پایان نامه با موضوع جامعه آماری، مدارس متوسطه، ناخودآگاه، جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه ارشد

(اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392). اطلاعات جامعه آماری در جداول (3-1) و (3-2) نشان داده شده است.
جدول3-1: اطلاعات مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان بدون بزرگسالان
نواحی
تعداد مدارس (واحد)
تعداد دانش آموزان (نفر)
ناحیه 1
17
4,048
ناحیه 2
23
5,439
کل
40
9,487
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
جدول3-2: اسامی و نواحی مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه1
ناحیه2
جمعیت
منطقه
1
اندیشه
*

214
سبزه میدان
2
توحید
*

232
سبزه میدان
3
رضوان
*

186
خ امام- نرسیده به 15خرداد
4
ولیعصر
*

416
خ امام- نرسیده به 15خرداد
5
حضرت معصومه
*

426
کوی فرهنگ- میدان گلها
6
معراج
*

235
سبزه میدان
7
فاطمه الزهرا
*

341
جاده همایون- ضلع غربی پادگان
8
حجاب
*

196
اسلام آباد- کوی سعیدیه
9
دکتر بهشتی
*

447
اسلام آباد- کوی سعیدیه
10
ولایت
*

152
فرودگاه
11
هنرستان حضرت زینب
*

140
کوی فرهنگ- رز6
12
کوثر
*

334
فرودگاه
13
شهید صیاد شیرازی
*

156
اسلام آباد
14
ابوریحان
*

121
اسلام آباد
15
علامه امینی
*

164
کوی فرهنگ- روبروی بازارچه
16
مرتضی رضایی
*

163
خ طالقانی
17
چمران
*

125
خ طالقانی
18
فرزانگان

*
382
خیابان خرمشهر- خیابان عدالت
19
مهرگان

*
163
سعدی شمالی
20
شهید باهنر

*
409
انصاریه- نبش بوستان هفتم
21
پویندگان

*
174
کارمندان
22
علوی

*
184
دروازه رشت
23
هدی

*
119
سعدی شمالی
24
ندای مهر

*
142
سعدی شمالی
25
عارف

*
71
اعتمادیه
26
پویش

*
127
کوچمشکی
27
کیهان

*
89
کارمندان
28
دانش

*
113
دروازه رشت
29
رشد

*
211
کوی نصر
30
شهدا(نمونه دولتی)

*
178
سعدی وسط – خ زینبیه
31
عصمت

*
403
دانشسرا
32
هاجر

*
160
خیابان سوم شعبان- جنب انبار هلال احمر
33
میثاق

*
341
خیابان سرباز- کوچه بینش
34
پروین اعتصامی

*
79
خ امام- خ شریعتی
35
میلاد

*
215
اراضی پایین کوه- میلاد14
36
بهارستان

*
195
بهارستان- 16متری دوم لاله- روروی مجتمع فرهنگیان
37
شاهد فاطمیه

*
446
کارمندان-خ7- فاز2
38
روغنی زنجانی (فرهیختگان)

*
407
کارمندان-خ7- فاز2
39
مهدیه

*
336
کوچه مشکی – چهارراه سوم
40
عفاف

*
495
خ فاتح- پشت هنرستان

کل
*
*
9,487

منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
5.3- نمونه آماری پژوهش
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش در مورد کل اعضای جامعه را ندارند، به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می کنند (دلاور، 117:1384)؛ گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است، مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند (سکاران،1390: 295). که این نمونه باید کلیه یا اکثر ویژگی های جامعه ی کل را داشته باشد تا بتوان نتایج حاصل از آن را به کل تعمیم داد. بر این اساس، نمونه گیری باید بر اساس اصول و قواعد معینی انجام گیرد (میرزایی،1387: 173). نمونه آماری این پژوهش مطابق با جامعه آماری، از بین دانش آموزان مدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان انتخاب گردیده است که درجدول (3-3) نشان داده شده است.

جدول3-3: جمعیت نمونه آماری منتخب درمدارس متوسطه دوم دخترانه شهرزنجان
ردیف
اسامی مدارس
ناحیه
جمعیت (نفر)
نمونه(نفر)
1
ولیعصر
1
416
51
2
حضرت معصومه
1
426
52
3
دکتر بهشتی
1
447
55
4
شاهد فاطمیه
2
446
58
5
مهدیه
2
336
44
6
میثاق
2
341
45
7
عفاف
2
495
65
8
ناحیه1

1,289
158
9
ناحیه2

1,618
212
10
جمع

2,907
370
منبع : اداره آموزش وپرورش کل زنجان، بخش آمار و اطلاعات،1392
1.5.3- روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود، نمونه گیری تصادفی خوشه ای دارای فرآیندی دو مرحله ای است: به این صورت که ابتدا جامعه به خوشه ها یا طبقاتی تقسیم می شود که هر یک از این خوشه ها آینه ی تمام نمای جامعه هستند و سپس از بین خوشه ها و بسته به اندازه ی نمونه تعدادی انتخاب می گردد، و در مرحله بعد در هر خوشه ی انتخاب شده عناصر به صورت تصادفی انتخاب می شوند (دهدشتی و بحرینی زاده،1390: 227). ابتدا از بین دبیرستان های دخترانه شهر زنجان که تعداد 3 دبیرستان در ناحیه1 و تعداد 4 دبیرستان در ناحیه 2 به عنوان خوشه اول انتخاب کرده، و سپس در مرحله بعد در هر یک از دبیرستان های انتخاب شده در مرحله قبل آزمودنی ها به تعداد نمونه محاسبه شده در جدول (3-3)، به صورت تصادفی انتخاب شدند؛ منظور از انتخاب تصادفی این است که به هر يك از افراد جامعه احتمال مساوي داده مي شود تا در نمونه انتخاب شوند؛ به عبارت ديگر اگر حجم افراد هر خوشه (Nj) وحجم نمونه از هر خوشه را (ni) فرض كنيم احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوي ni / Nj)) خواهد بود. در برآورد حجم نمونه نحوه محاسبه ذکر شده است.
2.5.3- برآورد حجم نمونه
در پژوهش حاضربا توجه به اینکه جامعه آماری محدود می باشد، با استفاده از فرمول کوکران مربوط
به جامعه ی محدود به تعیین حجم نمونه می پردازیم؛ وقتی که حجم جامعه مشخص باشد با استفاده از فرمول زیر به محاسبه حجم نمونه پرداخته می شود.
n = ( Nz2pq) /( Nd2+z2pq)
در این فرمول N حجم کل جامعه، n حجم کل نمونه، z ضریب اطمینان مطلوب (95درصد) ، d مقدار خطا(5درصد) ، p نسبت برآورده شده از وجود صفت یا ویژگی در جامعه(0.5) ،و qعدم وجود صفت یا ویژگی (0.5) است، با توجه به فرمول فوق حجم نمونه به این صورت محاسبه می شود.
370 = ((0.5)(0.5)(1.962) + (0.052)(9487)) / ((0.5)(0.5)(1.962)(9487)) n =
با توجه به مقدار z در سطح خطای 5درصد که برابر با 1.96 می باشد حجم نمونه کل مورد نظر 370 نفر مشخص گردید.
158= (9487)/(370)(4048) = 1n حجم نمونه در ناحیه 1
212= (9487)/(370)(5439) = 2n حجم نمونه در ناحیه 2
جدول 3-4: حجم نمونه به تفکیک مدارس
ردیف
مدارس
Nj
ni
Njk
nik
حجم نمونه (نفر)
نحوه محاسبه:
Njk* ni)/ Nj)= nik
(%)
1
ولیعصر


416
51
1289/(158)(416)=
13.78
2
حضرت معصومه


426
52
1289/(158)(426)=
14
3
دکتر بهشتی


447
55
1289/(158)(447)=
14.86
4
شاهد فاطمیه


446
58
1618/(212)(446)=
15.67
5
مهدیه


336
44
1618/(212)(336)=
11.89
6
میثاق


341
45
1618/(212)(441)=
12.16
7
عفاف


495
65
1618/(212)(495)=
17.57
8
ناحیه1
1289
15842.7
9
ناحیه2
1618
21257.3
10
کل
2907
370100

بر اساس حجم نمونه‌ی برآورد شده در جدول(3-4) تعداد 400 پرسشنامه در 7 دبیرستان و در هر
چهار پایه تحصیلی، توزيع و جمع آوری شد که 42.7 درصد ازحجم نمونه به ناحیه1 و 57.3 درصد به ناحیه2 اختصاص یافت؛ سپس 370 پرسشنامه برای تحلیل آماری انتخاب شده و نهایتا 321 پرسشنامه قابل بررسی و آزمون نهایی تشخیص داده شد.
6.3- روش گردآوری داده ها
گردآوری اطلاعات مورد نیاز یک پژوهش یکی از مراحل اساسی آن است و به لحاظ اهمیت آن، گاه به اشتباه روشهای گردآوری اطلاعات را روشهای تحقیق می نامند (حافظ نیا،162،1386). داده ها را با چهار روش کلی می توان از جامعه یا نمونه آماری استخراج کردکه عبارتنداز: روش پرسشنامه، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک یا روش کتابخانه ای (خاکی،1390: 227). در اینجا ازمطالعات کتابخانه ای جهت تبیین مبانی نظری موضوع ، واز طریق بانک های اطلاعاتی و پرسشنامه برای جمع آوری داده ها ازآزمودنی ها استفاده می شود؛ که در بخش میدانی (پرسشنامه) با اتکا به قدرت بالای تصور و تخیل در این مقطع سنی (15 تا 18ساله) و استفاده از یک متن توصیفی ، طی مطرح کردن سوالاتی در پرسشنامه بر اساس کلیپ‌های تبلیغاتی مد نظر پژوهش که از طریق رسانه ی تلویزیون148 و قبل از توزیع پرسشنامه پخش شده است، داده های مورد نیاز خود را از آزمودنی ها جمع آوری می کنیم.
7.3- ابزار گردآوری داده ها
1.7.3- طراحی پرسشنامه
پرسشنامه يكي از ابزارهاي رايج تحقيق و روشي مستقيم براي كسب داده هاي تحقيق است؛ پرسشنامه مجموعه اي از سؤال (گويه)ها است كه پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه مي دهد، اين پاسخ، داده مورد نياز پژوهشگر را تشكيل مي دهد؛ سوال هاي پرسشنامه را نوعي محرك – پاسخ مي توان محسوب كرد که از طريق آنها مي توان دانش، علايق، نگرش و عقايد فرد را مورد ارزيابي قرار داد يا به تجربيات قبلي وي پي برده وبه آنچه در حال حاضر انجام مي دهد آگاهي يافت (مهاجری،1390: 135). در این پژوهش در راستای گردآوری داده ها ازپرسشنامه با سوالات بسته استفاده می گردد.
2.7.3- تدوین گویه ها
برای طراحی پرسشنامه مفاهیمی که باید بررسی گردد شامل تبلیغات هیجانی، یادآوری و گرایش به
خرید تعیین شده، و سپس ابعاد، مولفه ها و شاخص های مربوط به هر یک از این مفاهیم مشخص گردید که این عناصردر جدول‌(3-5) نشان داده شده است.
جدول 3-5: جدول تدوین گویه های پرسشنامه
مفهوم
بعد
مولفه
شاخص
شماره گویه
تبلیغات هیجانی
تمایل
جالب و جذاب بودن
انتقال حس خوشحالی
انتقال حس شادی
انتقال حس منحصربفرد بودن
انتقال حس رهایی از مشکل خاص
انتقال حس سلامتی و سالم زیستن
انتقال حس ارتباط خوب
جدید وخلاقانه بودن
ایجاد انگیزه ی جستجو

52-42

ترجیح
دوست داشتن
توجه کردن
پسندیدن
ماندنی در ذهن

59-53

مجاب شدن
واقعی بودن یا نزدیکی به حقیقت
متقاعد شدن یا تصمیم به استفاده
وسوسه انگیز و مورد پسند بودن

41-32
یادآوری
بازیابی
مواجهه
دیدن تصاویر- شنیدن صدای بلند- شنیدن موسیقی- زیاد در معرض بودن
9-1

توجه
توجه غیر ارادی و ناخودآگاه – منتظر بودن- دقت- شنیدن یا تماشای کامل
21-10

فهم
مطابقت با خواسته – در راستای انتظارات- ایجاد امیدواری- تداعی آرزوها- زنده کردن خاطرات
31-22
گرایش به خرید
خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین
استفاده یا مصرف
توصیه استفاده به دیگران
اقدام به استفاده مجدد
خریدن

73-60

3.7.3- ساختار پرسشنامه
پرسشنامه شامل دو قسمت نامه همراه يا مقدمه اي براي آماده كردن پاسخ دهنده جهت تكميل پرسشنامه و بخش سؤال ها مي باشد، در این پایان نامه سؤالات پرسشنامه در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان اختصاص دارد و سه بخش بعدی، متغیرهای ارائه شده در مدل نظری پژوهش را مورد سنجش قرار می دهد و شامل موارد زیر می باشد:
بخش اول : در این بخش از پاسخ دهندگان سوالاتی در مورد سن، تحصیلات، وضعیت درآمد و هزینه ماهیانه خانواده پرسیده شده است.
در ابتدای سؤالات اختصاصي ابتدا یک متن توصیفی کلی در مورد کلیپ های تبلیغاتی مطرح شده است که در شکل (3-2) آورده شده است، سپس مطابق با متغیرها به طرح سوال پرداخته شده است.
شکل 3-2: متن توصیفی در پرسشنامه
« تصور کنید: در حال تماشای برنامه ی مورد علاقه خود مثل فیلم یا مسابقه هستید و آن برنامه به لحظه ی حساس خود رسیده است٬ ناگهان صدای بلند یک آگهی بازرگانی که با لحنی آهنگین به معرفی محصولی مصرفی می پردازد٬ برنامه را قطع می کند؛ با تصاویر و شیوه ای جالب ویژگی های خاص آن محصول مصرفی را بیان می کند و شما ناخودآگاه می گویید این همان چیزی است که می خواستم. به نحوی که لحظاتی فکر شما را از آن لحظه ی اوج فیلم آزاد کرده و به احساس خودتان متوجه می کند احساسی مثل ِلذت بخش بودن٬ زیبا بودن٬خوشحال بودن٬ منحصربفرد بودن٬ ارتباط خوب٬ رهایی از مشکل، تک بودن، سلامتی و شادی را به یاد شما می آورد… »

بخش دوم : این بخش شامل 31 گویه می باشد که برای بررسی یادآوری (متغیر مستقل دوم) طراحی شده است، این

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع متغیر مستقل، مصرف کننده، جامعه آماری، درگیری ذهنی Next Entries پایان نامه با موضوع تحلیل داده، معادلات ساختاری، تحلیل مسیر، توزیع فراوانی