پایان نامه با موضوع رگرسیون، متغیر مستقل، رگرسیون خطی، رگرسیون چند متغیره

دانلود پایان نامه ارشد

Spss استفاده می شود.

3-9- جنبه نوآوري تحقيق :
پژوهش حاضر به لحاظ بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسان های سود شرکتهای صنایع غذایی عضو بورس اوراق بهادار تهران از سه دیدگاه مدیران بنگاه های صنعتی، حسابداران و اقتصاد دانان در ایران دارای نوآوری است.

3-10- ابزارهای آماری
ابزارهای آماری به کار گرفته شده به صورت زیر است:
آزمون های مرتبط با رگرسیون
آزمون های مرتبط با روابط متغیرها

تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی و به مدل در آوردن ارتباط بین متغیرهاست.
در اصل رگرسیون شرح تکنیک های موجود برای کشف رابطه های پنهان بین متغیرهاست. در هر سیستمی که کمیت های متغیر عوض می شوند، بررسی اثرهایی مورد نظر است که بعضی متغیرها بر بقیه اعمال می کنند. ممکن است در واقع بستگی ساده ای بین متغیرها وجود داشته باشد.
در اکثر فرآیندهای فیزیکی این روابط نه به صورت قاعده بلکه به صورت استثنا می باشند. اغلب رابطه ای تابعی وجود دارد که توصیف آن با مفاهیم ساده بسیار پیچیده است. در این حالت اگر بخواهیم این بستگی تابعی را بیان کنیم؛ با بررسی چندین تابع درجه بندی قادر خواهیم بود که در مورد رابطه ی واقعی آگاهی بیشتر کسب کنیم. در این مرحله ما می توانیم برای سهولت کار دو نوع از متغیرهای اصلی را از هم تشخیص دهیم:
1. متغیرهای پیشگو یا مستقل
2. متغیرهای پاسخ یا وابسته
در اینجا منظور از “متغیرهای مستقل” متغیرهایی است که عموماً می توان آن ها را برابر مقدار مطلوبی قرار داد یا آنها را برابر مقادیری گرفت که می توانند مشاهده شوند، اما کنترل پذیر نیستند. در نتیجه تغییر عمدی این متغیرها، یا در نظر گرفتن مقادیری برای متغیر مستقل اثرهایی در متغیرهای دیگر که همان متغیرهای پاسخ هستند، پدید می آیند. به طور کل در رگرسیون علاقه مندیم بدانیم تغییر در متغیرهای مستقل مقادیر متغیرهای پاسخ را چگونه تحت تاثیر قرار می دهد.
وجه تمایز بین متغیرهای مستقل و پاسخ همیشه روشن نیست و گاهی به اهداف محقق بستگی دارد. واژه “رگرسیون” به معنای “بازگشت” است و نشان دهنده آن است که مقدار یک متغیر به متغیر دیگر بر می گردد. این واژه را اولین بار ” فرانسیس گالتن” در سال 1877 میلادی به کار برد. وی در تحقیقی متوجه شد که قد پسران خانواده با قد والدین آن ها مرتبط است. بعدها آمار دانان سعی کردند به توسعه ی روابطی بپردازند که بتوان با آن میزان متغیری را با توجه به میزان دو یا چند متغیر دیگر پیدا کند و بدین ترتیب از واژه رگرسیون چند گانه استفاده کردند.
روشی که برای “فیت یا برازش” کردن بهترین خط به طریق ریاضی به کار برده می شود در قرن نوزدهم میلادی توسط ریاضی دان فرانسوی ” آدرین لژاندر” مطرح شد.
این روش به روش “حداقل مربعات “موسوم است. در این روش معادله ی خط برازنده طوری تشکیل می شود که مجموع مربعات توان های دوم انحرافهای عمودی از خط فیت شده حداقل شود. برآورد کردن ضرایب با روش حداقل مربعات صورت می گیرد.
با توجه به اینکه تأثیر چندین متغیر مستقل را می خواهیم بر متغیر وابسته بسنجیم، از رگرسیون خطی چند گانه استفاده می کنیم.
هدف از رگرسیون خطی چند گانه این است که با برآورد پارامترهای… ، 2β،1β،0β،مدل خطی چند گانه ای را به داده ها برازش دهیم.
که این مدل به صورت زیر بیان می شود:
(1-3) Yi=β0+β1×1+ β2×2+ β3×3+…

