پایان نامه با موضوع دانشگاه تهران، حقوق بشر، حقوق بین‌الملل، شورای امنیت

دانلود پایان نامه ارشد

مقرر شود که دو پیشنهاد بودجه یکی از طرف دادسرا و دادستان و دیگري از طرف قضات دیوان، تنظیم شود و برای تصویب به مجمع دولت‌های عضو فرستاده شود.
و) از طریق تدوین آيین‌نامه‌ای مجزا، ضمن تعریف دقیق و کامل تخلفات شغلی و حرفه‌ای قضات و در نظر گرفتن مجازات‌های متناسب، شعبه‌ای جداگانه متشکل از قضات غیر عضو در هیأت رئیسه برای رسیدگی به این تخلفات در نظر گرفته شود و تصمیم‌گیری در خصوص عزل قضات متخلف به این نهاد سپرده شود.

منابع
منابع فارسی و عربی
1ـ قرآن کريم
2ـ نهج‌البلاغه
3- آخوندي، محمود، 1384ه.ش، آيين دادرسي كيفري، جلد چهارم، چاپ اول، تهران انتشارات مجد.
4- آرامش، رسول، 1380ه.ش، استقلال قاضی و دستگاه قضايی، ماهنامه‌ي وکالت، شماره 9، تهران.
5- آقائي‌جنت مکان، حسين، 1387ه.ش، نظارت قضايی بر تشخیص دادستان دیوان بین‌المللی کیفری، مجله‌ي حقوقی بین‌المللی، سال بیست و پنجم، شماره 39، تهران.
6- آقائی‌جنت مکان، حسین، 1388ه.ش، ارزیابی احتمال تعلیق وضعیت دارفور سودان از سوی شورای امنیت، مجله حقوقی بین‌المللی، سال بیست و ششم، شماره41، تهران.
7- آل حبیب، اسحاق، 1378ه.ش، دیوان کیفری بین‌المللی و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول،‌ تهران، انتشارات مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
8- استان، کارستن، 1384ه.ش، معافیت نیروهای حافظ صلح دولت‌های غیر عضو اساسنامه‌يicc ازصلاحیت قضايی دیوان کیفری بین‌المللی ابهامات قطعنامه‌ي1422شورای امنیت، ترجمه‌ي سید حسام‌الدین لسانی، مجله‌ي حقوقی بين‌‌المللي، شماره‌ي32، تهران.
9- ا.شبث، ويليام، 1384ه.ش، مقدمه‌اي بر ديوان كيفري بين‌المللي، ترجمه‌ي سيد باقر ميرعباسي و حميد الهويي نظري،چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
10- السان، مصطفي، 2008م، اصول دادرسي منصفانه مدني، رساله دوره دكتري حقوق خصوصي، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
11- امیدی، جلیل، 1382ه.ش، دادرسی کیفری و حقوق بشر، مجله مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره‌ي 38، تهران.
12- انصاري، حميد، 1371ه.ش، مباني فقهي شرايط قاضي در فقه شيعه و مذاهب چهار گانه، چاپ اول، بي‌جا، بي‌نا.
13- باختر، احمد، 1387ه.ش، مجموعه كامل آرا وحدت رويه ديوان عالي كشور، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
14- براتي، شهرام، 1381ه.ش، صلاحيت شوراي امنيت در ارتباط با ديوان کيفري‌ بين‌المللي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه تربيت مدرس.
15- بکاریا، سزار، 1385ه.ش، رساله جرايم و مجازات‌ها، ترجمه‌ي محمدعلی اردبیلی، چاپ پنجم، تهران، نشر میزان.
16- بیگ‌زاده، ابراهیم، 1375ه.ش، سازمان ملل متحد- محاکم کیفری بین المللی: تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره‌ي18، بانک اطلاعات مقالات حقوقی تدوین علی مکرم، نسخه4/7.
17- پيرنيا، حسن و آشتياني، اقبال، 1387ه.ش، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
18- تقي‌پور، علي رضا، 1385 ه.ش، حقوق متهم در دادرسي كيفري بين‌المللي، رساله دكتري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
19- تقی‌زاده‌انصاری، مصطفی، 1380ه.ش، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، چاپ اول، تهران، انتشارات شرکت نشر قومس.
20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1381ه.ش، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات کتابخانه‌ي گنج دانش.
21ـ جعفري ندوشن، علي اكبر، 1383ه.ش، تفكيك قوا در حقوق ايران آمريكا فرانسه، چاپ اول، تهران، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي.
22- حامد، سهیلا، 1384ه.ش، صلاحیت جهانی، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
23ـ حبیب‌زاده، محمد جعفر و اسدی، فرشته، 1387ه.ش، مصونیت قضايی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره‌ي38، شماره‌ي4، تهران.
24- حجتي‌كرماني، علي، 1379ه.ش، سير قضاوت در ادوار مختلف تاريخ، چاپ دوم، تهران، انتشارات كتاب آوند دانش با همكاري انتشارات مشعل دانش.
25- حر عاملى، محمد بن حسن بن على‏، 1409ه.ق، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، جلد27، چاپ اول، قم، مؤسسه‌ی آل‌ النبي‌‌ عليهم السلام.
26ـ حسینی نژاد، حسینقلی، 1383ه.ش، حقوق کیفری بین‌الملل، چلپ سوم، تهران، نشر میزان.
27- ‌حلى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، 1410ه.ق، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان‏، جلد2،چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
28- حلي، محقق نجم الدين جعفر بن الحسن، 1408ه.ق، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام‏، جلد4، چاپ دوم، بي‌جا، مؤسسه‌ی اسماعيليان.
29- خالقی، علی، 1388ه.ش،جستارهایی از حقوق جزای بین‌الملل، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه‌ي مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
30- خلعت بری، افراسیاب، 1379ه.ش، حفظ سلامت دستگاه قضا بستگی به حسن انتظام آن دارد، مجله کانون وکلا، شماره‌ي2، شماره‌ي پیاپی117، تهران.
31- داونپورت، جان، 1387ه.ش، محاكمات نورنبرگ، ترجمه مهدي حقيقت خواه، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس.
32ـ دورانت، ویلیام جیمز، 1380ه.ش، تاریخ تمدن، ترجمه‌ي جمعی از مترجمان، جلد‌های سوم، ششم و هشتم، چاپ هفتم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
33- دهقانی، علی، 1388ه.ش، استقلال قضايی در نظام قضايی ایران در پرتو تحولات قانونگذاری، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، شماره‌ي15، تهران.
34- ذوالعین، پرویز، 1386ه.ش، حقوق دیپلماتیک، چاپ سوم، تهران، انتشارات مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
35ـ رابرتسون، جفري، 1383ه.ش، جنايات عليه بشريت، ترجمه‌ي گروه پژوهشي دانشگاه علوم اسلامي رضوي، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي.
36- رحمتي فر، سمانه، 1387ه.ش، به زمامداري و دستگاه قضايي، پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
‌37- زاپالا، سالواتور، 1387ه.ش، حقوق بشر در محاکمات کيفري بين‌ المللي، ترجمه حسين آقايي جنت مکان، چاپ اول، هواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
38ـ زمانی، سید قاسم و وکیل، امیر ساعد و عسکری، پوریا، 1386ه.ش، نهادها و ساز و کارهای منطقه‌ای حقوق بشر، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه‌ي مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش.
39- سادات میدانی، حسین، 1388ه.ش، دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
40ـ ساكت، محمد حسين، 1384ه.ش، دادرسي در حقوق اسلامي، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.
41- ساکوجی، آندرا، 1386ه.ش، استقلال و بی‌طرفی قضات شرط بنیادین محاکمه عادلانه، مجله قضاوت، شماره‌ي47، تهران.
42- سنگلجي، محمد، 1382ه.ش، آيين دادرسي در اسلام، چاپ اول، تهران، نشر خط سوم.
43ـ سي. جوينر، كريستوفر، 1387ه.ش، حقوق بين‌الملل در قرن بيست و يكم، ترجمه‌ي عباس كدخدايي و امير ساعد وكيل، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.
44- شریعت باقری، محمد جواد، 1388ه.ش، حقوق کیفری بین‌الملل، چاپ نهم، تهران، انتشارات جنگل.
45ـ شمس، عبدالله، 1382ه.ش، آيين دادرسي مدني، جلد اول، چاپ چهارم، تهران، نشر ميزان.
46- شيخ صدوق، محمد بن على بن بابويه‏، 1413ه.ق، من لا يحضره الفقيه، جلد3، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
47- صادق منش، جعفر، 1387ه.ش، بررسی دگرگونی اصل استقلال قضايی در دادرسی نظامی ایران، ماهنامه‌ي دادرسی، شماره‌ي72، تهران.
48-‌ صفری، سجاد، 1388ه.ش، دادرسی عادلانه، دو ماهنامه تعاون حقوق، سال اول، شماره 3، تهران.
49- ضیائی‌بیگدلی، محمد رضا،1383ه.ش، حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات کتابخانه‌ي گنج دانش.
50- طباطبایی، احمد و میری، حمید، 1384ه.ش، دادگاه کیفری بین‌المللی رواندا، فصلنامه‌ی اندیشه‌های حقوقی، سال سوم، شماره‌ی نهم، تهران.
51- طهماسبي، جواد، 1388ه.ش، صلاحيت ديوان كيفري بين‌المللي، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه‌ی جنگل.
52- علوي، سيده عاليه، 1378 ه.ش، شرايط قاضي به ويژه نقد و بررسي شرط ذكوريت در قضاي اسلامي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي، تهران، دانشگاه تهران.
53- عميد زنجاني، عباسعلي، 1368ه.ش، فقه سياسي، جلد 1، چاپ دوم، تهران، مؤسسه‌ي انتشارات امير كبير.
54- عنایت، سیدحسن، 1375ه.ش، دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق، فصلنامه‌ي مطالعات سازمان ملل، شماره‌ي اول، تهران.
55- غمامی، مجید ومحسنی، حسن، 1385ه.ش، اصول تضمین کننده‌ي عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی‌های دادرسی مدنی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره‌ي74، تهران.
56- غمامي، مجيد و محسني، حسن، 1386ه.ش، اصول آيين دادرسي مدني فراملي، چاپ اول، تهران، نشر ميزان.
57- فرح زادی، علی اکبر، 1379ه.ش، معرفی اصول بنیادین دادرسی در اسلام، فصلنامه‌ی دیدگاه‌های حقوقی، شماره 20، بانک اطلاعات مقالات حقوقی تدوین علی مکرم، نسخه4/7.
58- فرخ سيري، منصور، 1387ه.ش، محدوديت‌هاي حقوقي شوراي امنيت در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي، مجله‌ی حقوق بين‌‌المللي، شماره‌ی 39، تهران.
59- فضائلي، مصطفي، 1387ه.ش، دادرسي عادلانه محاكمات كيفري بين‌المللي، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه‌ي مطالعات و پژوهش‌هاي حقوقي شهر دانش.
60ـ فلسفی، هدایت الله، 1369ه.ش، شورای امنیت و صلح جهانی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 8، بانک اطلاعات مقالات حقوقی تدوین علی مکرم، نسخه4/7.
61- فوائدی، سیاوش ، 1387ه.ش، پیرامون استقلال قوا یا همکاری قوا با نگرشی در قوه قضایيه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، دوره جدید شماره‌ی33و 34 ، شماره‌ی پیاپی202 و 203، تهران.
62- فیوضی، رضا، 1366ه.ش، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از چهل سال، مجله خدمات حقوقی بین‌المللی، شماره‌ی9، بانک اطلاعات مقالات حقوقی تدوین علی مکرم، نسخه 4/7.
63- فیوضی، رضا، 1386ه.ش، حقوق بین‌الملل کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
64- قاسمی، احمد، 1388ه.ش، استقلال و بی‌طرفی مقام قضايی با تکیه بر آراء و اندیشه‌های امام خمینی، روزنامه اطلاعات، دوشنبه 14 دی، تهران.
65- قاسمي قطب آبادي، حميد، 1376 ه.ش، دادگاه كيفري بين‌المللي برای يوگوسلاوی سابق، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي.
66- قرباني، علي، 1384 ه.ش، بررسي رويه قضايي دادگاه اروپايي حقوق بشر در زمينه‌ی حق آزادي بيان و امنيت و حق بر دادرسي منصفانه، رساله براي دريافت درجه دكتري در حقوق جزايي و جرم شناسي، تهران، دانشگاه تهران.
67- قياسي، جلال‌الدين و دهقان، حميد و خسروشاهي، قدرت‌الله، 1385ه.ش، مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي، جلد اول، چاپ دوم، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
68- كسسه، انتونيو، 1387ه.ش، حقوق كيفري بين‌المللي، ترجمه‌ي حسين پيران و اردشير امير ارجمند و زهرا موسوي، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل.
69- کریانگ ساک، کیتی شایزری، 1383ه.ش، حقوق بین‌الملل کیفری، ترجمه‌ي بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت.
70- کریپی، ادواردو، 1383ه.ش، دیوان بین‌المللی کیفری و حقوق بین‌الملل، ترجمه‌ی ابراهیم بیگ زاده، مجله تخصصی الهیات وحقوق، شماره‌ی 12، تهران
71- کریر، رابرت و دی.وایت، نیجل، 1384ه.ش، شورای امنیت و دادگاه کیفری بین‌المللی، ترجمه‌ی فرید محسنی و علی قاسمی، فصلنامه‌ی دیدگاه‌های حقوقی، شماره‌ی 34 و 35، تهران.
72- كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، 1407ه.ق، الكافي، جلد7، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الإسلامية.
73- گرین وود، کریستوفر، 1374ه.ش، دیوان بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق، ترجمه‌ی مهرداد سیدی، مجله‌ی حقوقی، شماره‌ی هجدهم و نوزدهم، تهران.
74ـ لارکینز، کریستوفر، 1381ه.ش، رابطه استقلال قضايی و مردمی شدن، ترجمه محمد حسین زراعی، فصلنامه راهبرد، شماره‌ی25، تهران.
75- مارتينژ، رنه، 1385ه.ش، تاريخ حقوق كيفري اروپا، ترجمه‌ي محمد رضا گودرزي بروجردي، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.
76ـ محمدی گیلانی، محمد، 1380ه.ش، قضا و قضاوت در اسلام، چاپ دوم، تهران، نشر سایه.
77ـ محمودي، عباسعلي، 1385ه.ش، قضاوت از ديدگاه قرآن و حديث، چاپ

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع اساسنامه رم، مجمع عمومی، عینی و ذهنی، شکایت شاکی Next Entries پایان نامه با موضوع the، and، of، independence