پایان نامه با موضوع دانشکده اقتصاد، کتابداران، روش پژوهش، مهارت جستجو

دانلود پایان نامه ارشد

108(2007) در مطالعه‌اي تحقيقاتي با عنوان «سواد اطلاعاتي به عنوان يك هنر روشنفكرانه: طرح پيشنهادي روشنفكرانه براي يك برنامه آموزشي جديد » د رمورد سواد اطلاعاتي شركت‌هاي تجاري متوسط و بزرگ انگلستان، به اين نتيجه رسيده كه شركت‌هاي انگليسي از سواد اطلاعاتي كافي براي استفاده مناسب از اينترنت برخوردار نيستند و به همين علت در سال 2007 تعداد بسيار زيادي واژه حين استفاده نادرست اين شركت‌ها از اينترنت به عنوان وسيله كسب اطلاعات به هدر رفته است. وي همچنين معتقد است تا زماني كه در جهت گسترش آموزش سواد اطلاعاتي، تشويق به استفاده درست از اينترنت، و تجارت الكترونيكي نباشد شركتها به سطح مطلوب سواد اطلاعاتي نخواهند رسيد.
در پژوهش ديگري كويپر109، وولمن 110و ترول111 (2008) به «راهبردها و مهارت‌هاي استفاده از سود وب: جستجو، مطالعه و ارزيابي اطلاعات وب توسط دانش آموزان » پرداخته اند. كودكان و نوجوانان به طور گسترده‌اي هم در مدرسه و هم منزل از اينترنت بهره مي‌برند. در مدرسه، وب يك منبع رايج و پركاربرد مي‌گيرد شامل: مهارت جستجوي وب، مهارت مطالعه و خواندن وب و مهارت ارزيابي وب است. در جهت تلاش براي شناخت هر چه بيشتر اين مهارتها، چگونگي استفاده از وب به عنوان يك كلاس درسي، همراه با ساير كلاس ها براي دانش آموزان يك دبستان گنجانده شد. سوالات پژوهش شامل موارد: دانش آموزان چه راهبردهايي را براي جستجو، مطالعه و ارزيابي وب به كار ميبرند؟ چه سطحي از مهارتهاي وب براي دانش آموزان رضايت بخش است؟ مي‌باشد. جمع‌آوري داده ها از هر دو روش كمي و كيفي و ا ز 8 مدرسه‌اي كه برنامه‌هاي گسترش مهارت‌هاي سواد وبي را اجرا مي‌كردند به عمل آمد. در اين پژوهش مهارت‌هاي وبي دانش آموزان از طريق 6 مورد تكليف كه موظف به انجام آن از طريق وب بودند مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد با توجه به راهبرد دانش‌آموزان در انجام تكاليف، انها عمدتاً از موتور جستجوي گوگل براي انجام جستجوهاي خود بهره مي‌برند. در زمينه مهارت جستجوي وب، دانش آموزان اكثراً به سراغ گوگل مي‌روند ولي نمي‌توانند كليدواژه مرتبط را بسازند و آن را جستجو كنند در زمينه مهارت خواند ن وب، اكثر دانش آموزان عناصر يك صفحه وب مانند لينك ها و منوها را مي‌شناسند و مي‌توانند مورد استفاده قرار دهند و همينطور بسته به پيچيده يا ساده بودن تكليف و سايتي كه جستجو مي‌كنند از روش نگاه اجمالي و سريع براي خواندن و مرور صفحات وب استفاده مي‌كنند در زمينه مهارت ارزيابي وب، دانش آموزان فاكتورهاي اصلي براي ارزيابي صفحات وب را ميشناسند؛ ولي هنگامي که ميدانند پاسخ تکاليف آنها در سايتي وجود دارد بدون توجه به اعتبار آن سايت، پاسخ را برمي‌گزينند.
هاديماني 112و راج گلي113 (2010) در پژوهشي با عنوان «ارزيابي شايستگي دانشجويان دوره ليسانس دانشکده کشاورزي در زمينه سواد اطلاعاتي: يک مطالعه موردي دانشگاه ريچر» انجام دادند. اين پژوهش بر روي 90 نفر از دانشجويان دوره ليسانس دانشکده کشاورزي ريچر که 58 نفر آنها مرد و 32 نفر زن بودند ، انجام شد. پرسشنامه پژوهش، براساس استانداردهاي سواد اطلاعاتي براي آموزش عالي ايجاد شده توسط انجمن کتابداران آمريکا، طراحي شده است. اهداف پژوهش عبارتند از: شناسايي ميزان شايستگي دانشجويان در زمينه مهارتهاي سواد اطلاعاتي، ارزيابي ميزان بهره گيري دانشجويان از مهارت‌هاي جستجوي اطلاعات براي يافتن اطلاعات مورد نياز، ارزيابي ميزان بهره گيري دانشجويان از مهارتهاي جستجوي اطلاعات براي يافتن اطلاعات مورد نياز، ارزيابي توانايي دانشجويان در يافتن منابع چاپي و الکترونيکي در دسترس در کتابخانه، به دست آوردن بينش و آگاهي از طريق دادههاي بدست آمده به منظور گسترش برنامه هاي سواد اطلاعاتي در آينده و بررسي ميزان تأثير آموزش هاي کتابخانه بر بهبود مهارتهاي سواد اطلاعاتي دانشجويان. يافته هاي پيوهش نشان ميدهد که اکثر پاسخگويان (در حدود 44/94%) توانايي تشخيص نياز به اطلاعات و جايابي اطلاعات مورد نياز خود را دارند ولي به کمک کتابدار در اين کار نيازمندند. 8/89% از دانشجويان معتقدند ارزيابي اطلاعاتي که جمعآوري کرده اند از نظر مرجعيت، قابل استفاده بودن و جاري و رايج بودن ضروري است و خودشان تواناي انجام اين ارزيابي را دارند. همچنين دانشجويان ميتوانند راهبردهاي جستجو را گسترش دهند و اطلاعات بازيابي شده را براي استفاده آينده، سازماندهي و ذخيره کنند و نهايتاً ميزان دانش جامعه مورد مطالعه، در زمينه حق مولف و کپي رايت منابع چاپي و به خصوص منابع الکترونيکي کم است. در پايان پژوهش، پيشنهادهايي براي برگزاري دوره هاي آموزشي با کمک و همکاري کتابداران دانشکده، در جهت هر چه بيشتر گسترش دادن برنامه هاي سواد اطلاعاتي براي دانشجويان، در سطح دانشکده، به خصوص در زمينه حق کپي رايت و خط مشي دسترسي به منابع الکترونيکي، ارائه شده است.
2-14 پيشينه پژوهش در داخل ايران
تقوي(1377)«طرح تدوين توليد نرم‌افزار چند رسانه‌اي آموزشي شيوۀ بهره‌گيري از کتابخانه ».هدف پژوهش ارايۀ طرحي است براي برنامۀ آموزشي شيوۀ بهره‌گيري از منابع کتابخانه‌اي به صورت چند رسانه‌اي (صدا، متن و تصوير) کاربر به راحتي بتواند با آن ارتباط برقرار کرده و ضمن دريافت محتوي و مفاهيم درس و استفاده از مثال‌ها، آموخته‌هاي خودرا نيز بيازمايد. اهداف ويژۀ طرح حاضر شامل پيشنهاد برنامه‌اي است براي1. آموزش استفاده از منابع اطلاعاتي کتابي؛2.کمک به دانشجو براي مطالعات و تحقيقات کارآمد؛ 3. گسترش دامنۀ آموزش استفاده از منابع اطلاعاتي؛ و 4. معرفي فناوريهاي جديد اطلاعاتي به عنوان ابزاري کارآمد درامر آموزش. روش پژوهش در اين تحقيق ازدو روش عمدۀ زير استفاده شده است: 1- روش سندي و کتابخانه اي. 2- روش طراحي سيستم. جامعۀ مورد مطالعه انواع منابع مرجع (رديف اول و دوم)، با توجه به اهداف مشخص شده، تنها «دايره‌المعارف» داراي تمام خصوصيات و ويژگي‌هاي حضور در چنين نرم افزارهاي را درخود داشتند. از اين رو از بين تمام منابع مرجع انتخاب شدند تا بتوان نمونۀ اوليۀ کاملي از نظر ملاحظۀ توانمندي‌هاي چند رسانه‌اي در امر آموزش را توليد کرد. در خاتمه اين پژوهش طراحي نمونه اي از نرم افزار آموزش چند رسانه‌اي ارايه شده است تا با تکميل آن دانشجويان بتوانند ار اين ابزار براي مطالعات و فعاليت‌هاي تحقيقاتي مؤثرتر بهره گيرند.
