پایان نامه با موضوع درآمد سرانه، تولید ناخالص داخلی، همگرایی بتا، زیرساختها

دانلود پایان نامه ارشد

. همچنین آزمون همگرایی میان کشوری نشان داد که تنها بین ایران ودو کشور بنگلادش و نیجریه همگرایی ایجاد شده است. علاوه بر این محاسبهی شاخص نابرابری تایل و واریانس مقطعی نشان داد، نابرابری درآمدسرانه درطول دههی 1990 بین کشورهای گروه دی هشت افزایش یافته است ودر کل دوره نوعی واگرایی سیگما بین این کشورها اتفاق افتاده است.
فلاحی و همکاران (1390) همگرایی درآمد سرانه بین24 کشورهای اسلامی را طی سالهای (1965-2006) مورد بررسی قرار دادند. برای این منظور از روش اقتصاد سنجی سری زمانی استفاده شده است . نتایج نشان داد بیشتر کشورهای اسلامی به سمت مقدار متوسط درآمد سرانهی این گروه از کشورها همگرا میشوند.به جز کشورهای کامرون، اندونزی، مالزی و نیجر که واگرایی از مقدار متوسط درآمد سرانه را بعد از نقطهی شکست ساختاری ساختاری و کشورهای چاد و توگو بعد از شکست ساختاری را تجربه کردند. این در حالی است که کشورهای چاد و توگو بعد از نقطهی شکست به سمت مقدار متوسط درآمد سرانه این گروه از کشورها همگرا شدهاند.
کریم زاده و همکاران (1392) همگرایی درآمدی میان کشورهای دی هشت را بررسی کردند. برای این منظور از دادههای آماری سالهای (1965-2009) و آزمون ریشه واحد در ساختار غیر خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد فرضیهی همگرا شدن درآمد سرانه واقعی اعضا به سمت متوسط درآمد سرانه واقعی گروه، در تمام کشورها به جز کشورهای پاکستان و نیجریه، رد میشود.
1-2-2. مطالعات خارجی
پیکالا21 (1999) به بررسی همگرایی منطقهای در استانهای فنلاند و مناطق حومه دردورهی زمانی(1960-1994)، با استفاده ازماتریس انتقالی مارکوف وتمرکز بر سطوح نسبی تولید ناخالص داخلی پرداخت.براساس یافتههای این پژوهش همگرایی بتای مطلق و شرطی طی سالهای 1960-1980 قوی بوده، ولی بعد ازآن کاملا متوقف شد. در دههی1980 واگرایی در تولید ناخالص سرانه منطقهای اتفاق افتاد. همچنین،پژوهشگربا بررسی همگرایی سیگما نشان داد که نابرابری درآمد منطقهای از دهه به دهه نوسان دارد و هیچ روند یکنواختی وجود ندارد.علاوه براین همگرایی در 88 ناحیه در مقیاس کوچک طی سالهای 1988-1994 بررسی شد.تجزیه و تحلیل همگرایی بتا و سیگما در نواحی فنلاندی هیچ شواهد روشنی ازهمگرایی یا واگرایی نشان نداد.
مثور22(2004) همگرایی مطلق و سرعت آن برای کشورهای منتخب را بررسی کرد.برای این منظور از دادههای آماری سالهای 1961-2001 استفاده شده است. در این پژوهش همگرایی مطلق برای برخی از کشورهای شرق و جنوب آسیا، کشورهای مستقل مشترک المنافع وکشورهای اتحادیهی اروپا، با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی بررسی شد. نتایج نشان داد که در کشورهای عضو اتحادیهی اروپا شواهدی از همگرایی مطلق یافت شد. همچنین برای اتحادیهی اروپا و کشورهای شرق آسیا با هم در همهی دورهها همگرایی مطلق پیدا شد. سرعت همگرایی برای اتحادیهی اروپا بین99/0تا 5/2 درصد در سال بود، درحالی که برای کشورهای شرق آسیا واتحادیهی اروپا با هم 75/0-16/1 درصد بود.
ریسوسدامو و وایدیتاما23 (2006) اختلاف درآمد منطقهای در 26 استان در اندونزی را طی سالهای 1993-2000 با استفاده از روش رگرسیون دادههای پانل و اثرات ثابت بررسی کرد. برای بررسی همگرایی سیگما از انحراف استاندارد درآمد سرانه استانی استفاده شد. نتایج نشان داد با وجود اختلاف درآمد منطقهای در اندونزی یک همگرایی شرطی درآمد سرانه منطقهای یافت میشود. تجمع سرمایهی فیزیکی، باز بودن تجارت، سهم بخش نفت وگاز، نقش قابل توجهی در رشد درآمد سرانه استانها ایفا میکند.
