پایان نامه با موضوع تولید ناخالص داخلی، اثرات ثابت، رگرسیون، نفت و گاز

دانلود پایان نامه ارشد

را نیز تا حدودی حل میکند. چون تعداد دادهها هم در طول زمان و هم در میان افرادتغییر میکنند، احتمال کمتری میرود متغیرها با یکدیگر همخطی زیادی داشته باشند.
د) بااین مجموعه دادهها میتوان اثراتی را شناسایی و اندازهگیری کرد که در دادههای مقطعی محض یا سری زمانی خالص قابل شناسایی نیست.گاهی استدلال میشود دادههای مقطعی، رفتارهای بلند مدت را نشان میدهد (زیرا از افراد مختلف داده جمعآوری میکند که در یک برش زمانی، نشاندهندهی رفتارهای بلند مدت آنهاست یا تحت تاثیر عادات و گرایشات بلند مدت قرار دارد)، در حالی که در دادههای سری زمانی ما بر اثرات کوتاه مدت تاکید میکنیم(زیرا حرکت از یک سال به سال دیگر تحت تاثیر تجدید نظراتی قرار میگیردکه فرد در کوتاه مدت در رفتار خود ایجاد میکند، بنابراین پویایی میان دورهای را به نمایش میگذارد و نه گرایش استاتیک یا ایستای دادههای تابلویی را). باترکیب این دو خصوصیت در دادههای تابلویی، که خصوصیت متمایز دادههای تابلویی است، ساختار عمومیتر و پویاتری را میتوان تصریح و برآورد کرد.
ه) استفاده از دادههای تابلویی تورش برآود را از بین میبرد یا کم میکند. (اشرفزاده و مهرگان 1387، 41 و 42).
آزمون ایستایی دادههای ترکیبی
در دههی گذشته نشان داده شده که روشهای مرسوم اقتصاد سنجی مانند روش حداقل مربعات معمولی(OLS) در سری زمانی ناپایا ، باعث ارائهی رگرسیونهای ساختگی و تفسیر نادرست نتایج خواهد شد. بر این اساس به هنگام برآورد الگوهای افتصاد سنجی لازم است قبل از هر تخمینی رفتار متغیرها از نظر”پایایی32″مورد مطالعه قرارگیرد، بدیهی است که در صورت تشخیص متغیر ناپایا در الگو و به منظور پرهیز از رسیدن به رگرسیون ساختگی، روشهای ویژهای بایستی به کار گرفته شود.
اگر متغیرها در سری زمانی پایا باشندتوزیع حدی اغلب برآوردگرها وقتی T به سمت بینهایت میل میکند، تقریبا نرمال خواهد بود. در این صورت میتوان از جداول استاندارد نرمال و چی دو برای تخمین فواصل اطمینان و آزمون فرضیه استفاده نمود. اما اگر دادهها ناپایا33 یا شامل ریشههای واحد باشند، با افزایش حدی T به سمت بینهایت توزیع ناپایدار خواهد گشت. در این شرایط آمارههای آزمون مرسوم والد توسط توزیعهای t یا چی دو به خوبی قابل تخمین نیست.
پژوهشگران بسیاری بعد از کو آه34 (1994) آمارههایی برای آزمون ریشه واحد دادههای ترکیبی وقتی زمان و مقطع بزرگ است پیشنهاد کردند.
مقایسه برآورد اثر تصادفی با اثر ثابت
در تحلیل رگرسیون، یک رویهی استاندارد این است که فرض کنیم عوامل زیادی را که بر متغیر وابسته اثرگذار هستند اما به طور صریح به عنوان متغیر توضیحی وارد مدل نمیشوند، میتوان در جمله پسماندتصادفی خلاصه کرد(یعنی اثرات این متغیرهادر جملهی پسماندجمله میشوند). وقتی واحدهای منفرد متعددی را درطول زمان مشاهده میکنیم،گاهی اوقات فرض میکنیم برخی متغیرهای حذف شده عواملی هستند که خاص واحد منفردیا دورهی زمانی اند، درحالی که سایر متغیرها نشاندهندهی تفاوتهای فردی هستند که میتوانند مشاهدات را برای یک فرد معین، به طریقی کمابیش مشابه در طول زمان، تحت تاثیرقرار دهند(به عبارت دیگرمتغیرهای حذف شده خاص واحد منفرد، یا دورهی زمانیاند و متغیرهای توصیفی داده شده کمابیش همه افراد را تحت تاثیر قرار میدهد.)
مدل اثر تصادفی در صورتی تصریح مناسبی خواهد بود کهN فرد را به طور تصادفی از یک جمعیت بزرگ مانند مطالعهی پانل دیتای خانوارها استخراج کنیم. در حالت اثر ثابت، موقعی آن را تصریح مناسبی میدانیم که توجه ما معطوف بهN بنگاه یاN کشور در یک منطقه از کل بنگاه ها یا کشورها باشد.
فرض اساسی که مدل اثر تصادفی را از اثر ثابت متمایز میسازد این است که اثر خاص فردی در طول زمان ثابت است،به عبارت دیگر متغیرهای حذف شده از مدل با متغیرهای توضیحی که در مدل گنجانده شده اند همبستگی ندارند و این خصیصه نمونه تصادفی است. رویکرد اثر ثابت هنگامی پذیرفتنی است که مطمئن باشیم تفاوت میان واحدها و افراد را میتوان با تفاوتهای جملات عرض از مبدا توضیح داد.بنابراین این مدل فقط برای واحدهای مقطعی که مورد مطالعه قرار میگیردکاربرد دارد نه آنچه خارج از نمونه است.
در اصل، مدل اثر تصادفی راهی است برای برخورد با این واقعیت کهT مشاهده روی N فرد شبیه مشاهدات روی NT فردمختلف نیست(اشرفزاده و مهرگان 1387،ص، 106-108 ).
آزمون معنی داری اثرات ثابت
سوالی که اغلب در مطالعات کاربردی مطرح می شود ، این است که آیا شواهدی مبنی بر برابری عرض از مبدأ ها وجود دارد ، یا این که عرض از مبدأ ها برای مقاطع مختلف ، متفاوت هستند.
معنی داری همزمان متغیرهای مجازی را میتوان آزمون کرد.یعنی:
H_0: μ_1=μ_2=…=μ_(N-1)=0 (5-2)
که فرض صفر میگوید تمام اثرات ثابت برابر صفر است. این آزمون را میتوان با آمارهی F انجام داد . این یک آزمون سادهی چاو است که با مجموع مجذورات پسماند حالت مقید ((RRSS از انجام حداقل مربعات معمولی روی مدل تلفیق شده(بدون اثرات ثابت، که حالت مقیدی است که قید برابری صفر برای μ ها را اعمال میکنیم) و مجموع مجذورات پسماند حالت غیرمقید(URSS) که برآوردLSDV با اثرات ثابت است انجام میگیرد. اگر N بزرگ باشد، میتوان تبدیل درون گروهی را انجام داد و از مجموع مجذورات پسماندبهعنوان URSS استفاده کرد. در این حالت
F_(0=) (((RRSS-URSS))⁄((N-1) ))/(URSS⁄((NT-N-K) ))~F_(N-1,N(T-1)-K) (6-2)
N تعداد مقاطع است.
T و K به ترتیب تعداد سال های مورد بررسی و تعداد متغیر های توضیحی هستند .

اگرF_0 بزرگتر از مقدار بحرانی باN-1 و N(T-1)-K درجه آزادی بیشتر باشدفرضH_0 رد میشود و اثرات ثابت پذیرفته خواهد شد. و دلیلی برای فرض نمودن عرض از مبدا واحدهای مختلف وجود ندارد.

– آزمون هاسمن برای انتخاب اثر ثابت یا تصادفی
برای انتخاب بین دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی در برآورد الکوی پانل میتوان از آزمون هاسمن استفاده کرد. تابع آزمون هاسمن دارای توزیع مجانبی کای- دو با درجه آزادی برابر با تعداد متغیرهای مستقل (k) است. این آماره به صورت ذیل تعریف میشود:
H=((b_R-b_F ) ) ́(〖M_R-M_F〗^(-1) )(b_R-b_F ) (7-2)
تعداد پارامترهای تخمینیk=
ضرایب الگوی برآورد شده به روش اثرات تصادفی b_R=
ضرایب الگوی برآورد شده به روش اثرات ثابت b_F=
ماتریس واریانس- کوواریانس الگوی اثرات تصادفی= M_R
ماتریس واریانس- کوواریانس الگوی اثرات ثابت= M_F
در رابطهی فوق H_0 به این صورت تعریف میشود که ضرایب هر دو الگوی اثر ثابت و اثر تصادفی از هم متفاوت نیست، یعنی(〖H_0 :b_F=b_R 〗_ )
در صورتی که آماره آزمون محاسبه شده بزرگتر ازx^2 جدول باشد، فرضیهی H_0 مبنی بر برابری برآوردهای این دو روش رد میشود و به این معنی که الگوی اثر ثابت مناسبتر است.
2-5. مروری بر وضعیت استانهای ایران
آذربایجان شرقی: این استان با مساحت 469/45650کیلومتر مربع در شمال غربی ایران قرار دارد. بر اساس آمار سال 1390جمعیت این استان 3724620 نفر بوده است.که 96/4درصد ازسهم جمعیت کشور را شامل میشود .تولید ناخالص داخلی سرانه آن از 23/12 در سال 79 به 37/19 در سال 91 رسیده است. همچنین سهم مخارج دولت در تولید ناخالص داخلی از 33/3 درصد در سال 79 به 53/18 درصد درسال91 رسیده است. به دلیل استقرار صنایع بزرگی چون ماشینسازی و تراکتورسازی این استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.شرایط آب و هوایی ، ویژگیهای خاک و فراوانی آب این منطقه را منطقهای مساعد برای کشاورزی و زراعت تبدیل کرده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آن از 32/9 درصد در سال79 به 6/50درصد درسال 91 رسیده است.
آذربایجان غربی: این استان با مساحت 391/37411کیلومتر مربع درشمال غربی ایران قرار گرفته است. که جمعیت آن بر اساس آمار سال 1390، 3080576 نفر بوده و 10/4 درصد از سهم جمعیت کشور را شامل میشود. سهم این استان در تولید ناخالص داخلی سرانه آن در سال 1387، 11/8درصد بوده که این رقم در سال 1391 به 37/19درصد رسیده است. آب کافی و زمین حاصلخیز این استان را به عنوان استانی مساعد در زمینهی سرمایهگذاری کشاورزی و جاذبههای گردشگری مطرح کرده است.سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آن از 49/13 در سال 79 به 46/78 درصد در سال 91 رسیده است آذربایجان غربی به دلیل همسایگی با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان توانمندی و موقعیت خاصی از نظر دسترسی آسان به بازارهای جهانی ایجاد شده است که با سرمایهگذاری مناسب، این استان میتواند به یکی از بخشهای مهم اقتصادی تبدیل شود و با توجه به این موقعیت مرزی میتوان به نحو گستردهای در راستای سرمایهگذاری خارجی بهره برد.
اردبیل: استان اردبیل با مساحت 991/17799کیلومتر مربع و جمعیت 1248488نفر در شمال غربی ایران قرار دارد که به دلیل داشتن ظرفیتهای طبیعی و ییلاقهای دامنه سبلان و دشتهای وسیع یکی از قطبهای مستعد کشاورزی و دامپروری به شمار میرود.سهم این استان در تولید ناخالص داخلی سرانه از11/9 در سال 1387، به 75/16 در سال 1391 رسیده است.
اصفهان: این استان در مرکز ایران واقع شده است که مساحت آن 646/106017کیلومتر مربع و جمعیت آن 4879312 نفر طبق آمار سال 1390است. به دلیل گستردگی قابل ملاحظه موقعیت خاص پیدا کرده است. این استان یکی از قطبهای مهم گردشگری به حساب میآید و به دلیل اسقرار صنایع مادر و بزرگ مانند ذوب آهن فرصت خوبی برای فعایتهای اقتصادی در سطح استان فراهم شده است. سهم این استان در تولید ناخالص داخلی سرانه از 80/15 به 47/28در طی سالهای مورد نظر رسیده است. سه کشاورزی در تولید ناخالص داخلی از 50/5 در سال79 به مقدار 65/22 در سال 91 رسیده است.
ایلام: استان ایلام با مساحت 844/20132 کیلومتر مربع و جمعیت 557599 نفر در جنوب غربی ایران قرار دارد. این استان دارای معادن و منابع نفت و گاز فراوانی است. به دلیل نزدیکی به کشور عراق موقعیت ویژه ای برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی برخوردار است ولی تاکنون سرمایهگذاری قابل توجهی صورت نگرفته است.سهم این استان در تولید ناخالص داخلی سرانه از 06/13 به 56/26 در سال 91 رسیده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی این استان از 04/6 در سال 79 به 42/44 در سال91رسیده است.
بوشهر: این استان در جنوب کشور قرار دار د که با مساحت 741/22742کیلومتر مربع جز هفدمین استان بزرگ از نظر وسعت است. استان بوشهر به دلیل توسعه صنعتی که شامل صنایع نفت و گاز پتروشیمی ، صنایع دریایی توانسته سهم خوبی(15/68درصد در سال 91)در تولید ناخالص داخلی سرانه استان داشته باشد و رونق تجارت و بازرگانی از طریق گمرکات در توسعه این استان موثر بوده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آن از 91/4 در سال 79 به 67/16 در سال 91 رسیده است.
تهران: استان تهران با مساحت 413/13692و جمعیت آن 12183391 نفر است. گسترش بخش صنایع و خدمات باعث شده این استان نقش بسیار زیادی در ایجاد ارزش افزوده داشته باشد به طوری که در سال 1391، 24درصد از سهم ارزش افزودهی کشور را به خود اختصاص داده است. این امر نشاندهنده سهم بسیار زیاد این استان در اقتصاد کشور است. و از نظر سهم در تولید ناخالص سرانه از 58/22 در سال 79 به 33/33 در سال 91 رسیده است. سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی آن از 42/1 درصد در سال79 به 27/8 درصد درسال 91 رسیده است که نشان میدهد بخش کشاوزری سهم زیادی در تولید سرانه استان نداشته است.
چهار محال و بختیاری: این استان با مساحت 346/16328 کیلومتر مربع در جنوب غربی ایران واقع شده است که با جمعیت 346/16328 نفر ، 99/1 درصد از سهم جمعیت کشور را شامل میشود. تولید ناخالص داخلی سرانهی آن از 14/8 به 39/16 در سال 91 رسیده است. سهم کشاورزی نیز در تولید ناخالص داخلی از 70/15 درصد در سال 79 به 90/80 در سال 91 رسیده است.
خراسان: استان خراسان با مساحت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع رشد اقتصادی، بخش کشاورزی، درآمد سرانه، درآمدسرانه Next Entries پایان نامه با موضوع تولید ناخالص داخلی، استان خراسان شمالی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی