پایان نامه با موضوع روش تحقیق، جامعه آماری، آزمون فرضیه، پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

غذا
کمبود در تعریف و تبیین نقش نیروی انسانی و ارتباط و هماهنگی مناسب بین بخش آموزش نیروی انسانی و بخش به کار گیرنده در نظام آموزش عالی در این زمینه
عدم تنوع و نوآوری مناسب با تحولات در دنیا
عدم جامع نگری و برنامه ریزی مناسب در مقوله امنیت، ایمنی و غنا در زنجیره صنعت غذا
جمع بندی فصل
در این فصل ابتدا تعاریف مختلف از رقابت پذیری بیان شد و در ادامه رویکردها و مدل های مطرح شده در این مورد و نیز پیشینه تحقیقات انجام شده مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به مشکلات موجود در صنعت غذایی و اهمیت سود و تغییرات آن، در نهایت مدل پورتر به عنوان مدل این پژوهش برگزیده و به طور کامل تشریح شد.

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

مقدمه
تحقیق تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مساله ای خاص می باشد که نیاز به راه حل دارد و شامل گام هایی برای پیگیری و رسیدن به پاسخ هایی برای این مساله می باشد. مجموعه فرآیندی که سعی داریم با استفاده از آن مشکلات را حل نماییم تحقیق نامیده می شود (دانایی فرد، 1383). هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نماییم چه شیوه ای را باید انتخاب نماییم تا محقق دقیق تر و آسان تر به پاسخ هایی که برای پرسش گر در رابطه با تحقیق به وجود آمده است، پاسخ دهد.
در فصل پیشین در مورد رقابت پذیری و انواع مدل ها و رویکردهای آن و همچنین نوسانات سود بحث شد. علاوه بر این مروری بر تاریخچه صنایع غذایی در ایران نیز به عمل آمد.
در این فصل درباره روش تحقیق، نحوه اجرای آن و ابزارهای جمع آوری داده، جامعه آماری و… بحث خواهد شد. بدین ترتیب که ابتدا روش تحقیق بیان می شود و پس از مشخص شدن شرکت های جامعه، تعداد افراد نمونه با توجه به افراد جامعه مشخص شده و در ادامه روش گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها و ابزارهای آماری به کار گرفته شده توضیح داده می شود.

3-1- روش تحقیق
داده ها به عنوان آگاهی های خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخ های احتمالی هستند که در رابطه با مساله تحقیق مطرح شده اند لذا پژوهشگر پس از دستیابی به این داده ها با توجه به ماهیت آن ها و ساختار و قالب فرضیه ها، با این سوال رو به رو می شود که از چه طریقی این داده ها را طبقه بندی، پردازش و در نهایت تحلیل کند تا بتواند فرضیه ها را که حالت پاسخ های احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق دارا هستند تعیین تکلیف نماید (خاکی، 1384). روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است (خاکی، 1378).
روش های تحقیق را به طرق مختلفی می توان دسته بندی کرد. مهم ترین تفاوت میان این روش ها مربوط به پژوهش های کمی و کیفی است.
روش تحقیق کمی1، ابتدا در علوم طبیعی و به منظور بررسی پدیده های طبیعی به کار گرفته شد لیکن اینک نمونه های از روش تحقیق کمی در علوم اجتماعی مورد استفاده واقع می شود که از جمله آن ها می توان به روش های پیمایشی2، آزمایش های لابراتوری3 و روش های رسمی مانند اقتصاد سنجی و روش های عددی مانند الگو سازی ریاضی اشاره کرد.
روش تحقیق کیفی4 ریشه در علوم اجتماعی دارد و هدف آن ایجاد این امکان برای پژوهشگران است تا پدیده های اجتماعی و فرهنگی را مورد مطالعه قرار دهند. پژوهش کیفی به معنای استفاده از داده های کیفی مانند مصاحبه ها، اسناد و مشاهدات به منظور درک و توضیح پدیده های اجتماعی است. از جمله روش های تحقیق کیفی: پژوهش موردی و پژوهش قوم نگارانه می باشد (اعرابی، 1378).