اسمیل24 (2008) به بررسی همگرایی در کشورهای آسهآن پرداخت. برای این منظور از داههای آماری سالهای 1960-2004 و روش رگرسیون دادههای تابلویی ناهمگن پویا استفاده شده است. همچنین با استفاده از شرطی از متغیرهایی مانند رشد جمعیت، استهلاک، لگاریتم سهم سرمایهگذاری، به بررسی همگرایی شرطی پرداخت. نتایج نشان داد شواهدی از همگرایی مطلق و شرطی وجود دارد.
فردوس ویوسوپ25 (2009) به بررسی تحلیل دینامیکی همگرایی منطقهای در اندونزی با استفاده از دادههای سالهای 1983-2003 پرداختند. آنها از دادههای تابلویی پویا با اثرات ثابت و روش سیستم GMM استفاده کردند. نتایج نشان داد که همگرایی در درآمد منطقهای وجود دارد ، ولی سرعت همگرایی بسیار پایین (29/0درصد) است.
جان و چادهاری26 (2011) همگرایی شرطی در پاکستان در دورهی زمانی 1973-2000 با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی کردند. نتایج بدست آمده نشان داد استانها در پاکستان همگرا هستند. از جمله عواملی که باعث شکاف توسعهی بین استانها شده است میتوان تفاوت در سرمایه انسانی، زیرساختهای فیزیکی، سلامت و امنیت را نام برد. دولت باید سرمایهگذاری در زیرساختهای فیزیکی و منابع انسانی در استانهای فقیر را توسعه دهد و مردم در این استانها از امکانات آموزشی و بهداشتی رایگان بهرهمند شوند.
پرایدی و بگالا27 (2012) به بررسی همگرایی در کشورهای منا با استفاده از دادههای آماری سالهای(1960-2007) با استفاده از روش اقتصاد سنجی دادههای تابلویی پرداختند. آنها به منظور بررسی همگرایی شرطی از متغیرهای سرمایه انسانی و فنآوری، درجه باز بودن، حمل ونقل و ارتباطات، تراکم جمعیت ، امید به زندگی و فساد استفاده کردند. نتایج نشان داد همگرایی برای کشورهای تونس، مصر، ترکیه و مراکش پذیرفته شده است. همچنین شواهدی از واگرایی برای کشورهای اردن و الجزایر یافت شد. علاوه بر این همگرایی سیگما برای این مناطق مشاهده نشد. روند همگرایی به شدت وابسته است به آموزش، تحقیق و توسعه، حمل و نقل و زیرساختها و سرمایهگذاری عمومی. آموزش و پرورش عمومی باید در اولویت دولت باشد، تحقیقات خصوصی باید تشویق شود از طریق مشوقهای مالی و سرمایهگذاری در حمل و نقل و ارتباطات باید گسترش یابد.
قوش 28(2012) رشد اقتصادی منطقهای و نابرابری در هند قبل و بعد از اصلاحات را در دورهی زمانی 1960-2006 بررسی کرد. برای تخمین همگرایی بتای مطلق از روش حداقل مربعات معمولی و برای آزمون همگرایی سیگما از انحراف معیار درآمد سرانهی کشور استفاده شد. همچنین همگرایی بتای شرطی با استفاده از دادههای تابلویی با اثرات ثابت و هفت متغیر(سهم بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی ایالت، شوک قیمت نسبی، مصرف سرانهی برق، سطح خالص زیر کشت، فاصله ازجاده به کیلومتر، ثبتنام در مدارس ابتدایی، سهم سپرده بانک در تولید ناخالص داخلی ایالت) بررسی شد. شواهد همگرایی بتا مطلق و سیگما نشان داد، ایالتها در درآمد سرانه واگرا هستند. روند واگرایی بعد از اجرای اصلاحات اقتصادی افزایش یافته است. همچنین همگرایی باشگاهی که با استفاده از آزمون ریشه واحد در چارچوب سری زمانی بررسی شد، نشان داد یک باشگاه متشکل از پنج ایالت در حال همگرا شدن و باشگاه دیگر متشکل از ده ایالت در حال واگرا شدن بودند.
سولارین29 (2013) همگرایی درآمد سرانه در کشورهایG7 را طی دورهزمانی 1870- 2008 بررسی کرد. به منظور بررسی همگرایی تصادفی از آزمون ریشه واحد با لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد ژاپن تنها کشوری است که هیچ همگرایی تصادفی با دیگر کشورها ندارد. همچنین آلمان ، فرانسه و ایالات متحدهآمریکا همگرایی تصادفی به سمت میانگین گروه G7 دارند ولی، برای کانادا، ایتالیا، ژاپن و انگلستان هیچ همگرایی نسبت به میانگین گروهG7 وجود ندارد. علاوه بر این بیشتر کشورها به سمت درآمد ایالات متحده آمریکا نسبت به هر کشور دیگر همگرا هستند.
فتاحی و عطار30 (2013) به بررسی همگرایی درآمد میان استانهای ایران طی دورهی زمانی2000-2010 با استفاده از رویکرد ریشه واحد دادههای تابلویی پرداختند. آنها در دو زیر دورهی 2000-2004(برنامه سوم) و 2005-2010(برنامه چهارم) فرضیهی همگرایی را بررسی کردند. نتایج نشان داد فرضیهی همگرایی مطلق در در زیر دورهی اول رد شد و فقط همگرایی شرطی وجود داشت. در زیر دوره دوم فرضیهی همگرایی شرطی رد شد. نتیجهگیری کلی رد فرضیهی همگرایی درآمد در میان استانهای ایران را نشان داد.
بونیفوند 31(2014) فرضیهی همگرایی شرطی بین 29 استان در چین را با استفاده از دادههای آماری سالهای 1995-2009 و دادههای تابلویی و روش GMM بررسی کرد. نتایج نشان داد همگرایی شرطی در این دوره تایید شد. سرمایهگذاری در سرمایهی انسانی و آموزش و پرورش نقش مهمی در ترویج رشد منطقهای ایفا میکند. همچنین این پژوهشگر نشان داد رشد جمعیت تاثیر منفی وکاهش دخالت دولت تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارد. ایجاد زیرساختهای حمل و نقل در استانهای غربی و ایجاد مراکز صنعتی در استانهای شمالشرقی چین برای توسعه لازم است. همچنین ارتقای سرریزهای منطقهای و حرکت به سوی یک توسعهی پایدار اقتصادی متعادلتر امری مهم به شمار میآید.

فصل دوم
روش پژوهش

2-1. دامنهی پژوهش
در این پژوهش همگرایی سطح زندگی استانهای منتخب ایران برای دورهی زمانی1379-1391 بررسی شد. دورهی زمانی و استانها بر اساس حداکثر اطلاعات انتخاب شدهاند. استانها شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد است.
2-2. روش جمعآوری دادهها واطلاعات
روش جمعآوری دادهها به صورت کتابخانهای میباشد.
2-3. معرفی الگو
الگوهای پیشنهادی در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شود:
برای بررسی همگرایی مطلق:
〖gGSDP〗_it⁡〖=α+β_0 (ig⁡〖)+〗 〗 ε_it ( 1-2)
برای بررسی همگرایی شرطی:
〖gGSDP〗_it⁡〖=α+β_0 (ig⁡〖)+〗 〗 β_(1 )(ag)+β_2 (se) +〖 β〗_3 (cr) +ε_it ( 2 -2)
i:استان
t: سال
α: عرض از مبدا
g⁡GSDP:رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استان(شاخص برای درآمد سرانه)
: ig لگاریتم سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه استان
ag: سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی استان
: se سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی استان
:cr تسهیلات پرداختی بانکها به بخش خصوصی
ε:خطای آماری
2-4. روش برآورد الگو
به منظور تخمین الگو از روش رگرسیون دادههای تابلویی استفاده میشود.
مدلهای رگرسیونی دادههای تابلویی:
در اقتصاد سنجی معمولا میخواهیم یک متغیر را (y) را بر حسب تعدادی از متغیرها(xها) که معتقدیم باعث تغییرات yمیشود توضیح دهیم. اغلب این کار را در قالب یک تابع انجام میدهیم:
y_i=f(x_ki ) k=1,2,…,k i=1,2,…,N (3-2)
اندیس k تعداد متغیرهای توضیح دهنده را نشان میدهد. اغلب برای شروع شکل این تابع را خطی فرض میکنند:
y_i=β_0+β_1 x_1i+β_2 x_2i+…+β_k x_ki+ε_i ( 4-2 )
در اینجا اندیس i تعداد مشاهداتی است که از هر متغیز در دست داریم. تعداد مشاهدات میتوانند بر حسب زمان باشند . در این صورت y_t و x_kt را داریم که هر متغیر در طول سال، فصل، ماه و … اندازهگیری میشود و خواهیم داشتt=1,2,…T به عبارت دیگر y_t و x_kt سری زمانی میباشند. با اعمال فروض کلاسیک الکوی مذکور برای یافتن βها یا ضرایب تابع، برآورد میشود.
در مدلهای دادههای تابلویی ، متغیرها را هم در میان مقاطع جامعهی آماری (که تعداد آنها را با N نشان میدهیم ) و هم در طول زمان اندازهگیری میکنیم.
مجموعه دادههای تابلویی مزایای زیادی نسبت به دادههای مقطعی یا سری زمانی دارد. مهمترین مزیت آن این است که:
الف) تعداد مشاهدات و دادهها در اولی عمدتا بسیار بیشتر است و باعث میشوداعتماد به برآوردها بیشتر شود.
ب) به محققان تجربی اجازه مدلهای پیشرفتهتری را تبیین کرده و آزمون کنندکه فرضیههای مقید کنندهی کمتری در بر داشته باشند.
ج) زیاد بودن تعداد مشاهدات مسالهی همخطی در اقتصاد سنجی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع رشد اقتصادی، بخش کشاورزی، درآمد سرانه، درآمدسرانه Next Entries پایان نامه با موضوع تولید ناخالص داخلی، استان خراسان شمالی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی