پایان نامه با موضوع حسابداران، پرسش نامه، آزمون فرضیه، تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

09
42
15
قهکمت
29/12
36
قند پارس 15/11/90
10
42
15
قپارس
29/12
37
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر
11
42
15
قپیرا
29/12
38
فرآورده های غذایی و قند تربت جام 01/07/91
12
42
15
قجام
29/12
39
شکر شاهرود
13
42
15
قشکر
29/12
40
قند اصفهان
14
42
15
قصفها
29/12
41
شهد (قند خوی)
15
42
15
قشهد
29/12
42
قند شیروان، قوچان و بجنورد
14/05/88
16
42
15
قشیر
29/12
43
قند قزوین
17
42
15
قزوین
29/12
44
پارس مینو
01
43
15
غپینو
29/12
45
صنعتی مینو (خرمدره) 1/03/87
02
43
15
غصینو
29/12
46
شوکوپارس 01/08/87
03
43
15
غشوکو
29/12
47
مجتمع کشت و صنعت چین چین
01
49
15
غچین
29/12
48
فرآورده های غذایی مشهد
01/08/87
02
49
15
غمشهد
29/12
49
تولیدی مهرام
03
49
15
غمهرا
29/12
50
بهنوش ایران
01
53
15
غبهنوش
29/12
51
ساسان 14/05/88
01
54
15
غساسا
29/12

همان طور که مشاهده می شود از 51 شرکت غذایی و آشامیدنی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به شرایط نمونه گیری که در قسمت بعدی آمده است 19 تا شرکت (که با رنگ قرمز مشخص شده است) به دلیل عدم فعالیت در طول کل دوره 5 ساله و حذف شدن از بورس و 3 شرکت دیگر (که با رنگ زرد مشخص شده است) به دلیل اینکه سال مالی آن ها به اسفند ماه ختم نمی شود از جامعه آماری پژوهش ما حذف شده اند. در نتیجه جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اقتصاد دانان، مدیران و حسابداران 29 شرکت باقیمانده (که با رنگ سفید مشخص شده)است.

3-3- روش نمونه گیری
در علم آمار روش های مختلفی برای نمونه گیری مطالعه و پیشنهاد شده است. نمونه گیری باید به شیوه ای باشد که نمونه انتخابی، نماینده مناسبی برای جامعه آماری پژوهش محسوب شود تا بتوان نتایج تحقیق را به کل جامعه تعمیم داد.
در این پژوهش نمونه آماری به روش هدفمند و با در نظر گرفتن قلمرو مکانی (شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) و زمانی (سال های 1387-1391) پژوهش بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده است:
شرکت ها باید در طول سال مالی تداوم فعالیت داشته باشند.
سال مالی شرکت ها به اسفند ماه ختم شود.

3-4- حجم نمونه آماری
مسئله تعیین مناسب ترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آن جا که امکانات اجازه می دهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه را ارائه می کند. از نظر آماری معنی دار تر می شود. دست کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمون های لازم را با توجه به پرسش تحقیق انجام داد.
در اجرای آزمون فرضیات، نمونه انتخابی اهمیت زیادی دارد زیرا آزمون پارامترها از نظر معنی داری ایجاب می کند که اساس فرض را بر پایه نمونه های تصادفی بگذاریم که به صورت یکنواخت در جامعه توزیع شده اند.
حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به دست می آید. با توجه به جامعه مورد مطالعه که شامل مدیران و حسابداران و اقتصاد دانان است، سه حجم نمونه داریم:

N=120 n=92 برای مدیران

N=120 n=92 برای حسابداران
با توجه به اینکه در این شرکت ها اقتصاد دان وجود ندارد. برای رسیدن به نتایج صحیح حجم نمونه 100 تا در نظر گرفته می شود. n=100برای اقتصاد دانان
جدول معروف نمونه گيري مورگان براي تعيين حجم نمونه
در مواردي که واريانس جامعه يا درصد خطا را در اختيار نداشته باشيم مي توانيم از اين جدول براي برآورد حجم نمونه استفاده نماييم. اين جدول حداکثر تعداد نمونه را مي دهد و چنانچه با فرمول تعيين حجم نمونه کوکران محاسبه کنيد معمولا تعداد نمونه کمتری بدست خواهد آمد.
راهنمای جدول: با نگاهی به جدول از چپ به راست، ابتدا حجم جامعه و سپس حجم نمونه ذکر شده است : s=نمونه    ،    N=حجم جامعه   .
TABLE FOR DETERMINING SAMPLE SIZE FROM A GIVEN POPULATION
 N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
246
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384
 
Note: “N” is population size ; “S” is sample size.
3-5- روش گردآوری داده ها و اطلاعات
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن گاهی به اشتباه روش های گردآوری اطلاعات را روش های تحقیق می نامند.
در این پژوهش گردآوری اطلاعات در دو مرحله انجام می شود. در مرحله اول برای تدوین مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای ( کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین)، اینترنت و سایت های قابل استناد و در مرحله دوم، از روش میدانی برای گردآوری داده های مورد نظر، علاوه بر نرم افزار ره آورد نوین از مصاحبه و پرسشنامه (جهت جمع آوری اطلاعات از خبرگان شامل اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران بنگاه های صنعتی ) استفاده می شود. سپس برای آماده سازی اطلاعات از نرم افزار spss استفاده می شود، به این ترتیب که پس از استخراج اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد بررسی از منابع ذکر شده، این اطلاعات در کاربرگ های ایجاد شده در محیط این نرم افزار وارد شده و سپس محاسبه های لازم برای دستیابی به متغیرهای مورد بررسی انجام می شود.

3-6- روش سنجش روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها
یک آزمون خوب باید از ویژگی های مطلوبی مانند عینیت، سهولت اجرا، عملی بودن، سهولت تعبیر و تفسیر، روایی و پایایی برخوردار باشد. مهم ترین موارد ذکر شده در این ویژگی ها روایی و پایایی است.
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می شود. عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا، 1387).
با توجه به اینکه در این پژوهش از پرسش نامه استفاده می شود؛ برای پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار spss مقدار آلفای کرونباخ اندازه گیری می شود. اگر ضریب آلفای کرونباخ تا حدود 7/. باشد، مناسب است.
همان طور که ملاحظه می شود نتیجه آلفای کرونباخ برای این پرسش نامه برابر با 88/. شده است. در نتیجه پایایی این پرسش نامه مورد تأیید قرار می گیرد.

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.880
16

منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد، یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. روش هاي متعددي براي تعيين اعتبار ابزار اندازه گيري وجود دارد كه در این پژوهش از اعتبار محتوا به منظور سنجش روایی پرسشنامه استفاده می شود. براي اطمينان از اعتبار محتوا، بايد در موقع طراحي پرسشنامه چنان عمل كرد كه سوال هاي تشكيل دهنده ابزار معرف قسمت هاي محتواي انتخاب شده باشد. بنابراين اعتبار محتوا ويژگي ساختاري ابزار است كه همزمان با تدوين آزمون در آن تنيده مي‌شود. اعتبار محتواي يك آزمون معمولا توسط افرادي متخصص در موضوع مورد مطالعه تعيين مي‌شود. از اين رو برای سنجش روایی پرسشنامه آن را بین صاحبنظران (اقتصاد دانان، حسابداران و مدیران بنگاه های صنعتی )پخش کردیم و پس از حذف برخی از سوال ها و اصلاح برخی دیگر، پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
3-7- متغیر های تحقیق
محقق در تحقیق خود به دنبال شناسایی متغیرها و چگونگی رابطه میان آن ها می باشد و اگر از نوع توصیفی باشد وضعیت یک شی ء را شناسایی می نماید که نیازمند بررسی صفات و متغیرهای توصیفی می باشد. محقق در بررسی های اولیه و مطالعه ادبیات تحقیق اقدام به تعیین متغیرهای مورد مطالعه کرده و آن ها را فهرست می نماید و در نهایت در قالب یک مدل تدوین می نماید تا راهنمای نظری تحقیق وی در طول انجام تحقیق باشد (حافظ نیا، 1380).
با توجه به اینکه در این پژوهش از زیر شاخص های مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است، این مدل به عنوان اساس تحقیق حاضر انتخاب شده است.
متغیرهای این تحقیق به شرح زیر می باشد:
متغیر های مستقل:

وضعیت سیستم توزیع محصولات صنعت (x_1)
حمایت دولت از صنعت (x_2)
تعداد تأمین کنندگان (x_3)
محصولات جایگزین (x_4)
تعداد رقبا (x_5)
تعداد مشتریان عمده (x_6)

متغیر وابسته: نوسان های سود (y)

مقیاس اندازه گیری متغیرها
4 نوع مقیاس اصلی برای اندازه گیری متغیر ها وجود دارد: مقیاس اسمی، ترتیبی، فاصله ای و نسبتی .
مقیاس اسمی: اشیاء را به مقوله ها یا گروه های معینی دسته بندی می کند.
مقیاس ترتیبی: علاوه بر طبقه بندی متغیرها براساس تفاوت های کیفی مقوله ها را به صورت معنا دار رتبه بندی می کند.
مقیاس فاصله ای: امکان استفاده از روش های محاسباتی معین را برای اطلاعات جمع آوری شده از پاسخ دهندگان می دهد.
مقیاس نسبتی: داشتن نقطه ای دقیق برای شروع است که آن را صفر مطلق می نامیم و از این طریق نا رسایی نقطه دلخواه برای شروع در مقیاس ترتیبی را جبران می نماید.
مقیاس های مورد استفاده در مدیریت یا مقیاس های درجه بندی (ترسیمی و طبقه ای) و یا نگرشی (لیکرت و تفاوت معنایی) می باشد. در مقیاس لیکرت به طور خاص مبنای کار کاملاً مخالف، مخالف، بی نظر، موافق و کاملاً موافق می باشد.
مقیاس مورد استفاده در این تحقیق از نوع مقیاس ترتیبی می باشد و به طور خاص از مقیاس لیکرت جهت مقایسه گزینه های مختلف در پرسش نامه استفاده شده است.

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
پس از آنکه روش های جمع آوری اطلاعات مشخص شد و محقق با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز خود برای آزمون سوالات تحقیق را به دست آورد، بایستی با استفاده از تکنیک های مناسب داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید تا سوالات مطرح شده در بوته آزمایش قرار گیرند (خاکی،1378).
برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها لازم است ابتدا ماهیت متغیر تحقیق را بشناسیم، سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم. در بخش آمار توصیفی، برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی همچون میانگین و میانه و شاخص های پراکندگی انحراف معیار، چولگی و کشیدگی استفاده می شود. در این پژوهش که یک پژوهش میدانی است ابتدا پاسخ سوالات پرسشنامه که در آن از مقیاس لیکرت استفاده شده در نرم افزار spss وارد شده و سپس با استفاده از ابزار پژوهش جداول و داده های متناسب با فرضیات و سؤالات پژوهش گردآوری شده و برای تخمین ضرایب متغیرهای مستقل معادله رگرسیون با استفاده از آمار استنباطی به تخمین آنها می پردازیم. معنی دار بودن معادله رگرسیون با استفاده از آماره F صورت می پذیرد و از آزمون t برای آزمون فرضیه ها استفاده می شود و در خصوص سؤالات باز از روش تجزیه و تحلیل محتوا استفاده می کنیم. در این تجزیه و تحلیل ها از نرم افزار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع نوسان پذیری، جریان های نقدی، سود آتی، سود حسابداری Next Entries پایان نامه با موضوع رگرسیون، متغیر مستقل، رگرسیون خطی، رگرسیون چند متغیره