1-Quantitative Research
2-Survey Methods
3-Laboratory Experiments
4-Qualitative Research
با توجه به خاصیت میان رشته ای بودن مدیریت و مباحث به کار رفته در آن روش تحقیقی که در آن مورد استفاده واقع می شود با توجه به مقتضیات گاهی کیفی شده و گاهی نیز روش های کمی مورد استفاده قرار می گیرد. طبقه بندی های دیگری نیز از انواع روش تحقیق وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می نماییم.
طبقه بندی بر اساس نوع جهت گیری تحقیق

هدف حل مشکلی متداول و معمول در محیط کار می باشد که به پژوهش کاربردی معروف می باشد و از نتایج آن برای حل مشکلات و مسائل درون سازمان استفاده می شود. در این نوع تحقیقات، از نظریه ها، قانون مندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین شده اند به منظور حل مسائل اجرایی و واقعی بهره می برند.
هدف افزودن به مجموعه کلی دانش در یک موضوع خاص می باشد که به پژوهش بنیادی معروف می باشد و برای افزایش دانش ما درباره مشکلات خاص در محیط های سازمانی اتفاق می افتد، انجام می شود.
هدف بررسی اثرات پیشنهادی است که در تحقیقات کاربردی آمده است که به پژوهش ارزیابی معروف می باشد (دانایی فرد، 1383).

طبقه بندی بر اساس هدف

اکتشافی: هنگامی مورد استفاده واقع می شود که درباره وضعیت رو به رو شده با آن اطلاعات زیادی نداریم و در واقع هدف شناخت وضعیت مورد نظر می باشد. در این حالت چگونگی حل مسائل مشابه در گذشته را نمی دانیم.
توصیفی: هدف تعیین و توصیف ویژگی متغیرها در یک وضعیت و حالت خاص می باشد.
آزمون فرضیه: تلاش این نوع تحقیقات تبیین روابط خاص و بررسی ماهیت آن ها می باشد و یا اینکه به تبیین تفاوت های میان گروه ها یا استقلال دو عامل یا بیشتر در یک وضعیت می پردازد (دانایی فرد، 1383).

طبقه بندی بر اساس افق زمانی
مقطعی: در این نوع تحقیق داده ها یک بار و در طی یک دوره به منظور پاسخ به سوالی خاص جمع آوری می شود.
دوره ای: در این نوع تحقیق این امکان برای محقق فراهم است تا پدیده ها و افراد را در چندین برهه زمانی و در رابطه با پاسخ به سوالی خاص بررسی نماید.
از آن جا که در این تحقیق هدف بررسی تأثیر رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت های صنایع غذایی می باشد می توان از نظر نوع هدف آن را آزمون فرضیه قلمداد کرد. علاوه بر این چون می توان از نتایج به دست آمده در این تحقیق در صنعت مواد غذایی استفاده کرد، از جهت نوع جهت گیری کاربردی به شمار می رود.
همچنین این تحقیق دارای ماهیت میدانی می باشد چرا که برای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق از پرسش نامه استفاده شده است و در موارد لزوم نیز به مصاحبه با مدیران پرداخته شده است. به علاوه از جهت کمی و کیفی بودن، می توان آن را جزء تحقیقات کمی به حساب آورد.
روش علمی در واقع شرح اصول اساسی است که در هر کار تحقیق به اجرا در می آید و فرآیندی است که شامل 3 بخش اساسی شامل گسستن از سوابق ذهنی گذشته و پیش داوری ها، ساختن از طریق تعقل و تفکر و در نهایت تست و آزمایش درستی یا نا درستی می باشد که در 7 گام متوالی نشان داده می شود (کیوی، 1386).

گام اول: پرسش آغازی مطالعه کتب و مقالات یافتن سوالات اصلی تحقیق

گسستن گام دوم: مطالعه اکتشافی مصاحبه با اساتید و مطالعه تصویب پروپوزال تحقیق
خواندن مصاحبه اکتشافی کتب و مقالات متعدد
گام سوم: طرح نظری مساله
مطالعه ادبیات تحقیق و استخراج معیارها، طراحی
روش تحقیق و راهنمایی پرسش نامه و تنظیم فصل
ساختن گام چهارم: ساختن مدل تحلیلی اساتید دوم و سوم

گام پنجم: مشاهده انتخاب جامعه و نمونه آماری و جمع آوری داده های
توزیع و جمع آوری پرسش نامه مورد نیاز
آزمایش گام ششم: تحلیل اطلاعات استفاده از نرم افزار spss تعیین شاخص ها
برای تحلیل داده ها و رتبه بندی آن ها
گام هفتم: نتیجه گیری

همان طور که در شکل 3-1 آمده است روش علمی از گام های مختلفی تشکیل شده است که قابلیت صدق با تحقیق های گوناگون که انجام می شود را داراست و فعالیت های انجام شده در تحقیقات را می توان در این مدل جای داد. به عنوان مثال فعالیت هایی که در این تحقیق انجام شده است از هنگام تصویب پروپوزال تا رسیدن به نتیجه نهایی آورده شده است.
3-1-1- الگوریتم تحقیق: در واقع این الگوریتم مشخص کننده مراحل مختلف انجام این تحقیق به صورت شماتیک از ابتدا تا رسیدن به نتیجه نهایی تحقیق می باشد.

3-2- جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند (حافظ نیا، 1380).
جامعه آماری کل گروه افراد، وقایع و چیزهایی است که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن بپردازد (سکاران، 1381).
با توجه به تعداد بسیار زیاد واحدهای اقتصادی و پراکندگی آنها در کشور، جامعه آماری پژوهش برای آزمون فرضیه ها، شامل اقتصاددانان، مدیران و حسابداران شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1387 تا 1391 (5 سال) می باشد، که با استفاده از نمونه گیری به روش هدفمند برگزیده می شوند.
بر این اساس لیست شرکت های انتخاب شده به شرح جدول 3-1 ارائه گردیده است.
جدول 3-1 لیست شرکت های جامعه آماری انتخاب شده (بورس اوراق بهادار تهران)

نام صنعت : ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها کد صنعت : 15

ردیف

نام شرکت
کد شرکت
نماد
معاملاتی

سال مالی

شرکت
طبقه
صنعت

1
پیچک 1/08/87
01
12
15
غپیچک
29/12
2
شهد ایران
01
13
15
غشهد
29/12
3
نوش مازندران
02
13
15
غنوش
29/12
4
دشت مرغاب
03
13
15
غدشت
29/12
5
کشت و صنعت گرگان 21/03/87
04
13
15
غگرگ
29/12
6
شهداب 21/03/87
05
13
15
غشاب
29/12
7
کشت و صنعت پیاذر
06
13
15
غاذر
29/12
8
روغن نباتی پارس 01/08/87
01
14
15
غپارس
29/12
9
مارگارین
02
14
15
غمارگ
29/12
10
صنعتی بهشهر
03
14
15
غبشهر
29/12
11
صنعتی بهپاک 14/05/88
04
14
15
غبهپاک
29/12
12
صنعتی ناب 01/07/91
05
14
15
غناب
29/12
13
روغن نباتی جهان 01/08/87
06
14
15
غجهان
29/12
14
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)
07
14
15
وبشهر
29/12
15
لبنیات پاستوریزه پاک
01
20
15
غپاک
29/12
16
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
02
20
15
غشصفا
29/12
17
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
03
20
15
غشآذر
29/12
18
لبنیات کالبر
04
20
15
غالبر
29/12
19
شیر پاستوریزه پگاه خراسان
05
20
15
غشان
29/12
20
آرد تجارت 28/12/86
01
31
15
غارد
29/12
21
گلوکوزان
01
32
15
غگل
29/12
22
خوراک دام پارس
01
33
15
غدام
29/12
23
بیسکویت گرجی
01
41
15
غگرجی
29/12
24
ویتانا 21/03/87
02
41
15
غویتا
29/12
25
کیوان 01/07/91
03
41
15
غیوان
29/12
26
سالمین
04
41
15
غسالم
29/12
27
قند نیشابور
01
42
15
قنیشا
31/6
28
قند بیستون 14/05/88
02
42
15
قستون
31/6
29
صنعتی و کشاورزی شیرین خراسان
03
42
15
قشرین
31/3
30
کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
04
42
15
قثابت
31/3
31
قند نقش جهان
05
42
15
قنقش
29/12
32
قند مرودشت
06
42
15
قمرو
29/12
33
قند لرستان
07
42
15
قلرست
29/12
34
قند قهستان 14/05/88
08
42
15
قستان
29/12
35
قند هکمتان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نوسان پذیری، جریان های نقدی، سود آتی، سود حسابداری Next Entries پایان نامه با موضوع رگرسیون، متغیر مستقل، رگرسیون خطی، رگرسیون چند متغیره