طباطبايي(1378)«بررسي مفهوم سواد اطلاعاتي (تحليل محتواي مقالات نشريات).هدف پژوهش بررسي مفهوم سواد اطلاعاتي و مشخص ساختن ميزان همايندي اين مفهوم با ساير مفاهيم مرتبط و رايج در حوزۀ کتابداري و اطلاع‌رساني است. روش پژوهش، تحليل محتواست و با استفاده از شيوۀ نمونه‌گيري تصادفي، 54 مفاله از بانک‌هاي اطلاعاتي «ليزا»114، «ايزا»115 و «اريک»116 انتخاب شده و کليدواژه‌هايي که دراين سه بانک و اضطلاحنامه‌اي. سيس117 پذيرفته شده‌اند، استخراج گرديدند. سپس با اصطلاحنامۀ اريک و اي سيس کنترل شده. جامعۀ مورد مطالعه، مقالات انگليسي زبان نمايه شده در بانک هاي ازاطلاعاتي «ليزا» و «ايزا» است که در فيلد موضوع يا عنوان آنها عبارت سواد اطلاعاتي به کاررفته است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد که در مقولۀ گروه‌هاي انساني مفهوم سواد اطلاعاتي با مفاهيم مربوط به گروه سني کودکان و همچنين با مفاهيم مربوط به شاغلين و کارشناسان حرفۀ کتابداري و اطلاع‌رساني همايندي زيادي را نشان داده است. اين مفهوم با مفاهيم مربوط به گروه دانشجويان و دانش‌آموزان و با مفاهيم مربوط به گروه مديران مدارس نيز همايندي نشان داده است.
بختيارزاده (1381) در پژوهش خود به »بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان سال آخر دوره کارشناسي دانشگاه الزهرا» پرداخته است. هدف اصلي اين پژوهش مشخص شدن ميزان سطح سواد اطلاعاتي دانشجوياني است که از دانشگاه الزهرا فارغ التحصيل مي‌شوند. روش پژوهش توصيفي – تحليلي است. به منظور تعيين سطح سواد اطلاعاتي جامعه پژوهش، تمامي عواملي که نشانگر سطح سواد اطلاعاتي فرد هستند مورد بررسي و تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند و با استناد به مقياس ليکرت به هر کدام از نظرات، اميتازاتي به ترتيب از 1 تا 5 تعلق گرفت و سپس ميانگين نمره در هر مورد براي هر يک از رشته‌هاي تخصيلي به دست آمده که نشان دهنده ميزان سطح جامعه مورد پژوهش بودند تعيين شد. جامعه پژوهش با استفاده از نمونه‌گيري خوشه‌اي از ميان 20 رشته تحصيلي در دانشگاه الزهرا که داراي دانشجوي سال آخر بودند تعيين شده است. پرسشنامه تحقيق که جامعه پژوهش بايد به سوالات آن پاسخ ميداد با استفاده از استانداردهاي معتبر موجود درباره سواد اطلاعاتي تهيه شده است. نيايج بدست آمده نشان ميدهد که سطح سواد اطلاعاتي جامعه پژوهش کم است . در خاتمه نيز براساس يافته هاي پژوهش، پيشنهادهايي ارائه شده است. بر اساس يافته‌هاي پژوهش، مشخص شد که بين رشته هاي مختلف تحصيلي جامعه پژوهش، از نظر سواد اطلاعاتي، اختلاف معناداري وجود دارد.
جولاهي ساروي(1385)«بررسي ميزان سواد اطلاعاتي سرپرستاران بيمارستان هاي خصوصي شهرتهران ». هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان آشنايي سرپرستاران و استفادۀآنان از ابزارهاي جستجو،منابع،بازيابي و ارز يابي اطلاعات است.روش پژوهش ، پيمايشي – تحليلي از نوع کاربردي است. دادها از طريق پرسشنامه و با مراجعۀ حضوري به بيمارستان هاي خصوصي شهرتهران شده است.پاسخ دهندگان به سوالات اظهارداشته اند که تا حد زياد و خيلي زيادي نداشتن مهارت‌هاي استفاده از رايانه و نرم افزارها،عدم آشنايي با ابزارهاي جستجو،عدم آشنايي سرپرستاران با زبان انگليسي و عدم تسلط کافي به متون انگليسي را مانع دستيابي آنان به اطلاعات شده است.آنها نياز به گذراندن دورۀ آموزشي ضمن خدمت،دوره هاي کوتاه مدت تخصصي کامپيوتر،زبان انگليسي را لازم دانسته اند.يافته هاي پژوهش نشان مي دهد ميزان انگيزه و علاقۀ سرپرستاران به کتابخانه درحدزيادي است .اما به دليل استفاده کم از کتابخانه ها سطح سواد اطلاعاتي آنها در حد مناسبي نيست.تفاوت جامعه آماري پژوهش حاضر با پژوهشهايي که جامعه آماري آنها کتابداران و يا اعضاي هيأت علمي که خود در بطن آموزش و پژوهش هستند بيان کننده مطلب مهمي در خصوص داشتن مهارت‌هاي سواد اطلاعاتي براي همگان است. چرا که با ظهورعصر اطلاعاتي و شکاف ديجيتالي ميان کشورها و ملت ها،فاصلۀ اطلاعاتي روز به روز گسترده ترمي شود و در اين ميان، اين سواد اطلاعاتي است که همگان را قادر به دستيابي به اطلاعات مي کند و فاصله ميان فقرو غناي اطلاعاتي را مي کاهد.
طبيب نيا (1385) در پژوهش خود به «بررسي سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي » پرداخته است. در اين پژوهش که به روش پيمايشي با نگرش تحليلي انجام گرفته است سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي مورد بررسي قرار گرفت. جامعه پژوهش 170 نفر دانشجوي دوره تحصيلات تکميلي است که شامل 51 دانشجوي دکتري و 119 دانشجوي کارشناسي ارشد است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه و هدف اصلي پژوهش مشخص شدن سطح سواد اطلاعاتي دانشجويان تحصيلات تکميلي دانشکده اقتصاد علامه طباطبايي بوده است. اين تحقيق نشان ميدهد که جامعه پژوهش از نظر تشخيص نياز اطلاعاتي با ميانگين نمره 1142/3؛ روشهاي دسترسي به اطلاعات، با ميانگين نمره 23/3، شيوه هاي گردآوري و سازماندهي اطلاعاتي با ميانگين نمره 12/3 در وضع مطلوبي به سر ميبرند. ولي در مورد ارزيابي کانال هاي کسب اطلاعات با ميانگين نمره 97/2 از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند. همچنين نتايج نشان مي دهد ميزان استفاده از کتابخانه دانشکده اقتصاد در رفع نياز اطلاعاتي جامعه پژوهش با ميانگين 10/3 و ميزان کمک و راهنمايي کتابداران در رفع نياز اطلاعاتي جامعه پژوهش با ميانگين 17/3 بالاتر از حد متوسط است. نتايج پژوهش همچنين نشان ميدهد ميزان نياز جامعه مورد پژوهش به آموزش سواد اطلاعاتي با ميانگين 77/3 بالاتر از حد متوسط است و خواهان برگزاري برنامه هاي آموزشي در اين زمينه هستند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع استفاده از کتابخان، مهارت جستجو، کتابداران، منابع مرجع Next Entries پایان نامه با موضوع کتابداران، روش پژوهش، ضمن خدمت، برنامه چهارم توسعه