پایان نامه با موضوع دوره های آموزش، جمعیت شناختی، نیروی انسانی، دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

2003/200309/talent_2003.pdf.
Tulgan, B. (2009). Not everyone gets a trophy: how to manage generation Y . India:John Weily and sons.
Tung, C. H. (2001). Succession management systems and human resource outcomes. International Journal of Manpower, 22(8), 736-747.
Turban, E. L., Dorothy, M., & Wetherbe, J. (2006). Information technology for management, transforming organizations in the digital economy (5th ed). India: john Wiley & Sons Inc.
Velcu, O. (2008). Drivers of ERP system’s business value. Doctoral Dissertation, Swedish school of economics and business administration. Retrieved July 30, 2012, from: https://helda.helsinki.fi/bITstream/handle/10227/274/1789789515559845.pdf?seq-uence=1.
Wallum, P. (1993). A broader view of succession planning. Personnel Management, 25(9), 42-57.
Weil, P., & Ross, J. W. (2004). IT Governance: how top performance manage IT decision rights for superior results? Boston, Massachusetts: Harvard Business Press.
Wessel, R. D., Christian, N. T., & Hoff, A. K. (2003). Enhancing career development through the Career Success Club. Journal of Career Development, 29(4), 265-277.
Worley, C. D., Hitchin, D. E., & Ross, W. D. (1996). Integrated strategic change. Reading , MA: Addison-Wesley.
Zenger, J. H., & Folkman, J. (2002). The extraordinary leader: turning good managers into great leaders. New York: McGraw-Hill.

بسمه تعالی
پاسخگوی گرامی!
با سلام
پرسشنامه ای که پیش روی شما قرار دارد، در راستای انجام تحقیق دانشگاهی با عنوان « بررسی اثر مدیریت استعداد بر جانشین پروری نیروی انسانی مستعد با ملاحظه مدیریت فناوری اطلاعات در شرکت نفت شیراز » تهیه و طراحی گردیده است. از آنجا که پاسخهای شما در این تحقیق بسیار ارزشمند بوده و موجب غنای هرچه بیشتر تحقیق مزبور خواهد گردید لذا، خواهشمند است با دقت و بذل توجه کافی، به سؤالات مربوطه پاسخ دهید. لازم به توضیح است که پاسخهای شما کاملاً محرمانه بوده و فقط در راستای انجام تحقیق مزبور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
با کمال تشکر
نازنین چراغی (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی)
توضیحات
پرسشنامه پیش رو، حاوی 2 بخش می باشد. بخش اول مربوط به مشخصات جمعیت شناختی پاسخگویان ، بخش دوم مربوط به سوالات متغیر های تحقیق می باشد. خواهشمند است پس از مطالعه دقیق هر سوال، نظر خود را با گذاردن علامت در یکی از خانه های روبروی هر سوال، بیان کنید.
بخش اول : مشخصات جمعیت شناختی
1.جنسیت : مرد زن
2. سن: 25 تا 35 سال 35 تا 45 سال بالاتر از 45 سال
2. سطح تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس و بالاتر
4. سابقه کار: کمتر از 5 سال 5 تا 15 سال 15 تا 20 سال بالاتر از 20 سال
5. وضعیت استخدام: رسمی قراردادی
6. پست سازمانی: کارمند رئیس
بخش دوم
مولفه
شاخص
به نظر شما هر یک از مولفه های زیر تا چه حد در سازمان وجود دارند؟
کاملاً مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم
انتخاب استعدادها
آزمون دانشی(کتبی و شفاهی)
1
در بدو استخدام آزمون برگزار می شود.

2
در بدو استخدام برای سنجش میزان تخصص هر فرد مصاحبه های تخصصی برگزار می شود.

قدرت تحلیلگری و یادگیری
3
در بدو استخدام آزمون هوش و سرعت یادگیری از هر داوطلب گرفته می شود.

بینش(دیدسیستمی، قدرت نفوذ پذیری)
4
در بدو استخدام آزمون مهارت ها از هر داوطلب گرفته می گیرد.

5
در بدو استخدام توانایی کارگروهی داوطلبان بررسی می گیرد.

مشارکت استعدادها

همسویی نقش با افراد
6
طراحی مشاغل متناسب با ویژگی های رفتاری کارکنان نخبه است.

7
طراحی مشاغل متناسب با توانایی کارکنان نخبه است.

ارتباط بین گروه ها کاری
8
بین گروه های کاری ارتباط خوبی برقرار است.

آموزش استعدادها
دوره های آموزشی

9
آموزش های لازم و متناسب با نیاز به کارکنان نخبه ارائه می شود.

10
آموزش کارکنان نخبه، متناسب با برنامه ریزی استراتژیک شرکت صورت می گیرد.

کمک گرفتن از مشاور

11
برای رفع مشکلات تخصصی و حرفه ای ،مدیران ارشد به زیر دستان مشاوره می دهند.

مفهوم
ابعاد
به نظر شما هر یک از مولفه های زیر تا چه در سازمان وجود دارند؟
کاملاً مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم
حفظ و نگهداشت استعدادها
سیستم جبران خدمت
12
مبنای پرداخت ها در این سازمان بررسی معیارهای شایستگی است.

امنیت شغلی
13
کارکنان شایسته از امنیت شغلی لازم برخوردارند.

مشارکت کارکنان در تصمیم سازی
14
کارکنان نخبه در تصمیم گیری شرکت یا واحد خود مشارکت دارند.

تفویض اختیار

15

بر حسب شایستگی های افراد ،اختیار انجام کارهای مهم به کارکنان نخبه تعویض می شود و آنها از استقلال شغلی برخوردارند.

ارتقا
16
معیارهای موفقیت در هر شغل تعیین شده است تا کارکنان نخبه در شغل خود ارتقا یابند.

منزلت اجتماعی
17
کارکنان نخبه در این سازمان از بودن در آن احساس افتخار می کنند.

فرصت های شغلی
18
امکان رشد و کارآفرینی و همچنین فرصت های مادی در مشاغل این شرکت فراهم است.

چانشین پروری نیروی انسانی
انتخاب جانشین
19
برای متقاضیان یک مخزن استعداد تعریف شده است.

20
انتخاب چندین کاندیدا برای یک پست و چندین گزینه برای یک کاندیدا وجود دارد.

21
مدیران در مورد شیوه صحیح انتخاب جانشین آموزش دیده اند.

توسعه جانشین

22
توسعه برنامه های آموزشی براساس نیازهای هر فرد در شرکت صورت گرفته است.

23
گردش شغلی در شرکت صورت می گیرد.

مفهوم
ابعاد
به نظر شما هر یک از مولفه های زیر تا چه در سازمان وجود دارند؟
کاملاً مخالفم
مخالفم
تاحدودی موافقم
موافقم
کاملاً موافقم

24
توسعه درونی و استثنا بودن آوردن جانشین بیرونی در شرکت رایج است.

سخت افزار
25
استفاده از رایانه در شرکت متداول است.

26
دسترسی به شبکه های کامپیوتری در واحدهای مختلف شرکت وجود دارد.

27
شبکه های کامپیوتری در واحدهای مختلف شرکت مورد استفاده عملی قرار می گیرد.

28
از سیستم ها و دستگاه های پردازش تصویر مانند اسکنر و وسایل جانبی کامپیوتر استفاده می شود.

نرم افزار
29
از نرم افزارهای صفحه گسترده (ورد و اکسل، …) در شرکت استفاده می شود.

30
از سیستم های مکانیزه عملیاتی مانند سیستم های ثبت اطلاعات مشترکین استفاده می شود.

31
در شرکت از نرم افزارهای کاربردی مانند سیستم شبیه سازی، بانک اطلاعات هوشمند و…استفاده می شود .

32
شرکت دوره های آموزشی برای کارکنان جهت استفاده از سیستم های موجود در شرکت برگزار می کند.

33
استفاده از اتوماسیون اداری در تسریع کارها موثر است.

اینترنت
34
کارکنان به اینترنت دسترسی دارند.

35
زیر ساخت های اطلاعات و ارتباطی وجود دارد.

36
کارکنان شرکت از سایت شرکت استفاده می کنند.

37
ارباب رجوع(مراجعه کنندگان) از سایت شرکت استفاده می کنند.

چه عواملی می تواند در موفقیت سیستم مدیریت استعدادها (نخبگان شرکت شما )نقش داشته است؟

کارکنان شایسته و مستعد با چه چالش هایی در این سازمان روبرو هستند؟

Reliability

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
125
100.0

Excludeda
0
.0

Total
125
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.924
37
Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
125
100.0

Excludeda
0
.0

Total
125
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.894
18

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
125
100.0

Excludeda
0
.0

Total
125
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.836
6

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
125
100.0

Excludeda
0
.0

Total
125
100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.842
13

KMO and Bartlett’s Testa

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.725
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
3835.744

df
666

Sig.
.000
a. Based on correlations

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

IT.az100
janeshin.az100
TM.az100
N
125
125
125
Normal Parametersa,b
Mean
58.1795
43.4222
50.1659

Std. Deviation
12.37226
15.13928
11.83445
Most Extreme Differences
Absolute
.088
.088
.082

Positive
.059
.085
.082

Negative
-.088
-.088
-.077
Test Statistic
.088
.088
.082
Asymp. Sig. (2-tailed)
.059c
.056c
.095c
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
Statistic
Std. Error
TM.az100
125
18.32
72.11
50.2828
11.70915
-.295
.217
-.188
.430
janeshin.az100
125
15.56
71.11
43.5289
14.70205
-.068
.217
-.631
.430
IT.az100
125
36.92
100.00
70.5354
14.31793
-.196
.217
-.400
.430
Valid N (listwise)
125

RELIABILITY
/VARIABLES=TM.az100 janeshin.az100 IT.az100
/SCALE(‘ALL VARIABLES’) ALL
/MODEL=ALPHA
/SUMMARY=TOTAL.

Regression
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.

B
Std. Error
Beta

1
(Constant)
-5.291
5.611

-.943
.347

TM.az100
.292
.104
.232
2.794
.006

IT.az100
.484
.085
.472
5.671
.000
a. Dependent Variable: janeshin.az100

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT janeshin.az100
/METHOD=ENTER entekhab.az100.

Regression

Variables Entered/Removeda
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
IT.az100b
.
Enter
a. Dependent Variable: janeshin.az100
b. All requested variables entered.

Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع of، and، the، a Next Entries پایان نامه با موضوع of، the، a.، talent