پایان نامه با موضوع خواست قدرت، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

چرخه سوخت مخالفيم.”170
اين نوع نگاه کشورهاي اروپايي به برنامه هسته اي ايران نشانگر اين موضوع بوده آنها انتظار داشتند در دولت جديد هم همان سياست هاي قبلي به طور کامل دنبال شود.
اما سياست دولت نهم در زمينه هسته اي پرهيز از هر گونه انفعال و تسليم شدن در برابر غرب بود. در همين راستا دولت نهم اعلام کرد که غني سازي اورانيوم را دنبال خواهد کرد. به همين دليل دولت نهم زير بار اين موضوع که مذاکره تنها با توقف غني سازي صورت پذيرد نرفت و بالاخره اروپاييان ناچار شدند، پاي ميز مذاکره بيايند.
از سوي ديگر دولت نهم با تبديل موضوع هسته اي به يک موضوع ملي سعي کرد با تکيه بر حمايتهاي مردم از دستاوردهاي اتمي، قدرت چانه زني خود را در مذاکرات اتمي بالا ببرد.
مي توان فشار گسترده ايالات متحده و متحدانش را در زمينه هسته اي را بايد در راستاي استراتژي امنيت ملي و سياست خاورميانه اي آمريکا دنبال کرد اصولاً ايالات متحده با هدف مبارزه با سلاح هاي کشتار جمعي سه محور اصلي را مورد توجه قرار داده است:
1-ضديت با تکثير، با هدف مبارزه با کاربرد سلاح هاي کشتار جمعي
2-تقويت عدم تکثير، به منظور مبارزه با اشاعه سلاح هاي کشتار جمعي
3-مديريت پيامد، به منظور واکنش عليه کاربرد سلاح هاي کشتار جمعي
در محور اول، ممنوعيت کشورهاي متخاصم و تروريست ها در دستيابي و به کارگيري از سلاح هاي کشتار جمعي مي باشد و در صورت لزوم از اقدامات پيشگيرانه نيز استفاده خواهد شد. در محور دوم، تأکيد بر روش ديپلماسي فعال، همکاري و امضاي قراردادها، استوار مي باشد و در محور سوم، دفاع از قلمرو آمريکا و نيز متحدين آن تأکيد شده است يکي از مهم ترين و منحصر به فردترين متحد آمريکا در خاورميانه دولت اسرائيل مي باشد. استراتژي آمريکا و اسرائيل چه در زمينه مبارزه با تروريسم و چه در مورد مبارزه با دستيابي دولت هاي خاورميانه به سلاح هاي هسته اي بر اساس بازي با حاصل جمع صفر است که منطبق با نظريه رئاليسم و نئورئاليسم مي باشد. حمله به عراق و حذف يکي از مخوف ترين دشمن مشترک متحدان استراتژيک نيز بر اساس اين رويکرد قابل ارزيابي است. حذف ساير بازيگران چالشگر منافع آمريکا و اسرائيل در منطقه در دستور کار دو دولت مي باشد.”171
تلاش آمريکا و اسرائيل براي عدم دستيابي ايران به انرژي هسته اي در حالي صورت مي گرفت که ايالات متحده، بزرگ ترين زرادخانه هسته اي دنيا را دارا مي باشد و اسرائيل نيز با داشتن چند صد کلاهک هسته اي حتي عضو آژانس انرژي اتمي نيز نمي باشد.
دولت نهم با انتقاد از فشار وارده از سوي آژانس انرژي اتمي خواستار مقابله جامعه جهاني با تهديد هسته اي اسرائيل شد و در جايگاه مدعي قرار گرفت و از ديگر سو ضمن تأکيد بر همکاري با آژانس اعلام کرد که غني سازي را ادامه خواهد داد.
بدين ترتيب با شروع به کار سانتريفيوژها در سايت نطنز دولت از دانشمندان هسته اي خواست با تمام توان غني سازي اورانيوم را ادامه دهند و سرانجام در تاريخ 20/1/1385 جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد که چرخه کامل سوخت هسته اي را به دست آورده است و ايران به باشگاه کشورهاي هسته اي پيوسته است.
عدم انفعال و وادادگي در مقابل قدرت هاي غربي و تأکيد بر حق قانوني ايران بر اساس معاهدات بين المللي در به دست آوردن چرخه سوخت اتمي باعث شد که با فشار ايالات متحده در سال 1385 اولين قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران صادر شود و به ايران اولتيماتوم دو ماهه مبني بر الزام ايران به دادن پاسخ مثبت به خواسته هاي آژانس و توقف کامل فعاليت هاي هسته اي مربوط به غني سازي اورانيوم بود اما دولت نهم به اين قطعنامه اعتنايي نکرد و با تمام قدرت به سياست هاي هسته اي خود در زمينه غني سازي ادامه داد و در همين راستا “در روزهاي پاياني سال 1385 آقاي احمدي نژاد طي سخناني در ششمين همايش سراسري روحانيون و مسئولان سازمان عقيدتي سياسي ناجا اعلام کرد: قطار هسته اي ايران در يک ريل يک طرفه در حال حرکت است. او توضيح داد که: به فضل الهي چندي پيش دنده عقب و ترمز اين قطار را کنديم و دور انداختيم و به آنها نيز اعلام کرديم که قطار ملت ايران در اين مسير ترمز و دنده عقب ندارد.” 172
سياست رو به جلوي دولت نهم در زمينه هسته اي ادامه پيدا کرد تا جايي که زماني بحث ومذاکره بر سر داشتن انرژي هسته اي بود اما بعد بر سر غني سازي و بعد بر سر غني سازي 5/3? مذاکره مي شدو حالا ايران در حال غني سازي 20? مي باشد.
اين سياست مقاومت دولت نهم در برابر فشارهاي کشورهاي غربي باعث شد که نگاه ملت هاي جهان دوباره به سمت ملت ايران به عنوان ملتي مبارز و ضد استعمار و ضد امپرياليسم جلب شود و از سوي ديگر رئيس جمهور ايران به عنوان سمبل مقاومت عليه نظام سلطه در جهان مطرح شود.

4- تشکيل جبهه متحد ضدامپرياليستي:
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران،‌امام خميني به طور مکرر به مستضعفين جهان در خصوص تسلط استکبار هشدار مي دادند و از آنها مي خواستند که به مقابله با زورگويان برخيزند، اصولاً مستضعفين در ديدگاه سياسي امام خميني جايگاه ويژه اي داشتند و بر اين عقيده بودند که بايد به حمايت مادي و معنوي از نهضت هاي‌آزادي بخش و جنبش مستضعفان در تمام مناطق دنيا بپردازيم و سعي کنيم تا از طريق تشکيل هسته هاي مقاومت در نقاط مختلف دنيا با قدرت هاي استکباري به مبارزه بپردازيم و حتي اين موضوع در اصل 154 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آورده شده است.
بعد از روي کار آمدن دولت نهم به دليل آنکه تحولات و روابط ناعادلانه جهاني بر اساس نظام سلطه و نظام تک قطبي به سرکردگي آمريکا وجود داشت و همچنين برخوردها و تحريم هاي به عمل آمده عليه کشورهاي مستقل، دولت نهم را بر آن داشت تا با پيروي از سياست هاي سالهاي اوليه انقلاب به ترويج انديشه استکبار ستيزي در بين ملت ها بپردازد.به همين دليل اين دولت با ايجاد گفتمان عدالت محور در عرصه بين المللي، نظم ظالمانه در عرصه بين المللي را به چالش کشيد و سازمان هايي چون شوراي امنيت را ابزار دست قدرت‌هاي زورگو براي اعمال فشار بر دولت هاي مستقل دانست. در عين حال حاکم شدن اين گفتمان در ايران و از سوي ديگر اجراي آن در عرصه عمل، بدين صورت که در زمينه هسته‌اي، ايران به مقابله با کشورهاي غربي پرداخت؛ باعث شد که کم کم نگاه ها به سمت ايران جلب شود.
اين در حالي بود که از سال 2002 تحولات سياسي در منطقه آمريکاي لاتين به گونه اي شکل گرفته بود که منجر به قدرت رسيدن احزاب چپي (سوسياليست هاي مرکز گرا) شده بود.
رفتار خارجي کشورهاي منطقه آمريکاي لاتين بيانگر اين واقعيت است که تحت تأثير پايان جنگ سرد، گرايش جديدي در ميان کشورهاي‌آن منطقه ديده مي شد که بيانگر نوع جديدي از بازتعريف جايگاه منطقه آمريکاي لاتين در نظام بين الملل بوديم. در اين ميان شاهد بازتوليد ايدئولوژي ناسيوناليستي بر پايه نهضت بوليواري به شکوفايي چپ هاي متمايل به مرکز در قالب نهضت نوسوسياليسم هستيم. البته در برخي کشورها نهضت هاي سوسياليستي مبتني بر قوميت گرايي بود مانند حکومت سرخ پوستان در بوليوي.
منطقه آمريکاي لاتين مجموعه اي از 34 کشور قاره آمريکا مي باشد که در جنوب رودخانه بزرگ که در شمال مکزيک جريان دارد و مرز مکزيک و ايالات متحده را دربر مي گيرد. در واقع بخشي از آمريکاي شمالي، آمريکاي مرکزي، حوزه کارائيب و جنوب امريکاست. وجه تسميه آن نيز اين است که مردمان اين منطقه به زبان رومن (Romance) که ظاهراً از خانواده زبان لاتين است صحبت مي کنند. اين منطقه به لحاظ استراتژيک براي ايالات متحده بسيار حائز اهميت بوده است و ساليان سال از آن به حياط خلوت امريکا مشهور بود.
روي کار‌آمدن هوگوچاوز در ونزوئلا و ادبيات سياسي وي و نگرش هاي ضد آمريکايي او باعث شد که جبهه ضد آمريکايي در منطقه امريکاي لاتين تقويت شود و در پي آن قدرت يابي مورالس در بوليوي، کورآ در اکوادر، دانيل اورتگا در نيکاراگوئه و حتي لولا در برزيل و کريشنر در آرژانتين باعث شد که جبهه ضد آمريکايي در اين منطقه بيش از پيش تقويت شود. در همين راستا يک ائتلاف بين کشورهاي ونزوئلا، بوليوي و آرژانتين در زمينه گاز ايجاد شد و همچنين براي مقابله با پيمان اقتصادي آلکا (ALCA) که توسط ايالات متحده پي ريزي شده بود، کشورهاي مستقل در اين منطقه پيمان مرکوسور (MERCOSUR) را ارائه کردند حتي برخي کشورها مانند بوليوي و اکوادر اعلام کردند که درصدد ملي کردن صنعت نفت و گاز خود هستند.در کل مي توان گفت که مؤلفه هاي سياست خارجي کشورهاي مستقل در منطقه آمريکاي لاتين چنين است:
1- تلاش براي به دست آوردن نقش مستقل در سياست گذاري و خروج از فشار عوامل خارجي
2- تلاش براي اثرگذاري بيشتر در صحنه هاي منطقه اي و بين المللي
3- تلاش براي به دست آوردن جايگاه مناسب در تجارت جهاني
4- تقويت پيوندهاي دوستي و تحکيم روابط با کشورهاي خارج از حوزه سنتي (امريکا و اروپا)
5- ايجاد همگرايي و مطرح شدن آمريکاي لاتين در نظام بين الملل به عنوان يک زير سيستم قوي
6- تضمين رشد و جهش اقتصادي
دولت نهم با توجه به وجود چنين زمينه هاي براي فعاليت در آمريکاي لاتين، ارتباطات خود را با اين کشورها بيش از پيش گسترش داد. در همين راستا، سفرهاي متقابل بين رؤساي جمهوري ايران و کشورهايي چون ونزوئلا، بوليوي، اکوادور، نيکاراگوئه، کوبا صورت و با توجه به همسو بودن اين کشورها با يکديگر در عرصه روابط بين الملل، اين روابط بسيار گسترش يافت.درکل اهداف سياست خارجي دولت نهم در برقراري روابط گسترده با کشورهاي آمريکاي لاتين رامي توان چنين برشمرد:
1- تهديد زدايي از پيرامون جمهوري اسلامي ايران و ايجاد روندهاي نوين بين المللي:
به دليل‌آنکه نظام سلطه و کشورهاي انحصار طلب در راستاي تحقق منافع خود و تضعيف و براندازي حکومت جمهوري اسلامي ايران، تهديدات متعددي را عليه حاکميت ايران سازماندهي مي کردند، بالتبع بايد در برابر اين هجمه سياست خارجي متناسبي اتخاذ مي شد. طبيعي است که روشن ترين اصل در تنظيم راهبرد سياست خارجي تهديدزدايي و کارکرد ديپلماسي خلاق و ابتکاري مي باشد.
البته بين اصل تنش زدايي و تهديد زدايي بايد تفاوت قائل شد چرا که در اصل تنش زدايي به سمت برطرف کردن دغدغه هاي طرف مقابل گام برداشته مي شود اما در تهديدزدايي با توجه به شرايط موجود، هم مي شود طوري رفتار کرد که بهانه به دست طرف مقابل نداد و هم از سوي ديگر مي توان يا توجه به شرايط داخلي و بين المللي دست به اقداماتي زد که طرف مقابل فکر تهديد به خود را ندهد يعني با اتخاذ يک سياست تهاجمي زمينه هاي تهديد برطرف شود يا ماهيت تهديد تغيير کند که مصداق اين تهديدزدايي را مي توان در آيه 60 سوره انفال ديد که مي فرمايد: “واعدوا لهم ماستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله و عدوکم””تا مي توانيد در برابر آنها ]دشمنان[ نيرو و اسب هاي آماده گرد‌آوريد تا بدين وسيله دشمن خدا و دشمن خودتان بترسند.”
بنابراين باتوجه به اين آيه بايد گفت که مي توان با جمع آوري وايجاد قدرت به تواني رسيد که دشمنان حتي فکر تهديد راهم به خود راه ندهند .به نظر مي رسد بهترين روش تهديد زاديي همين شيوه باشد.چرا که تهديد زدايي نبايد منجر به سازش کاري و وادادگي و تسليم در برابر خواست قدرت هاي سلطه جو تبديل شود. به همين دليل دولت نهم در تلاش بود به هر ترتيب که شده روابط خود را با کشورهاي مختلف و مخصوصاً ضد امپرياليست زياد کند چرا که مخصوصاً در مورد پرونده هسته اي، برزيل، ونزوئلا و کوبا جزو اعضاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي بودند. به همين دليل نقش سياسي و مواضع اين کشور در طرح احتمالي هر اقدامي عليه يا به نفع کشورمان در شوراي امنيت و شوراي حکام تأثيرگذار مي بود. در نظام بين الملل از ديگر جلب نظر کشورهاي هم جبهه در رفع تهديدات عليه منافع و امنيت کشورمان ضروري به نظر مي رسيد چرا که ايالات متحده سعي داشت ايران را در عرصه بين المللي منزوي جلوه دهد و تفکر سران جمهوري اسلامي ايران که مخالف با نظم حاکم بر عرصه بين الملي بود را ناشي از ناتواني ايران در درک واقعيت ها و عدم تحمل دنياي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع جهان اسلام، سازمان ملل، دولت اصلاحات، افغانستان Next Entries پایان نامه با موضوع جهان اسلام، حقوق انسان، سفارتخانه، حمل و نقل