
Nonlinear Dynamic
Performance level
IO
CP
IO
CP
IO
CP
IO
CP
Type 1 connections
Low rise(3 stories or less)
Mid rise (4-12 stories)
High rise (>12 stories)
0.90
1.10
1.05
0.65
0.85
1.00
1.00
1.10
1.15
0.80
1.15
1.00
1.10
1.40
1.30
0.85
0.95
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
Type 2 connections
Low rise(3 stories or less)
Mid rise (4-12 stories)
High rise (>12 stories)
0.75

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع عدم قطعیت، انحراف معیار، عوامل انسانی Next Entries دانلود پایان نامه درمورد استان فارس، سلامت روان، اختلال استرس پس از سانحه