= x_iمتغیرهای مستقل
= y_iمتغیر وابسته
=B_0ضریب ثابت
=B_jضرایب متغیرهای مستقل

آزمون های مرتبط با رگرسیون
فرض های اساسی رگرسیون
در هر مدل رگرسیون باید فرض های خاصی برقرار باشد که در صورت نقض هر یک از آن ها مشکلاتی درباره ی مطلوبیت برآورد پارامترهای رگرسیون، یا آزمون فرضیه ها به بار می آید. فرض های اساسی رگرسیون عبارتند از:
الف) میانگین ε_t مساوی صفر باشد : به علت تصادفی بودن ε_t می توان این فرض را به صورت E(ε_t)=0 نوشت. معنی این فرض آن است که، عوامل تشکیل دهنده خطاها، اثرات مثبت و منفی خود را طوری بر جای می گذارند که متوسط مقادیر جمله خطاها برابر صفر شود.
ب) واریانس جملات خطاها همگی برابر عدد ثابتی مانند σ^2 باشند: σ^2 = V (ε_T)
مفروضات الف و ب بدین معنی است که توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد. به نحوی که پراکندگی آن در مجاورت میانگین، حداکثر بوده و هر چه از میانگین دورتر شویم در سمت راست و چپ آن به یک نسبت کاهش یابد. در نتیجه شکل توزیع زنگوله ای شکل است.
ج) جملات خطاها در مشاهدات مختلف نا همبسته اند. اگر این فرض نقض شود با مسئله ای موسوم به خود همبستگی مواجه خواهیم بود. به طور کلی هر گاه ε_t ها از نظم خاصی پیروی کنند، فرض نا همبسته بودن ε_t ها نقض شده، همبستگی مثبت، منفی یا تلفیقی از خود همبستگی مثبت و منفی وجود خواهد داشت.
د) جملات خطاها مستقل از متغیر مستقل هستند: یعنی 0 = ( x_t ε_t)Cov است. در صورت نقض این فرض، مطالعه دقیق اثرات x بر روی y امکان پذیر نخواهد بود زیرا ε_tنیز روی x_t اثر می گذارد.
ز) متغیر مستقل x_t بر خلاف y_t متغیر غیر تصادفی است.
و) فرض دیگر که فقط مختص مدل رگرسیون چند متغیره است آن است که باید تعداد مشاهدات بر تعداد پارامترها فزونی داشته باشد و بین متغیرهای مستقل رابطه خطی کامل وجود نداشته باشد. این فرض شرط لازم برای حصول جواب معادلات نرمال و برآورد ضرایب رگرسیون چند متغیره است. در هر حال این فرض دال بر عدم وجود هم خطی کامل خواهد بود.
ه) رگرسیون خطی باشد.

آزمون فرض های اساسی رگرسیون :
الف) بررسی نرمال بودن خطاها: همان طوریکه گفته شد یکی از فرض های اساسی رگرسیون نرمال بودن خطاها است. آزمون های متعددی برای تشخیص نرمال بودن خطاها وجود دارد که ساده ترین آن ها روش نموداری است.
ب) آزمون خود همبستگی: به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین واتسون استفاده می شود که آماره ی آن به صورت زیر محاسبه می گردد:
(2-3) DW = (∑▒(ε_t-ε_(t-1) )^2 )/(∑▒e_t^2 )

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع حسابداران، پرسش نامه، آزمون فرضیه، تحلیل داده Next Entries تحقیق با موضوع مزیت رقابتی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییدی