پایان نامه با موضوع دانشگاه شیراز، استان فارس، نمونه برداری، جستجوی اینترنتی

دانلود پایان نامه ارشد

توده‌نفوذی گابرودیوریت اسکندریان، با سن کرتاسه پسین-پالئوسن زیرین از کانسارهای آهن ماگمایی- اسکارنی ایران هستند.
محدوده اهر واقع در شمال غربی ایران در برگیرندهی مهمترین و بزرگترین کانسارهای اسکارنی مس است. وفور منابع و ذخایر فلزی در ناحیه اهر و تنوع رخدادهای معدنی گوناگون در آن و نیز وجود کانسارهای مشابه در جمهوریهای آذربایجان و ارمنستان در مجموع سبب شده این ناحیه به عنوان یک منطقه فلززایی شناخته شود (قادری،1370). از لحاظ اقتصادی تیپ اسکارنی در محدودهی اهر به صورت عدسیهای محدود و غیرممتد بوده و تنها برای معدنکاری کوچک مقیاس مناسب است. کانسارهای اسکارنی مس در نواحی سونگون، جنوب بنی جان، جنوب مرزرود، مسگر و جنوب کوه قاجار هم اسکارنهای طلا دار گزارش شده است.
در ایران تودههای نفوذی آذرین به ویژه در طول سنوزوئیک بیشتر در آهکها و دولومیتهای ادوار گوناگون تزریق شده و شرایط برای پیدایش اسکارنهای سرب و روی سایر اسکارنها در آن‌ها مساعد شده است. برعکس کانیهای موجود در اسکارنها که ترکیبی پیچیده و متنوع دارند، کانهها در اسکارنهای سرب و روی به طور معمول سولفیدها و اکسیدهایی با ترکیب ساده و مهمترین سولفیدهای موجود در آن‌ها اسفالریت و گالن هستند. در جدول1-4 برخی از ذخایر اسکارنی ایران آورده شده است.

جدول ‏14 برخی از ذخایر اسکارنی ایران

1-11- موقعیت و راه‌های دسترسی به منطقه

کانسار کان‌گوهر در 240 کیلومتری شمال شرق شهرستان شیراز، در مسیر جاده آسفالته سوریان، در فاصله 40 کیلومتری شرق بوانات و 25 کیلومتری روستای مزایجان در کوه سفید (توتک) واقع شده است.
از جمله راههای دسترسی به این منطقه از طریق شیراز عبارتند از : (شکل1-6)
شیراز- صفاشهر- بوانات – توتک
شیراز- قادر آباد- بوانات – توتک

شکل ‏16 نقشه راههای دسترسی به منطقه مطالعاتی

1-12- آب و هوا

آب و هوا از نوع كوهستانی معتدل دارای تابستان‌های خنك و زمستان‌های سرد و تا حدودی مرطوب می‌باشد و براساس اطلاعات موجود از ایستگاه مزايجان، حداكثر و حداقل درجه حرارت به ترتيب 35 و 15ـ درجه سانتی گراد ميباشد، البته درجه حرارت نسبت به مناطق مجاور حدود 4 تا 6 درجه کم تر میباشد. ميزان متوسط بارندگی حدود 350 ميلی متر در سالهای پر باران میباشد، در مورد بارش مزایجان میتوان گفت كه از میانگین بارش بيشتری نسبت به ساير مناطق برخوردار است كه به دليل وجود ارتفاعات و وجود پديده همرفت خصوصا در فصل بهار میباشد.

1-13- ریخت شناسی

از نظر ریختشناسی، در منطقهاي كوهستانی با ارتفاعات نسبتا بلند قرار دارد، كه ارتفاع بلند آن كوه خالشت با ارتفاع 2952 متر ميباشد كه در شمال غربی روستای مزايجان واقع است. اين منطقه دارای آب و هوای كاملاً كوهستانی است و از نقاط خوش آب و هوا و پر بارش شهرستان بوانات شناخته میشود، كوههای مزایجان جزء زاگرس فارس شناخته شده و جنس غالب آن‌ها (آهكی‌ـ رسوبی) است. در كنار تشكيلات رسی، مارن، شيل و ماسه سنگهای فراوان مشاهده میشود و با توجه به جنس خاك باغداری بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از ساختارهای ریختشناسی مهم در این منطقه تاقدیس کوه سفید توتک می‌باشد، که به دلیل تغییرات سنگشناسی در بخشهای مختلف خود، تیپ فرسایشی متفاوتی را ظاهر می نماید. بخش بیرونی (یال تاقدیس) از جنس اسلیت، فیلیت و شیستهای کمپلکس سوریان میباشد و مقاومت پایینی دارد، تیپ فرسایشی مشاهده شده در این بخش به صورت بدلند (Bad Land) است، که وجود طرح آبراهههای شاخه درختی (Denderitic drainage pattern) موید آن میباشد. در حالی که در بخشهای میانی تاقدیس واحدهای سخت مرمر قرارگرفتهاند، طرح فرسایشی از نوع صخرهساز (Clift) و پرتگاهی (Escarpment) میباشد که واجد طرح آبراهه موازی (Parallel drainage pattern) هستند (نیک اقبال، 1391).
با توجه به بارش نسبتا مناسب در فصل سرد سال، كوههاي این منطقه سرچشمه رودخانههای بزرگ این منطقه به شمار میروند و نقش بسيار مهمی در توسعه كشاورزی ايفا میكنند.

1-14- مطالعات پیشین

تاکنون مطالعات متعددی به صورت پایاننامه و مقاله برروی کمپلکس توتک انجام شده است، اما به طورخاص برروی اندیس کان‌گوهر مطالعه‌ای صورت نگرفته است؛ ازآنجایی که این اندیس بخشی از کمپلکس توتک است، بنابراین میتوان از تحقیقات صورت گرفته برروی این کمپلکس در انجام مطالعه این منطقه استفاده کرد. از جمله طرحهای پژوهشی انجام شده برروی کمپلکس توتک میتوان به کارهای زیر اشاره کرد:
* نقشه زمین‌شناسی 1:100000 سوریان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور که توسط اویسی (1382) تهیه شده است.
* نقشه زمین‌شناسی 1:250000 اقلید، سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور که در سال 1369 توسط هوشمندزاده و سهیلی تهیه شده است.
* امینی (1379)، پتانسیل کانی سازی آهن- منگنز کوه سفید توتک (استان فارس- ایران)
* وهاب زاده (1372)، زمین‌شناسی و منشا کانسار فرومنگنز کوه سفید (توتک) استان فارس- ایران
* ابراهیمی (1378)، زمین‌شناسی اقتصادی کمپلکس توتک در ورقه 1:100000 سوریان
* کشتکار (1381)، بررسي پترولوژي و ژئوشيمي سنگهاي گرانيتوئيدي و دگرگوني ناحيهاي کمپلکس توتک
* نوری خانکهدانی (1384)، بررسي ارتباط ژنتيكي و ساختماني گنيسهاي بندونو با كمپلكس دگرگوني توتك شرق بوانات
اغلب مطالعات بر روی سنگنگاری و زمین‌شیمی سنگهای گرانیتوئیدی و دگرگونی ناحیه‌ای کمپلکس توتک میباشد. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در زمینه این منطقه میتوان به بخش زمین‌شناسی دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و هم چنین سازمان زمین‌شناسی و صنایع معادن استان فارس مراجعه کرد.

1-15- روش پژوهش

1. مطالعات کتابخانه‌ای و جستجوی اینترنتی جهت جمع آوری اطلاعات و دادههای بدست آمده از گزارشها، مقالات، و پایاننامههای داخل کشور و مقالات خارجی از مجلات بین المللی با تاکید بر مطالعات جدید متمرکز شده بر روی کانسارهای اسکارن آهن
2. مطالعات صحرایی به منظور شناخت دقیقتر منطقه و واحدهای سنگی رخنمون یافته و پهنهی برشی کانه‌زاییی شده، برداشت اطلاعات زمین‌شناسی و نمونه برداری هدفمند از واحدهای سنگ‌شناختی با نگرش ویژه به پهنهی کانه‌زاییی شده در منطقه
3. تهیهی نقشهی زمین‌شناسی با مقیاس مناسب
4. تهیهی مقاطع صیقلی و نازک جهت انجام مطالعات میکروسکوپی به منظور بافتها، کانیها، و روابط کانه‌زاییی
5. انجام آزمایشهای تجزیهی دستگاهی(ICP-MS,AAS) به منظور ثبت تغییرات عناصر و مطالعه شیمیایی کانسنگ و سنگهای در برگیرنده آن جهت بررسی تغییرات شیمیایی.

1-16- اهداف پژوهش

1. مطالعه ترکیب کانی‌شناختی، تعیین روابط پاراژنتیکی و تغییرات احتمالی کانسنگ آهن و سنگ‌های دربرگیرنده
2. مطالعه ترکیب شیمیایی کربناتها و گارنتهای منطقه
3. بررسی و مطالعه فرایندهای اصلی که منجر به کانه‌زاییی آهن در منطقه مورد مطالعه شدهاند.
4. تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از مطالعات صحرایی، میکروسکوپی، زمینشیمیایی و در صورت امکان ارائه مدل برای کانهزایی و کانسارسازی.

1-17- روش مطالعاتی

الف- مطالعات صحرایی
بعد از بازدید منطقه مورد مطالعه، کار صحرایی در طی 3 روز انجام گرفت و در حدود 150 نمونه سنگی به طوری که کل منطقه را پوشش میداد، از واحدهای سنگی منطقه به روش سیستماتیک از سنگهای کربناتی به سمت اندیس معدنی جمع آوری گردید و محل نمونهها بر روی عکس هوایی مشخص گردید و از شواهد و پدیدههای صحرایی نیز عکس گرفته شد.

ب- مطالعات آزمایشگاهی
از بین 150 نمونه برداشت شده، 50 نمونه که نمایانگر بیشترین پوشش سنگی منطقه بود انتخاب و از آن‌ها مقطع نازک و صیقلی تهیه گردید و ضمن مطالعه و بررسی مقاطع، عکسهای لازم تهیه گردید. مطالعات سنگ نگاری، معرفی کانیشناختی و بافتها در آزمایشگاه کانی‌شناسی دانشگاه شیراز صورت گرفت.
ج- مطالعات زمینشیمیایی
آزمایشهای زیر برروی سنگ میزبان، توده‌نفوذی و گارنتهای منطقه جهت بررسی اهداف مورد نظر انجام شد:
* فلورسانس پرتوX (XRF) : به منظور مطالعه عناصر اصلی، فرعی و بررسی زمین‌شیمی توده‌نفوذی، در آزمایشگاه مرکزی اصفهان
* XRD : به منظور شناسایی کانیهایی که تشخیص آن‌ها در مطالعات میکروسکوپی مشکل است، در آزمایشگاه XRD سازمان زمین‌شناسی تبریز و بخش فیزیک دانشگاه شیراز
* جذب اتمی(AAS) : جهت بررسی ترکیب سنگ میزبان کربناتی، در آزمایشگاه زمین‌شیمی دانشگاه شیراز
* ICP-MS : جهت تعیین عناصر نادر خاکی در گارنت و اسکارن منطقه، در آزمایشگاه زرآزمای تهران
* EDX: به منظور بررسی تغییرات ترکیبی گارنتهای منطقه، در آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود
* ایزوتوپ اکسیژن: مطالعات ایزتوپی اکسیژن باهدف تعیین منشا سیال کانسارساز، بر روی گارنت و کانسنگ منطقه، در آزمایشگاه دانشگاه Cornell، امریکا

2- فصل دوم
زمینشناسی منطقه
مطالعاتی

2-1- مقدمه

با توجه به تقسیمات ایران به زونهای مختلف ساختاری و قرارگیری منطقه مورد مطالعه در یکی از این زون ها در این فصل ابتدا به توصیف مختصر زون مورد نظر و سپس به تشریح زمین‌شناسی منطقه مورد پژوهش (بررسی ساختاری، واحدهای سنگی،….) پرداخته میشود.
اندیس کانگوهر، در بیرونزدگی مجموعه دگرگونی توتک، در بخش جنوبی زون ساختاری سنندج-سیرجان، بین طولهای جغرافیایی “40 ´54 °53 تا “5 ´54 °53 شرقی و عرضهای جغرافیایی “43 ´18 °30 تا “29 ´17 °30 شمالی واقع شده است. براساس درجه دگرگونی زون سنندج- سیرجان به دو کمربند دگرگونی تقسیم میشود: HP/LT و HT/LP (Alizadeh, 2009). مجموعه دگرگونی توتک در داخل کمربند دگرگونی HP/LT این زون واقع شده است (Alizadeh, 2008) (شکل2-1). این مجموعه دگرگونی بخش مرکزی تاقدیس کوه سفید توتک را تشکیل میدهد که در این تاقدیس رخنمون واحدهای متعلق به پالئوزوییک را میتوان مشاهده کرد و در بردارندهی سنگهای رسوبی و ماگمایی است (حسینی و همکاران، 1390).

2-2- زونهای ساختاری ایران

ایران از نظر زمین‌شناسی، ساختمان یکنواختی ندارد و در نتیجه به مناطق یا زونهایی تقسیم شده که هر یک با اختصاصات ویژه‌ای مشخص میباشند که این تقسیم‌بندی، مطالعه زمین‌شناسی ایران را آسان میکند.
عواملی که در تقسیمات واحدهای مختلف نقش اساسی دارند عبارتند از :
1- فعالیت کوهزایی، تکتونیکی و ساختمانی در واحدهای مختلف.
2- روندهای عمومی که گاهی در زون‌های مختلف متفاوت است.
3- حوضه‌های رسوبی و نوع رخساره‌های مربوط به آن‌ها.
4- سن واحدهای مختلف در یک زون.
5- فعالیت ماگمایی و دگرگونی.
با توجه به موارد فوق، اشتوکلین، در سال 1968، ایران را به واحدهای مهم زمین‌شناسی و ساختمانی تقسیم‌بندی نموده که بر حسب موقعیت جغرافیایی آنان عبارتند از:
الف- زون زاگرس (شامل دشت خوزستان، زاگرس چین خورده و زاگرس مرتفع )
ب- زون ایران مرکزی
ج- زون شرق و جنوب شرق ایران (شامل زون فلیش یا زون نهبندان – خاش، بلوک لوت و زون مکران)
د- زون البرز (شامل البرز شرقی و کپه داغ، البرز مرکزی، البرز غربی و آذربایجان)
ه- زون سنندج – سیرجان (درویش زاده، 1385)
از آنجایی که منطقه مورد مطالعه در زون سنندج – سیرجان قرار دارد، توضیح مختصری در مورد این زون ارائه میشود:

2-3- زون سنندج – سیرجان

زون سنندج – سيرجان باريكه‎اي از جنوب غربی ايران مرکزی است كه در بلافصل شمال شرقی راندگي اصلي زاگرس قرار دارد. ويژگي‎هاي سنگي و ساختاري سنندج – سيرجان معرف يك گودي ژرف (Trough) و يا كافت ميانه بلوك در سپر پركامبرين ايران و عربستان است. به همين‎ دلیل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع ارزش اقتصادی Next Entries پایان نامه با موضوع حاجی آباد، رسوب گذاری، زمین ساخت